Reiki - beth ydyw, symbolau a'u hystyr

Yn y byd mae llawer o fathau o feddygaeth amgen, a ddefnyddir i gael gwared ar wahanol anhwylderau. Mae arfer poblogaidd fel Reiki, a ddefnyddir mewn gwahanol wledydd i wella ansawdd eu bywydau.

Beth yw Reiki?

Gelwir math o feddygaeth amgen, sy'n seiliedig ar y dechneg o iachau â chyffwrdd y palmwydd, yn reiki. Mae'r ymarfer iachau hwn yn seudoscience, gan nad yw wedi'i drwyddedu, ond fe'i cydnabyddir gan y Safon Ryngwladol fel dull gwerin o driniaeth. Mae'n arbennig o boblogaidd yn Japan, gan fod hyn yn cael ei eni ar hyn o bryd.

Mae Reiki yn ddull fforddiadwy i wella'ch cyflwr, ar lefel gorfforol a meddyliol. Mae'n helpu ymarfer i ddod o hyd i gytgord ynddo'i hun a sefydlu cyswllt â'r byd y tu allan, gan sylweddoli beth yw ystyr bywyd . I ddeall, reiki - beth ydyw, mae angen deall sut i wneud newidiadau, ac felly gyda chymhwyso dwylo ar y corff mae crynodiad o egni, sy'n effeithio ar y person a'i fywyd. Mae'n werth nodi bod gan yr arfer hon hanes dwfn, a'i ddefnyddio i wella yn Japan hynafol.

Mae Reiki yn sect neu beidio?

Nid yw anghydfodau am hyn wedi dod i ben ers blynyddoedd lawer, gan fod yr agwedd at yr arferion hyn yn amwys. Mae amheuon yn gysylltiedig â'r ffaith bod pobl sydd wedi pasio cychwyn yn cynnal sesiynau rheolaidd, ac mae'r meistr a wnaeth y ddefod yn dod yn fentor ysbrydol. Mae ffaith bod y Reiki yn sect yn cael ei ddangos gan y ffaith bod y seminarau o reidrwydd yn cynnwys sgyrsiau am rinweddau Usui, pwy yw sylfaenydd y cyfeiriad hwn. Mae ei ffotograff ar yr allor, cyn y cynhelir amrywiol ddefodau.

Yn ogystal, mae'r reiki yn dosbarthu taflenni sy'n gwahodd pobl i gymryd cyrsiau. Ar gyfer hyfforddiant mae'n rhaid i chi ei dalu, ac nid yw cyfathrebu â meistri enwog yn rhad. Mae rhai sefydliadau'n ceisio ennill arian mawr ar Reiki, gan addo pobl i wella iachau o wahanol anhwylderau a hyd yn oed canser. Oherwydd hyn, mae llawer sy'n ymateb i'r cwestiwn bod hyn yn fath o reiki, yn cyfeirio at y sect. Mae'n bwysig dweud y gall pobl ddefnyddio'r arfer ar eu pen eu hunain, gan gael oddi wrthynt am ddim.

Athroniaeth yw Reiki

Ymarferwch yr addysgu hwn mewn gwahanol rannau o'r ddaear ac yn flynyddol mae nifer y bobl sy'n ymuno â'r cynnydd presennol yn cynyddu. Gan ddibynnu ar alluoedd person a hyd ei ymarfer, mae tri phrif gam y reiki yn cael eu gwahaniaethu, a gynhelir mewn camau. Ar yr un pryd, bob tro y maent yn cychwyn, a elwir yn gychwyn. Ar bob lefel, cyn yr ymarferydd, mae dysgeidiaeth dyn Reiki yn datgelu posibiliadau newydd.

 1. Y cam cyntaf yw gosod dwylo yn syml i drosglwyddo a chanolbwyntio egni yn eich corff ac mewn bywydau eraill.
 2. Yr ail gam yw dod yn gyfarwydd â'r symbolau Reiki ac mae'r person yn dysgu gweithio gyda'r gorffennol a'r dyfodol.
 3. Y trydydd cam - ystyrir bod ymarferydd yn feistr, a gall eisoes hyfforddi a chychwyn.

Reiki - seicoleg

Mae'r byd modern yn ein gwneud ni'n gyson yn y symudiad, gan fynd ar drywydd lles ariannol, cysur a buddion eraill, gan anghofio am y pethau pwysig sydd eu hangen mewn gwirionedd ar gyfer hapusrwydd ac ymdeimlad o gytgord mewnol. Mae rhywun yn dechrau dysgu ei bod yn Reiki yn cael gwared â chaeadau anweledig yn raddol ac yn cofio pa werthoedd cywir yw. Mae meditations yn helpu i chi'ch hun rhag pob problem, gan helpu i ddod o hyd i chi'ch hun. Mae arferion rheolaidd yn rhoi cyfle i gael gwared â phroblemau seicolegol, newid bywydau er gwell.

Reiki - esoterics

Mae yna lawer o wahanol dechnegau y gall rhywun eu defnyddio i wella'r corff, yr enaid a newid y tynged. Ar eu cyfer, defnyddir symbolau, a fydd yn cael ei drafod yn nes ymlaen. Maen nhw'n cario gwybodaeth benodol, a phan mae'n gysylltiedig â'r corff dynol mae'n ysgogi llanw ynni, a dyma ynni'r reiki, y gellir ei ddefnyddio at wahanol ddibenion.

 1. Cymerwch wydraid o ddŵr ac, edrych arno, edrychwch ar yr arwydd a ddewiswyd. Myfyriwch am ychydig funudau, gan ganolbwyntio ar y nod.
 2. Dylid bod yn feddw ​​mewn dŵr bach mewn dogn bach, gan gynrychioli gwireddiad dymuniad yr un.

Reiki i ddechreuwyr

Gall pawb ddysgu'r arferion, ond bydd hyn yn cymryd amser a meistroli gwybodaeth benodol. Mae'r cychwyn yn dechrau trwy astudio hanes yr ysgol a bywgraffiadau y meistri cyntaf. Mae hyn yn helpu i ddeall sut y daeth y dull Reiki i ben a mynd ymlaen i'r cam nesaf yn fwy ymwybodol. Ar ôl hyn, gwneir y cychwyniad ei hun - y broses pan fydd y meistr yn newid "gosodiadau" y person, gan baratoi ei gorff ar gyfer ymarfer.

Mae'r weithdrefn hon yn para 10-15 munud. Yna, mae'r meistr yn addysgu'r dechreuwr sut i weithredu sianelau ynni yn gywir, sydd wedi'u lleoli yng nghanol y palmwydd. I'r diben hwn, dylai'r testun canlynol gael ei ddatgan: "egni'r reiki, rwy'n agored" a gweledol symbolau arbennig. Mae llawer o bobl yn dweud bod y cynhesrwydd yn dod o'r dwylo, y goron a'r traed yn ystod y cam hwn. Mae hyn yn dangos bod popeth yn cael ei wneud yn gywir, ac mae'r corff yn barod i ganfod ynni.

Reiki - symbolau a'u hystyr

Mae symbolau arbennig yn meddiannu lle mawr yn ymarferol, a astudir yn ail gam yr hyfforddiant. Credir bod ganddynt y gallu i wella egni'r reiki. Mae gan bob llun ei ystyr a'i bwrpas ei hun. Fel arfer, caiff symbolau eu tynnu yn yr awyr nesaf i le sâl ar y corff dynol neu ei welediddio'n syml. Er mwyn deall yn gliriach, Reiki - beth ydyw, mae'n bwysig gwybod ystyr pob symbol, ond rhowch sylw i'r pwysicaf:

 1. "Cho Ku Ray" . Mae'n helpu i ddatgelu ffynhonnell ynni ac yn cryfhau'r ffrwd cosmig. Gyda'r ffigwr hwn, gallwch ffocysu'r ynni cyffredinol ar un pwynt penodol. Mae'n symbol o dân cosmig a phŵer hud.
 2. "Mae hyn yn Kee" . Mae'r symbol hwn o Reiki yn helpu i gael gwared ar arferion emosiynol niweidiol. Gwneud cais, argymhellir ar adegau o straen ac ymdopi ag atgofion negyddol.
 3. "Hon Sha Ze Sho Nen . " Defnyddiwch y patrwm hwn i allu cyfeirio egni trwy ofod ac amser. Gellir ei alw hefyd yn "beiriant amser".
 4. "Dai Ko Mio." Yn y symbol hwn mae cariad, ysgafn a chytgord. Fe'i hystyrir yn ffynhonnell egni absoliwt.
 5. "Zen Kai Joe . " Mae egni'r arwydd hwn yn helpu i wella sefyllfa'r bywyd.

5 egwyddor reiki

Mae gan nifer o gyfarwyddiadau sy'n ymwneud ag egni rywfaint o seiliau, hynny yw, rheolau y mae'n bwysig eu cyflawni'n amhosib, ac nad yw egni bywyd y Reiki yn eithriad. Mae pum egwyddor sylfaenol a ffurfiwyd gan sylfaenydd y feddyginiaeth anghonfensiynol hon, Mikao Usui. Mae'n werth nodi na chawsant eu dyfeisio, ond daethon nhw i'r guru yn ystod medrau niferus a hir.

 1. Peidiwch â phoeni . Mae holl egwyddorion Reiki yn gwneud synnwyr, ac mae hyn yn dangos bod rhaid i berson amddiffyn ei hun rhag emosiynau dianghenraid a chyflawni cytgord ysbrydol. Mae'n bwysig eich bod bob amser yn asesu'r sefyllfa yn sob, gan wybod sut i ddileu cyffro.
 2. Peidiwch â bod yn ddig . Er mwyn sicrhau hapusrwydd, mae'n rhaid i berson byth anghofio am dicter a rhoi'r gorau i frowning.
 3. Anrhydeddwch rieni ac oedolion . Dyma un o'r doethineb enwog o Siapan, sy'n datgan na ddylai un anghofio am barch at y rhai sy'n hŷn mewn unrhyw sefyllfa.
 4. Ennill drostynt eich hun yn ffordd onest . I ddeall y Reiki - beth ydyw, mae'n bwysig ystyried nad yw hanfod yr egwyddor hon i warchod yr holl dda a thwyll yn cael ei gynnwys yma. Mae arbenigwyr yn y cyfeiriad hwn yn sicrhau, os bydd rhywun yn ymarfer, na fydd yn gallu ymgymryd â gweithredoedd anffodus.
 5. Byddwch yn garedig â phob peth byw ar y ddaear . Dyma'r egwyddor fwyaf anodd, gan ei fod hi'n anodd i berson modern ddiolch i'r byd.

Reiki - sut i ddysgu?

Mae arbenigwyr o'r maes hwn o feddygaeth amgen yn dadlau y bydd angen cysylltu â'r meistr i ddarganfod y sianel ynni. Bydd yn cynnal defod arbennig, yn eich dysgu sut i fyfyrio a chyflawni gwahanol driniaethau gyda'ch dwylo. Mae'n bwysig dewis cyrsiau o'r fath yn gyfrifol, gan fod canfyddwyr yn aml yn dod o hyd. Mae ymarfer reiki ar y lefelau cyntaf yn cynnwys sawl cyfeiriad:

 1. Ymarferion anadlu gyda'r nod o leddfu'r meddwl, ymlacio a datblygu sylw.
 2. Arferion meintiol sy'n addysgu pobl i arsylwi eu meddyliau, eu teimladau a'u hemosiynau eu hunain.
 3. Mae iachau Reiki a phosibiliadau eraill y cyfarwyddyd hwn yn awgrymu hyfforddiant ymarferion arbennig ar gyfer sensitifrwydd ac agoriad y chakras.
 4. Yr arfer o gronni, gyda'r nod o ddosbarthu a chydbwyso ynni mewn canolfannau ynni.

Reiki ac Orthodoxy

Mae'r Eglwys yn trin y cerryntiau esoterig gwahanol yn bendant, gan ei ystyried yn amlygu diafol. Mae gan lawer o gredinwyr ddiddordeb, mae reiki yn bechod ai peidio, ac felly mewn llyfrau sanctaidd, nid oes unrhyw wybodaeth am hyn, ac mae clerigwyr yn erbyn gweithgareddau o'r fath. Fel ar gyfer ymlynwyr yr ardal hon o feddyginiaeth amgen, maent, i'r gwrthwyneb, yn defnyddio ffydd yn Dduw yn eu harferion, er enghraifft, mewn un o'r technegau, darllenir y weddi "Ein Tad". Yn ogystal, maent yn credu bod Iesu ei hun yn ymarfer y Reiki, oherwydd ei fod yn trin pobl â'i ddwylo.

Reiki - pa mor beryglus?

Nid yw llawer o bobl, gan weithio gydag egni, yn sylweddoli difrifoldeb yr hyn sy'n digwydd, gan eu bod yn gallu dylanwadu nid yn unig i'r arweinydd, ond hefyd i'r person y mae'r camau yn digwydd. Mae barn bod perygl reiki yn gorwedd yn y ffaith bod yr arweiniad yn gallu lliniaru cyflwr y claf yn hawdd, ond dim ond y teimlad dros dro hwn. I gael gwared ar symptomau, nid yw hyn yn golygu goresgyn achos maenus.

Reiki - canlyniadau negyddol

Mae llawer o bobl yn troi at feddyginiaethau amgen i ymdopi â'u heintiau, ond hyd yma nid oes unrhyw gadarnhad gwyddonol bod y technegau a ddefnyddir yn effeithiol. Mae'n ymddangos y gall ymarfer iachau Reiki achosi gwaethygu'r cyflwr, yn enwedig mewn clefydau difrifol, gan fod enghreifftiau pan fydd pobl yn ceisio cael gwared â chanser gan lifoedd ynni. Amser gwario ar sesiynau myfyrdod a defodau gwahanol, mae person yn methu â chael y cyfle i adfer. Dim ond fel therapi ategol y gellir trin triniaeth reiki.