Trin pharyngitis gan feddyginiaethau gwerin - y dulliau mwyaf effeithiol a meddyginiaethau cartref

Mae trin pharyngitis â meddyginiaethau gwerin, y rhai mwyaf effeithiol y mae galw mawr amdanynt yn y gaeaf, yn cael eu defnyddio gan filoedd o bobl. Nid yw'r camdriniaeth mor galed ag annymunol, ond yn fwy peryglus yw ei gymhlethdod posibl - haint organau eraill, megis y galon.

Pharyngitis - achosion

Mae'r term "pharyngitis" yn cyfeirio at afiechydon llidiol y gwddf a'r pharyncs, sy'n digwydd mewn ffurf aciwt neu gronig. Pam mae pharyngitis yn digwydd? Achosion:

Yn ychwanegol at y ffactorau uchod, mae datblygu pharyngitis yn cael ei hwyluso gan:

Pharyngitis - mathau a symptomau

Gan fod y pharyncs yn amddiffyniad rhag mynd i mewn i organebau pathogenig a gronynnau tramor i'r corff ynghyd ag aer, mae ei mwcosa'n ddigon dirlawn â capilarïau gwaed a meinwe lymffoid. Pan fydd gwrthrychau peryglus yn mynd i mewn i'r mwcosa, dinistriwyd hwy ar unwaith gan system imiwnedd y corff. Os yw swyddogaethau amddiffynnol y corff yn cael eu lleihau neu os oes gormod o ffactorau niweidiol, mae pharyngitis yn digwydd, sydd â dau brif fath o ddatblygiad clinigol:

Mae symptomau fel pharyngitis acíwt fel:

Achosion pharyngitis cronig:

Pharyngitis cronig - mathau:

Drwy'i hun, mae pharyngitis cronig yn digwydd yn anaml iawn - yn amlach fel symptom o imiwnedd galw heibio cryf. Yn llawer mwy aml mae'r clefyd hwn yn cyd-fynd â phroblemau iechyd eraill:

Meddyginiaethau gwerin ar gyfer pharyngitis

Mae cyfiawnhad dros driniaeth symptomatig o pharyngitis gyda meddyginiaethau gwerin ar nifer o ffactorau, er enghraifft - gyda chlefyd ysgafn heb anhwylderau amlwg o'r cyflwr cyffredinol. Yn yr achos hwn, nid oes angen gwrthfiotigau cryf neu gyffuriau gwrthfeirysol ar y claf, er mwyn gwella'r wladwriaeth, mae'n ddigon i wahardd bwydydd a diodydd aciwt ac aflonyddus, ac i gynnwys y cyffuriau mwyaf effeithiol yn y driniaeth pharyngitis gyda meddyginiaethau gwerin.

Perlysiau o pharyngitis

Defnyddir meddyginiaethau gwerin ar gyfer pharyngitis yn seiliedig ar berlysiau yn bennaf ar gyfer rinsio. Y planhigion mwyaf effeithiol yw camomile, sage, planain, calendula. Mae gan y perlysiau hyn eiddo gwrthlidiol, iachâd, gwrthfacteriaidd ac analgenaidd amlwg. Yn ogystal, mae'r arian ar y perlysiau hyn yn helpu i gael gwared ar yr edema mwcws, lleihau cryfder adweithiau alergaidd. Mae meddygon yn argymell peidio â defnyddio addurniad, ond trwyth, oherwydd ei fod yn cadw eiddo mwy defnyddiol.

Infusion llysieuol am gargling.

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Mae croyw yn arllwys dros ddŵr berw, yn gorchuddio, yn mynnu 30 munud, yna'n straen.
 2. Gargle 5-6 gwaith y dydd.

Mae trin pharyngitis aloe yn ffordd effeithiol a fforddiadwy o gael gwared ar y clefyd, gan fod gan y planhigyn hon yr eiddo gwrthlidiol ac adfer cryfaf. Er mwyn i'r driniaeth fod fwyaf effeithiol, mae angen defnyddio dail y planhigyn yn hŷn na 5 mlynedd. Mae sudd wedi'i wasgu'n ddiweddar o ddail aloe wedi'i gladdu yn nedd 2 yn syrthio yn y ffrynt 2 gwaith y dydd.

Olewau â pharyngitis

Triniaeth gydag olewau hanfodol yw un o'r dulliau gwerin hynaf. Mae'r sylweddau naturiol gweithredol hyn yn diheintio'n berffaith, yn lleihau chwyddo a llid, yn gwella cylchrediad gwaed ac imiwnedd. Yn afiechydon y gwddf, defnyddir olewau hanfodol ar ffurf anadlu - yn oer neu'n boeth. Yr anadliadau oer yw'r symlaf, ar gyfer y weithdrefn, mae angen i chi ollwng 2-3 disgyniad o olew ar frethyn cotwm ac anadlu am 5 munud drosto, gan anadlu â'ch ceg, gan ymledu â'ch trwyn.

Gwneir anadliadau poeth yn unig yn absenoldeb tymheredd. Ar gyfer y driniaeth, mae angen i chi wresogi gwydr o ddŵr i 80-90 gradd, gollwng 2-3 o ddisgyn o olew i'r dŵr ac anadlu dros y cymysgedd am 5-10 munud, gan gymryd anadl ddwfn yn eich ceg, ac anadlu â'ch trwyn. Gellir perfformio'r weithdrefn awr ar ôl pryd o fwyd neu ymarfer corff, ar ôl anadlu 15-20 munud y bydd angen i chi orffwys. Mewn unrhyw achos ar ôl y driniaeth gallwch fynd allan i'r awyr oer.

Trin pharyngitis â meddyginiaethau gwerin - yr olewau hanfodol naturiol mwyaf effeithiol â pharyngitis:

Ryseitiau gwerin gyda pharyngitis

Yn aml, mae merched beichiog, mamau plant bach a phobl nad ydynt yn goddef meddyginiaethau fferyllol yn gofyn am sut i drin meddyginiaethau pharyngitis, ond hyd yn oed â therapi anhraddodiadol, dylid gweld un yn y meddyg trin, gan y gall paratoadau naturiol achosi adweithiau alergaidd, caethiwed, ymddangosiad sgîl-effeithiau.

Anadlu â pharyngitis

Mae anadlu steam â pharyngitis yn caniatáu i'r cyffur weithredu'n uniongyrchol ar feinweoedd arllwys, ond gellir eu gwneud dim ond yn absenoldeb tymheredd. Hyd anadlu yw 5-10 munud. Yn ystod y weithdrefn, mae angen cau'r mewnlifiad o aer oer (wedi'i orchuddio â thywel), anadlu'n gywir - anadlu - ceg, exhale - trwyn. Trin meddyginiaethau pharyngitis gwerin - yr anadliad mwyaf effeithiol yn y cartref:

 1. Boilwch ychydig o tiwbiau tatws, draeniwch a chymerwch ychydig o datws.
 2. Mewn gwydraid o ddŵr berwi, ychwanegwch llwy de o soda a 1-2 disgyniad o ïodin, anadlu dros y gymysgedd.

Cywasgu gyda pharyngitis

Mae cywasgu gydag oedolyn neu blentyn pharyngitis yn helpu i gadw gwres mewn man boenus a chael gwared â symptomau annymunol yn gyflym. Pharyngitis - triniaeth gartref gyda meddyginiaethau gwerin ar ffurf cywasgu:

 1. Mae alcohol yn cywasgu - gwlybwch y gwlyb mewn alcohol meddygol, atodwch i'r gwddf a'i lapio gyda sgarff cynnes. Gallwch gadw hyd at 6 awr, ar ôl cael gwared ar y cywasgu - lapio'ch gwddf. Gwaherddir gwneud alcohol yn cywasgu ar dymheredd uchel, clefydau croen, thrombosis, twbercwlosis, oncoleg, clefydau cardiofasgwlaidd.
 2. Tatws wedi'u bwyta'n syth mewn gwisgoedd i ymosod, gosod mewn socan ac, ar ôl ychydig o oeri, eu rhoi i wddf. Cadwch tan oer.
 3. Dail pomjat dail bresych , saim gyda mêl a'i roi ar y gwddf, o'r uchod i lapio sgarff. Cynnal am 1 awr.

Meddyginiaethau gwerin am gargling

Mae lliniaru'r dolur gwddf yn un o'r dulliau mwyaf effeithiol, gan fod y slime, bacteria a firysau yn yr achos hwn yn cael eu golchi'n fecanyddol, ac mae'r cydrannau therapiwtig yn effeithiol yn trin y ffocws llid. Dylai rinsio fod yn aml - bob awr ar ddechrau'r afiechyd, 4-6 gwaith - yn y dyddiau canlynol. Mae'r tymheredd rinsio tua 36 gradd. Na i gargle â gwddf:

 1. 1 llwy fwrdd. halen, 1 llwy fwrdd. Soda, 1-2 o ddiffygion o ïodin fesul gwydr o ddŵr.
 2. 1 llwy fwrdd. 3% hydrogen perocsid fesul gwydr o ddŵr.
 3. 1 llwy fwrdd. 6% finegr seidr afal fesul gwydr o ddŵr.

Beth i'w yfed rhag peswch gyda pharyngitis

Os yw'r poen yn y gwddf pan fo peswch yn cynnwys diodwch, dylai'r person sy'n sâl ddysgu sut i drin pharyngitis gyda thribd o propolis. Y ffordd hawsaf yw paratoi "propolis melys". I wneud hyn, cymerwch ddarn o siwgr a gollwng 3-5 disgyn o dafliad propolis arno. Mae angen ailsefydlu'r feddyginiaeth a dderbyniwyd yn y geg. Ond ni ellir cymryd y feddyginiaeth yn aml, felly mae'n well paratoi peswch rhag propolis gyda llaeth.

Propolis gyda llaeth

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Ychwanegwch y propolis i'r llaeth, rhowch baddon dŵr a choginiwch am 10 munud.
 2. Dylai'r cynnyrch sy'n deillio gael ei oeri a'i gymryd ar lwy fwrdd 3 gwaith y dydd ar ôl prydau bwyd.
 3. Cadwch y cynnyrch yn yr oerfel.