Chada Madarch - cyfansoddiad, eiddo defnyddiol a chyfrinachau cais

Mae'r madarch Chaga yn gywir yn cael ei alw'n wyrth natur. Mae ganddo nifer helaeth o eiddo cadarnhaol, felly mae'n cael ei ddefnyddio'n weithredol yn y feddyginiaeth draddodiadol a thraddodiadol. Yn gyffredinol, mae rhai healers yn credu bod hwn yn brawf go iawn ar gyfer gwahanol glefydau.

Madarch Chaga - disgrifiad

Yn y bobl gyffredin, fe'i gelwir yn ddarn du. Mae enwau botanegol y ffwng yn betys wedi'u tâp a'u inonotws. Yn amlach mae'n tyfu ar bedw, maple, lludw mynydd, afon a gwern. Cyn ffurfio'r corff ffrwythau, mae'n rhaid i'r goeden gael ei heintio gan y parasit Inonotus obliquus. Mae'r ficro-organeb hwn yn mynd i mewn i'r goeden trwy rhisgl crac. Mae sbwriel gwyn yn ymddangos ar y gefnffordd. Mae'r pellter rhwng y cylchoedd blynyddol yn dechrau cynyddu. Yn ogystal, mae strwythur y goedwig yn newid: mae'n dod yn rhydd. Mae hyn i gyd yn creu amodau ffafriol ar gyfer datblygu bedw Chaga.

Mae gan y ffwng hwn gyfnod o 20 mlynedd ar gyfartaledd. Bydd y goeden, y bydd y "lletywr" wedi'i setlo, yn marw yn y dyfodol. Nad yw priodweddau gwerthfawr y chaga yn cael eu colli, mae angen ei dorri i ffwrdd o feithrinfeydd sy'n dal i fyw. Nid yw amser y casgliad yn gategoryddol: gallwch chi wneud biledau trwy gydol y flwyddyn, ond mae rhai arbenigwyr yn argymell torri'r chaga yn y gwanwyn. Dadleuir eu cyngor gan y ffaith bod y corff ffrwythau yn derbyn llawer iawn o faetholion a chyfansoddion tarry o'r coed a ddechreuwyd o'r gaeafgysgu yn ystod y cyfnod hwn. Am y rheswm hwn, mae'n fwyaf defnyddiol.

Beth yw edrych ar y chaga madarch bedw?

Wrth gasglu'r corff ffrwythau, mae'n bwysig peidio â'i ddrysu gyda cholwydd y fuwch. Dyma sut mae'r madarch Chaga yn edrych:

 1. Mae'r haen allanol yn ddu. Mae ganddi wyneb crac.
 2. Mae'r haen canol yn frown brown-brown. Mae'r strwythur ar y lefel hon yn ddwys.
 3. Mae'r haen fewnol yn brown-reddish gyda gwythiennau chwilig.
 4. Gall y diamedr amrywio o 5 i 40 cm.
 5. Mae'r pwysau yn cyrraedd 3 kg.

Chaga - cyfansoddiad

Mae'r holl gynhwysion gwerthfawr sydd yn y corff ffrwythau, y ffwng yn ei gael o'r goeden y mae wedi setlo arno. Y mwyaf defnyddiol yw'r un sy'n tyfu ar y bedw. Fe'i defnyddir wrth drin afiechydon. Mae gan Chaga (ffwng bedw) y cyfansoddiad canlynol:

Chaga - eiddo defnyddiol

Mewn astudiaethau diweddar, canfuwyd bod gan y ffwng hwn lawer o fanteision. Mae Chaga, y mae ei eiddo meddyginiaethol eisoes wedi'i brofi, yn effeithio ar y corff fel a ganlyn:

Madarch Chaga - cais

Drwy'i hun, ni ddefnyddir y tinder twymo ar gyfer bwyd. Defnyddir y chaga ffwng yn eang at ddibenion meddyginiaethol. O'r corff ffrwythau, mae te, addurniadau, ysgarthion, olewau a darnau yn cael eu paratoi. Ar gyfer paratoi "paratoadau" cartref, dim ond y tu mewn i'r ffwng sy'n cael ei ddefnyddio. Mae'r haen allanol rhydd wedi'i dorri i ffwrdd. Gellir ei ddefnyddio fel tannedd wedi'i dorri'n fân, yn ogystal â deunyddiau crai a gynaeafwyd yn gynharach, ac yna fe'i sychwyd.

Sut i goginio Chaga?

O'r madarch hwn gallwch chi wneud gwahanol "baratoadau" cartref:

Sut i goginio gyda chwythu dŵr?

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Os ydych chi'n defnyddio chamfer ffres, mae angen i chi ei olchi'n drylwyr, a'i dorri'n gruel. Dylai'r chaga sych gael ei drechu mewn dŵr oer, glân. Yna mae'n rhaid ei falu.
 2. Caiff gruel madarch ei dywallt â dŵr wedi'i ferwi cynnes a'i adael mewn lle oer am ychydig ddyddiau.
 3. Hidlo'r trwyth - mae'r feddyginiaeth yn barod. Gellir ei gymryd i mewn, ei ddefnyddio fel cywasgu, rinsio neu enemas.

Sut i dorri chaga - rysáit ar gyfer cawl

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Chadaodd Chaga 0.5 litr o ddŵr a'i roi ar dân. Cyn gynted ag y bydd y cyfansoddiad yn falwi, lleihau'r fflam i un bach a berwi'r gymysgedd am oddeutu awr.
 2. Tynnwch y cawl oddi ar y tân, hidlo a'i oeri. Yna maen nhw'n anfon y te i'r oergell.
 3. Mae ffrwythau'r viburnwm yn cael ei dywallt â litr o ddŵr ac mae'n mynnu am 5 awr. Yna rhowch y cymysgedd ar baddon dŵr a'i glymu am 60 munud. Ar ôl hidlo'r ddiod.
 4. Cymysgwch y ddau gewyn sy'n deillio o hyn. Cymerwch y coctel iachau hon yn cael ei argymell gan Gelf. llwy o fêl.

Sut i wneud menyn o Chaga?

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mae'r olew yn gymysg â'r cawl.
 2. Anfonwch y cyfansoddiad am ddiwrnod mewn lle tywyllog oer.
 3. Defnyddir yr olew gorffenedig i'w ddefnyddio'n allanol.

Sut i baratoi trwyth o alcohol-seiliedig?

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mae'r madarch wedi'i orchuddio mewn cynhwysydd gwydr a'i dywallt i fodca.
 2. Rhowch y botel mewn lle tywyll.
 3. Dylai Infusion fod yn 2 wythnos. O bryd i'w gilydd, mae angen i chi ysgwyd cynnwys y prydau.
 4. Mae'r cais chaga o'r fath yn gyffredin, ond yn amlach fe'i rhagnodir yn oncoleg. Er mwyn cyflawni'r canlyniad a ddymunir, mae angen ichi gymryd y cyrsiau cyffuriau.

Sut i yfed Chaga?

Mae'r cynllun o gymryd y cyffur a hyd therapi yn dibynnu ar wahanol ffactorau:

Ym mhob achos, rhagnodir rhaglen driniaeth wahanol. Er enghraifft, mae cwrs o'r fath yn cael ei ragnodi gan darn o'r fath:

 1. Gyda arthritis yn cymryd 1 llwy fwrdd. llwy o ateb alcohol un awr cyn prydau bwyd dair gwaith y dydd. Er mwyn gwella'r effaith, argymhellir dwywaith y dydd i wneud cywasgu iachâd.
 2. Pan ddylai atherosglerosis gymryd coctel, sy'n cynnwys 1 llwy fwrdd. llwyau o dredwaith a'r un faint o olew olewydd. Mae cyffuriau yn feddw ​​chwarter awr cyn prydau bwyd dair gwaith y dydd.
 3. Pan fydd arrhythmia, argymhellir cymysgu 100 ml o dywod gyda 300 g o fêl a 3 llwy fwrdd. llwyau o lemon neu sudd calch. Dylid cymryd y cymysgedd hwn ar 1 llwy fwrdd. llwy am hanner awr cyn prydau bwyd ddwywaith y dydd.

Chaga gydag oncoleg

Mae healers traddodiadol yn credu bod y ffwng hwn wrth drin canser yn offeryn anhepgor. Yn ei gyfansoddiad mae cymhleth gyfan o asidau organig, sydd ag effaith therapiwtig gref. Yn ogystal, mae sylweddau pigmented. Maent yn atal twf neoplasmau ac yn atal datblygiad metastasis. Mae ffwng Chaga hefyd yn ddefnyddiol wrth gael cemotherapi. Mae'n helpu i gael gwared â chynhyrchion dadelfennu gwenwynig o'r corff ac yn cryfhau'r system ddiogelu.

Yn gyffredinol, mae bedcha Chaga yn immunomodulator naturiol. Gyda thriniaeth amserol, llwyddodd cleifion â cham cyntaf y canser i oresgyn holl arwyddion y clefyd. Mae'r chaga ffwng mewn oncoleg yng nghamau diweddarach yr afiechyd yn helpu i leihau poen ac yn gwella iechyd cyffredinol. Mae'r arwyddion cadarnhaol cyntaf yn cael eu harsylwi un mis ar ôl dechrau derbyn ffwng mwn. Dim ond ar ôl 1.5-2 mlynedd o ddechrau'r therapi y caiff adferiad cyflawn neu rhannol ei arsylwi.

Wrth drin clefydau oncolegol, rhagnodir emwlsiwn olew.

 1. Paratowyd y coctel hwn o 30 ml o chaga alcoholig a 40 ml o olew llysiau heb ei ddiffinio. Caiff y cydrannau eu tywallt i mewn i botel, mae'r cynhwysydd wedi'i dynnu'n dynn a'i ysgwyd yn dda, yna mae'r emwlsiwn yn feddw ​​gyda folyn.
 2. Cymerwch y feddyginiaeth sydd ei angen arnoch 20 munud cyn prydau bwyd dair gwaith y dydd (bob dydd ar yr un pryd).
 3. Yfed y cyffur 10 diwrnod, yna dylech chi dorri 10 diwrnod, yna cwrs newydd. Mae beiciau'n ailadrodd tan adferiad.

Chaga yn ystod pancreatitis

Mae'r ffwng hwn yn effeithiol iawn mewn clefydau'r pancreas . Rhowch yr ateb hwn yn unig ar ôl pasio cam aciwt y clefyd. Chag chag, eiddo defnyddiol sy'n gallu adfer microflora'r corfedd ac yn glanhau corff tocsinau, argymhellir ei fod yn berthnasol ar y cam adferiad neu ar ffurf cronig y clefyd. Mae'r effaith hon yn bwysig iawn wrth drin clefydau system dreulio.

 1. Pan argymhellir pancreatitis i yfed trwyth dŵr o 100 ml gyda 1 llwy de o fêl dair gwaith y dydd.
 2. Cymerwch y cyffur sydd ei angen arnoch 2 awr cyn brecwast a chinio, a 3 awr ar ôl cinio.
 3. Cwrs - 3 mis, ond bob 10 diwrnod yn gwneud egwyl 5 diwrnod
.

Chaga gyda gastritis

Mae ffwng Birch yn cael yr effaith ganlynol:

Ystyrir bod madarch y chaga yn gywiro effeithiol, gan ychwanegu at y prif therapi ar gyfer gastritis . Mae'n creu ffilm amddiffynnol ar wyneb fewnol y corff sy'n atal cysylltiad â'r mwcws bilen gwan â bwyd. Yn ogystal, mae chaga yn hyrwyddo cicatrization o wlserau. Mae hyn i gyd mewn cymhleth yn cyflymu'r broses iacháu ac mae'n gwella lles y claf.

 1. Gyda gastritis, mae angen i chi yfed dŵr chagi infusion. Dogn sengl - 100 ml.
 2. Cymerwch y cyffur fod yn 30 munud cyn prydau bwyd dair gwaith y dydd. Mae'r cwrs yn para am fis. Yna maen nhw'n cymryd egwyl 10 diwrnod ac yna'n parhau i gael triniaeth.
 3. Gall ailadroddiadau o'r fath fod o 3 i 5: mae popeth yn dibynnu ar gyflwr y claf.
 4. Argymhellir rhoi'r gorau i fwyd trwm yn ystod y cyfnod triniaeth. Deiet llaeth llysiau a ffafrir.

Chaga gyda myoma gwterog

Am fwy na degawd, defnyddiwyd yr ateb hwn i drin afiechydon y system atgenhedlu benywaidd. Dyma beth mae'r ffwng chaga yn ddefnyddiol ar gyfer myoma gwterog :

Yn y driniaeth mae Myoma Chaga yn cael ei ragnodi'n aml ar ffurf addurniad a baratowyd o dannedd wedi'i dorri'n fân ac aeron Kalina. Mae angen ichi ei yfed 30-40 munud cyn bwyta 2 lwy fwrdd. llwyau o 1 llwy fwrdd. llwy o fêl. Cymerwch addurn dair gwaith y dydd. Mae hyd y cwrs yn fis. Yna, ar ôl egwyl wythnos, mae'r driniaeth yn parhau am fis arall. Gellir defnyddio'r un broth ar gyfer tamponi neu dyfrhau'r fagina. Argymhellir bod gweithdrefnau o'r fath yn cael eu gwneud bob dydd.

Chaga gyda mastopathi

Y prif resymau dros ddatblygiad y clefyd hwn yw methiannau hormonaidd , anafiadau ar y frest, straen gormodol. Wrth drin mastopathi, ynghyd â meddyginiaethau traddodiadol, gellir rhagnodi "paratoadau" o feddyginiaeth draddodiadol. Yn amlach yn yr achos hwn, rhagnodir madarch chaga: mae ei ddefnyddioldeb yn yr achos hwn yn wych. Mae ganddo'r effaith ganlynol:

Wrth drin yr anhwylder hwn, argymhellir yfed addurn a baratowyd o chaga ac aeron Kalina. Cymerwch y cyffur yn dilyn hanner awr cyn pryd bwyd o 2 llwy fwrdd. llwyau o 1 llwy fwrdd. llwy o fêl. Yfwch y broth dair gwaith y dydd. Yn yr achos hwn, ni ddylai'r cyfnod rhwng dulliau unigol fod yn llai na awr. Hyd y cwrs yw 3 wythnos, yna byddant yn cymryd egwyl ac, os oes angen, ailadrodd y therapi.

Chaga â diabetes

O ganlyniad i'r ymchwil, canfuwyd bod yr asiant hwn yn lleihau'r lefel glwcos yn y gwaed yn effeithiol. Eisoes ar ôl 3 awr ar ôl cymryd y "paratoi" mae'r madarch Chaga yn dechrau dangos eiddo therapiwtig. Mae mynegai siwgr yn aml yn cael ei leihau 15%, ac mewn rhai achosion hyd yn oed 30%. Mae'r canlyniad yn bennaf yn dibynnu ar ddifrifoldeb y clefyd a phresenoldeb cyflyrau patholegol cyfunol.

Wrth drin yr anhwylder hwn, argymhellir cymryd dwr o ddarn o chaga.

 1. Dylai fod yn feddw ​​40 munud cyn pryd bwyd. Dosbarth - 1 llwy fwrdd. llwy'r cyffur.
 2. Mae angen ichi fynd â hi rhwng tair a phedair gwaith y dydd. Mae'r cwrs yn 4 wythnos.
 3. Ar ôl egwyl wythnos, gellir ailadrodd y driniaeth.
 4. Er mwyn gwella'r effaith ynghyd â'r dull o infusion, argymhellir gwneud bath gydag ychwanegu ychydig o ddiffygion o olew "madarch".

Chaga - gwaharddiadau

Mae gan unrhyw gyffur eiddo positif a negyddol. Nid yw'r madarch Chaga yn eithriad yn yr achos hwn. Mae ganddo lawer o eiddo defnyddiol, ond ni ddylai un anghofio am wrthdrawiadau. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol yn nodi:

Mae gan Chaga eiddo meddyginiaethol a gwrthgymeriadau - hefyd, ni ddylid anghofio hyn wrth gymryd meddyginiaethau eraill ar yr un pryd ag ef. Mae yna grŵp o feddyginiaethau sy'n anghydnaws â thinder tymheredd. Mae'r rhain yn cynnwys cyffuriau o'r fath: