Paul ar y logia - pa ddefnyddiau sy'n well i'w defnyddio ar gyfer gorffen yn ymarferol?

Wrth wneud gwaith atgyweirio, mae angen i chi feddwl am sut i wneud llawr ar y logia, oherwydd mae'n dibynnu arno, p'un a fydd yn oer yn yr ystafell, sut y bydd yn dod yn gyfforddus a beth fydd y dyluniad terfynol. I orffen gallwch ddefnyddio llawer o ddeunyddiau gwahanol.

Addurno llawr ar y logia

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio'r logia fel adeilad llawn, yna mae'n bwysig darparu diddosi, lefelu, cynhesu a gorffen yn dda. Mae'r dewis o ddeunyddiau ar gyfer pob cam yn dibynnu ar lawer o ffactorau: nodweddion dylunio'r logia, lefel inswleiddio arwynebau eraill, y math o wydr, gallu ariannol a'r tymheredd disgwyliedig ar ôl cwblhau'r holl waith. Dylai'r deunydd llawr ar y logia gyd-fynd â dyluniad dewisol yr ystafell fach hon.

Teilsiwch am logia ar y llawr

Teils sy'n ddiogel, yn wydn, yn hylendid yw deunydd gorffen poblogaidd, ac eto mae ganddi apêl allanol a symlrwydd wrth osod. Mae'r opsiynau ar gyfer gorffen y llawr ar y logia yn awgrymu defnyddio teils o'r fath: cerameg, gwenithfaen, clincwr a cotwm. Gallwch chi wneud gwahanol opsiynau ar gyfer gosod y teils: dull croesliniol a gwyddbwyll, teils yn y cwymp, "herringbone" a chaleidosgop. Ar ôl cynhesu, lefelu a chymhwyso premiwm, gallwch fynd â theils gosod:

 1. Gyda'r dull clasurol, mae angen dechrau'r llawr ar y logia o'r gornel farw. Ar yr ochr gefn, cymhwyswch glud arbennig gan ddefnyddio trywel wedi'i chwyddo. Dylai'r cyfansoddiad gael ei ddosbarthu ar y llawr hefyd.
 2. Gwasgwch y teils i'r llawr ac, os oes angen, ei alinio, yna tapiwch ar y wyneb gyda thrin y morthwyl, a'i lapio â chlogyn.
 3. Ni waethpwyd â phorslen ar lawr y logia, neu opsiwn arall, roedd teils rhwng y gwythiennau'n gosod croesau arbennig, fel bod y gwythiennau hyd yn oed. Pan fydd y gwaith wedi'i orffen, aros am ychydig ddyddiau nes bod y glud yn cael ei atafaelu'n llwyr a'i heidio gan ddefnyddio sbatwla rwber. Dim ond y diwrnod nesaf fydd yn sychu popeth yn sych.

Llawr pren ar y logia

Mae llawer o bobl yn dewis pren fel gorffen oherwydd bod ganddo fywyd gwasanaeth hir, yn amgylcheddol gyfeillgar, ysgafn ac yn ddeniadol yn allanol. Os ydych chi'n meddwl beth i'w roi ar y llawr ar y logia, mae'n well dewis byrddau gyda chlo "groove-spike". Yn aml yn gosod ar y lag:

 1. Ar ôl lefelu'r wyneb, gosodwch y gwresogydd yn gyntaf, ac arno diogelwch y logiau - mae byrddau 2-3 cm o drwch yn ei wneud ar hyd y wal lle mae'r drws.
 2. Ar ôl hynny, torri'r byrddau a'u rhwymo i'r logiau, gan eu cysylltu gyda'i gilydd a'u hongian i'r darn olaf. Gellir agor o'r uchod gyda farnais neu baent gyda phaent.

Laminwch ar y logia

Defnyddiwch y deunydd hwn yn unig mewn ystafelloedd lle nad yw'r tymheredd yn is na llai na 5 ° C. Mae'n bwysig cynnal mesurau sy'n eithrio'r posibilrwydd o gasglu cyddwys. Mae'n orfodol inswleiddio a lefelu'r llawr gyda screed, gan y bydd gwahanol fryniau'n achosi dadffurfiad. Gellir gorffen y logia gyda lamineiddio yn berpendicwlar ac yn gyfochrog â'r ffenestri, a hyd yn oed yn groeslin. Mae nifer o nodweddion:

 1. Gan y gellir defnyddio'r is - haen isolon, corc ac polystyren estynedig. Yr opsiwn olaf yw'r mwyaf poblogaidd.
 2. Mae'n bwysig gadael bylchau rhwng y muriau a'r paneli wrth osod, a fydd yn caniatáu i'r lamineiddio ehangu a chontractio â newidiadau tymheredd.
 3. Mae mecanwaith clo yn ymuno â'r paneli, trwy fewnosod un panel i'r llall ar ongl a throi nes ei fod yn clicio.

Linoliwm ar y logia

Mae'r dewis o linoliwm yn dibynnu ar ba fath o inswleiddio sy'n cael ei ddefnyddio, ac a fydd y llawr yn cael ei osod. Yn gyntaf, mae'r wyneb yn cael ei lanhau, yna caiff yr inswleiddiad ei osod a leveled yr wyneb. Argymhellir gosod y llawr ar logia linoliwm ar bren haenog adeilad, sy'n cael ei osod gyda doweli mewn tyllau sy'n cael eu drilio â thorrwr.

 1. Mae angen defnyddio'r rholio linoliwm fel ei bod yn cael ei sythu, yna caiff y deunydd ei dorri ar hyd y trawlin, gan ychwanegu 10-20 mm o gwmpas yr ymylon.
 2. Ar ôl 10 awr, cynhelir y tocio terfynol ac mae'r linoliwm yn cael ei blygu yn ei hanner. Cymhwysir glud arbennig ar y pren haenog, a gwnewch gludo, ac yna hefyd gyda'r ail hanner.
 3. Mae ymuno o amgylch yr ymylon yn cael ei wneud gyda byrddau sgertiau plastig.

Y llawr yn y logia

Y fersiwn wreiddiol, diolch y gallwch gael llawr hardd gyda gweadau a darluniau gwahanol. Mae angen i chi ddechrau gyda gosod yr inswleiddiad, gan rwystro'r sgriw (mae'r llanw annigonol wedi'i llenwi â chlai estynedig ac wedi'i orchuddio â sgreed sment garw) ac yna mae'r system wresogi yn cael ei llawr. Mae pob amrywiad o'r lloriau ar y logia yn awgrymu paratoi'r sylfaen, a chaiff ei drin ddwywaith gyda phrint. Technoleg llenwi yw:

 1. Arllwyswch y cymysgedd sych gyda dŵr a, gan ddefnyddio cymysgydd, dod â'r ateb i gysondeb unffurf.
 2. Arllwyswch y cymysgedd gorffenedig ar y llawr a'i ddosbarthu'n gyfartal â sbatwla. Sylwch fod angen ichi ddechrau o'r ymyl a gorffen ar y drws. Gan ddefnyddio squeegee gyda rholer, gwasgu allan swigod aer posibl o'r ateb a lefel y llawr.
 3. Ar ôl 5 awr, gallwch chi eisoes gerdded ar y llawr ar y logia a gwirio ei llorweddoldeb. Caniatawyd gwahaniaeth o 1 mm i 1.5 m o'r wyneb. Os yw'r diffygion yn rhy fawr, yna gwneir grouting gyda morter sment.

Sut i inswleiddio'r llawr ar y balconi?

Er mwyn cynyddu eiddo i arbed gwres, defnyddir deunyddiau inswleiddio gwres arbennig. Wrth wneud dewis, dylech asesu cyflwr technegol y logia, y lefel lleithder a'r math o sylw a ddefnyddir. I ddeall beth sy'n well i inswleiddio'r llawr ar y balconi, dylid ystyried pob opsiwn:

 1. Penofol. Mae'n insiwleiddio meddal, sydd â dwy haen, ac mae ei drwch yn 3-10 m. Yn y rhan fwyaf o achosion fe'i defnyddir fel insiwleiddio ychwanegol.
 2. Polyfoam. Mae'r inswleiddio caled hwn yn ddeunydd nad yw'n hygrosgopig, felly ni allwch chi ddefnyddio ffilmiau diddosi hefyd. Mae yna wahanol opsiynau, yn wahanol mewn trwch a dwysedd. Mae modd ei osod ar logiau a hebddynt.
 3. Styrofoam. Yn wahanol i ewyn confensiynol, mae gan y deunydd hwn ddwysedd uchel. Diolch i'r system crib-groen mae'n bosibl cael un we. Gall y trwch fod yn 20-50 mm.
 4. Gwlân mwynau. Gellir inswleiddio'r llawr ar y logia gyda'r deunydd hwn, ond yma mae'n bwysig trefnu llinellau a lloriau garw. Gellir gosod gwlân cotwm mwynau yn grisiau bach. Fe'i gwerthir ar ffurf rhol neu fatiau. Gan ddefnyddio'r deunydd hwn, mae'n bwysig hefyd i gymhwyso amddiffyniad arbennig yn erbyn lleithder.

Beth yw'r llawr cynhesaf yn y logia?

Ar gyfer trefnu llawr cynnes, gellir defnyddio tri phrif system:

 1. Y ffordd fwyaf fforddiadwy yw'r system ddŵr. Yn yr achos hwn, gosodir pibellau yn y sgriw, lle mae dŵr yn cylchredeg o'r system wres canolog. Ni argymhellir yr opsiwn hwn ar gyfer y logia.
 2. Poblogaidd yw'r llawr trydan, lle mae'r prif oerydd yn y cebl, sy'n gwresogi oherwydd ymwrthedd mewnol. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n bwriadu gwneud sgrîn neu leau lleyg.
 3. Cynhelir trefniant modern y llawr ar y logia gyda chymorth llawr is-goch ffilm, sy'n cael ei bweru gan drydan. Mae'r egwyddor o weithredu yn seiliedig ar y ffaith bod y glud carbon, wedi'i selio yn y ffilm, yn allyrru pelydrau UV. O ganlyniad, caiff yr holl eitemau eu gwresogi ar y logia. Y llawr is-goch ffilm yw'r hawsaf, ac eto nid oes angen adeiladu sgriwiau a llenwi.