Trin osteochondrosis gyda meddyginiaethau, ffisiotherapi, meddyginiaethau gwerin

Mae trin osteochondrosis yn fater brys. Yn ymarferol, roedd yn rhaid i bob person brofi amlygiad o'r clefyd hwn mewn un ffurf neu'r llall. Mae'r afiechyd yn datblygu oherwydd llwythi trwm ar y dillad asgwrn cefn a disgiau rhyngwynebebal. Gwaethygu'r sefyllfa gan y ffaith bod llawer heddiw yn arwain ffordd o fyw eisteddog.

Pa mor gywir i drin osteochondrosis?

Mae'r therapi'n geidwadol a dylid ei anelu at leihau amlygiad y clefyd, gan ei fod yn anodd iawn dileu'r achos yn llwyr. Sut i drin osteochondrosis? Er mwyn dileu arwyddion o salwch, mae hi'n defnyddio llidus yn aml, sy'n cynyddu'r dargludedd yn y trunciau nerf. Cyffuriau wedi'u profi'n dda ar gyfer defnydd cyfoes, gweithdrefnau ffisiotherapi.

Trin osteochondrosis ceg y groth

Mae yna lawer o ddulliau o ymladd y math hwn o anhwylder. Y prif beth yw deall bod triniaeth osteochondrosis ceg y groth yn broses hir, a allai arwain at adferiad cyflawn, ond os byddwch chi'n dilyn holl argymhellion arbenigwr, bydd therapi yn helpu i atal y newidiadau diflas. Yn y camau cychwynnol, mae'n arferol defnyddio dulliau ceidwadol. Mae cleifion yn cael eu rhagnodi meddyginiaethau, gweithdrefnau ffisiotherapiwtig, dulliau arbennig yn gosod y asgwrn cefn. Mewn achosion datblygedig, gall trin osteochondrosis gynnwys ymyrraeth lawfeddygol.

Trin osteochondrosis y frest

Cyn dechrau triniaeth ar gyfer osteochondrosis o'r asgwrn thoracig , mae'n werth nodi achos ei ymddangosiad. Mae rhywun yn datblygu oherwydd ffordd o fyw eisteddog, mae rhywun yn dioddef oherwydd anaf a arweiniodd at anhwylderau llif gwaed. Beth bynnag a achosodd y wladwriaeth, y peth gorau yw ymladd yn ei erbyn mewn modd cymhleth. Hynny yw, dylai triniaeth osteochondrosis yr ardal thoracig gynnwys nid yn unig cymryd meddyginiaethau, ond hefyd ffisiotherapi, diet, ymarfer corff.

Trin osteochondrosis asgwrn cefn lumbar

Gyda'r dull cywir, gellir tynnu poen mewn ychydig ddyddiau. Mae triniaeth osteochondrosis yn cynnwys gweithdrefnau meddyginiaeth a ffisiotherapi, y rhai mwyaf poblogaidd yw:

 1. Acupressure. Yn hyrwyddo dileu slymau cyhyrau, sy'n lleihau'r baich ar y asgwrn cefn ac yn cyflymu'r broses o atgyweirio meinwe.
 2. Moxotherapi. Fe'i cynlluniwyd i wella prosesau metabolaidd.
 3. Therapi llaw. Mae ymestyn y asgwrn cefn yn rhyddhau'r nerfau a phibellau gwaed, sy'n gwella cylchrediad gwaed ac yn lleihau poen.
 4. Aciwbigo. Anesthetig ac yn helpu i ddileu'r broses llid.

Meddyginiaeth ar gyfer osteochondrosis

Dewiswch feddyg, rhagnodi amserlen ar gyfer eu derbyn a phenderfynu ar hyd y therapi dylai arbenigwr. Pan gaiff ei ddiagnosio, mae angen cyffuriau osteochondrosis ar gyfer triniaeth i gyflawni effeithiau o'r fath:

Osteochondrosis - tabledi

Er mwyn trin osteochondrosis y asgwrn thoracig, gall meddyginiaethau o'r fath:

 1. Ibuprofen. Mae ganddo effaith gwrthlidiol a gellir ei ddefnyddio ar gyfer triniaeth hirdymor.
 2. Diclofenac. Atal adweithiau llidiol.
 3. Dolobid. Strwythur gwrthlidiol ac analgesig.
 4. Naprocsen. Os cynhelir triniaeth osteochondrosis gyda'r cyffur hwn, bydd yr effaith gwrthlidiol yn dangos dim llai na mis yn ddiweddarach, ond bydd ganddo gymeriad cyson.
 5. Melliktin. Miorelaxant , sy'n blocio'r derbynyddion sy'n gyfrifol am gywasgu cyhyrau.
 6. Ketorol. Anaesthetig cryf a ddefnyddir i waethygu'r broblem.
 7. Hyrwyddwr. Mae trin osteochondrosis gyda'r feddyginiaeth hon yn briodol yn unig ar gyfer poen annioddefol.
 8. Euphyllinum. Mae'r cyffur ar gyfer gwella cylchrediad gwaed, yn ymlacio pibellau gwaed bach ac yn helpu i gynyddu llif y gwaed i'r ymennydd.
 9. Fitaminau grwpiau A, C, B, D, E. Cryfhau'r corff a lleihau'r amlygiad o osteochondrosis.

Osteochondrosis - pigiadau

Mae llawer o fanteision i drin osteochondrosis gydag pigiadau:

 1. Mae'r arian yn mynd yn uniongyrchol i'r gwaed ac yn dechrau gweithredu'n gyflym. Oherwydd y boen hwn gyda pasio osteochondrosis mewn ychydig funudau.
 2. Mae'r pigiadau yn gweithredu'n uniongyrchol ar y lesion, sy'n atal llawer o adweithiau ochr.
 3. Gall therapi chwistrellu benderfynu'n fanwl gywir ar ddogn y cyffur - mae gan bob hylif chwistrell effaith therapiwtig, tra bod rhai o'r sylweddau meddyginiaethol yn cael eu dinistrio gan ensymau wrth drin tabledi.
 4. Mae gweinyddu gwisg unffurf yn caniatáu i ni sicrhau canlyniad gwell.

Fel rheol, cynhelir triniaeth osteochondrosis acíwt trwy gyfrwng:

Osteochondrosis - unedau

Mae'r mwyafrif o gyffuriau gwrthlidiol nad ydynt yn steroidal poblogaidd yn gyfoes. Maent yn lleddfu poen a llid, yn dileu puffiness, yn ei chael hi'n anodd gyda chysondeb y cyhyrau a symud yn ôl i'r cymalau yr effeithir arnynt. Dewiswch un ointment ar gyfer osteochondrosis y cefn geg y groth, thorac, lumbar y gall fod ar y rhestr o feddyginiaethau o'r fath:

Trin osteochondrosis gyda meddyginiaethau gwerin

Mae gan feddyginiaeth anghonfensiynol lawer o offer sy'n helpu i ymladd ag osteochondrosis yn gyflym ac yn ansoddol. Mae llawer ohonynt yn effeithiol iawn ac yn gwbl ddiniwed, ond er gwaethaf adolygiadau da, dylid trin triniaeth osteochondrosis yn y cartref yn ofalus dan oruchwyliaeth arbenigwr. Yn ychwanegol, mae'n annymunol ymddiried yn eich iechyd â meddygaeth anhraddodiadol yn gyfan gwbl. Dewisir ryseitiau amgen orau fel atodiad i driniaeth draddodiadol.

Trin osteochondrosis gan fanciau

Mae'n bwysig deall bod triniaeth osteochondrosis yn y cartref gan fanciau ond yn dileu'r symptomau, ond ni fyddant yn gwella achos y clefyd, felly dylid defnyddio'r dull hwn yn unig fel rhan o therapi cymhleth. Beth yw hanfod y dull hwn? Mae gweithredu llwch yn adfer llif gwaed. Diolch i hyn, mae'r cyhyrau'n cael eu hamddenu, mae gwaith organau mewnol, normaleiddio nerfau yn cael ei normaleiddio, caiff sganiau eu dileu, mae poen yn cael ei leihau.

Ar gyfer y therapi, bydd angen cymorth y tu allan arnoch chi - mae'n anghyfleus iawn sefydlu banciau i chi'ch hun.

Methwyd y caniau fel a ganlyn:

 1. Mae'r croen yn cael ei drin â braster: olew, hufen, jeli petroliwm.
 2. Mae'r banc yn cael ei gymhwyso i'r safle a ddewiswyd ac mae wedi'i atodi mewn cynigion cylchlythyr. Pan na all tylino gyffwrdd ag ardal y 7fed fertebra a'r colofn cefn.
 3. Mae'r sesiwn yn para 5 - 15 munud.
 4. Ar ôl i'r banciau gael eu tynnu, dylai'r cefn gael ei lapio mewn blanced neu blanced cynnes ac, yn ddelfrydol, yfed te cynnes.

Trin osteochondrosis gyda leeches

Nid yw hwn yn ddull triniaeth sylfaenol, ond effeithiol iawn. Mae Hirudotherapi â osteochondrosis yn helpu:

Mae'r driniaeth yn seiliedig ar effaith fuddiol enzym hirudin. Caiff Leeches eu cymhwyso i'r corff, eu sugno gyntaf, ac yna brathu haenau uchaf yr epidermis. Mewn clwyf fach, yn syth yn treiddio saliva'r slug, sy'n darparu:

O dan ddylanwad yr ensym, sy'n para 6 i 7 awr, mae'r gwaed gyda'r slag yn peidio â plygu ac yn llifo'n araf allan o'r clwyf. Mae hyn yn golygu bod y claf yn teimlo'n rhyddhad. Mae'r sesiynau cyntaf yn para ddim mwy na 30 munud ac mae'r gwaelod yn cael eu gwahanu'n orfodol. Mae'r drydedd weithdrefn yn para awr, ac mae'r amser hwn yn ddigon da i'r gwlithod bwyta a chwympo ar eu pennau eu hunain. Stopiwch y gwaedu ar ôl bod hirudotherapi yn bosibl trwy ychwanegu at wlân cotwm di-haint.

Trin osteochondrosis gyda ffoil

Dyma un o'r dulliau anarferol, ond effeithiol o therapi. Mae trin osteochondrosis yn y cartref gyda meddyginiaethau gwerin - ffoil - wedi bod ar y gweill am fwy na dwsin o flynyddoedd. Y defnydd o lapio yw bod y taflenni alwminiwm yn adlewyrchu gwres gydag ymbelydredd is-goch, ac mae gwrthrychau wedi'u lapio mewn ffoil yn cadw'r tymheredd hirach. Rhoddir "cywasgu metel" am sawl munud o fewn 10-12 diwrnod. Yn ystod y weithdrefn, rhaid i'r claf orwedd.

Ffisiotherapi ar gyfer osteochondrosis

Prif nodau triniaeth ffisiotherapiwtig yw ysgogi prosesau adfywio a dileu poen. Y rhai mwyaf poblogaidd yw gweithdrefnau o'r fath:

 1. Uwchsain. Yn rhyddhau llid a phoen oherwydd math o dylino gan tonnau ultrasonic.
 2. Electrofforesis. Yn dileu poen a chrampiau.
 3. Therapi laser. Mae triniaeth osteochondrosis â laser yn cael effaith gymhleth. Mae'n sbarduno prosesau biolegol ym meinweoedd y system nerfol, sy'n rhoi effaith gyflym.
 4. Balneotherapi. Yn ystod y weithdrefn, defnyddir dŵr mwynol. Mae'n ymlacio cyhyrau ac yn cael effaith fuddiol ar y corff.

Ymarferion ar gyfer osteochondrosis

Mae rhai cleifion yn cael eu dangos yn gymnasteg ar gyfer osteochondrosis. Dylid penodi'r prif set o ymarferion gan arbenigwr, gan ystyried esgeuluso'r broblem a nodweddion unigol yr organeb. Er mwyn sicrhau bod pob ymyriad yn effeithiol, dylai cleifion gadw at argymhellion o'r fath:

 1. Dylid gwneud ymarfer corff yn rheolaidd.
 2. Mewn un diwrnod, mae'n bosibl - ac yn ddymunol - i wneud sawl ymagwedd.
 3. Er bod gymnasteg wedi cael effaith hir, mae'n ddymunol cwympo'n cysgu ar y cefn neu'r ochr.
 4. Yn ystod y dydd, dylai'r claf yfed digon o hylifau. Mae hyn yn angenrheidiol i ddileu tocsinau o'r corff.
 5. Mae angen inni fonitro'r ystum yn ofalus.
 6. Bydd ymarfer therapiwtig mewn osteochondrosis yn fwy effeithiol os yw'n dod yn rhan o'r cymhleth therapiwtig.

Deiet ag osteochondrosis y asgwrn cefn

Mae maethiad priodol gydag osteochondrosis yn bwysig iawn. Ni ddylai prydau fod yn uchel mewn calorïau, mae'n ddymunol cynnwys nifer fawr o gynhyrchion llaeth a llaeth ar y ddiet, ac mae arbenigwyr yn argymell y dylid gwahardd bwydydd niweidiol o'r fwydlen ddyddiol. Mae'r rhestr o gynhyrchion a ganiateir ar gyfer y diagnosis yn cynnwys:

Gellir rhannu'r holl gynhyrchion na ellir eu osteochondrosis yn ddau grŵp mawr:

 1. Peiriannau calorïau uchel: bwcyn, siwgr, melysion, siocledi, pasta, menyn, braster, cig brasterog.
 2. Cynhyrchion sy'n hyrwyddo llid a meinweoedd llidus: coffi, te cryf, picls, bwydydd ysmygu, alcohol, piclo, bwydydd wedi'u ffrio.