Rhyw rhyw - beth ydyw a sut i ddelio ag ef?

Pam mae angen rhyw rith arnom, os oes partneriaid mewn bywyd go iawn? A yw perthnasau mor gyfrinachol yn fradwriaeth? Mae'r cwestiynau hyn yn aml yn codi ar fforymau. Beth yw Wirth, a yw'n dda neu'n ddrwg pan ddefnyddir y cysyniad hwn, a pha amrywiaeth y mae'r intimrwydd hwn yn ei roi? A yw'n ymadawiad o realiti?

Beth yw Wirth?

Beth mae "Virt" yn ei olygu? Mae hyn yn ostyngiad o gysyniad "rhithwir", cyfathrebu ar-lein. Nid ydym yn sôn am e-bost neu rwydweithio cymdeithasol, yn trafod pynciau busnes neu waith, defnyddir y term hwn i ddisgrifio sgyrsiau cynllun rhywiol neu ryw ar y Rhyngrwyd trwy ohebiaeth. Mae hyd yn oed sgyrsiau Wirt arbennig, lle gallwch chi ddod â phartner yn ddienw. Mae'r rhai sydd wedi rhoi cynnig ar y math hwn o ddidwylledd, yn nodi bod hwn yn ffordd wych o ddatgysylltu problemau gwirioneddol.

Rhyw rhyw - seicoleg

O ran rhyw rhithwir, mae barn seicolegwyr yn cael ei rannu, ond mae'r rhan fwyaf o'r farn nad yw'n adloniant niweidiol. Hyd yn hyn, mae yna 3 swydd am y ffaith bod rhyw mewn rhith-realiti yn ffurf:

 1. Anhyblygrwydd mewn dehongliad modern.
 2. Dibyniaeth a all fynd i mewn i ddadansoddiad nerfus .
 3. Hunan-foddhad, yn debyg i masturbation.

Mae llawer yn drysu rhyw Wirth gyda gwylio pornograffi, ond mae'r olaf yn fwy cysylltiedig â ffantasïau rhywiol. Mae Wirth yn un o eiddo rhywioldeb, hyd nes y bydd person yn cael ei gario i ffwrdd gan hyn, gan anghofio am berthynas go iawn. Mae rhai dynion yn ceisio fel hyn i osgoi bradychu i bartner cyson mewn bywyd go iawn. Nid oes barn gyffredin am y norm, ond mae pob seicolegydd yn cytuno bod rhyw rith yn amlach nag unwaith yr wythnos yn arwydd brawychus o anhwylder iechyd meddwl.

Rhyw rhyw - ydy hi'n treisio?

Mae arbenigwyr yn dosbarthu 5 ymddygiad pan fo person yn well gan ryw rithiol i weithredu go iawn:

 1. Ymdrechion episodig.
 2. Mae Mutual Wirth yn ymarfer ar gyfer pleser, heb gyffro, tra bod perthnasoedd gwirioneddol iawn .
 3. Mae dibyniaeth ar-lein yn dod yn gaeth i ben.
 4. Patholeg, hyd nes i berthynas ag anwyliaid waredu.
 5. Chwilio am iachawdwriaeth o realiti.

Mae seicolegwyr yn credu bod rhyw ar y Rhyngrwyd yn parhau i fod yn hobi, os yw rhywun:

A yw rhyw rhithwir yn fradwriaeth? Gofynnir cwestiwn heddiw gan ddynion a menywod. Yn ôl seicolegwyr, os yw'r math hwn o intima yn dod yn ddibyniaeth, i lawr i patholeg, yna - ie, gellir ei ystyried yn adfeilydd. Os yw'r rhain yn achosion achlysurol, fe'u diffinnir fel profiad anarferol mewn bywyd agos, ac mae llawer ohonynt yn helpu i sefydlu perthynas â phartner go iawn.

Mae Wirth yn ddrwg neu'n dda?

Yn aml, nid yw cefnogwyr rhyw rith - pobl ifanc yn eu harddegau neu bobl ifanc sy'n chwarae hormonau, ac yn dod o hyd i bartner yn rhoi diffyg profiad na shyness mewn cyfathrebu. Mae'r hobi hwn yn mynd ymlaen gydag amser, pan fydd partneriaid go iawn yn ymddangos. Yn gymhleth â phobl hŷn, mae cyfranogwyr o'r amhariad hwn yn rhai sydd â phroblemau yn y teulu neu'n aflwyddiannus mewn priodas. Yn ddifyr yn y rhithwir, mae cyfranogwyr o'r fath yn gadael o ddatrysiad y broblem mewn bywyd go iawn, a gall hyn arwain at ganlyniadau iechyd anadferadwy, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Ni all y math hwn o intima fod yn ddrwg nac yn dda, y prif beth yw peidio â disodli'r berthynas go iawn gyda rhai rhithwir. O blaid rhyw mewn realiti rhithwir, mae ymarferwyr yn rhoi dadleuon o'r fath:

 1. Ni allwch gael HIV neu glefyd arall.
 2. Mae gwahaniaethau rhywiol yn cael eu tynnu.
 3. Mae'r tensiwn rhywiol yn cael ei ddileu.
 4. Yn datblygu ffantasi a dychymyg rhywiol.
 5. Gallwch wneud cariad gyda sawl partner.
 6. Mae'n helpu i gael gwared â shyness, yn rhoi profiad pwysig.

Mathau o Wirth

Mae technolegau modern ac argaeledd y Rhyngrwyd wedi creu gwahanol fathau o Wirth a gallwch ddewis yr hyn yr hoffech chi:

 1. Ystafelloedd sgwrsio a sms. Mae partneriaid yn disgrifio eu gweithredoedd neu gêm gariad. Er mwyn cadw'n ddienw, mae arbenigwyr yn cynghori i greu cyfrifon ar wahân ar gyfer cyfeillgarwch o'r fath.
 2. Rhyw rhyw ar y ffôn, IP-teleffoni. Mae cyfathrebu yn digwydd ar ffurf sgwrs, sy'n addas ar gyfer partneriaid â geiriad da.
 3. Gwe-gamerâu. Mae'r opsiwn hwn yn well ar gyfer y rheini sy'n well gan weithredu i sgwrsio ac nid ydynt yn swil o'u corff. Gallwch chi ffurfweddu fideo dwy ffordd.

Rheolau rhyw rhithwir

Fel mewn unrhyw achos, mae rheolau Wirth sy'n gwarantu diogelwch i'r cyfranogwyr:

 1. Peidiwch â galw'r enw go iawn. Peidiwch â darparu gwybodaeth y gallwch ddod o hyd iddo mewn gwirionedd: cyfeiriad, ffôn, man gwaith.
 2. Wrth ddefnyddio sgwrs fideo, tynnwch eitemau personol.
 3. Siaradwch â phartner os oes gennych anghysur, mae gennych yr hawl i dorri ar draws y sesiwn heb gyhuddiadau a throseddau.

Ble alla i gael rhyw rithiol?

Ble i ymarfer rhyw rhithwir? Mae'r cwestiwn hwn yn aml yn ymddangos ar y fforymau, mae pawb eisiau dod o hyd i bartner da, profiadol, heb ganlyniadau annymunol ar ffurf blaendal neu hawliadau. Yn anad dim, mae'r siawns ar gyfer y rhai sy'n dod yn gyfarwydd yn yr awyr, yn dechrau gyda chanmoliaeth hyfryd. I'r diben hwn, mae yna safleoedd dyddio arbennig, lle gallwch ddod o hyd i bâr trwy nodi'r paramedrau chwilio. Y rhai sydd â diddordeb, mae angen ichi wahodd i sgwrsio ar-lein. Ble i ddelio â'r tŷ rhithwir, mae'n rhaid ichi benderfynu drosti eich hun, yr opsiwn delfrydol yw ystafell breifat. Gallwch ddefnyddio'r ystafell ymolchi.

Sut i ymgysylltu â rhyw rith?

Cynghorion i ddechreuwyr, sut i ddelio â Wirth:

 1. Creu awyrgylch agos yn yr ystafell: canhwyllau ysgafn, yn cynnwys cerddoriaeth enaid, gallwch chi yfed peth gwin.
 2. Dewiswch bartner, gan ddibynnu yn unig ar eu blasau eu hunain. Mae profiad yn dangos y bydd rhyw ar-lein yn fwy llwyddiannus pe bai merch yn gwneud y dewis.
 3. Gwyliwch y geiriau, er mwyn peidio â throseddu y partner.
 4. Ymateb i weithredoedd partner, peidiwch ag anghofio am gyfyngredd, gan wobrwyo caresses yn eu tro. Wrth ddisgrifio partner, gallwch chi chwarae gyda chi'ch hun.
 5. Ar ddiwedd y sesiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym.

Driciau rhyw rhithwir

Mae llawer yn credu nad yw rhyw ar-lein yn ymrwymo i unrhyw beth, ond mae'n bell o'r achos. Mae Rhyw Virt yn fath o gopi o'r berthynas mewn gwirionedd, gan ddechrau gyda'r rhagarweiniad ac yn dod i ben gyda'r broses. Y rhai sy'n dewis rhyw dros y ffôn neu SMS, mae angen ehangu'r geirfa, fel bod y disgrifiadau o'r gweithgareddau yn gyffrous ac yn swnio'n hardd. Anogir merched i ymarfer, gan wneud y llais yn feddal a rhywiol. Peidiwch â bod yn swil o eiriau cariadus. Yn rhagarweiniol mae angen i chi ddod yn gyfarwyddach yn fwy agos, flirt. Y rheolau symlaf o rwystro:

O reidrwydd, ni ddylai llifo fynd i mewn i'r anwyldeb, mae llawer yn cadw perthynas ar hyn o bryd er mwyn adloniant. Gallwch chi gyfathrebu â sawl ymgeisydd ar unwaith, cyn gwneud eich dewis. Mae gan ryw yn y byd rhithwir, fel yn y byd go iawn, ei dechnegau ei hun, na ddylid ei anghofio:

 1. Ar ddechrau'r cyswllt, siaradwch, trafodwch eich hoffterau a'ch diddordebau, gwnewch raglen fach.
 2. Peidiwch â thrafod y dimensiynau, ymddangosiad a phwysau, mae hyn yn taro cyffro.
 3. Os darperir cyfathrebu fideo, gofalu am y ffurflen rywiol allanol. Mae'n ddymunol, os yw'r dyn cyntaf yn dangos ei hun.
 4. Diogelu'ch cysylltiad â rhaglen dadgryptio arbennig sy'n dileu'r hanes sgwrsio a blocio mynediad i ddynion du.
 5. Cyfathrebu'n ddiffuant, ceisiwch ddysgu'r rhyngweithiwr, mwynhewch y sgwrs.
 6. Os yw'r rhyngweithiwr yn ymddwyn yn amheus neu'n anffodus, mae'n well torri ymyrraeth ar unwaith ar y sesiwn.
 7. Mae'n llai defnyddiol i ddefnyddio emoticons ac eiconau amodol yn yr ohebiaeth, mae angen geiriau mwy ar y partner.

Dyfeisiau ar gyfer rhyw rhithwir

Er mwyn cael rhyw-gyswllt ar-lein yn gyfforddus, mae amrywiaeth o deganau rhith-ryw. Y rhai mwyaf poblogaidd yw:

 1. RealTouch . Addasiad heb wyneb a chorff, yn ailadrodd tymheredd y croen a'r teimlad ar y cyffwrdd, yn darparu lubrication a chadwraeth y symudiadau nodweddiadol mewn gweithred agos.
 2. Helo Touch . Atodiadau arbennig ar y bysedd, disodli'r vibradwr.
 3. Mojowijo . Mae'n cynnwys 2 ran: sef vibradwr ar gyfer menyw a chylch dirgrynol i ddyn. Mae'r cyfrifiadur yn troi dirgryniad i mewn i signal ac yn trosglwyddo o un tegan i'r llall.
 4. Little Chroma . Mae vibrator bach, cryno, yn gyfleus i fynd ar dripiau.

Sut i arallgyfeirio rhyw rithiol?

Dros amser, rydych chi eisiau amrywiaeth, yna mae'n werth edrych am bartner gyda dychymyg da. Mae cwpl yn tynnu sylw at ryw a allai fod mewn bywyd go iawn: disgrifiwch y gweithredoedd, yna - eu teimladau. I feddwl am straeon am ryw rhithwir yn hawdd, dyma rai awgrymiadau gan ymarferwyr profiadol:

 1. Yn y baddon, gallwch ddisgrifio sut mae dŵr yn llifo drwy'r corff, yn cywiro'r dwylo, y frest a rhannau eraill o'r corff.
 2. Ar do'r tŷ: gwynt oer, mochyn angerddol, tynnu'n araf.
 3. Cerddwch yn y goedwig, sy'n dod i ben gyda rhyw mewn clirio clyd.
 4. Rhyw mewn lle llawn, swyddfa, ar sedd y car.

A yw rhyw rith yn beryglus?

Gyda holl ochrau cadarnhaol rhyw ar-lein, peidiwch ag anghofio am ei eiliadau peryglus:

 1. Gall fod dibyniaeth seicolegol , mae rhyw rith yn glefyd os yw'n dechrau disodli perthnasoedd mewn gwirionedd.
 2. Gall partner gofnodi sesiwn, a'i ddefnyddio ar gyfer blaendal.
 3. Mae yna risg i redeg i fân sydd wedi ychwanegu oed ei hun yn gyfarwydd.
 4. Yn aml, mae glasoed yn dal cysylltiad pedoffiliaid, gall rhyw anhygoel effeithio'n ddrwg ar y seic o ddynwraig ddibrofiad.