Mastiff Tibet - nodweddion brîd, naws y cynnwys cartref

Beth yw mastiff Tibet, nodweddion y brid, mae'r rheolau sylfaenol ynghylch gofal a chynnal a chadw yn bynciau pwysig y mae angen eu hastudio'n ofalus cyn penderfynu prynu ci o'r fath. Gall anifail anferth ddod yn ffrind da a gwarchod.

Breed cwn mastiff Tibet

Eisiau gwyliwr an-ymosodol a gwych, yna dewiswch y brîd hwn. Mae mastog yn mynd ymlaen yn dda gyda phlant, gan eu hamddiffyn rhag popeth o gwmpas. Yn yr achos hwn, mae nodweddion brîd mastiff Tibetaidd yn dynodi bod anifeiliaid yn hunan-wyllt, felly ar gyfer addysg briodol mae'n bwysig delio â nhw. I'r dieithriaid, bydd yr anifail anwes yn wyliadwrus fel y bydd, os oes angen, yn rhyngweithio am ei feistr. Mae sawl math o'r cŵn hyn, gyda'u nodweddion eu hunain, ond maent i gyd yn rhannu nifer o bwyntiau cyffredin: cyfeillgarwch, gwyliadwriaeth a pherson.

Mastiff Tibet - hanes y brid

Nid oes ffeithiau clir sy'n esbonio tarddiad y brîd, ond mae yna nifer o ragdybiaethau. Yn ôl un fersiwn, maenau Tibetaidd yw hynafiaid yr anifeiliaid hyn, ac mewn hanes arall o ddigwyddiad y brîd, dywedir bod y mastiff Tibet wedi gwreiddiau gan warchodwyr masnachwyr sy'n teithio trwy Tibet. Am y tro cyntaf, cānt eu crybwyll yn llyfr Shu King (1121 CC). Dywed mai'r mastiff oedd gwarchodwyr tai mynachod, mynachlogydd a gwartheg.

Mastiff Tibet - disgrifiad o'r brîd

Ymhlith eraill, mae'r brîd hwn yn cael ei ddynodi gan ei maint mawr a'i ffiseg cyhyrau. Safonau sylfaenol y brid yw'r Mastiff Tibetaidd:

 1. Mae gwryw o oedolyn yn pwyso tua 70 kg, ond mae ei uchder yn y gwlyb yn tua 70 cm, ac yn achos cribau, mae eu pwysau yn cyrraedd 60-65 kg, ac mae'r uchder tua 60 cm.
 2. Mae gan y mastog pen a gwddf eang a throm gyda chyhyrau datblygedig. Mae'r brathiad yn bwerus, ac mae'r bys yn gymedrol eang.
 3. Mae gan y corff anferth a'r cyhyrau linell syth a thoracs sydd wedi'i blannu'n ddwfn.
 4. I ddeall yr hyn y mae'r mastiff Tibet yn ei hoffi, mae nodweddiad y brît yn dal i ddangos bod gorchudd hir a stiff gyda chorff trwchus yn gorchuddio'r corff anifail anwes.
 5. Mae llygad y llygad yn cael eu gosod yn eang, gall fod yn frown neu'n dywyll. Mae clustiau'r anifeiliaid hyn yn siâp trionglog ac yn hongian. Mae eu paws yn gryf a hyd yn oed, ac mae'r gynffon yn hir ac yn wych.
 6. Mae nodweddion y brîd yn nodi bod yna dair prif liw: du, coch a danc (du gyda mannau brown). Mae'r safonau'n caniatáu presenoldeb man bach gwyn ar y fron.

Mastiff Tibet - cymeriad

Mae anifeiliaid y brîd hwn yn addas ar gyfer teuluoedd â phlant, gan nad ydynt yn un sengl ac yn trin pawb yn gyfartal, gan ddangos cariad ac anwyldeb. Maent yn sensitif ac yn ofidus pan fydd eu cystadleuaeth yn cyndyn. Prif nodweddion cymeriad ci mastiff Tibet yw:

 1. Ym mhresenoldeb aelodau'r teulu, nid yw anifeiliaid yn dangos ymosodol tuag at westeion, os ydynt yn ymddwyn yn ddigonol. Ar yr un pryd, maent yn ddrwgdybus o'r tu allan.
 2. Mae nodweddion y brid yn nodi bod gan y mastiff Tibetiaid alluoedd deallusol uchel ac maent yn aml yn ystyfnig.
 3. Mae gan anifeiliaid natur dawel a chytbwys, ac nid ydynt yn dangos dicter heb reswm.
 4. Addasu'n hawdd yn y teulu a charwch sylw. Ni allant adael eu meistr am un cam.

Mastiff Tibet - disgwyliad oes

Mae gan anifeiliaid y brîd hon iechyd rhagorol, felly anaml y maent yn sâl. Mae oes y mastiff Tibet yn dibynnu ar a yw'r holl reolau ynghylch y cynnwys yn cael eu harsylwi ai peidio. Os yw popeth mewn trefn, yna gall yr anifail anwes gymryd hyd at 10-14 oed. Mae cŵn mawr bob dydd yn gwrthsefyll llwythi uchel ac mae eu corff yn gwisgo'n gyflym, felly yn ofalus yn monitro iechyd yr anifail anwes. Argymhellir eich bod chi'n ymweld â milfeddyg yn rheolaidd ac yn cymryd pelydrau-x unwaith y flwyddyn.

Mastiff Tibet - gofal a chynnwys

Nid oedd y cariad yn sâl ac yn teimlo'n dda, mae angen edrych ar ôl yn iawn. Yn bwysig iawn i'r brid hwn yw teithiau bob dydd, ac mae'n well cerdded gyda'r anifail anwes ddwywaith y dydd am 40-50 munud. Argymhellir mynd allan gyda chŵn bach hyd at bedair gwaith y dydd. Dylid rhoi sylw i fwydo'r mastiff Tibet a gofalu amdani, sy'n cynnwys cwympo'r gweithdrefnau gwallt a hylendid.

Beth i fwydo'r mastiff Tibet?

Mae bridiau mawr yn awyddus ardderchog ac mae diet cytbwys a chwblhau iddynt yn bwysig. Sylwch fod mastiff yn tyfu llawer mwy nag oedolion yn ystod tyfu i fyny. Gan ffurfio diet o mastiff Tibet, ystyriwch yr argymhellion hyn:

 1. Mae nodwedd y mastiff yn nodi ei bod yn bwysig peidio â gorbwyso'r anifail anwes, ond dylid nodi bod yr anifail ei hun yn gwybod pryd i roi'r gorau iddi.
 2. Wrth ddefnyddio bwyd sych , peidiwch â'i gynhesu mewn llaeth neu ddŵr.
 3. Ni argymhellir newid brand y bwyd anifeiliaid yn ddramatig, os nad am reswm. Dylid ei ddewis yn ôl oed a maint yr anifail anwes.
 4. Os oes gennych ddiddordeb mewn bwyta mastiff Tibet o gynhyrchion naturiol, mae'r nodweddion brîd yn dangos y dylai'r fwydlen gynnwys cynhyrchion protein: cig, offal a physgod, ond dim ond bwyd y môr. Yn ogystal, ychwanegwch grawnfwydydd yn y diet a dwywaith yr wythnos - wyau wedi'u berwi. Mae llysiau'n ddefnyddiol mewn deunydd crai a choginio, a bydd ffrwythau'n driniaeth ardderchog.

Gofal Mastiff Tibetaidd

Mae nodweddion y brid yn nodi nad yw'r cŵn yn fynnu, ond mae yna nifer o weithdrefnau gorfodol ar gyfer iechyd a lles yr anifail anwes:

 1. Mae gan y mastog gwlân trwchus a thaen tyfu trwchus. O leiaf ddwywaith yr wythnos, rhaid cynnal brwsio trylwyr gyda brwsh o fetel wedi'i wlychu â dŵr neu gyflyrydd gwanhau aer. Mae mwdl annigonol yn digwydd yn y gwanwyn a'r hydref, felly ar yr adeg hon, dylid cysgu'r anifail anwes bob dydd.
 2. Gan ddisgrifio sut i ofalu am y mastiff Tibet, mae'n werth talu sylw a golchi'r anifail. Dylai'r weithdrefn gael ei gynnal unwaith y chwarter, neu wrth i lygredd ddigwydd. Mae hyn yn bwysig i gadw'r saim naturiol, sy'n amddiffyn y croen ac yn hyrwyddo hunan-lanhau. Yn y gaeaf, i glirio y mastiff, bydd digon yn torri yn yr eira. Gallwch chi ei ddefnyddio i lanhau'r gwlân - siampŵ sych arbennig.
 3. I fod â mastiff Tibet yn ymddwyn yn dda, mae nodweddion y brîd yn nodi unwaith y mis y bydd angen i chi dynnu claws . Er mwyn eu gwneud yn fwy meddal ac yn fwy hyblyg, mae paws yn bwysig eu cadw am sawl munud mewn dŵr cynnes. Rhowch y pennau'n llyfn gyda llafn gwlyb, fel nad oes unrhyw burrs.
 4. Torrwch y gwlân rhwng y bysedd, a'r padiau ar y paws - saim gydag olew llysiau i'w diogelu rhag craciau.
 5. Er mwyn cynnal iechyd y dannedd, argymhellir eu bod yn cael eu glanhau sawl gwaith yr wythnos gyda brws arbennig a phast ci.
 6. Mae nodweddion y brid yn nodi bod angen cynnal archwiliad dyddiol o'r clustiau a'u glanhau unwaith yr wythnos gan ddefnyddio disg cotwm gwlyb. Angen archwilio a sychu llygaid yr anifail anwes.

Er mwyn atal heintiad â thyffoid, pla a rhyfel, mae'n bwysig gwneud brechiadau mewn pryd. Mae'n bwysig gwybod beth y gall y mastiff Tibet ei gael, felly, mae'r nodweddion brid yn dangos y posibilrwydd o ddatblygu afiechydon o'r fath:

 1. Gordewdra. Y broblem yn y broblem yw'r ci yn y genynnau a gall y galon ddioddef o ordewdra. Mae'n bwysig monitro ei faeth a heb oroesi. Os yw dechrau datblygu gordewdra, yna argymhellir diet.
 2. Pararasitiaid. Oherwydd dyluniad arbennig y cregyn clust, mae'n bosibl bod afiechydon ffwngaidd, felly mae'n bwysig monitro a glanhau'r clustiau. Gall cŵn godi fflâu a cen yn hawdd.
 3. Blodeuo. Mae anifeiliaid anwes yn rhagdybio i'r broblem hon, oherwydd maent yn llyncu bwyd yn gyflym iawn. Oherwydd hyn, gwelir chwydu, mae salivation yn cynyddu, a gall yr anifail anwes.
 4. Clefydau llygaid. Problem gyffredin, oherwydd mae'n anodd i gi fynd i'r tir. Archwiliwch y llygaid yn rheolaidd ac os oes amheuaeth, cysylltwch â'ch milfeddyg.

Mastiff Tibet - amodau cadw

Mae angen tiriogaeth ar fridiau mawr ar gyfer cerdded. Y lle gorau iddyn nhw yw tŷ preifat, ac yn achos cynnal a chadw fflat, bydd angen dod ag anifail anwes i'r stryd am o leiaf 30-40 munud y dydd 3-4 gwaith y dydd. Mae nodweddion cynnwys y mastiff Tibet yn gysylltiedig â maint enfawr yr anifail a phresenoldeb ei wlân trwchus. Dylid cofio nad oes gan y ci chwarennau chwys, felly yn y gwres iddyn nhw, mae'n bwysig cael cysgod, ac ar y gorau - oer.

Mastiff Tibet - cynnwys yn y fflat

Os ydych chi am fod yn feistr y ci mawr hwn, yna gallwch ei gadw yn y fflat, er nad yw'n cael ei ystyried yn ddewis delfrydol. Gall mastiff Tibet byw yn y fflat, os oes gennych ddigon o le.

 1. Dylai'r ci gael lle er mwyn iddi allu cysgu'n gyfforddus mewn sefyllfa sy'n gyfleus iddi.
 2. Yn ogystal, dylai'r anifail fod yn lle ym mhob ystafell fel y gellir ei leoli wrth ymyl y perchennog.
 3. I gadw'r mastiff Tibetaidd yn y fflat, mae nodweddiad y brîd yn dangos bod lle i fwyd yn y gegin neu mewn man arall, fel bod yr anifail yn sefyll mewn sefyllfa syth, ac roedd yn gyfforddus.

Cynnwys y mastiff Tibetaidd mewn tŷ preifat

Mae llawer o bobl sy'n byw y tu allan i'r ddinas yn dewis bridiau mawr , ac os ydych chi'n bwriadu cadw anifail anwes ar y stryd, bydd yn rhaid i chi adeiladu cae. Os oes gennych ddiddordeb mewn a allwch gadw'r mastiff Tibet ar gadwyn, yna mae'r ateb yn negyddol, oherwydd bod y ci yn diriogaethol ac mae'n rhaid iddo redeg o gwmpas y safle. Wrth drefnu amgaead, ystyriwch y nodweddion canlynol:

 1. Mae maint y cae yn 2x3 m o uchder ac 2 m o uchder o leiaf. Dylid ei rannu: 1/3 rhan - bwth a gwely, lle dylai'r llawr gael ei orchuddio â byrddau, ac ar ben y brig mae canopi, a dylai 2/3 o'r rhan gael ei hau gyda glaswellt neu wedi'i gorchuddio â thywod.
 2. Ni ddylid llenwi'r lle i orffwys â choncrid. Rhaid bod y to uwchben y lle gorffwys yn angenrheidiol i amddiffyn yr anifail rhag gorwresogi a glaw.
 3. Hyd yn oed gyda'r cynnwys yn yr aviary, mae'r anifail anwes yn gofyn am daith bob dydd.

Mastiff Tibet fel gwarchod

Gan mai cyndeidwyr a gwarchodwyr yw hynafiaid y brîd hwn, mae nodwedd y brîd Mastiff yn nodi mai'r dyn gwyliwr ddelfrydol ydyn nhw. Un ffordd y maent yn achosi parch ymhlith eraill, bydd gan lawer ohonynt ofn mynd i'r tŷ yn unig. Prif nodweddion diogelwch y mastiff Tibetaidd: ofnedd, absenoldeb ymosodol achos, hunan-ddigonolrwydd a phenderfyniad. Yn ogystal, mae gan gŵn y brîd hon nodweddion o'r fath yn ddygnwch, cryfder, ac maen nhw hefyd yn teimlo eu tiriogaeth yn dda a byddant yn rhybuddio am westeion nas gwahoddwyd.

Nicknames ar gyfer Mastiffs Tibet

Mae'n bwysig i'ch anifail anwes ddewis llysenw addas, a fydd yn apelio at y ci a'r holl aelodau o'r teulu. Gan ddarganfod sut y gallwch chi enwi'r mastiff Tibet, mae'n werth nodi bod y cŵn bach yn cofio'r enwau syml a byr yn dda, ond ni ddylent edrych fel unrhyw dîm, fel na fydd y darling yn drysu. Yn fwy aml na'r arfer, mae anifeiliaid y brîd hwn yn cael enwau Tseiniaidd sydd â'u hystyr, er enghraifft, am gŵn, Cheng - cryf neu Zian - yw'r warchod cywir, ac ar gyfer beith gallwch ddewis Gunga - llawenydd neu blant Xiu - cariadus.