Tarot Thoth - ystyr cardiau mewn ffortiwn

Mae Tarot yn offeryn, ffordd o ehangu ymwybyddiaeth, canllaw i fyd trawsnewid mewnol, agor negeseuon cudd ac ehangu'r weledigaeth ohonoch chi a'r cosmos. Gallwn ddefnyddio'r Tarot fel cynllun, wedi'i dynnu gyda symbolau, gyda dynodiad arwyddion ffyrdd ar y llwybr mewnol. Yn ddarllen yn gywir, bydd yn rhoi golwg dwfn a safbwyntiau newydd mewn unrhyw sefyllfa aneglur.

Tarot Thoth - senior (wych) arcana

The Jester (Fool) . Mae'r cerdyn yn dangos rhwyddineb, digalon, ymddiriedolaeth absoliwt, pleser y partner. Ar yr un pryd, mae rhyw fath o naivete, anghyfreithlondeb mewn perthynas yn bosibl, mae'n debyg na all pobl feddwl trwy bopeth. Bydd hyn yn arwain at rai anawsterau na fyddant yn cael eu gwerthfawrogi'n llawn. Os yw rhywun yn sâl, mae'r cerdyn hwn yn dangos adferiad llawn o gael gwared ar y clefyd. Mae'n ymddangos i chi eich bod chi'n hollol ddiogel, ond ni ddylech fod yn rhy ddrwg ac mae'n amser dechrau rheoli'ch agwedd tuag at y byd o gwmpas a'r sefyllfa rydych chi.

1 Magician (Magus) . Map gadarnhaol iawn, sy'n siarad am gysylltiadau sefydlog, datblygu ar y cyd. Gallwch gyfaddawdu, gallwch ddangos cunning a phroffesiynoldeb mewn pryd. Ar gyfer busnes, rhagfynegiad da yw y byddwch yn gallu datblygu, lluosi eich gwladwriaeth. Ar gyfer y salwch, mae'r cerdyn yn dangos adferiad cyflym.

2 offeiriad . Mewn unrhyw dde, mae'r offeiriadaeth, a weithiau'n cael ei alw'n "papyddion", yn cael ei ystyried yn un o'r cardiau cryfaf. Mae'n symbol o ddoethineb, potensial anferth, cytgord. Weithiau mae'n symbol o fenyw sy'n ceisio bodloni ei holl anghenion. Mae'r cerdyn yn symboli pleser moesol nid yn unig, ond hefyd amod ariannol mawr, cyflwr da o iechyd, adnoddau y gallwch chi eu gwario ar unrhyw beth.

3 The Empress (Empress) . Yn wahanol i'r cerdyn blaenorol, nid yw'r Empress yn cyfeirio at fenyw penodol, ond yn siarad am nodweddion dynol cynrychiolwyr y ddau ryw. Mae'n symbol o gariad, teyrngarwch, rhinwedd, twf ariannol, gwybodaeth newydd, benywedd, sensitifrwydd. Mae hefyd yn tystio i gael gwared ar anhwylderau. Mae'r person y mae'r cerdyn yn disgyn arno yn gallu gofalu am eraill, i roi gwybodaeth ac i garu.

4 Y Ymerawdwr (Ymerawdwr) . Y map yw ymgorfforiad pŵer, gorchymyn clir, pŵer ynni, lles. Mae personoliaeth, lle mae'r cerdyn yn disgyn, yn cael dylanwad sylweddol, yn dominyddu mewn llawer o sefyllfaoedd. Os na fydd rhywun yn atal ymosodedd, ni fydd yn dod yn arweinydd, ond hefyd yn tyrant y bydd ei nod yn is-drefnu eraill. O ran iechyd, mae'r Ymerawdwr yn siarad am ddeinameg negyddol, ymddangosiad afiechydon.

5 Hierophant (Hierophant) . Mae'r gair "hierophant" yn golygu "dyn doeth", sy'n dangos bod y cerdyn hwn yn symboli doethineb, ymwybyddiaeth o'r gwirionedd. Weithiau mae hi'n cyfeirio at berson sydd â phwerau supernatural. Mae'r map yn sôn am agosrwydd deallusol, potensial mawr, profiad, hyblygrwydd a rhinweddau ansicr arweinyddiaeth. Gall person o'r fath gynllunio ei waith, cyflawni ei ddyletswyddau'n ansoddol, ac mae'n derbyn gwobr dda iddo.

6 Lovers . Dyma brif symbol undeb dau enaid cariadus, sy'n rhwym o deimladau gwirioneddol ddiffuant. Ar yr un pryd mae ganddynt gytundebedd llwyr, gallant gydweithredu, ymddiried yn ei gilydd, gofalwch. Mewn perthynas â gwaith, dywed y cerdyn elw da, ymddangosiad gweithwyr bona fide, trafodiad proffidiol.

7 Chariot . Mae llyfr Thoth yn cyflwyno'r map hwn nid yn unig fel dechrau rhywfaint o lwybr (yn yr ystyr o deithio), ond fel dechrau twf ysbrydol, tudalen newydd o'r llyfr bywyd. Yn bron mewn unrhyw sefyllfa, mae'r Chariot yn symbol o symudiad cyflym tuag at nod cyffredin, ond ar gyfer alinio partneriaethau bydd yn cael effaith negyddol. Yn ogystal, mae'r carbad yn siarad am bersonoliaeth, datblygiad llwyddiannus, meddiannaeth yr anwylyd. Os yw rhywun yn sâl, dim ond y Chariot syrthio sy'n arwydd o adferiad cynnar.

8 Rheoliad (Addasiad) . Y symbol o gydbwysedd, a gafodd naill ai gan ddyn. Mae'n symboli cytgord, ymddiried mewn partner, cysondeb. Mae'r rhan fwyaf tebygol y bydd y person hwn yn cydymffurfio â dull materol o fyw, mewn sefyllfa i barhau i fod yn dawel ac yn hyderus mewn unrhyw sefyllfa o fywyd. Mae'n gwneud popeth er mwyn cynnal ei sefyllfa sefydlog mewn cymdeithas, yn y gweithle, mewn perthynas â'i annwyl.

9 The Hermit (Nermit) . Mae enw'r cerdyn yn dweud nad yw'r person hwn am gysylltu â neb. Weithiau mae'n dweud am hunaniaeth, unigrwydd, ond hefyd am annibyniaeth. Un o nodweddion cadarnhaol person o'r fath yw'r cyfle i gymryd cyfrifoldeb a pheidio â symud baich eu problemau ar ysgwyddau pobl eraill. Yn aml mae'n siarad am golledion, iselder ysbryd, diwedd unrhyw berthnasau gweithio cyfeillgar.

10 Fortune . Llwyddiant ariannol a ffyniant, cysylltiadau cytûn ag eraill, cariad, pleser corfforol, agwedd bositif. Bydd y person y bydd y cerdyn hwn yn disgyn yn cael ei gario ym mhopeth. Bydd ganddi iechyd cryf, ffynhonnell gyson o incwm sefydlog, hwyl a llawenydd bywyd.

11 Lust . Mae'n werth nodi bod y cerdyn yn beryglus yn enwedig ar gyfer y rhyw deg, gan ei bod yn canolbwyntio sylw ar egni anhyblyg, tymheredd cadarn sy'n hanfodol i rywun sydd wedi colli rheolaeth ar y sefyllfa. Os yw menyw yn wreiddiol yn egnïol yn gryf, yna gall iddi olygu presenoldeb nifer o chwarrellau, sgandalau, gor-ddiffyg emosiynau negyddol, toriad mewn atodiad, anymataliaeth emosiynol, ymosodol gan arwain at golledion ariannol a chulhau cylch y dirprwyon. Mae effaith negyddol yn yr achos hwn yn mapio ar iechyd pobl. Ond i'r rhai sydd â'u lefel egni eu hunain yn isel iawn (yn aml, mae'r dehongliad hwn yn addas ar gyfer dynion), mae'r cerdyn wedi ei ollwng Mae Lust yn symbol o ddechrau rhywbeth da, hwb ynni, egni egni.

12 Y Dyn Hanged . llyfr cysegredig y tota arcana taro wych 12 llyfr sanctaidd y tota arcana taro wych 13 llyfr cysegredig y tota mawr arcana taro 14 llyfr sanctaidd y tota arcana taro gwych 15 Mae'r map yn dangos bod y person ar hyn o bryd yn anodd iawn. Mewn unrhyw sefyllfa, fe'i lleolir fel un negyddol, sy'n symboli'r dadansoddiad o atodiadau, iselder ysbryd, pesimiaeth, methdaliad, anfanteision ym mhob maes bywyd, dirywiad iechyd.

13 Marwolaeth . Y prif arwyddocâd yw gwrthdaro, torri cysylltiadau, anfodlonrwydd â phartneriaid busnes, cwblhau anobaith, ansicrwydd yn y dyfodol, cwblhau cylch. Gall hyn olygu cwblhau un cam mewn bywyd a dechrau'r nesaf. Weithiau mae'n achosi dirywiad cynnar mewn iechyd, gwrthdaro difrifol yn y gwaith.

14 Celf (Celf) . Mae'r symbol yn synthesis o gyfarwyddiadau, personoliaethau, ymagweddau, pethau, gweithredoedd hollol wahanol. Dychmygu celf, cariad, caredigrwydd, ymddiriedaeth rhwng pobl, undod creadigol, creadigrwydd. Mae'r map yn rhagflaenu datblygiad busnes da, gwneud elw, adferiad, ymddangosiad cydnabyddwyr newydd.

15 Y Devil . Y diafol yw dyna'r dynol "Rwyf", y amlygiad gwaethaf. Mae'n cynrychioli egoiaeth absoliwt mewn perthynas â phopeth. Mae hyn yn ddiystyru absoliwt ar gyfer buddiannau a dymuniadau eraill, meindra, dibyniaeth, eiddigedd, dicter, twyll, ymwthiol, anonestrwydd tuag at bartneriaid busnes, salwch difrifol.

16 Y Tŵr . Dinistrio popeth yn hen yn unig, gallwch roi bywyd i rywbeth newydd. Dyma'r egwyddor hon sy'n arwain y cerdyn hwn. Mae hi'n sôn am gael gwared ar y cromfachau sydd wedi eich twyllo am flynyddoedd lawer, dinistrio'r blaenoriaethau a'r egwyddorion blaenorol yn llwyr, gall iselder, ymosodol, sgandalau, ynghyd â newid fel hyn. Yn ôl pob tebyg, cwymp rhai cynlluniau, argyfwng, diswyddo, iechyd gwael, ond er bod y cerdyn hwn yn sôn am golledion, mae'n dangos bod bywyd yn rhoi cyfle i chi ffarwelio â phopeth sydd wedi eich beichio a dechrau bywyd eto.

17 Y Seren . Drwy dde, dyma un o'r cardiau mwyaf cadarnhaol yn y dec cyfan. Mae'n sôn am ewfforia, pleser cariad, rhwyddineb canfyddiad, gobeithion mawr a gaiff eu rhoi ar bobl (bydd y gobeithion hyn yn cael eu cyfiawnhau). Byddwch chi'n mwynhau'r hyn rydych chi'n ei wneud. Fodd bynnag, weithiau mae'n werth iddi fod yn llai breuddwydio a bod agwedd fwy materol tuag at bethau fel bod eich gobeithion yn cael eu gwireddu.

Lleuad (Lleuad) . Yn Tarot, mae'r Tota Moon yn golygu ofn cryf o newid, obsesiwn, cyfnod anodd mewn perthynas weithio a pherthnasau personol. Efallai hyd yn oed anffyddlondeb i bartner. Ar hyn o bryd, mae gennych gyfnod bywyd anodd, ynghyd ag iselder iselder, ansicrwydd, twyll ac afiechyd. Fodd bynnag, mae angen ichi fynd drwy'r cyfnod hwn er mwyn gwireddu'ch cynlluniau.

Yr Haul. Mae hwn yn fflach o weithgaredd emosiynol, a all fod yn gadarnhaol ac yn negyddol. Ond yn y rhan fwyaf o achosion mae'r cerdyn hwn yn dal yn negyddol. Hi yw'r personiad o atal, nerfus, twyll, anfodlonrwydd gyda'r cwrs presennol o ddigwyddiadau.

20 Aeon . Rydych chi'n sefyll ar ddechrau llwybr newydd, cam newydd. Gall hyn ymwneud â pherthynas, gwaith, adferiad, llwybr newydd, cam newydd. Weithiau caiff y cerdyn ei ddehongli fel adferiad o glefyd. Mae'n debyg y byddwch chi'n gallu newid eich canfyddiad, dysgu rhywbeth newydd.

21 Y Bydysawd . Mae'r cerdyn hwn yn cael ei ystyried yn gywir yn gryfaf yn holl dec y Thoth. Nid yw hyn yn syndod, oherwydd bod y bydysawd yn cael ei ystyried yn symbol o gytgord absoliwt ym mhopeth, mwynhad llawn o gariad, perthnasoedd, gwaith. Mae'r person y mae'r cerdyn hwn yn syrthio iddo yn gwbl hyderus ynddo'i hun ac wrth wireddu ei gynlluniau. Mae'r map yn rhagweld gwireddu pob syniad busnes, hunangynhaliol ac iechyd rhagorol.

Rodiau - gwerth cardiau Tarot Tarot

Mae wands yn symbol o elfen o'r fath fel Tân. Mae'n ymgorffori'r egni dwys a chreadigrwydd.

 1. Mae gan y frenhines bŵer cryf iawn. Mae hi'n ferch angerddol a all reoli'r sefyllfa.
 2. Knight - dyn gydag egni ysgogol pwerus anghytbwys. Dim ond ar gyfer y rhai sy'n dioddef o ddiffyg eu cryfder eu hunain yw map cadarnhaol. Hefyd, gall map fod yn warth ar sgandal.
 3. Y Dywysoges - gallwch chi oresgyn eich ofn, dod yn fwy effeithlon a llawen.
 4. Tywysog - rydych chi wedi cysylltu â'ch nod, bydd eich gweithgaredd yn hynod o ffrwythlon, ond osgoi anymataliad gormodol.
 5. Ace yw gwybyddiaeth y newydd.
 6. Dau yw meddiant gwybodaeth, rhywfaint o densiwn emosiynol, anfodlonrwydd gyda chi a rhywbeth yn eich bywyd.
 7. Mae'r tri yn rinweddau, yn gofalu am anwyliaid, datblygiad creadigol, llwyddiant wrth wneud busnes.
 8. Y pedwerydd yw cwblhau'r bywyd cychwynnol, di-wrthdaro, y newid i lefel newydd o ddatblygiad.
 9. Pum - yn cael trafferth gydag amgylchiadau, gyda phobl. Mae'n debyg y bydd y canlyniad yn gadarnhaol.
 10. Mae chwech yn fuddugoliaeth, llwyddiant ar bob cost.
 11. Saith - gwerth, dewrder, trafodiad llwyddiannus, datblygiad.
 12. Wyth - cyflymder, datblygiad cyflym o ddigwyddiadau. Canlyniad cadarnhaol digwyddiadau ym mhopeth. Fodd bynnag, mae mân broblemau iechyd yn bosibl.
 13. Naw - y casgliad o bŵer, byddwch yn dod yn fwy hyderus a deall yr hyn rydych chi'n ei eisiau yn benodol o fywyd.
 14. Deg - yn wynebu problemau difrifol yn y gweithle. Mae prif werth y cerdyn yn atal, sy'n golygu effaith negyddol debygol arnoch chi o'r tu allan.

Cwpanau synhwyrol (cwpanau) Tarot Thoth

Mae cwpanau yn elfen o ddŵr sy'n gyfrifol am deimladau, cariad, pleser, siom a llawenydd.

 1. Y Frenhines - mae popeth o gwmpas yn aneglur, ond ni allwch fod yn wallgof. Yn anffodus, rydych mewn sefyllfa sydd wedi'i atal dros dro ac nid yw'r rhagolygon ar unwaith yn glir.
 2. Knight - mae gan ddyn nodweddion arweinyddiaeth rhagorol, mae ganddo lawer o ffrindiau sy'n barod i'w gefnogi. Mae'r map yn proffwydo cynnydd ymwybodol tuag at y nod.
 3. Mae'r dywysoges yn proffwydo optimistiaeth, priodas, cael gwared ar ofnau, yr ochr negyddol yn naivety a gullibility.
 4. Tywysog - iselder, ysgafn, melancholy.
 5. Mae'r ace yn dda, cariad.
 6. Dau yw cariad, rhinwedd.
 7. Tri - digonedd, ffrwythlondeb, datblygiad, ymddangosiad y plant.
 8. Pedwar - moethus, ffyniant, boddhad anghenion.
 9. Pum - siom, diffyg teimladau, emosiynau negyddol.
 10. Chwech - pleser, rhyw, rhywioldeb, orgy.
 11. Saith - gall olygu orfodi stereoteipiau negyddol o ymddygiad neu bresenoldeb gormodol o arferion gwael.
 12. Wyth - ysgogiad, anghywirdeb, angheuwch ac iselder ysbryd.
 13. Naw - hapusrwydd, diogelwch, pleser a phacio.
 14. Deg yw dirlawnder. Mae gan y cerdyn gymedrol negyddol, yn awgrymu bod rhywbeth yn dechrau eich poeni a bod angen i chi wneud rhywbeth i adnewyddu emosiynau a theimladau.

Cleddyf - Dehongliad Tarot Thoth

Mae cleddyfau'n bersonoli aer, cudd-wybodaeth, dealltwriaeth o'r byd cynnil.

 1. Y Frenhines - yn mynd y tu hwnt i'r ffiniau, gan dorri'r cromfachau, gan dorri trwy'r stereoteipiau, ond ar adegau mwy o ysgogiad.
 2. Knight - gweithgaredd, pwmpio, symud hyderus tuag at eich nod. Cael gwared ar y duedd i tanamcangyfrif y sefyllfa.
 3. Tywysoges - gwrthdaro, gwrthdaro buddiannau.
 4. Tywysog y cladd - anghydfod, anghydbwysedd, anhawster wrth ddewis.
 5. Ace - deall y sefyllfa, eglurhad.
 6. Dau yw heddwch, boddhad, y cwrs cywir o ddigwyddiadau.
 7. Troika - galar, tristwch, gwrthdaro disglair, treisgar, cenfigen cryf, meddiant.
 8. Mae'r Pedwar yn dryswch, diwedd y gwrthdaro.
 9. Pum - trechu, ofn, pryder heb ddaear.
 10. Chwech - gwyddoniaeth, datblygiad, ymwybyddiaeth greddfol o'r hyn a fydd yn well ar hyn o bryd.
 11. Mae saith yn aflonyddwch. Diffyg ffydd yn eich hun, pesimiaeth, melancholy.
 12. Wyth - ymyrraeth, effaith gref eraill, sy'n ei gwneud yn amhosibl bron i weithredu eu cynlluniau eu hunain.
 13. Naw - greulondeb. Mae hunan-immoli, mae person yn dechrau beio'i hun am yr hyn y mae eisoes wedi'i wneud neu sydd ar fin ei wneud.
 14. Deg - cwymp, gwallgofrwydd, ansefydlogrwydd emosiynol, gwadu delfrydau.

Disgiau - gwerth Tarot Tarot

Mae disgiau'n elfen o'r Ddaear, yn gyfrifol am arian, sefydlogrwydd ariannol, sefydlogrwydd emosiynol.

 1. Y Frenhines - goresgyn anawsterau, bydd eich gwaith yn dod â ffrwythau yn y pen draw, nid yn drawsnewid syml i fywyd newydd.
 2. Knight - mae'n bryd i fanteisio ar y buddion, gan ennill elw deunydd.
 3. Mae disgiau tywysoges yn botensial datblygedig sydd angen ei wireddu. Weithiau mae'n golygu beichiogrwydd.
 4. Tywysog - mae dyn yn gosod nod mater ei hun, yn barod i wneud pob ymdrech i gael canlyniad go iawn.
 5. Ace - elw bychan, bywyd mewn natur, yr angen i ymweld â sedd pŵer.
 6. Mae dau yn newid cadarnhaol mewn bywyd, cytgord.
 7. Troika - dylai gweithio ar hyn o bryd i chi fod yn flaenoriaeth.
 8. Bydd pedwar - pŵer, cryfder, cydymffurfio â gweithdrefnau sefydledig, arsylwi ar y rheolau yn gwarantu sefydlogrwydd a diogelwch.
 9. Pum - pryder, teimladau o bryder, ansicrwydd.
 10. Mae chwech yn llwyddiant, lles ariannol.
 11. Mae saith yn cael eu trechu, un o'r cardiau gwaethaf yn y dec. Am gyfnod hir, byddwch mewn sefyllfa anodd iawn.
 12. Wyth - darbodusrwydd, datblygu, sefydlogrwydd.
 13. Mae naw yn gaffaeliad. Mae hyn yn berthnasol i rywbeth diriaethol a gellir ei ddehongli fel cael ffynhonnell ynni newydd.
 14. Deg - lles, gall fod yn elw a chyfarfod llawen, cyfathrebu a fydd yn ffrwythlon.