Ymarferwch "Tseitnot" ar gyfer yr arweinydd

Y rheolau ar gyfer yr hyfforddiant "Tseitnot" ar gyfer rheolwyr

Nod

Datblygiad cynllunio.

Amser

O 25 i 35 munud.

Maint y grŵp

6-14 o bobl.

Hyfforddiant ac adnoddau

Copïau o'r cyfarwyddyd ar nifer y cyfranogwyr.

Cyfarwyddiadau

Mae angen darllen a dosbarthu'r cyfarwyddiadau i'r cyfranogwyr.

Dadansoddi

 1. Sut wnaethoch chi reoli'r dasg?
 2. Beth oedd yn anodd?
 3. Beth a rwystrwyd?
 4. Beth wnaeth helpu?

Trafodwch sawl ateb.

Pa gasgliadau y gellir eu tynnu o'r drafodaeth?

Rydym yn cynnig amryw o gyfarwyddiadau ar gyfer yr ymarfer "Time Zeit" i reolwyr.

Rhif opsiwn 1

Cyfarwyddyd:

Chi yw pennaeth un o ganghennau Käsler Corporation. Heddiw mae gennych ddiwrnod anodd. Rydych yn bwriadu gwneud cymaint o achosion â phosibl, fel yfory am 07.30 byddwch chi'n gadael i'r Prif Swyddfa yn Kiev gydag adroddiad ar sefyllfa yn eich cangen.

Mae'n 08.40 yn y bore. Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae llawer o drafferthion bach a mawr wedi syrthio arnoch chi: mae'r peiriant swyddfa wedi torri i lawr, mae'r gyrrwr yn brysur i'w atgyweirio, mae'r ysgrifennydd wedi colli llais (nerfus). Ddoe dechreuodd yr arddangosfa elitaidd fawr "Metal-2006". Mae cymryd rhan yn yr arddangosfa hon yn bwysig iawn i'r cwmni, rheolwyr lefel uchel, yr un mor barchus i ymwelwyr weithio yn yr arddangosfa. Yn anffodus, mae rheolwyr eich cwmni wedi symud i weithio gyda chystadleuwyr, o ganlyniad mae eich partneriaid wedi bod yn gweithio ar y stondin am yr ail ddiwrnod eisoes. Yr unig berson y gallwch chi ddibynnu arno yn y dyddiau anodd hyn yw eich rheolwr swyddfa. Fodd bynnag, fe wnaethoch chi addo heddiw, ei rhyddhau heddiw am 17.00, oherwydd mae hi'n ben-blwydd heddiw. Mae'r ysgrifennydd ar agor tan 18.00. Yn ogystal â hyn, roedd gan eich gwraig ymosodiad o atchwanegiad ac fe'i tynnwyd i'r ysbyty. Rydych yn cofio yn ddamweiniol nad oes gan blant sydd eisoes wedi gadael yr ysgol allweddi i'r fflat, oherwydd bod eich gwraig bob amser yn gartref ac yn cyfarfod bob amser. Fel pob lwc, fe fyddech wedi rhedeg allan o arian ar y cyfrif a bod eich ffôn symudol wedi'i gloi dros dro, felly ni allwch gyfathrebu ag unrhyw un ar y ffordd. Yn ffodus, mae eich Mercedes newydd sbon mewn cyflwr ardderchog. Mae symud o un pwynt i'r llall bob tro yn cymryd 20 munud. Er mwyn gwneud hyn yn gyflymach yn amhosib.

Heddiw mae angen i chi gael amser:

 1. Mae angen ichi godi'r tocyn awyr i'r cwmni am daith busnes yfory. - 10 munud
 2. Yn y gweithdy, mae angen ichi godi'r argraffydd o'r atgyweirio i argraffu'r dogfennau ar gyfer taith yfory. Mae'r dogfennau'n barod - argraffwch 20 munud.
 3. Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, eich cleient VIP, heddiw yw'r pen-blwydd, a gorchmynnoch anrheg iddo - cloc desg ar ffurf moch ewyn o gwrw. Ddoe galom ni o'r salon a gofyn i ni fod yn y swyddfa heddiw, lle bydd y negesydd yn darparu'r rhodd.
 4. Mae gennych chi drafodaethau wedi'u trefnu heddiw gyda chleientiaid pwysig iawn - 1-1.5 awr
 5. Am 18.30 mae angen i chi fod yn y cartref i agor y drws i blant sy'n dod o'r ysgol.
 6. O 17.00 i 19.00 gallwch ymweld â'ch gwraig yn yr ysbyty.
 7. O 09.30 i 10.30, mae gennych gyfarfod â phenaethiaid adrannau eich cangen am y chwarter diwethaf.
 8. Am 13.00 cynhelir cyfarfod o bartneriaid. Nid ydych chi'n gwybod pam.
 9. Hoffem weld y materion diweddaraf o'r cylchgronau cynhyrchu metelegol sydd wedi cronni ar eich desg. - 30 munud
 10. Mae angen ichi baratoi ar gyfer y cyflwyniad yn y Gynhadledd Ryngwladol Gwyddonol ac Ymarferol sy'n ymroddedig i nodweddion unigryw cynhyrchu pibellau (yn y cyfeiriad hwn, rydych chi'n bwriadu datblygu'ch busnes). Bydd y gynhadledd yn digwydd mewn 2 ddiwrnod, ar ddiwrnod eich dychwelyd, yn deall yn iawn na fydd gennych amser arall ar gyfer hyfforddiant. I baratoi'r adroddiad, mae angen 2-2.5 awr arnoch.
 11. Ar 20.00 yn y bwyty, rydych chi'n aros am ginio Nadolig, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni (cleient VIP). Yno archebodd sauna.
 12. Am 12.30 bydd ymgynghorydd gan y cwmni yn dod. Fe wnaethoch ei alw oherwydd eich bod wedi gwneud rhwydwaith corfforaethol ac erbyn hyn mae anawsterau gyda gweithrediad llawer o raglenni. Mae hyn yn arwain at gamweithrediad yn y swyddfa gyfan ac mae arnoch angen rhywun i edrych ar yr hyn sydd o'i le. - 40 munud - 1 awr
 13. Mae'r gohebiaeth a gyfeirir atoch yn cynnwys nifer o gwestiynau sydd, ym marn eich ysgrifennydd, yn gofyn am ateb brys. - 1 awr.
 14. Yn y parc rhwng 17.00 a 19.00 gyda chi yn cerdded i'ch mam. Gyda hi, rydych chi wedi cytuno ymlaen llaw am y cyfarfod ac nad ydych wedi ei weld ers mwy na mis.
 15. Mae sibrydion wedi wynebu bod y swp o nwyddau o'r Almaen ddoe wedi aros yn yr arferion yn y maes awyr.

Heddiw, fe gyrhaeddoch y swyddfa yn arbennig mewn 20 munud. cyn dechrau'r diwrnod gwaith, er mwyn cael amser i gynllunio eich diwrnod gwaith.

Yr ateb o'r ymarfer

8.40-9.0 - cynllunio.

9.0-9.30 - edrych ar y logiau.

9.30-10.30 - cyfarfod gyda'r penaethiaid adrannau.

10.30-12.0 - trafodaethau gyda chleientiaid pwysig iawn.

12.0-12.40 - codi'r argraffydd o drwsio (bydd yr ysgrifennydd yn argraffu'r dogfennau).

12.40-13.0 - gorffwys.

13.0-14.0 - cyfarfod o gydymaith.

14.0-16.30 - paratoi'r adroddiad.

16.30-17.0 - Rwy'n tynnu'r rhodd, y ffordd i'r cwmni a derbyn y tocyn (10 munud).

17.0-17.50 - y ffordd i fy mam a chyfathrebu â hi.

17.50-18.30 - y ffordd adref, gorffwys.

18.30-19.0 - ffordd i'r ysbyty, amser gyda'i wraig (nid digon, ond gwelwch ei gilydd fwy nag unwaith mewn 2 fis).

19.0-20.0 - y ffordd i'r bwyty, gallwch chi drwy'r tŷ am newid dillad.

Mae'r ysgrifennydd: yn argraffu'r dogfennau, yn ymdrin â'r meistr TG, yn galw am negesydd yr anrheg ac yn derbyn rhodd, yn darganfod hynny gyda'r arferion (ar gyfer sgwrs fer ar y ffôn, bydd y llais yn ddigon). Ni all y ffôn symudol alw, ond mae'r llyfr ffôn - hynny yw, gallwch ffonio'r plant a chytuno y dylent ddod yn union am 18.30.

Rhif opsiwn 2

Chi yw pennaeth un o gwmnïau KVASS Power Int. Holding. Heddiw mae gennych ddiwrnod anodd. Rydych chi'n bwriadu gwneud cymaint o achosion â phosibl, fel yfory am 07.30 byddwch chi'n hedfan i bencadlys y cwmni yn yr Iseldiroedd gydag adroddiad ar gyflwr eich busnes.

Mae'n 08.40 yn y bore. Dros y dyddiau diwethaf, mae nifer o drafferthion bach a mawr wedi syrthio arnoch chi: mae'r peiriant swyddfa wedi torri i lawr, mae'r gyrrwr yn brysur i'w atgyweirio, mae'r ysgrifennydd wedi colli llais (nerfus). Ddoe yr arddangosfa elitaidd fawr "Diodydd - 2007: peidiwch â gadael i chi'ch hun wither!" Wedi dod i ben. Mae cymryd rhan yn yr arddangosfa hon yn bwysig iawn i'r cwmni, mae rheolwyr lefel uchel yn gweithio yn yr arddangosfa, ac mae ymwelwyr yr un mor ddifrifol. Yn anffodus, fe wnaeth rheolwyr eich cwmni a oedd i fod i weithio yno ostwng epidemig y ffliw, o ganlyniad mae eich partneriaid eisoes yn gweithio ar y stondin am yr ail ddiwrnod. Yr unig berson y gallwch chi ddibynnu arno yn y dyddiau anodd hyn yw eich rheolwr swyddfa. Fodd bynnag, fe wnaethoch chi addo y bydd heddiw'n ei ryddhau o'r gwaith yn gynnar - am 17.00. Mae eich ysgrifennydd ar agor tan 18.00. Yn ogystal, roedd gan eich gwraig ymosodiad argaeledd neithiwr, ac fe'i tynnwyd i'r ysbyty. Rydych yn cofio yn ddamweiniol nad oes gan blant sydd eisoes wedi mynd i'r ysgol allweddi i'r fflat, oherwydd bod eich gwraig bob amser yn gartref ac yn cyfarfod bob amser. Fel pob lwc, fe wnaethoch chi redeg allan o arian ar y cyfrif, ac mae eich ffôn symudol yn anabl dros dro, felly ni allwch gysylltu â'r ffordd gydag unrhyw un. Yn ffodus, mae eich "AUDI" newydd sbon mewn cyflwr ardderchog. Mae cynllun rhan y ddinas ynghlwm. Mae'n dangos pa mor hir y bydd yn cymryd i chi symud o un pwynt i'r llall. Nid yw'n bosibl gwneud y daith hon yn gyflymach.

Heddiw mae angen i chi gael amser:

 1. Yn y cwmni "Rhowch Vizu!" Mae angen i chi gael pasbort parod a thaliad a thocyn ar gyfer taith fusnes yfory (10 munud)
 2. Yn y gweithdy, mae angen ichi godi'r argraffydd o'r atgyweiriad i argraffu'r dogfennau ar gyfer y daith sydd i ddod. Mae'r dogfennau eisoes yn barod, eu hargraffu - 20 munud.
 3. Mae gan Arlywydd y Cwmni Daliadol ben-blwydd heddiw, ac fe wnaethoch chi archebu rhodd iddo - cloc desg ar ffurf mwg ewynog o kvass. Ddoe ffoniodd nhw o'r salon celf a gofynnodd imi fod yn y swyddfa heddiw, am 17.00, lle bydd yr asiant yn darparu'r rhodd. Rydych chi eisiau syndod i'r Llywydd, felly byddwch chi am gipio'r asiant wrth y fynedfa.
 4. Hoffem gael cinio heddiw gyda'r Llywydd (1-1,5 awr).
 5. Am 18.30 mae angen i chi fod yn y cartref i agor y drws i blant sy'n dod o'r ysgol.
 6. O 17.00 i 19.00 gallwch ymweld â'ch gwraig yn yr ysbyty.
 7. O 09.30 i 10.30 mae gennych chi gyfarfod a gynlluniwyd ar gyfer y mis diwethaf.
 8. Am 13.00, trefnir cyfarfod o bartneriaid. Nid ydych chi'n gwybod pam.
 9. Hoffem weld y materion diweddaraf o gylchgronau ar gynhyrchu nad ydynt yn alcohol, a gronnwyd ar eich bwrdd (0.5 awr).
 10. Rydych chi'n mynd i ymweld â'r arddangosfa "Diodydd - 2007: peidiwch â gadael i chi wlygu'ch hun!" I wirio sut mae pethau'n mynd a chefnogi eich cydweithwyr yn eu gwaith caled (20 munud).
 11. Mae angen ichi baratoi ar gyfer y cyflwyniad yn y Gynhadledd Ryngwladol Gwyddonol ac Ymarferol sy'n ymroddedig i bethau arbennig y bylchau sy'n bridio yn y rhanbarthau gogleddol (yn y cyfeiriad hwn rydych chi'n bwriadu datblygu'ch busnes). Cynhelir y gynhadledd ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, y diwrnod rydych chi'n dychwelyd o'r Iseldiroedd, ac rydych chi'n deall yn berffaith na fydd amser arall i'w baratoi (2 awr).
 12. Ar 20.00 yn y bwyty "Ivanych" byddwch chi'n aros am ginio Nadolig. Arlywydd. Yno archebodd sauna.
 13. Am 12.30 bydd ymgynghorydd gan y cwmni "SETI" yn dod i'r swyddfa. Fe wnaethoch ei alw oherwydd eich bod wedi gwneud rhwydwaith, ac erbyn hyn mae anawsterau gyda gweithrediad llawer o raglenni. Mae hyn yn arwain at gamweithrediad yn y swyddfa gyfan, ac mae arnoch angen rhywun i edrych ar yr hyn sydd o'i le (40 munud - 1 awr).
 14. Mae'r gohebiaeth a gyfeirir atoch yn cynnwys nifer o gwestiynau sydd, ym marn eich ysgrifennydd, yn gofyn am benderfyniad brys (1 awr).
 15. Yn y parc, rhwng 17.00 a 19.00, mae'ch ffrind yn cerdded gyda chi. Gyda hi, cytunoch ymlaen llaw am y cyfarfod.
 16. Roedd yn synnu bod nifer o samplau o gynhyrchion o'r Iseldiroedd ddoe yn sownd yn yr arferion yn y maes awyr.

Rydych chi wedi cyrraedd y swyddfa yn arbennig 20 munud cyn dechrau'r diwrnod gwaith, er mwyn cael amser i gynllunio heddiw.