Sut i ofalu am chinchillas yn y cartref - awgrymiadau i ddechreuwyr

Er gwaethaf poblogrwydd yr anifail, nid yw llawer yn gwybod sut i ofalu am chinchillas gartref. Y ffordd hawsaf yw darparu'r amodau cywir iddi ar unwaith ac i ddysgu sut i ddilyn ei hawl. Yn yr achos hwn, ni fydd yn rhoi llawer o drafferth i chi a bydd yn siŵr eich cymeriad melys a chariadus am flynyddoedd lawer.

Sut i gadw'r chinchilla gartref?

Mae cynnwys cymwys chinchilla yn y cartref yn cynnwys trefniant ymlaen llaw o gell eang, a ddylai gynnwys yr holl angenrheidiol ar gyfer ei fywyd cyfforddus, yn ogystal â threfniadaeth deiet a diet priodol. Gan fod y cnofilod hyn yn hynod o symudol a chwilfrydig, dylent gael digon o le ar gyfer gweithgarwch modur a llawer o wahanol deganau.

Chinchilla gartref - dewis cell

Cage ar gyfer chinchilla yw'r agwedd bwysicaf ar sut i ofalu am chinchilla yn y cartref. Dylai fod yn eang - llawer mwy nag am hamster neu rygyn. Ei dimensiynau lleiaf ar gyfer un anifail yw 60 cm o led a hyd ac mae'r un uchder. Mewn cawell llai, ni fydd chinchilla fel anifail anwes yn gallu symud yn normal, a bydd ffordd o fyw eisteddog yn cael effaith wael ar ei hiechyd. Yr offer angenrheidiol ar gyfer y gell yw:

Mae'n hynod o bwysig bod gan y celloedd rhwymedd cryf a dibynadwy. Y ffaith yw bod y chinchillas yn arsylwi a deallus iawn, maen nhw'n hawdd agor clo syml ac yn rhedeg i ffwrdd o'r cawell. I roi cawell mae'n angenrheidiol ymhell i ffwrdd o ddrafftiau ac o ddyfeisiau gwresogi. Tymheredd gorau'r anifeiliaid yw + 18-20 ° C Cymerwch ofal nad oes gwifrau na llenni yn y cawell, gan y gall yr anifail anwesáu atynt a'ch achosi chi a rhai problemau.

Gofalu am chinchilla gartref

Os ydych chi'n breuddwydio am anifail anwes nad oes angen ei lanhau'n ddyddiol, ei dorri gwallt, ei glymu a'i olchi, yna mae'r chinchilla yn iawn i chi. Mae gofalu am chinchillas mewn fflat yn hynod o syml. Ni chaiff anifeiliaid eu daflu, felly ni fydd gwlân o gwmpas y tŷ. Nid oes ganddynt unrhyw chwarennau sych a chwys, felly nid oes unrhyw arogl ganddynt. Yn ogystal, maent yn lân ac yn annibynnol iawn, maent yn cael eu lliwio'n ofalus eu hunain, felly ni fydd problemau gyda'u hylendid yn codi. Nid oes gan Chinchillas hyd yn oed â phlâu, sy'n bwysig pan gaiff eu cadw ynghyd â chathod a chŵn.

Faint o flynyddoedd mae chinchillas yn byw gartref?

Pan fyddwch chi'n plannu bwystfil, rydych chi am wybod ymlaen llaw faint o chinchillas sy'n byw yn y cartref. Mae rhai ffynonellau yn dweud y gall chinchilla mewn caethiwed fyw hyd at 20 mlynedd. Yn ymarferol, mae achosion o'r fath yn rhy ysbeidiol. Ar gyfartaledd, mae'r cartref chinchilla yn byw o 6 i 10 mlynedd, ac yna dim ond ar yr amod bod gofal, maeth a chynnal a chadw yn iawn. Cymerwch chinchillas bach o 2 fis oed. Mae'n bwysig bod yr amodau cychwynnol ar gyfer ei gynnal yn dda, felly mae'n well caffael chinchillas o fridwyr profedig neu mewn meithrinfa.

Gofalwch am wlân chinchilla

Gan ofyn cwestiwn sut i ofalu am chinchillas gartref, rydym hefyd yn golygu gofal allanol. Ffwr Chinchilla yw un o'r trwchus yn y byd. Mae'n amddiffyn yn berffaith yn erbyn gor-gynhesu a newidiadau tymheredd. Mae absenoldeb chwysau chwys a sebaceous yn arwain at y ffaith bod y gwallt yn troi'n wlyb, pan fydd dŵr yn cyrraedd, yn troi'n wlyb, yn mynd yn drwm, mae'r anifail yn dechrau suddo. Dyma'r prif reswm dros eu bod yn anfodlon am ymolchi yn y dŵr. Yn ogystal, maent yn cael oer iawn ar ôl gwlychu. Mae'r cwestiwn yn codi, sut i lanhau'r chinchilla yn y cartref, os yw ymdrochi yn y dŵr yn annymunol iddyn nhw?

Mewn natur, mae'r gwenithod hyn gydag ecstasi yn nofio yn y tywod. Mae llwch arbennig yn cael ei werthu mewn siopau anifeiliaid anwes at y dibenion hyn. Gellir ei brynu yn llawn gyda switsuit arbennig gyda waliau tryloyw, a bydd hyn yn eich galluogi i wylio golygfa hyfryd yr anifail ymolchi. Mae wythnos yn ddigon ar gyfer ychydig o sesiynau o'r fath i gadw gwallt y chinchilla yn lân. Mae ymolchi mwy aml yn arwain at oroesi croen.

Beth i fwydo'r chinchilla gartref?

Yn bryderus ynghylch sut i ofalu am chinchillas yn y cartref, mae'n debyg eich bod eisoes wedi meddwl am yr hyn sy'n bwyta chinchilla gartref. Mae popeth yn hynod o syml - bwyd wedi'i gronni arbennig, moron sych a chnydau gwreiddiau eraill, hadau ceirch, afalau wedi'u sychu, rhesins a gwair. Dyna eu diet cyfan. Ni ellir rhoi bwyd "dynol" iddyn nhw yn gategori. Dylai raisins ac afal fod yn driniaeth a roddir yn anaml. Dylai cymysgedd sych o chinchilla fwyta tua 2-3 llwy fwrdd y dydd. Yn ogystal â hyn - criw bach o wair.

Sut i yfed chinchilla gartref?

Rhaid cadw'r dŵr yn y cawell yn gyson. Mae'n rhan annatod o reswm yr anifail. Yn yr achos hwn, mae'n annymunol i arllwys nhw sy'n rhedeg dŵr. Gwell os caiff ei botelu neu ei hidlo, ond heb fflworid. Mae dŵr wedi'i ferwi hefyd yn annymunol ar gyfer chinchillas - nid oes sylweddau defnyddiol ynddo. Mae cynnwys y chinchilla gartref yn rhagdybio dewis a phrynu archwaeth. Y rhai mwyaf gorau posibl yw yfwyr bachod ar gyfer cnofilod. Mae'r dŵr bob amser yn lân ac yn ffres ynddynt. Dylid rhoi blaenoriaeth i yfwyr ansawdd, lle nad yw dŵr yn gollwng ac sydd â falfiau a phêl yn gweithio'n iawn.

Hyfforddi chinchillas gartref

Nid yw Chinchilla bron yn rhoi hyfforddiant i mewn - i eistedd, gorwedd i lawr, rhoi llais ar y gorchymyn, na fydd hi, a dal rhai driciau syml i'w haddysgu, yn bosibl. Felly, sut i hyfforddi chinchilla gartref:

 1. Er mwyn i'r anifail eich adnabod chi a'ch llais, dod i'r cawell, dylech bob amser siarad ag ef, gan ei wneud yn llais tawel ac ysgafn.
 2. Peidiwch â chwympo'r chinchilla, gweiddwch yn uchel - mae'n gwrthod y creulon ac yn lleihau llwyddiant yr hyfforddiant.
 3. I ddysgu'r chinchilla at ei dwylo, mae angen ei fwydo â dwylo blasus, rhowch wych i'w dwylo. Dros amser, bydd yr anifail yn gyfarwydd a bydd yn dod i'ch breichiau. Dylai'r fath lwyddiant gael ei ymgorffori'n syth â diddorol.
 4. Yna gallwch chi ddysgu'r chinchilla i ddringo i chi ar eich ysgwydd neu'ch pengliniau.
 5. Dyma rai driciau sy'n gallu dysgu chinchillas gyda chymorth triniaethau a gwobrwyon - cusan, cerdded ar y coesau cefn, gwiwerod ddaear, tip i'r enw.

Clefydau Chinchilla yn y cartref

Os ydych chi'n cadw'r anifail yn y cartref yn gywir, ni fydd y chinchilla yn sâl, ond weithiau gall rhai problemau iechyd ddigwydd. Sut i ofalu am chinchillas a'i drin gartref:

 1. Anhwylderau cloddio - dolur rhydd, rhwymedd, a arweiniodd at fwyd o ansawdd gwael. Yn yr achos hwn, mae angen ichi ddiwygio deiet chinchilla, rhoi atgyweiriad neu, i'r gwrthwyneb, ymlacio cyffuriau a chynhyrchion. O ddolur rhydd, gallwch roi'r rhisgl o dderw, pomgranad crib, gwair, camerog, smectws neu bifidumbacterin. Mae rhwymedd fel arfer yn pasio drosto'i hun, yn cyfrannu at y cyflwyniad hwn i ddeiet perlysiau ffres, ond os yw'n para am amser hir, mae angen i chi roi'r cyffuriau yn rheolaidd, gan ychwanegu ychydig o ddiffygion i'r dŵr yn y bowlen ddŵr.
 2. Mae anafiadau ac anafiadau amrywiol o ganlyniad i "ymladd" rhwng sawl unigolyn yn cael eu trin â hydrogen perocsid. Mae milfeddyg yn trin anafiadau difrifol, toriadau.
 3. Mae'r cen yn cael ei drin gyda gwahanol ointmentau a chwistrelliad intramwswlaidd o'r paratoadau gwag.
 4. Pododermatitis. Mae'n digwydd os yw'r chinchilla yn byw mewn cawell gyda gwaelod rhwyll. Gall y coesau a effeithir gael haint, gan arwain at ganlyniadau mwy difrifol. Ar ôl i chi sylwi ar y clwyf, mae angen i chi eu hinsio â Dermozolone ac ailosod y llawr yn y cawell.
 5. Oerydd, ailadroddwch. Fe'i trinir â gwrthfiotigau ar ffurf pigiadau am 5 diwrnod.
 6. Gwlân biting. Mae'n digwydd o ganlyniad i straen ar ôl cludo, mynd i chinchilla arall, beichiogrwydd. Weithiau mae gnawing yn siarad am ddiffyg fitaminau A, E, D, calsiwm ac elfennau olrhain eraill. Fe'i trinir trwy fwydo fitaminau, gan ychwanegu cerrig, haen mwynau, gwair i'r cawell.
 7. Bobbin. Clefyd y dannedd - ymylon mân o blaidd neu incisors sy'n cael eu tyfu'n anghywir oherwydd strwythur ceg anghywir. Mae yna anifail gwlyb a choesau blaen bob amser ar anifail o'r fath, nid yw'r geg ar gau bron, mae'r anifail wedi'i anafu. Gellir datrys y broblem trwy dorri i ffwrdd ymylon miniog y dannedd gyda dril a throi'r offeryn. Gwnewch hyn dan anesthesia, gan ailadrodd eto ac unwaith eto wrth i'r ymylon dyfu. Mae toriad twf incisors yn cael ei drin gan enwaediad gyda'u gefail torri, sy'n arbed yr anifail ers sawl mis. Ni fydd tyfu fel arfer yn ddannedd, a fydd, yn y pen draw, yn arwain at farwolaeth rhag diffodd.

Bridio chinchillas yn y cartref

Os ydych chi'n bwriadu gwerthu rhywun ac ennill ar hyn, dylech fod â diddordeb mewn dysgu sut i fridio chinchillas gartref. I wneud hyn, mae angen i chi ddewis unigolion cryf ac iach gyda phwysau o leiaf 500 g ac yn 7 mis oed neu'n hŷn. Mae llong yn digwydd yn y nos. Mae beichiogrwydd yn y ferched yn para 106-114 diwrnod, ym mhob sbwriel mae rhwng 1 a 5 pyped. Cyn rhoi genedigaeth, mae'n rhaid anfon y gwryw i gawell arall fel nad yw'n cwmpasu'r fenyw eto.

Gofalwch am chinchillas newydd-anedig

Cwestiwn anhygoel iawn - sut i ofalu am chinchilla bach gartref? Caiff ciwbiau eu geni â dannedd ac maent yn weladwy. Mae ganddynt ffollylau gwallt. Ar gyfer chinchillas bach, mae gofal ac arlwyo yn syml. Maent yn bwyta llaeth y fam, os nad ydyw - yn cael eu bwydo'n artiffisial. Yr wythnos gyntaf mae angen iddynt yfed yn aml. Eisoes ar ddiwrnod 5 ar ôl genedigaeth, gallant fwyta bwyd. O'u mam, fe'u plannir yn 45-60 diwrnod, pan ddaw'r cyfnod o lactiad i ben. Erbyn hyn maent eisoes yn pwyso tua 200 gram. Yn y pen draw, cwblheir eu twf erbyn y flwyddyn.