Crysodod yn magu gartref - pethau pwysig i'w gwybod ar gyfer dechreuwyr

Mae criwod bridio gartref wedi peidio â bod yn hobi yn unig: heddiw mae'n fusnes proffidiol nad oes angen buddsoddiadau difrifol ac mae'n addas i'w weithredu, mewn symiau mawr a bach. Nid oes angen bwydo drud ar yr anifail hwn a phrynu llawer o ategolion i'w cadw.

Sut i gynnwys canser yn y cartref?

Y prif agwedd, y bydd yn rhaid ei benderfynu ymlaen llaw - yw graddfa'r cynhyrchiad o ddiddorol poblogaidd. Gan ei fod yn bosib bridio canserau gartref mewn cronfeydd dŵr artiffisial a llifo, mae popeth yn dibynnu'n llwyr ar awydd a phosibiliadau ariannol:

 1. Os yw'r teulu'n bwriadu darparu cig yn unig ar gyfer eu hanghenion eu hunain, yna bydd digon a sawl acwariwm - gellir eu gosod yn yr islawr neu'r ystafell amlbwrpas.
 2. I fusnesau bach, gellir creu bridio cimychiaid yn y cartref mewn pwll sydd wedi'i osod mewn iard gefn neu ardal faestrefol.
 3. Darperir elw anferthol gan bwll artiffisial, ac os oes dau ohonynt, yna gellir tyfu canser ar werth trwy gydol y flwyddyn.

Crysodod gartref yn yr acwariwm

Mae wedi'i wahardd hyd yn oed i geisio bridio'r anifeiliaid hyn yn yr un tanc ynghyd â physgod neu sgwid. Gall canserau ymddwyn fel canibals, dinistri cymdogion ar acwariwm. Y prif reolaeth yw cadw'r dŵr yn lân, gan fod y rhai ifanc yn marw cyn gynted ag y bydd yn troi micro-organebau gwyrdd a niweidiol yn ymddangos ynddi. Ymhlith y prif argymhellion sy'n hwyluso bridio cimychiaid gartref ar gyfer dechreuwyr, mae hefyd yn cynnwys:

 1. Mae maint isafswm acwariwm addas yn 250 litr: dim ond 7-8 o anifeiliaid mawr all fyw mewn cyfaint lai ar y tro.
 2. Ar y gwaelod, dylid gosod pridd mawr a cherrig mân, coed drifft addurniadol a phibellau ceramig - cimychiaid yn fwy cyfforddus i fyw pan fo cysgodfannau gerllaw.
 3. Yn y tymor oer, mae angen gwresogydd ar anifeiliaid anwes - rhoddir blaenoriaeth arbennig i hidlwyr gyda thermostat adeiledig neu fatiau gwresogi gwaelod.

Creu cimychiaid yn y pwll gartref

Gall y capasiti ar gyfer bridio gael ei gloddio eich hun a phafinio ei waelod gyda rwbel mawr wedi'i gymysgu â chlai. Mae cimychiaid sy'n tyfu gartref yn y pwll yn fwy arwyddocaol - gall fod yn gysgodol yn y gaeaf, a fydd yn cynyddu'r cynhyrchiant o leiaf ddwywaith, gan na fydd y cimychiaid yn gaeafgysgu yn ystod yr oerfel. Mae anifeiliaid yn bwyta ac yn tyfu'n gyson, a fydd yn rhoi cynnydd amlwg ym mhwysau a maint pob unigolyn. Ar yr un pryd â nhw, mae'n bosib tyfu rhywfaint o fwynau benthig - perlite neu faenog.

Canser - gofal cartref

Ar gyfer bridio, argymhellir bod rhywogaethau'r Anifail yn y Dwyrain Pell ac Ewropeaidd, oherwydd eu bod yn ddi-fwlch i'r amodau cadw ac yn rhad. Fe'u rhannir yn gimychiaid llyn ac afon, ond ni ellir plannu'r ail mewn tanciau â dŵr sefydlog - maent yn addas yn unig llynnoedd artiffisial. Yn y gweddill, mae gofal yn cynnwys arsylwi ar y rheolau canlynol:

 1. Pwrpas y gronfa ddwr nid yn unig cyn y lansiad, ond hefyd ar barhad cylch bywyd cyfan y molysgiaid. Mae'r offer allweddol ar gyfer cimychiaid bridio yn y cartref yn lanach broffesiynol sydd â system ddisgyn a phorthiant.
 2. Cydymffurfio â chydbwysedd ocsigen.
 3. Dewis bwyd o ansawdd ar gyfer canserau.
 4. Creu amodau ar gyfer atgynhyrchu dynion a menywod.

Sut i fwydo canser afon yn y cartref?

Er mwyn bwydo'r ifanc, defnyddir yr un cynhyrchion fel oedolion. Gallwch wneud eu diet eu hunain trwy ddysgu eu bod yn bwyta cimychiaid yn y cartref, neu i brynu bwyd parod. Yn y diet iach, y mae angen yr anifeiliaid hyn, mae'n rhaid i reidrwydd gynnwys brasterau, llysiau â lefel uchel o ffibr, proteinau ac atchwanegiadau mwynau â chalsiwm. Dylai norm bwyd dyddiol pob canser fod o 4-5% o'i bwysau. Gall gynnwys:

Atgynhyrchu cimychiaid yn y cartref

Er bod bridio yn broffidiol, mae'n bwysig ystyried y sbwriel go iawn y gall pysgod cregyn ei roi. Mae'r fenyw ar gyfartaledd yn cynhyrchu hyd at 200 o gribenogiaid y flwyddyn, ond mae'n dal yn fyw ac yn tyfu i'r maint cywir dim ond 20%. Gall cynyddu'n sylweddol y ffigur hwn, gan arsylwi arfer y bwyd anifeiliaid - yna ni fydd perthnasau hŷn yn bwyta'n ifanc. Mae yna reolau eraill sy'n hyrwyddo atgenhedlu wrth dyfu cimychiaid gartref:

 1. Mae cymysgu mewn oedolion yn digwydd yn yr hydref cynnar. Mae'r rhif yn bwysig i geisio rheoleiddio fel y byddai gan ddynion oedolyn ddau fenyw - ni fydd yn gallu ffrwythloni mwy. Mae arbenigwyr sydd â phrofiad helaeth ar sut i fridio cimychiaid yn briodol yn y cartref yn sicr os bydd y gwryw yn gweld trydydd fenyw, bydd yn ei fwyta.
 2. Ar ôl paru, rhoddir pob menyw mewn tanciau ar wahân: erbyn diwedd y gwanwyn, bydd yr wyau'n symud o dan y gynffon a gellir ei weld gyda'r llygad noeth.
 3. Ar ôl y gorchudd cimychiaid, caiff y fenyw ei dynnu - bydd hyn yn rhoi cyfle i'r ffetws dyfu.