Hyperandrogenia

Mae hyperandrogeniaeth yn gyflwr clinigol y corff benywaidd pan fo gorwasgiad o hormonau rhyw a androgensau (testosteron). Mae'r organeb benywaidd mewn symiau bach yn cynhyrchu'r hormon hwn gan yr adrenals a'r ofarïau. Mae angen gweithredu cyhyrau'r myocardiwm a datblygu cyhyrau ysgerbydol yn normal.

Fodd bynnag, pan gynhyrchir testosteron yn ormodol, mae hyn yn arwain at ddatblygiad syndrom hyperandrogeniaeth. Mae'r afiechyd yn cyfeirio at aflonyddwch y system endocrin.

Hyperandrogenia - symptomau

Mae arwyddion allanol o hyperandrogeniaeth yn cynyddu twf gwallt ar y dwylo, y coesau a'r wyneb. Yn wynebu'r wyneb yn aml, gellir cael gwared ar acne a hyd yn oed llidiau. Fodd bynnag, peidiwch â drysu hyperandrogeniaeth gyda mwy o sensitifrwydd i androgen, sy'n rhan annatod o lawer o fenywod yn y rhanbarthau deheuol. Mae hyn oherwydd twf gwallt cynyddol ac arwyddion eraill mewn menywod o'r grŵp ethnig hwn.

Gyda gwir hyperandrogeniaeth, mae'r broblem yn llawer dyfnach ac mae'n effeithio ar y prosesau metabolig sy'n cael eu sathru, sy'n arwain at risg o ddatblygu diabetes a gordewdra. Mae symptomau mewnol hyperandrogeniaeth yn gystiau lluosog yn yr ofarïau (polycystosis) , sy'n arwain at dorri'r cylch menstruol, yr olawdiad ac yn y pen draw yn arwain at anffrwythlondeb.

Ac os yw menyw yn dal i fod yn feichiog, yn aml mae pob un yn dod i ben mewn abortiad. Mae hyn oherwydd cynhyrchu annigonol o hormon rhyw arall, progesterone. Pe bai'r beichiogrwydd yn cael ei achub a daeth yr achos i'r cyflenwad, yna gallant ddod â hylif amniotig yn gynnar, gweithgaredd llafur annigonol. Gellir priodoli hyn i symptomau hyperandrogeniaeth hefyd.

Achosion hyperandrogeniaeth

Y prif gosbwr o'r clefyd yw testosteron. Ac ers iddo gael ei gynhyrchu gan yr adrenal a'r ofarïau, mae achos hyperandrogeniaeth mewn menywod yn amharu ar waith yr organau hyn.

Y prif achos yw enw syndrom androgenital. Yn y chwarennau adrenal, cynhyrchir llawer o hormonau, gan gynnwys testosteron. Ac o dan y gweithrediad o ensym arbennig yr ofarïau, mae testosteron a hormonau eraill yn cael eu trawsnewid yn glwocorticoidau. Ac os nad oes digon o ensymau yn yr ofarïau, mae'r trawsnewid yn dod i ben ac mae testosteron yn dechrau cronni yn y corff.

Achos arall y clefyd yw cynhyrchu cynyddol o testosteron yn yr ofarïau eu hunain. Ac achos arall yw tiwmorau gwahanol yn yr ofarïau a chwarennau adrenal.

Wrth gwrs, mae'r system endocrin yn cynnwys organau eraill. Gall troseddau yn eu gwaith hefyd arwain at ddatblygiad hyperandogensau.

Hyperandrogeniaeth - Diagnosis a Thriniaeth

Seilir y diagnosis o hyperandrogeniaeth ar rai dadansoddiadau, arholiad uwchsain, esbonio manylion y glasoed a'r amlygiad cychwynnol o'r clefyd a'r canfyddiad o gysylltiad rhwng y digwyddiadau hyn. Gall symptomau'r clefyd ymddangos ar unrhyw oedran, felly mae'n anodd siarad am ragdybiaeth oedran neu gynhwysedd.

Mae trin hyperandrogeniaeth yn uniongyrchol yn dibynnu ar achosion ei ymddangosiad, yn ogystal ag ar y nodau. Os dechreuir triniaeth er mwyn beichiogrwydd, nid yw'n ddigon i gael gwared ar amlygiad allanol y clefyd.

Os yw'n gysylltiedig â ffurfio tiwmor, yna cânt eu tynnu'n surgegol. Os bydd y clefyd yn arwain at ordewdra, yna yn ychwanegol at therapi traddodiadol, bydd y meddyg yn gwneud y presgripsiynau yn dychwelyd i'r pwysau blaenorol.

I sylw'r menywod, sy'n wynebu'r broblem hon, heddiw caiff ei drin yn llwyddiant mawr. Ni allwch chi gael gwared ar arwyddion hyll allanol, ond hefyd yn cael cyfle i eni babi.