Gwawn grawnfwyd mewn plant - sut i beidio â cholli symptomau peryglus a helpu'r babi?

Gall patholegau resbiradol acíwt arwain at gymhlethdodau peryglus ac aflonyddwch yn y system resbiradol. Croup yw un o ganlyniadau mwyaf cyffredin clefydau heintus. Mae'n agored i blant yn bennaf o 3 mis i 3 blynedd.

Beth yw grawnfwyd ffug mewn plant?

Mae enw amgen ar gyfer y clefyd dan ystyriaeth yn stenio laryngitis. Mae'n llid llym y laryncs, lle mae ei waliau yn culhau'n sydyn ac yn sydyn ac yn rhwystro'r llwybr anadlol uchaf. Gall hyn ysgogi tagfeydd, yn enwedig os yw'r babi yn fach. O wirion o groats ffug yn wahanol i asiant achosol pathogenau. Yn yr achos cyntaf, achos y broblem yw difftheria, ac yn yr ail - asiantau heintus eraill.

Y mecanwaith o ddatblygu laryngitis stenosio

Mae prosesau canlynol yn deillio o groats ffug mewn plant:

 1. Mae llid difrifol y laryncs yn arwain at brawf marw neu chwydd y meinweoedd meddal yn y gofod dan y cordiau lleisiol.
 2. Mae laryngitis stwfn aciwt yn ysgogi sbermau'r cyhyrau-cyfyngwyr. Maent yn contractio, felly mae'r lumen laryngeal yn culhau'n sydyn.
 3. Mae prosesau llid yn cyd-fynd â rhyddhau cryn dipyn o sbwrc viscous. Mae slime yn cronni yn lwm cul y laryncs a gall ei orchuddio'n llwyr.

Rhyfedd ffug mewn plant - yn achosi

Asiant achosol y clefyd a ddisgrifir yw heintiau. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae firysau'n achosi crampiau cerebral anghyffredin mewn plant - mae'r rhesymau dros ei ddatblygiad yn cynnwys patholegau o'r fath:

Mae llai cyffredin yn stenio laryngitis o darddiad bacteriol. Yn y sefyllfa hon, ei achosion yw:

Gall rhwydweithiau ffug mewn plant ddechrau ar gefndir o tonsillitis, rhinitis, adenoiditis a chlefydau eraill fel cymhlethdod. Mae'r ffactorau canlynol yn cyfrannu at ei ddatblygiad:

Y prif reswm dros grawnfwyd ffug yn unig mewn plant ac absenoldeb y cyflwr hwn mewn oedolion yw maint y laryncs. Yn y blentyn, mae'n fach i ddechrau, felly mae hyd yn oed yn culhau'n hawdd o'i lumen yn arwain at ymosodiadau o ddysbnea. Wrth i chi dyfu i fyny, mae'r laryncs yn cynyddu, ac mae'r plentyn yn syml "gorgyffyrddau" yn poeni laryngitis.

A yw grawnfwyd ffug yn heintus mewn plant?

Nid yw'r patholeg ei hun yn cael ei drosglwyddo o un plentyn i'r llall hyd yn oed gyda chysylltiad agos agos, ond mae'n well anodi plentyn sâl ar unwaith. Mae atal laryngitis mewn plant bob amser yn mynd rhagddo yn erbyn cefndir o haint resbiradol acíwt. Mae clefydau fferol neu facteriaidd yn heintus iawn, felly yn aml yn y tîm mae nifer o achosion o lid a chulhau'r lumen laryncs ar yr un pryd.

Sut i adnabod grawnfwyd ffug mewn plentyn?

Mae gan y wladwriaeth a gyflwynwyd arwyddion penodol gan ganiatáu iddo gael ei ddiagnosio yn ddiymdroi. Rhyfedd ffug mewn plant - symptomau:

Graddau grawnfwyd ffug mewn plant

Mae'r darlun clinigol o laryngitis stensio yn cyfateb i ddifrifoldeb ei gwrs. Sut mae grawnfwyd ffug yn cael ei amlygu mewn plant sydd â graddau gwahanol o gulhau'r lumen laryncs:

 1. Wedi'i Iawndal. Dyspnea ac anhawster anadlu yn cael eu harsylwi yn unig yn erbyn cefndir corfforol neu straen emosiynol. Wrth anadlu, gall gwenith gael ei glywed.
 2. Israddedig. Mae symptomatoleg clwst ffug yn bresennol mewn plant ac yn gorffwys. Mae'r plentyn yn nerfus, nid yw'n bwyta'n dda ac yn cysgu. O ran anadlu, mae'r mannau rhyngbostol a'r fossa jiwg yn cael eu tynnu'n ôl, mae ralau sych yn hygyrch. Mae'r triongl nasolabial yn cael lliw cyanotig ysgafn.
 3. Decompensated. Mae pryder y babi yn rhoi'r gorau i gysgu, atal a difater, dryswch. Mae'r plentyn yn dioddef o fyrder anadl difrifol a peswch "rhyfeddol", mae'r llais yn diflannu. Mae gan yr wyneb cyfan a rhan o'r gwddf darn bluis. O ran anadlu mae gwenith sych a gwlyb yn amlwg yn glywadwy, mae'r galon yn ansefydlog (tachycardia), mae'r pwls yn gyflym.
 4. Asphyxiation. Yr amrywiad trymaf o groats ffug. Mae anadlu'r plentyn yn arwynebol ac yn arrhythmig, nid oes peswch. Mae gostyngiad sydyn mewn pwysedd gwaed, bradycardia, convulsions. Mae cydwybyddiaeth yn ddryslyd ac yn troi'n gymhleth hypocsig. Heb ofal brys, gall yr amod hwn ddod i ben mewn canlyniad angheuol.

Beth i'w wneud gyda chriw ffug mewn plentyn?

Os bydd y rhieni yn sylwi ar yr arwyddion amlwg o stenosio laryngitis gydag anhawster anadlu a glasu'r triongl nasolabial, dylai'r claf ofyn am gymorth meddygol ar unwaith. Yn arbennig o beryglus yw'r grawnfwyd ffug mewn babanod, oherwydd mae maint eu laryncs yn fach iawn a gall asffsia ddigwydd yn gyflym. Cyn dyfodiad tîm o arbenigwyr mae'n bwysig sicrhau'r plentyn i'r eithaf a rhoi amodau cyfforddus iddo ar gyfer anadlu arferol.

Pan fydd ymosodiad o rawnfwyd ffug ym mhlentyn yn methu â chael anadl neu aflonyddwch, a dim ond "peswch rhyfeddol", gallwch ymdopi â'r broblem eich hun:

 1. Rhoi diod alcalïaidd helaeth (dŵr bicarbonad heb laeth nwy, braster isel gyda phinsiad o soda).
 2. Darparu heddwch llais.
 3. Ar dymheredd uchel (mwy na 38 gradd) defnyddiwch antipyretic.
 4. Gwnewch nebulizer anadlu gyda dŵr mwyn, Lazolvanom neu saline.
 5. Oeri aer dan do i 18 gradd neu lai.

Stenhau laryngitis mewn plant - gofal brys

Cyn cyrraedd personél meddygol cymwys, mae'n bwysig rhwystro'r laryncs a'r asffsiaia rhag culhau ymhellach. Effeithiol fydd y cymorth cyntaf ar gyfer criw ffug yn y plentyn, a ddisgrifir yn yr adran flaenorol, a mesurau ychwanegol:

 1. Er mwyn ysgogi adlewyrch ffug, pwyso bys neu lwy ar wraidd y tafod.
 2. Lleithwch yr awyr yn yr ystafell. Os nad oes cyfarpar arbennig, gallwch hongian tyweli gwlyb oer yn yr ystafell, symud y babi i'r ystafell ymolchi, lle mae dŵr oer yn llifo o'r faucets.
 3. Gwnewch anadlu. Os yw'r cyffuriau a gynigiwyd yn flaenorol yn aneffeithiol, defnyddiwch Pulmicort ar gyfer criw ffug mewn plant.
 4. Rhowch y babi yn y gwely yn hanner eistedd fel bod llai o fwcws yn cronni yn y laryncs.

Rhosynnau ffug mewn plant - triniaeth

Dim ond gan y meddyg yn unig y mae'r meddyg yn rhagnodi therapi o laryngitis stenog. Mae'r opsiynau ar gyfer trin croup ffug mewn plant yn dibynnu ar amlder a difrifoldeb y trawiadau, oedran y babi, asiant achosol yr haint. Yn y frwydr yn erbyn y clefyd hwn, defnyddir y grwpiau canlynol o feddyginiaethau:

Yn ogystal, rhagnodir anadlu ar gyfer criw ffug mewn plentyn. Yn yr ysbyty, defnyddir ocsigen yn mistreiddio, mae'n ddymunol cael cartref nebulizer da, yn enwedig os yw'r babi yn aml yn dioddef laryngitis difrifol. Mae'r gweithdrefnau'n cael eu perfformio gan ddefnyddio unrhyw atebion alcalïaidd hypoallergenig, Lazolvan, Pulmicorta.

Sut i osgoi grawnfwyd ffug mewn plant?

Yr unig ffordd i atal patholeg yw atal ei achosion - ARVI ac ARI. Mae rhyfedd ffug mewn plant bob amser yn dechrau yn erbyn cefndir heintiau, felly mae angen i rieni gryfhau system imiwnedd y babi, monitro'r tymheredd a'r lleithder yn ei ystafell wely. Mae'r ateb i'r cwestiwn o sut i atal grawnfwyd ffug mewn plentyn ar ôl heintio â ffliw neu glefyd arall yn debyg. Dylai mân fod mewn ystafell oer a llaith, cynhelir anadlu nebulizer 2-3 gwaith y dydd, rhaid i un ohonynt fod cyn y gwely.