Na i olchi plât gwydr-ceramig er mwyn peidio â'i ddifetha?

Mae angen rhywfaint o wybodaeth i dechnolegau glanhau o serameg gwydr, felly y cwestiwn yw sut i olchi'r plât gwydr-ceramig fel ei bod yn edrych yn ddi-dâl am amser hir, yn poeni am ei berchnogion. Nid yw'n anodd glanhau plât o'r fath, y prif beth yw ei wneud yn ofalus, heb ddefnyddio brwsys caled a chrafu glanhawyr.

Sut ydw i'n gofalu am blât ceramig gwydr?

Mae gofalu am blyt gwydr ceramig yn gofyn am rywbeth penodol, gan fod y deunydd a ddefnyddir ar gyfer ei gynhyrchu yn hynod o fraint. Mae yna nifer o argymhellion sylfaenol y mae angen cadw atynt wrth ofalu am stôf:

 1. Golchwch yr wyneb ar ôl iddo gael ei oeri yn llwyr.
 2. Peidiwch â defnyddio brwsys a rhwyll metel, cyllyll, defnyddio sgrapwyr plastig.
 3. Gall cerameg gwydr gario pwysau gwrthrychau trwm, ond bydd craciau o golledion a ddaw yn ddamweiniol yn ymddangos ar unwaith.
 4. Ni chaniateir i gael lleithder ar y plât poeth.

Sut i lanhau'r plât ceramig gwydr?

Er mwyn peidio â thorri'r cwestiwn o sut i lanhau serameg gwydr, dylid golchi'r plât bob dydd, yn enwedig os yw llaeth, llaeth ffoi neu unrhyw staeniau eraill yn cael ei lanhau, gellir glanhau baw ffres yn hwylus na rhai hen. Ar ôl cwblhau dull gweithredu'r plât ac mae ei oeri wedi'i gwblhau, mae'n bosibl dechrau glanhau:

 1. Pe bai'r mannau'n mynd yn boeth iawn, cymerwch sgriwr arbennig yn gyntaf.
 2. Ar napcyn meddal neu sbwng, cymhwyso glanedydd arbennig, sychwch y panel yn dda, yna rinsiwch â dŵr a sychu'r sych.
 3. Wrth lanhau hen staeniau, gadewch y paratoad cymwys am 20-30 munud, fel ei fod yn meddalu'r malurion, yna rinsiwch y panel.

Sut i olchi'n iawn y plât gwydr-ceramig?

Mae cyngor arbenigol ar sut i ofalu am blat gwydr ceramig a'i drin wrth olchi:

 1. Peidiwch â gadael hyd yn oed fân ddiffygion a difrod i'r wyneb.
 2. Mae'n well cael gwared ar yr arogl yn syth, gan ddefnyddio sgrapiwr yn ofalus, y mae llafn fetel wedi'i fewnosod ynddi (mae'r plastig yn toddi, yn dod i gysylltiad â'r llafn poeth).
 3. Peidiwch â cheisio golchi'r wyneb gyda'r un sbyngau y byddwch chi'n eu defnyddio i olchi y prydau, a gall y braster sy'n weddill ynddynt adael staeniau a fydd, wrth ei gynhesu, yn arwain at gymyster y panel. Ar gyfer glanhau o ansawdd uchel, prynwch napcynnau meddal heb lintiau unigol.
 4. Dylid dileu gwahanol staeniau a dyddodion saim trwy gynhyrchion a wneir o serameg gwydr - maent yn ffurfio haen silicon sy'n amddiffyn rhag staeniau budr.
 5. Ar ôl asiantau cemegol, rinsiwch y panel yn drylwyr â dŵr fel na fydd y gronynnau sy'n weddill o dan ddylanwad tymheredd uchel yn dadelfennu'r plât gwydr.
 6. Peidiwch â defnyddio cynhyrchion sy'n addas ar gyfer ffyrnau, datrysiadau ymosodol ar gyfer ail-staen stain, golchi llestri a sylweddau sgraffiniol.

Na i olchi plât o serameg gwydr?

Mae gofal ar gyfer y plât gwydr-ceramig yn cael ei wneud bob dydd, yn ddiogel iawn, gan ddefnyddio, fel glanedyddion cemegol arbennig, sebon golchi dillad, a chynnyrch byrfyfyr effeithiol. Mae llawer o wragedd tŷ, gan ddefnyddio cyngor arbenigwyr, yn golchi serameg gwydr, gan ddefnyddio ar gyfer y chwistrellwyr gwynt hyn. Er mwyn peidio â phrynu asiantau glanhau drud, mae'n bosibl ymgyfarwyddo â'r argymhellion, nag i olchi'r plât gwydr-ceramig gan ddefnyddio'r dulliau sy'n bodoli ym mhob cegin.

A yw'n bosibl glanhau'r plât gwydr-ceramig gyda finegr?

Mae finegryn yn eithaf derbyniol fel glanhau, sy'n meddu ar nodweddion diheintio, ymladd â microbau. Yn ogystal, gall gael gwared ar halogion brasterog ac ysgariad calchaidd. Cyn glanhau'r plât gwydr-ceramig gyda finegr, gwnewch y canlynol:

 1. Cymysgwch y finegr a'r dŵr yn gyfartal, llenwch y botel gyda'r chwistrellydd gyda datrysiad.
 2. Ysgwyd yn dda.
 3. Mae chwistrellu i'r wyneb, ar ôl 15 munud yn para, yn rhwbio'n ofalus.
 4. Dilëwch y panel gyda lliain sych.

A yw'n bosibl golchi'r plât gwydr-ceramig gyda soda?

Mae llawer o wragedd tŷ yn meddwl beth i lanhau wyneb gwydr-ceramig y plât, gofynnwch am y defnydd posibl ar gyfer soda pobi, gan fod yn offeryn effeithiol, gan arbed o staeniau ffres a sych. Ni fydd ei nodweddion trawiadol meddal a ysgafn yn niweidio'r gwydr, ni fydd yn ei chrafu, a bydd yr hen lefydd yn diflannu'n gyflym. I gael mwy o effeithlonrwydd, defnyddiwch y dull canlynol:

 1. Paratowch gymysgedd o ddŵr a soda, pasty mewn cysondeb.
 2. Lledaenwch baw ac aros am ychydig.
 3. Peidiwch â gadael i'r past gael ei sychu, gan ddefnyddio sbwng neu napcyn, rhwbiwch y staeniau yn ofalus.
 4. Rinsiwch â dŵr i gael gwared â'r staenau cymylog.
 5. I gael gwared ar hen halogion, cynyddu'r amser ar gyfer cymhwyso'r past i'r staen, ganiatáu i'r slyri sychu, ac wedyn sychu ar yr ardal halogedig gyda sudd lemwn, bydd yr adwaith a ganlyn yn dinistrio'r staeniau styfnig.

Glanedydd ar gyfer platiau gwydr-ceramig

Atebwch y cwestiwn am yr hyn y gellir ei golchi plât gwydr-ceramig, dylid nodi ar unwaith fod y rhan fwyaf o'r cynhyrchion o ansawdd sydd ar gael i'w gwerthu yn dramor ac yn ddrud, ond peidiwch â'u cadw arnyn nhw. Yn aml, maent yn cynnwys polymerau neu olewau silicon, a gall, wrth sychu, ffurfio'r ffilm amddiffynnol gorau sy'n amddiffyn rhag staeniau budr. Gellir gwneud gofal meddal gan ddefnyddio'r dulliau canlynol:

Glanhawr ceramig gwydr

Yn aml, oherwydd anwybodaeth, mae teuluoedd yn defnyddio asiant glanhau anaddas ar gyfer platiau gwydr-ceramig, ac yna mae dirywiad ymddangosiad yn digwydd, ac mewn rhai achosion, niwed i'r hob. Ar gyfer glanhau o ansawdd uchel a diogel, defnyddiwch asiantau cysondeb pasti i hwyluso'r broses heb achosi niwed. Dewiswch past mewn nad oes gronynnau sgraffiniol a all niweidio'r panel.

Gan siarad am yr hawsaf yw i olchi'r plât gwydr-ceramig, gallwch argymell y ffurflenni arbennig canlynol, lle mae silicon yn gallu perfformio swyddogaeth amddiffynnol:

Wedi astudio'n ofalus beth i olchi'r plât gwydr-ceramig, byddwch yn osgoi sefyllfaoedd annymunol, yn gysylltiedig â niwed i'r wyneb neu golli ei ymddangosiad gwreiddiol. Mae'n anodd iawn adfer panel wedi'i chrafu wedi'i ddifrodi, mae'n llawer haws ei lanhau bob dydd a gyda gofal mawr a'i olchi, heb ddefnyddio dulliau gwaharddedig.