Cymysgu hadau mewn hydrogen perocsid cyn plannu - nodweddion y dechneg newydd

Ffordd wych o wella ansawdd eich gronfa hadau yw cynhesu'r hadau mewn hydrogen perocsid cyn plannu. Mae planhigion sy'n cael eu tyfu o hadau o'r fath, iach, â system wreiddiau datblygedig, twf pwerus. Ac mae egino hadau yn codi, maen nhw'n egino'n gyflymach.

Cymysgu hadau mewn hydrogen perocsid

Ar ôl ceisio'n ymarferol, sy'n rhoi cymysgedd o hadau mewn hydrogen perocsid, mae garddwyr yn gefnogwyr o'r dull hwn, sydd, yn ogystal â dylanwad cadarnhaol ar hadau a phlanhigion yn y dyfodol, hefyd yn hollol rhad, yn syml i'w gweithredu ac yn hygyrch i unrhyw un sydd wedi penderfynu tyfu rhywbeth o hadau. Mae'n arbennig o bwysig prosesu'r deunydd hadau a gasglwyd ar eich safle eich hun neu ei dderbyn gan arddwr arall, yn hytrach na'i brynu mewn siop hadau, oherwydd gall yr hadau gael eu heintio â phob math o afiechydon.

Sut i wanhau hydrogen perocsid ar gyfer cymysgu hadau?

Cyn defnyddio hydrogen perocsid i soaku hadau, dylid ei wanhau â dŵr. Dim yn anodd: arllwys jar hanner litr o ddŵr glân, arllwyswch yr un 3-cant o hydrogen perocsid, troi. Gellir defnyddio ateb o'r fath i soaku hadau unrhyw blanhigion cyn plannu. Cyn i chi ostwng yr hadau i mewn i gymysgedd o perocsid â dŵr, ewch o funudau i 30-40 mewn dŵr plaen. Mewn hydrogen perocsid gwan, gall yr hadau wrthsefyll hyd at 12 awr, er bod eithriadau - ar gyfer tomatos, beets, cynyddir yr amser i 24 awr.

Sut i benderfynu ar ansawdd yr hadau wrth sychu?

Un adeg bositif arall wrth sychu cyn plannu yw adnabod hadau gwag, diffygiol, is-safonol. Pan fyddwch yn gostwng yr hadau yn ateb gwan o hydrogen perocsid, cymysgwch hi'n ysgafn a diddymwch yr holl hadau pop-up. O'r rhain, ni fydd unrhyw beth yn troi, neu'n tyfu planhigyn gwan, poenus, blin. Hyd yn oed os ydych chi'n gwybod pa hadau sy'n codi pan fyddwch yn blino, peidiwch â rhuthro i dorri o'r ysgwydd, cofiwch - mae gan rai planhigion hadau "symudol" ac yn yr achos hwnnw gall yr holl hadau arnofio ar yr wyneb.

Dulliau ar gyfer curo hadau cyn plannu

Mae ffermwyr a ffermwyr lori yn defnyddio'r ddwy ffordd gonfensiynol a mwyaf creadigol o faeddu hadau cyn eu plannu. Mae'n debyg y bydd pawb yn adnabod y ffordd draddodiadol, pan fo'r hadau wedi'u lapio mewn lliain llaith. Ei anfantais yw bod angen rheolaeth gyson ar leithder y meinwe. Os byddwch chi'n colli damweiniau ac mae'r ffabrig yn sychu, pan fydd yr hadau eisoes wedi dechrau "pecio", byddant yn marw. Mae'r un peth yn wir am y dulliau diddorol mewn papur toiled, padiau cotwm ac ati. Canfu pobl ddyfeisgar ffyrdd newydd o drechu, heb y diffyg hwn.

Cymysgu hadau mewn perocsid yn y twin

Ffordd arall o soaku hadau mewn hydrogen perocsid yw'r defnydd o droi o bapur a saeth arferol. Mae papur toiled yn well i ddefnyddio mwy dwys a meddal. Gweithdrefn:

 1. Paratowch ateb o hydrogen perocsid mewn dŵr (fesul litr o ddŵr - 1 llwy fwrdd) a'i arllwys i mewn i gynhwysydd gyda gwn chwistrellu.
 2. Torrwch y stribed (heb fod yn hwy na 40 cm) o'r gofrestr pecynnau ar gyfer brecwast (gallwch hefyd o fagiau sbwriel) a'i ledaenu ar y bwrdd.
 3. Rhowch stribed o bapur toiled ar y ffilm a'i wlychu'n helaeth.
 4. Ar bapur gwlyb, lledaenwch yr hadau gyda dannedd y dannedd wedi'i doddi gyda dŵr, a gorchuddiwch yr hadau gydag un stribed mwy o bapur. Gwanhau'r haen uchaf o bapur.
 5. Y pellter y dylid gosod hadau o ymyl uchaf y pecyn yw 1-2cm, mae'r pellter rhwng yr hadau yn dibynnu ar faint yr hadau.
 6. Twistwch eich "cacen" multilayered ar ffurf y gofrestr a chaeadwch â band rwber pacio fel nad yw'n troi o gwmpas.
 7. Mewn gwydraid i sefydlu troi unionsyth, hadau i fyny, i arllwys ar waelod ateb o berocsid mewn dŵr (1,5-2,5 sm)
 8. Gorchuddiwch y sigarét gyda phecyn, rhowch mewn lle cynnes.

Cymysgu hadau mewn sbwng

Mae cymysgu hadau mewn ateb o hydrogen perocsid gan ddefnyddio sbyngau cartrefi confensiynol yn ddull cymharol newydd nad yw eto wedi bod yn adnabyddus. Yr algorithm ar gyfer gweithredu cynhesu o'r fath cyn plannu'r hadau:

 1. Cymerwch y ddwy sbyngau ewyn newydd.
 2. Paratowch ateb o ddŵr gyda hydrogen perocsid (am hanner litr o ddŵr - 1 llwy de).
 3. Gwanhau'r sbwng cyntaf yn yr ateb a gwasgfa.
 4. Rhowch y hadau ar wyneb y sbwng.
 5. Mae'r ail sbwng wedi gwlychu fel y cyntaf.
 6. Gorchuddiwch yr ail sbwng gyda hadau ar y sbwng cyntaf a gosodwch y sbyngau rhwng ei gilydd gyda bandiau elastig.
 7. Mae'r "rhyngosod" sy'n deillio o'r fath yn cael ei roi mewn bag a'i glymu.
 8. Rhowch yr hadau mewn lle cynnes (23-25 ​​° C).

Pa ddulliau bynnag y byddwch chi'n eu defnyddio i gynhesu'ch hadau mewn hydrogen perocsid cyn eu plannu, peidiwch â cheisio dofio'r rhan fwyaf o'r hadau mewn ffordd newydd i chi. Byddai'n fwy rhesymol gwneud un neu ragor o grwpiau arbrofol am ddulliau heb eu gwirio, a chofio'r gweddill hadau fwy nag unwaith gyda'r dull a geisiwyd i ganfod a yw'r opsiwn hwn yn addas i chi a sut y bydd eich hadau yn ymateb iddo.