Tân ffres - y gwir neu gelwydd, lle mae'r Tân Sanctaidd yn dod o?

Derbynnir yn gyffredinol mai dim ond pobl grefyddol sy'n credu mewn bodolaeth gwyrthiau crefyddol. Yn yr achos hwn, ni ellir esbonio ffenomen mor wyrth â'r Tân Sanctaidd gan unrhyw amheuon, ni waeth pa ddadleuon y mae'n ceisio.

Beth yw'r Tân Sanctaidd?

Astudiwyd ffenomen anhygoel dro ar ôl tro gan ffigurau gwyddonol a chrefyddol na allent ddod o hyd i brawf o darddiad naturiol y ffenomen a elwir yn "ffyddlondeb y Tân Sanctaidd". Mae'n cynnwys:

 1. Seremoni o baratoi ar gyfer ymddangosiad fflam. Mae yna ddefod arbennig, heb na fydd prif ddigwyddiad y Saboth Fawr yn digwydd a bydd y dathliad yn cael ei ddifetha.
 2. Gwirio'r Patriarch a'i fynedfa i Eglwys y Sepulcher Sanctaidd . O hyn o bryd, mae darllediad rhyngwladol y seremoni yn dechrau gyda sianeli teledu.
 3. Ymddangosiad y Tân Sanctaidd a'i drosglwyddo i glerigwyr eraill.
 4. Dechrau'r dathliadau cyntaf yn anrhydedd y Pasg .

Sut mae'r Tân Sanctaidd yn dod?

Mae proses ddigwyddiad tafodau fflam yn haeddu sylw arbennig. Tua'r 10 o'r gloch yn y bore mae'r orymdaith grefyddol yn dechrau symud tuag at Eglwys Uniongred Jerwsalem, dan arweiniad y Patriarch a'r clerigwyr uwch. Ar ôl iddynt ddod yn agos at Kuvuklia (capel y Sepulcher Sanctaidd), mae'r digwyddiadau'n dechrau datblygu fel a ganlyn:

 1. Gan nad oedd gan y credinwyr amheuon o ble mae'r Tân Bendigedig yn deillio ohono, mae'r Patriarch yn datgelu ei hun ac yn aros mewn un is-ffigur gwyn, o dan na ellir cario dim.
 2. Fe'i harchwilir gan gynrychiolwyr o heddlu Twrci ac Israel yn ôl traddodiad, sydd wedi bodoli ers y 14eg ganrif.
 3. Tua'r fynedfa i'r Cusculos, mae'r Patriarch yn agosáu ynghyd â rhengoedd tebyg o'r eglwysi apostolaidd Armenia, Coptig a Syria. Byddant yn gweld y Tân Bendigedig yn gyntaf ar ôl y Patriarch.
 4. Mae drysau'r capel ar gau, ac mae'r ffyddlon yn aros am wyrth y tu allan i'r drws.

Sut mae'r Tân Sanctaidd yn dod i lawr?

Ar ôl i'r Patriarch a'r offeiriaid aros y tu ôl i ddrysau cyntaf y Cubiculum, maent yn ymddangos o flaen yr ystafell gyda Chofnod Crist. Yn ei herbyn, bydd Metropolitan Jerwsalem yn mynd ar ei ben ei hun, ond bydd ychydig o gamau i ffwrdd oddi wrthyn yn gynrychiolydd o'r eglwys Armenaidd. Mae cwympiad y Tân Sanctaidd yn digwydd mewn sawl cam:

 1. Mae'r Patriarch yn dechrau gweddïau yn canmol Iesu Grist.
 2. Gall apêl i Dduw gymryd cymaint o oriau, a sawl munud.
 3. Ar y slab garreg, mae goleuadau'n fflachio, sy'n llifo fel diferion.
 4. Mae'r patriarch yn eu codi gyda phêl cotwm ac yn goleuo nifer o ganhwyllau.

Pam nad yw'r Tân Sanctaidd yn llosgi?

Mae'r sied o ganhwyllau a gedwir gan y Patriarch yn cynnwys 33 darn (yn ôl nifer y blynyddoedd a dreuliwyd ar y Ddaear, Iesu). Yr unig un a welodd yn bersonol gyfrinach y Tân Bendigedig yn cymryd bwndel o Kuvuklia a'i drosglwyddo i'r Metropolitan Armenia. Mae'n dangos i'r credinwyr, ac maent yn goleuo eu canhwyllau ohoni. Wedi'i waethygu ar ôl gweddi gener y patriarch, cyn gynted ag y mae'n ymddangos yn y drws, fe'i codir a'i gludo i'r allanfa gydag emynau. Yn y cyfamser, mae'r ymwelwyr cyntaf i Jerwsalem, gyda syrpreis yn nodi eiddo arbennig y fflam:

 1. Gan wybod ble mae'r Tân Bendigedig yn dod o ddifrif, mae twristiaid profiadol yn ei golchi'n ddiduedd, yn rhoi canhwyllau ar eu hwynebau ac yn dod â'u bysedd ato.
 2. Mae lliw tân yn amrywio o golau glas i las, na ellir eu gweld yn unrhyw le arall yn y byd.
 3. Ar ôl 5-10 munud ar ôl cydgyfeiriant, mae'r fflam ar yr holl siediau yn caffael eiddo arferol ac yn cynhesu.

Sut alla i ddod â'r cartref Tân Sanctaidd?

Nid yw'n llai pwysig i'r creidwr nid yn unig y cyfle i ystyried y Tân, ond hefyd yr awydd i gario ei gronyn gydag ef. Gellir gosod Tân Sanctaidd y tŷ o flaen yr iconostasis neu ei oleuo oddi wrth y lampau a'u gosod yn yr ystafelloedd ar noson y Pasg. Er mwyn cyflawni'r cynllun, bydd angen:

Beth ddylech chi ei wneud gyda'r Tân Sanctaidd?

Nid yw'r rhan fwyaf o athrawon ysbrydol yn argymell troi'n idolatrau a throi tân yn fath o ddiwyll. Dylai'r rhai sy'n credu fod yn ei drin yn briodol: gallant ddod o hyd i fflam yn y plwyfi y maent yn dod ag ef ar awyren o Jerwsalem. Credir mai'r Tân Sanctaidd yw'r hyn sy'n caniatáu:

Tân Bendigedig - gwir neu ffug?

Os yw swyddogion yr eglwys yn ystyried amheuaeth pechod ei hun yn natur sanctaidd y ffenomen, yna nid yw newyddiadurwyr a gwyddonwyr yn swil yn y rhagdybiaethau mwyaf tywyll bod tarddiad y Tân Sanctaidd o darddiad hollol ddaearol. Mae cefnogwyr gwahanol fersiynau yn arwain opsiynau o'r fath fel:

 1. Cuddio'r tân gan y patriarch arolygu. Ers ar ddydd Sul y Saboth nid oes ganddo'r cyfle i gludo fflam gydag ef, gellir penderfynu bod y Tân yn cael ei gario a'i guddio o'r Bedd ymlaen llaw.
 2. Yr adwaith cemegol a achosir gan gyfansoddiad arbennig y slab ar bedd Crist. Gall etheriau o asidau organig roi tân oer, ond ni fydd ei liw yn las, ond yn wyrdd.
 3. Hunan-arllwys. Gall rhai sylweddau naturiol ar dymheredd penodol o'r amgylchedd a'r lleithder chwalu. Mae gan yr eiddo hwn: ffosfforws gwyn, asid borig, olew jasmin.

Tân ffres - esboniad gwyddonol

Yn 2008, cafodd yr amheuwyr gyfle i ddysgu natur y Tân Sanctaidd. Cyn y Sadwrn Fawr, derbyniwyd ffisegydd Rwsiaidd Andrei Volkov i Kuvuklia, a dderbyniodd gymeradwyaeth yr Eglwys Uniongred ar gyfer gosod offer gyda synwyryddion sensitif. Cyn iddo, nid oedd neb yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn llithrig, sut mae gwyddonwyr yn esbonio cydgyfeiriant y Tân Sanctaidd, rhoddodd ymchwil Andrei Volkov ganlyniadau cymysg:

 1. Ychydig eiliadau cyn ymddangosiad y fflam yn y Sepulcher Sanctaidd, cofnododd y ffisegydd anogaeth anghyffredin o drydan tonnau sy'n codi'n ddigymell.
 2. Yn ystod tanio gwlân cotwm, wedi'i lledaenu ar y clawr pen, lluosi osgilau'r pyllau.
 3. Mae mesuriadau pŵer wedi dangos y gellir cymharu fflach o dân gyda gweithrediad peiriant weldio pŵer isel.
 4. Dengys diagnosteg gwyddonol y crac ar y golofn wrth fynedfa Kuvukliya y gallai difrod o'r fath ddigwydd yn unig dan ddylanwad trydan.

Tân ffres - ffeithiau diddorol

Mae natur chwedlonol natur Tân mewn hanes wedi bod yn gysylltiedig dro ar ôl tro â digwyddiadau chwilfrydig. Roedd angen torri un traddodiad o'i ymddangosiad hyd yn oed, wrth i gwrs y seremoni newid o flaen yr holl dystion. Roedd gwyrth cydgyfeiriant y Tân Sanctaidd wedi cael ymyriadau miniog ddwywaith:

 1. Yn 1101, penderfynodd Patriarch Lladin Choquet gymryd rhinweddau'r deyrnasiad gan y gwyrth Cristnogol mwyaf yn ei ddwylo ei hun. Roedd yr awydd i ddatrys ei ddirgelwch wedi cymeryd yr heretig gymaint ei fod yn torturio'r mynachod ac wedi derbyn yr holl fanylion am y weithdrefn ar gyfer tynnu Tân. Nid oedd y fflam yn ymddangos ar ôl diwrnod o ymdrechion ofer.
 2. Yn 1578 penderfynodd offeiriad o Armenia y byddai dirgelwch y Tân Sanctaidd yn cael ei ddatgelu iddo ac wedi cael caniatâd gan y clerigwyr i fynd i mewn i'r Kuvukyla. Nid oedd offeiriaid Uniongred yn protestio ac yn aros wrth y drws. Croniodd y golofn cyn mynedfa Sepulcher yr Arglwydd a dechreuodd y fflamau ddod allan ohoni.