Ydy sianelu'n wir neu'n ffuglen?

Mae nifer o ddysgeidiaeth esoteric o'n hamser yn dadlau bod yna ffordd i gysylltu â'r meddwl cyffredinol, yn fwy hynafol na bywyd ei hun ar y Ddaear. Mae deallusrwydd byd-eang pwerus yn bodoli o bryd geni y Bydysawd ei hun ac i ddod o hyd i gysylltiad ag unrhyw reswm, ond nid dynol, diolch i arfer arbennig o'r enw "sianelu".

Sianel - beth ydyw?

Daeth y term "sianelu" o'r Saesneg. y geiriau "sianel", cyfieithiad llythrennol - "sianelu". Yn flaenorol, cafodd ei alw'n "contactee". Mae dilynwyr yr athrawiaeth hon yn credu bod endidau penodol yn "arwain" dynoliaeth, yn anfon gwybodaeth ar ffurf gwahanol negeseuon-ddatgeliadau. Mae Channeling yn gyfle i ddod o hyd i gysylltiad cyson â'r Mind Byd-eang a "mentoriaid", weithiau'n cael eu galw'n "y frodyr hynaf o ddynoliaeth." Gall y mentoriaid hyn fod yn endidau gwahanol:

Ydy sianelu'n wir neu'n ffuglen?

Am lawer o ganrifoedd, mae dynoliaeth wedi bod yn ceisio canfod y llwybr i wirionedd. Mae miliynau o bobl yn honni eu bod yn cyfathrebu â bodau o'r byd anweledig sy'n "arwain" iddynt. Gelwir y rheini sydd wedi canfod ffordd i gyfathrebu â'r meddwl Uwch yn cysylltu neu gyfryngau. Yn aml, mae eu straeon yn cael eu hysgrifennu yn ôl patrymau: dewisodd rhai endid iddynt fel ambellweinydd, ac fe'u darlledir mewn geiriau Rheswm. Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yn ffug. Y gwir gwirionedd am sianelu yw nad yw pawb yn gallu adnabod y Meddwl Uwch, ac ni all un siarad yn uniongyrchol ag ef.

Yn rôl y cysylltwyr, er enghraifft, gall ysgogwyr ac yogis ymarfer sy'n gallu mynd i mewn i dwyll dwfn weithredu. Adeiladu sianel gyda heddluoedd eraill yn gallu a chyfryngau. Ymhlith y rhain, mae llawer o charlatans a phrofi gwirionedd yr hyn sy'n digwydd yn ymarferol nid yw'n bosibl. Yn ogystal, o dan ddylanwad cyswllt, mae gwahanol ffenomenau yn cael eu deall:

 1. Cyfathrebu telepathig gyda rhywun neu rywbeth.
 2. Cael gwybodaeth ar ffurf llun neu lythyr.
 3. Cyflwr trance, pan fydd y contactee yn dweud "nid ei lais ei hun."

Sianel - "ar gyfer" ac "yn erbyn"

Mae gan yr arfer o sianelu ei gefnogwyr a'i wrthwynebwyr. Ar y naill law, bydd rhyngweithio â'r Pwerau Uwch yn helpu i ddarparu atebion i lawer o gwestiynau sy'n peri pryder i ddynolryw. Mae'r dechneg hon hefyd yn rhoi cyfle:

Ar y llaw arall, mae sianelau y pwerau uwch yn weithgareddau nad ydynt yn addas i bawb. Mae'r holl wybodaeth a dderbynnir, rhaid i berson basio drosto'i hun, ei enaid. Mae cysylltwyr â phrofiad yn dadlau bod yr arfer hwn yn cael ei droseddu yn ifanc (hyd at 21 mlynedd) a phobl ag anableddau seicolegol. Ar ben hynny, er bod trance yn amhosib, mae'n amhosibl canfod negeseuon agored yn feirniadol.

Beth yw sianelu a sut i'w ddefnyddio?

Mae sianelio yn arfer poblogaidd gyda llawer o ddilynwyr. I'r rheini sy'n dymuno dod o hyd i gysylltiad â sianel Rheswm a chyfieithu iaith y dirgryniadau i iaith ddealladwy o ymwybyddiaeth, mae yna lawer o awgrymiadau, "methodolegau" a llenyddiaeth ymarferol. I ddod o hyd i fentor o fyd gwahanol, mae angen ichi ofyn iddo ddod i mewn yn fwriadol. Ac er mwyn mynd i mewn i wladwriaeth arbennig, mae'n rhaid bod gennych y canlynol:

Sut i ddechrau sianelu?

Os oes awydd i adeiladu cyfathrebu â'r bydysawd ei hun, gallwch geisio dod yn "sianel", gan ddefnyddio llenyddiaeth arbennig ac ymarfer yn rheolaidd. Ac fe allwch chi gymryd hyfforddiant mewn grŵp, sy'n llawer haws. Mae'r llwybr o ddeall y Rheswm Uchaf yn wahanol i bawb. Yn y cam cyntaf, mae sianelu ar gyfer dechreuwyr yn cynnwys y camau canlynol:

 1. Mae paratoi lle yn dawel, i ffwrdd oddi wrth bobl, gartref neu mewn natur.
 2. Mabwysiadu'r ystum myfyrdod: yn ôl yn syth, yn gyfforddus, yn anadlu'n ddwfn ymwybodol, yn llygaid ar gau.
 3. Rhowch gyflwr trance.
 4. Adeiladu cyfathrebu ag endidau na ellir eu hariannu. Nid yw'n angenrheidiol bod person yn teimlo'n syth ar eu presenoldeb, ond mae'n bwysig tynhau i "don" benodol a dychmygu ei fod wedi'i amgylchynu gan fyd y tu hwnt i'r byd gyda'i drigolion. Rhaid i'r galon fod yn agored i gariad.

Sianel - sut i agor sianel?

Y dechneg o sianelu yw sylweddoli pa amleddau sydd angen eu tynnu, a dychmygu bod llawer o fodau o Ysgafn yn dod at y cyswllt. Mae'n ymddangos ei fod yn agor y drws i fyd newydd. Y prif beth yw credu yn yr hyn sy'n digwydd, i haniaethu o realiti. Er mwyn sicrhau rhyngweithio â mentor dychmygol, mae'n bwysig rhoi atebion ymlaen llaw i gwestiynau fel:

 1. Beth ydych chi'n bwriadu ei ddysgu yn y broses gyfathrebu?
 2. Beth ddylai fod yn diwtor? Ei rinweddau.
 3. Pa fath o berthynas y bwriedir ei ddatblygu?

Sianelu gyda'ch Hunan Hun

Mae ffenomen "contactism" yn awgrymu bodolaeth sawl byd. Fodd bynnag, nid yw pob un o eiriolwyr yr arfer hwn yn ceisio ymestyn allan at y deallusrwydd arall byd-eang neu allfydol. Mae llawer mwy o ddiddordeb, na sianelu endidau, yn cynrychioli cyswllt â'r pwerau Hunan-gudd Uwch a'r cyfleoedd na all rhywun amau. Weithiau, erbyn y tymor hwn, rydym yn deall y hanfod dwyfol, sydd yn anweledig yn bresennol ym mhob un ohonom. Mae sianelu Uwch Hun yn ymgais i gysylltu ag Ysbryd eich hun a chysylltu â'r isymwybod.

Sianel - llyfrau

Mae datblygu ei sianel ei hun yn cael ei hwyluso trwy astudio llenyddiaeth arbennig. Mae llawer o awduron yn bersonol gyfarwydd â'r arfer hwn ac wedi ceisio (llwyddiannus) i sefydlu cyswllt â'r Global Mind. Astudir sianelio'r byd yn drylwyr mewn argraffiadau poblogaidd o awduron Rwsia a thramor. Rhai ohonynt:

 1. "Sianelu. Theori ac ymarfer ". Rydall Catherine.
 2. "Agor y sianel. Theori ac arfer sianelu. " Sanaya Roeman a Duane Packer.
 3. "A yw'n bosibl dod yn contactee?" OA Krasavin.
 4. "Gofynnwch i'ch mentoriaid." Sonia Choket.
 5. "Sail Rheswm". A.G. Y llygad.

Ysgrifennir yr holl lenyddiaeth a gyflwynir ar wahanol adegau, gan ddechrau ym 1988, ac mae'n dadansoddi amrywiol agweddau ar gyswlltiaeth. Un o'r cyhoeddiadau diweddaraf, dyddiedig 2012 - y llyfr "Sphere of Reason" - sianelu adolygiadau o bersbectif arbennig. Mae'r cyhoeddiad yn cyflwyno darllenwyr â golwg amgen o'r digwyddiadau sy'n digwydd yn 2012, sef End of the World arfaethedig, ac yn awgrymu camau y mae'n rhaid eu cymryd ar unwaith.

Fel gydag unrhyw ymarfer esoterig, mae sianelu yn canfod ei ddilynwyr a'r rheini sy'n hynod amheus o'r ffenomen hon. I gredu neu beidio mae busnes pawb. Nid yw pobl yn gwybod a oes byd arall a phwerau eraill yn bodoli, ond mae posibiliadau'r ymennydd dynol weithiau'n rhyfeddu a gallwch eu defnyddio i groesi'r llinell ddeau o ymwybyddiaeth ac agor eich hun i'r newydd.