Masturbation benywaidd - da a drwg, mathau a ffyrdd

Ar wahanol adegau roedd pobl yn cael eu trin yn wahanol i hunan-foddhad ac ychydig iawn o bobl heddiw sy'n gweld unrhyw beth gywilyddus mewn gweithgareddau o'r fath. Mae croestoriad rhywiolwyr rhywiolwyr, yn groes, yn croesawu, gan ei ystyried yn ddefnyddiol i iechyd. Mae yna nifer o reolau sy'n ymwneud â hunan-ddiolchgar a fydd yn ddefnyddiol i'w dysgu.

Pam mae menywod yn ymgymryd â masturbation?

Mae yna lawer o resymau sy'n annog person i ymgymryd â hunan-foddhad, ac mae'r opsiynau mwyaf cyffredin yn cynnwys:

 1. Diffyg y posibilrwydd o gyflawni cyfathrach rywiol draddodiadol. Mae menywod sy'n defnyddio masturbation i leddfu tensiwn.
 2. Gall presenoldeb clefydau ac annormaleddau, er enghraifft, gynnwys problemau sy'n gysylltiedig â'r genital, mwy o gyffro, anhwylderau nerfol ac yn y blaen.
 3. Weithiau mae menywod yn ymgymryd â masturbation oherwydd diffyg hylendid y genital, sy'n arwain at gormod o gyffroedd.

Mae masturbation benywaidd yn dda ac yn ddrwg

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ystyriwyd bod hunan-ddiolchgarwch yn gamdriniaeth rywiol, ac yn yr hen amser ystyriwyd bod masturbiaeth yn symptom o ddirymu meddwl. Cymerwyd ymosodiad ar fenywod mewn menywod am ymyrraeth ddifrifol, a allai arwain at ganlyniadau trychinebus, er enghraifft, camweithrediad rhywiol neu niwroesthenia. Diolch i ymchwil wyddonol fodern wedi'i sefydlu mai masturbation yw'r norm a ffordd iach o gael boddhad rhywiol. Os nad yw'r masturbation benywaidd yn obsesiwn ac nad yw'n ymyrryd â'r ffordd arferol o fyw, yna nid oes perygl ynddo.

Manteision masturbation benywaidd

Mae meddygon a gwyddonwyr yn rhoi sawl ffeithiau sy'n dangos bod hunan-foddhad yn ddefnyddiol.

 1. Gall masturbation, sy'n dod i ben gydag orgasm, wella hwyliau . Esbonir hyn gan y ffaith bod serotonin yn cael ei gynhyrchu yn y corff yn ystod y cyfnod hwn - hormon hapusrwydd, sy'n bwysig ar gyfer ymladd y blues.
 2. Mae canfod a yw masturbation benywaidd yn ddefnyddiol, mae'n werth nodi mantais arall - mae'n gwella bywyd rhywiol gyda phartner, fel y gall menyw ddweud wrtho, yr effaith ar ba bwyntiau sy'n arwain at orgasm.
 3. Mae hunan-foddhad yn ddull fforddiadwy i leddfu straen corfforol a meddyliol ac ymlacio.
 4. Profwyd bod masturbation menywod yn helpu i leihau'r boen y mae llawer o'r rhywiau tecach yn ei brofi yn y cyfnod cynbrofiadol. Mae astudiaethau wedi dangos bod hunan-foddhad yn helpu i fagu'r pen cur.

Niwed masturbation benywaidd

Yn ymarferol mewn unrhyw fater, gallwch nodi nodweddion cadarnhaol a negyddol, ac nid yw masturbation yn eithriad.

 1. Mae niwed bod masturbation benywaidd yn pryderu nad yw'n hylendid personol. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio eitemau hunan-fodlon na chawsant eu prosesu ymlaen llaw, mae'r risg o heintio â firysau a bacteria gwahanol yn cynyddu'n sylweddol.
 2. Mae rhai therapyddion rhyw o'r farn bod ymarfer boddhad yn aml yn brin, ond efallai y bydd problemau yn rhyw traddodiadol, er enghraifft, anallu i gael orgasm.

Mathau o masturbation benywaidd

Yn ôl y dosbarthiad sylfaenol, mae dau fath o masturbation.
 1. Addasol - y ffyrdd o masturbation benywaidd, y gellir eu defnyddio yn ystod cyfathrach rywiol traddodiadol, fel menyw a'i phartner.
 2. Anaddasol : yr effaith ar y jet dŵr clitoris, ffrithiant, tensiwn cyhyrau, y defnydd o wahanol wrthrychau ac yn y blaen.

Yn ogystal, gallwn sengl allan ffyrdd o'r fath o hunan-ddiolchgar.

 1. Heb dreiddiad . Er mwyn pleser yn yr achos hwn, dylai'r camau gael eu hanelu at lid y clitoris. Ar gyfer hyn, yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch ddefnyddio nid yn unig eich bysedd eich hun, ond hefyd chwistrellwr cawod gyda jet pwerus. Gallwch arbrofi gan ddefnyddio gwahanol wrthrychau.
 2. Gyda threiddiad . Yn yr achos hwn, gellir ysgogi'r clitoris a'r pwynt G. Unwaith eto, gallwch ddefnyddio'ch dwylo eich hun a gwrthrychau gwahanol ar gyfer hunan-foddhad, felly y mwyaf poblogaidd yw'r dildos. Mae dulliau anarferol ymysg masturbation benywaidd yn cynnwys defnyddio gwrthrychau dirgrynol eraill, megis vibromassers neu brwsys trydan. Gall treiddiad menyw gymryd llysiau a ffrwythau, sydd ar ffurf yn debyg i urddas dynion, er enghraifft, bananas, ciwcymbrau ac yn y blaen.

Sut i masturbate yn iawn fenyw?

Mae yna lawer o ffyrdd o fod yn masturbation benywaidd, ond yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir triniaethau o'r fath: tylino'r clitoris, gan strôc y genynnau organig a defnyddio jet o ddŵr. Cynghorir dechreuwyr yn y mater hwn i ddechrau'n fach - dod i adnabod eu corff. I ddeall beth yw masturbation benywaidd, sut i ymarfer yn iawn, gwrando ar yr awgrymiadau hyn:

 1. Creu awyrgylch tawel a gwnewch yn siŵr nad oes neb yn tynnu sylw ato. Trowch ar y gerddoriaeth hamddenol a'ch bod yn llonydd eich hun.
 2. Caewch eich llygaid a dechrau ffantasi. Pan fyddwch chi'n cydweddu â'r ton iawn, dechreuwch strocio gwahanol rannau'r corff, er enghraifft, y frest, y gwddf, yr ysgwyddau, yr abdomen ac yn y blaen.
 3. Tylino'r labia a'r clitoris, gan ddefnyddio gwahanol symudiadau, gan newid y tempo. Mae'n bwysig penderfynu pa driniaethau sy'n hwyl. Arfer bach a bydd yn bosib penderfynu ar eich cyfer chi'r dull delfrydol o hunan-ddiolchgar.

Swyddi ar gyfer masturbation benywaidd

Mae nifer o swyddi ar gyfer hunan-foddhad, sy'n boblogaidd ymhlith y rhyw deg:

 1. Rhowch eich hun ar y gwely ar eich stumog, gan roi ychydig o glustogau neu glustog o dan eich cluniau a'ch stumog. Dylai fod yn seiliedig ar y penelinoedd a'r pengliniau. Gellir gwneud yr effaith gyda dirgrynwr neu law.
 2. Mae bron unrhyw dechneg o masturbation benywaidd yn addas ar gyfer achos eisteddog. Mae angen defnyddio cadeirydd gydag ôl-gefn a heb friffiau. Eisteddwch yn gyfforddus, lledaenwch eich coesau yn eang a dal eich traed ar goesau'r gadair.
 3. Ar gyfer hunan-foddhad gyda jet o ddŵr, gallwch roi un droed ar ymyl y bath. Opsiwn arall - rhowch eich cefn yn erbyn y wal a thynnwch eich droed i'r ochr, a'i blygu yn y pen-glin.
 4. Gellir ymarfer masturbation benywaidd yn y sefyllfa hon: ewch ar eich pengliniau a'u trefnu mor eang â phosib. Yn ystod masturbation, tiltwch y corff yn ôl neu ymlaen.