Gweithredwr twf gwallt - graddfa cynhyrchion gorffenedig a ryseitiau cartref

Llinellau wedi'u gwanhau, wedi'u diffodd - mae hyn yn wraidd cymdeithas fodern, gan fod y twf gwallt yn ysgogi felly yn ôl y galw. Gallwch chi ddefnyddio atebion prynu a chartref. I gael mwy o effeithiolrwydd, rhaid cyfuno ei ddefnydd â chymhleth fitamin arbennig.

Pam yn tyfu yn araf gwallt?

Gall fod llawer o resymau dros hyn. Dyna pam nad yw gwallt yn tyfu:

 1. Geneteg - etifeddir cyflymder cynyddu hyd y llinynnau. Yn ogystal, profwyd yn wyddonol, mae hyd naturiol pennaeth y gwrandawiad yn dibynnu ar hil. Mae perchnogion y gwallt hiraf yn byw yn Nwyrain, Gogledd a De Ddwyrain Asia. Mae gan gynrychiolwyr y ras Negroid linynnau byr iawn. Mae gan Ewropeaid hefyd gyllau o hyd canolig.
 2. Y diffyg fitaminau a microelements - mae'r broblem hon yn arbennig o frys yn ystod y gaeaf a'r gwanwyn. Mae mwy o niwed i gyflwr pen y gwallt yn achosi diffyg ïodin, silicon, sinc, cromiwm. Cyn defnyddio'r gweithredydd twf gwallt, mae angen ichi basio mwynerogram.
 3. Problemau tricholegol - gallant gynnwys seborrhea , alopecia ac amodau patholegol eraill sy'n arafu twf llinynnau.
 4. Diffyg cwsg cronig - pan fydd rhywun yn cysgu, caiff yr hormon melatonin ei gynhyrchu'n ddwys yn ei gorff. Mae ganddo ddylanwad cryf ar gyflwr y gwallt. Oherwydd diffyg cysondeb, mae llinynnau cysgu yn dod yn ddiflas, yn teneuo ac yn rhoi'r gorau i dyfu.
 5. Derbyniad gwrthfiotigau - mae'r cyffuriau hyn yn amharu ar y microflora coludd, gan greu "tyllau" yn system amddiffyn y corff. O ganlyniad, mae tocsinau yn mynd i mewn i'r llif gwaed. Wrth gyrraedd y ffoliglau gwallt, maen nhw'n eu dinistrio, a dyna pam mae colledion gwallt yn digwydd. Yn yr achos hwn, ni all twf y llinynnau fynd ymlaen.
 6. Mae'r gwallt wedi'i rannu - gall cyflymder twf y llinynnau fod yn normal, ond oherwydd bod y cynghorion yn torri i ffwrdd, nid yw hyd pen y gwrandawiad yn cynyddu.
 7. Straen gormodol - yn niweidiol i orbwysedd nerfus tymor byr a "hir-chwarae".

A allaf gyflymu twf gwallt ar fy mhen?

Ar gyfartaledd, am fis mae hyd y gwallt yn cynyddu o 1-1.5 cm o hyd. Gyda chyfradd o'r fath, mae'n amhosibl tyfu blygu ar ôl toriad byr. Am y rheswm hwn, mae merched yn ceisio canfod a yw'n bosibl cyflymu twf gwallt. Mae cyflawni canlyniad o'r fath yn eithaf posibl, a bydd yr awgrymiadau canlynol yn helpu yn hyn o beth:

 1. Mae angen i chi fwyta'n iawn - mae llinynnau bron i 90% yn cynnwys keratin. I weithredu twf gwallt, mae angen i chi gyfoethogi'r diet â bwyd protein.
 2. Dylai'r corff dderbyn cymhleth fitamin-mwynol arbennig. Yn fferyllfeydd, caiff ychwanegion arbennig eu gwerthu, sydd wedi'u cynllunio i gyflymu twf y llinynnau.
 3. Dylech chi wneud tylino croen y pen - yn ystod y driniaeth hon cynyddwch lif y gwaed i'r bylbiau gwallt. O ganlyniad, mae twf y llinynnau'n cyflymu.
 4. Mae angen rhoi'r gorau i ddulliau o ansawdd isel - mewn cynhyrchion rhad, mae siliconau ac acrylatau yn bennaf yn cael eu defnyddio. Y cyntaf i'w olchi yn hawdd gyda siampŵ. Mae acrylatau hefyd yn creu ffilm trwchus ar y croen y pen, gan atal ffoliglau gwallt rhag cael ocsigen a maetholion.
 5. Mae angen defnyddio siampŵ gyda keratin - bydd y sylwedd hwn yn "atgyweirio" pob gwialen ddifrodi, gan wneud llinynnau'n fwy prydferth ac iachach.
 6. Defnyddio crib o ddeunyddiau naturiol - yr opsiwn delfrydol yw gwneud ffawydd neu juniper.
 7. Mae angen ichi roi'r gorau i'r gwallt a haearn gwallt.

Pwysau ar gyfer twf gwallt - TOP

Mae siopau a fferyllfeydd arbenigol yn gwerthu llawer o fasgiau, siamâu, siampŵau a chynhyrchion eraill, sy'n defnyddio cynnydd sylweddol yn hyd y llinynnau. Yng nghyfansoddiad cynhyrchion o'r fath, mae gweithredwyr twf gwallt o reidrwydd yn bresennol. Yn amlach maent yn cael eu cynrychioli gan gydrannau sy'n gwella cylchrediad gwaed: pupur poeth, detholiad ginseng, darnau sitrws ac yn y blaen. Yn ogystal, gall cyffuriau o'r fath gynnwys sylweddau sy'n ysgogi metaboledd cellog a gwella strwythur y siafft gwallt.

Dylai'r trichologist-dermatolegydd ddewis cynhyrchion o'r fath. Bydd yn ystyried cyflwr y croen y pen a'r llinynnau. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon i ddewis offeryn addas: mae'n dal yn bwysig ei ddefnyddio'n gywir. Ni fydd hyd yn oed y gweithredydd twf gwallt gorau yn rhoi'r canlyniad a ddymunir (ac mewn rhai achosion bydd yn gwneud unrhyw niwed) os na chaiff ei ddefnyddio fel y bwriadwyd. Er mwyn gwella'r effaith, gellir defnyddio cynhyrchion proffesiynol ar yr un pryd â meddyginiaethau gwerin.

Siampŵ-activator twf gwallt

Mae gan y cyfryw gyfansoddiad unigryw. Mae pob cynnyrch o'r fath wedi'i anelu at ddileu un broblem benodol. Nid yw siampŵ therapiwtig proffesiynol ar gael fel 2-yn-1. Yn ogystal, nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer defnydd bob dydd. I wneud cais o'r fath, dylai fod yn fanwl gywir ar gyfeiriad y trichologist. Er mwyn gwella'r effaith ar yr un pryd ag ef, mae angen i chi ddefnyddio dulliau eraill o'r llinell hon: balms, masgiau ac yn y blaen.

Dewiswch yr actifydd twf gwallt gorau fydd o gymorth yma i raddio'r cynnyrch hwn:

Gweithredwr lotion o dwf gwallt

I'r effaith nid oedd yn cymryd llawer o amser i aros, mae angen i chi ddewis offeryn sy'n cynnwys cydrannau o'r fath:

Ar ôl cymhwyso'r activator, ni ellir ei olchi i ffwrdd, felly byddai'n well gan berchennog math gwallt brasterog lidyn gyda chysondeb golau. Yn seiliedig ar nifer o adolygiadau, ffurfiwyd graddfa'r cynhyrchion meddyginiaethol gorau:

Gweithredydd tonig o dwf gwallt

Cynhyrchir colur o'r fath gan wahanol frandiau. Y gorau ar gyfer twf gwallt ar y pen yw'r canlynol:

Mwgwd poeth-activator twf gwallt

Mae'r cynnyrch cosmetig hwn ar yr un pryd yn effeithio ar yr ardal a'r llinynnau sylfaenol. Fodd bynnag, mae yna achosion pan fydd yn rhaid ei adael. Mae gwrthryfeliadau fel a ganlyn:

Yn arbennig o boblogaidd mae masgiau poeth o'r fath:

Y fitaminau gorau ar gyfer twf gwallt

Mae angen ymladd "cysgu" y pennaeth i glywed nid yn unig o'r tu allan, ond hefyd o'r tu mewn. Dyma lle mae cymhlethdodau fitamin a mwynau arbennig yn dod i'r achub. Y modd mwyaf effeithiol ar gyfer twf gwallt yw'r cydrannau canlynol:

Mae'r gorau yn cael eu hystyried fel cyfadeiladau mwynau fitaminau:

Tabl ar gyfer twf gwallt ar y pen

Mae galw mawr am ferched a dynion yn y paratoadau yn y math hwn o ryddhau. Cyflwynir cynhyrchion fferyllol ar gyfer twf gwallt mewn ystod eang. Fodd bynnag, rhaid i'r trichologist eu rhagnodi. Mae'r meddyg yn gwybod pa biliau ar gyfer twf gwallt i fenywod sy'n fwy effeithiol, a byddant yn ystyried sgîl-effeithiau posibl yn ystod eu dewis. Yn aml, rhagnodir cyffuriau o'r fath:

Serwm-activator twf gwallt

Mae'r cynnyrch cosmetig hwn yn cyfuno priodweddau cynnyrch, cyflyrydd a mwgwd arddull. Mae defnyddiwr o'r fath o dwf gwallt "cysgu" yn hawdd ei ddefnyddio. Yn ogystal, nid oes angen ei olchi i ffwrdd: mae'n creu ffilm amddiffynnol thermol ar wyneb y llinynnau. Y galw mwyaf am y cyffur hwn ar gyfer twf gwallt:

Meddyginiaethau gwerin ar gyfer twf gwallt

Drwy eu hunain, mae "cyffuriau" o'r fath yn aneffeithiol. Mae trichologwyr yn argymell eu defnyddio fel cynorthwyol. Ar gyfer twf gwallt cartref, gellir defnyddio cynhyrchion cartref:

Rysáit ar gyfer activator pupur

Cynhwysion :

Paratoi, cais

 1. Mae'r cynhwysion yn cael eu cyfuno a'u cymysgu'n drwyadl.
 2. Gwnewch gais am y cyfansoddiad gyda symudiadau massaging ar y rhan wreiddiau.
 3. Gorchuddiwch y pen gyda ffilm bwyd a'i gynhesu â thywel.
 4. Ar ôl 30 munud golchwch â siampŵ.