Adferiad ar ôl yr erthyliad - pa mor gyflym i addasu gwaith y corff benywaidd?

Gydag unrhyw fath o derfynu beichiogrwydd, methiant hormonaidd yw un o'r prif ganlyniadau. Mae adferiad ar ôl erthylu'r system atgenhedlu yn cymryd amser. Yn yr achos hwn, pwysigrwydd y dull o erthyliad a hyd y weithdrefn.

Canlyniadau erthyliad i fenyw

Mae'n werth nodi y gellir rhannu'r holl ganlyniadau negyddol presennol erthyliad i'r rhai a arsylwyd yn syth ar ôl y weithdrefn a phell. Ar yr un pryd, nid yw'r canlyniadau o erthyliad math meddyginyddol mor ddifrifol â'r rhai a nodir ar ôl curettage llawfeddygol. Ymhlith canlyniadau aml unrhyw erthyliad:

 1. Rhyddhau gwaedlyd. Gwelir rhyddhau dewisol â gwaed ar ôl yr erthyliad pythefnos ar ôl y driniaeth. Mae syniadau poenus arnynt yn yr abdomen isaf.
 2. Perforation y gwair. Torri uniondeb yr organ organau, ynghyd â gwaedu difrifol. Yn digwydd yn ystod erthyliad llawfeddygol ac yn gofyn am ofal brys.
 3. Gwaedu gwteri. Mae'n bosibl os yw'r offeryn anaflu'n cael ei niweidio gan longau mawr.
 4. Erthyliad anghyflawn. Cymhlethu'r broses o derfynu beichiogrwydd, lle mae rhannau o'r meinweoedd ffetws yn parhau yn y ceudod gwterol. Mae angen glanhau'r groth yn gorgyffwrdd.
 5. Heintio'r system atgenhedlu. Fe'i gwelir pan fo technegau erthyliad yn cael eu torri, gan ddefnyddio offerynnau di-haint.

Adferiad corfforol ar ôl erthyliad meddygol

Mae adsefydlu ar ôl yr erthyliad yn dechrau gydag adfer y gwair. Yn y weithdrefn hon, caiff haen fewnol yr organ ei ddiffodd, sy'n dechrau adennill ar ôl amser. Mae celloedd endometrial yn ôl adranniad yn arwain at adferiad graddol o'r endometriwm. Bron ar yr un pryd, mae golwg allanol o'r hen strwythurau celloedd sydd wedi'u difrodi yn ystod yr erthyliad.

Er mwyn cyflymu'r broses puro, caiff haen y cyhyrau uterin ei leihau o bryd i'w gilydd. Felly, gall y fenyw deimlo'n boen cymeriad cywasgu yn rhan waelod stumog. Mae gan yr ymosodiadau gyfnod byr a byddant yn terfynu eu hunain. Nid yw meddygon yn argymell defnyddio analgeddau cryf, gan y gall hyn amharu ar y broses adfer. Mae'n bwysig cadw golwg ar eich iechyd a chyda poen cynyddol, ymddangosiad symptomau newydd, ymgynghori â meddyg.

Adfer y cylch ar ôl yr erthyliad

Pa mor gyflym mae'r adferiad hormonaidd ar ôl erthyliad yn digwydd yn dibynnu ar y math o ymyrraeth a gyflawnir. Felly, nodir y canlyniadau lleiaf posibl sy'n gysylltiedig â thorri'r cylch yn erthyliad meddygol beichiogrwydd. Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff rhyddhad menstruol ei arsylwi ar yr adeg y mae'n ei gymryd, yn ôl y cylch sefydledig. Daw'r mis nesaf mewn 28-35 diwrnod.

Gwneir adferiad ar ôl gwactod am 3-7 mis. Yn ôl arsylwadau meddygol, mae menywod a roddodd genedigaeth yn gynharach yn cymryd 3-4 mis i wneud hyn. Yn yr achos hwn, gellir arsylwi'r secretions cyclic cyntaf mor gynnar â mis ar ôl y driniaeth. Fodd bynnag, nid ydynt yn cael eu gwahodd, yn afreolaidd, yn aml yn boenus ac efallai eu bod yn absennol y mis nesaf. Mae'r ffenomen hon yn amrywiad o'r norm: dyma sut mae adferiad graddol yn digwydd ar ôl erthyliad gwactod.

Y rhai anrhagweladwy yw'r rhai misol ar ôl erthyliad llawfeddygol. Oherwydd trawmateiddiad difrifol y endometriwm, gall menyw ganfod hemorrhage annheg am 3-4 mis. Mae hyn oherwydd trwch annigonol y endometriwm. Nid yw rhyddhau gwaedlyd yn ystod y dyddiau cyntaf ar ôl yr erthyliad yn cael unrhyw gysylltiad â menstrual. Mae adferiad ar ôl erthyliad o'r math hwn gydag ailddechrau menstru yn digwydd o fewn mis.

Adfer y gwter ar ôl erthyliad

Mae adfer y endometriwm ar ôl yr erthyliad yn cymryd 3-4 wythnos. Ar hyn o bryd yn y groth mae prosesau gweithredol o raniad celloedd. Y norm yn yr achos hwn yw presenoldeb tynnu poen yn yr abdomen isaf, a achosir gan gywiro strwythurau cyhyrau'r groth. Drwy gydol y cyfnod hwn, gall menyw arsylwi natur waed y rhyddhau'r fagina.

Adferiad cyflawn y corff ar ôl erthyliad yw dychwelyd cyflwr y system atgenhedlu a welwyd ger ei fron: mae'r misol yn caffael yr un cyfnod o gyfnod, maent o'r un cyfaint a hyd. O ran sicrwydd meddygon, gall y broses hon fynd o 1-3 mis i chwe mis. Mae cyfnod adfer hirach yn gofyn am oruchwyliaeth feddygol.

Sut i adfer ar ôl erthyliad yn seicolegol?

Mae cymhlethdod o anhwylderau meddyliol a elwir yn syndrom postabortion (PAS) yn dod i ben â beichiogrwydd artiffisial. Mae menyw yn aml yn cael ei chwythu gan atgofion o'r weithdrefn, poen meddyliol dwys sy'n gysylltiedig ag amgylchiadau'r digwyddiad. Oherwydd hyn, mae angen help arbenigol gan lawer. Dylid cynnal adferiad seicolegol ar ôl erthyliad gyda chyfranogiad uniongyrchol seicolegydd a fydd yn rhoi cyngor penodol i'r fenyw, yn rhagnodi meddyginiaethau os bydd angen.

Gall menyw geisio gwneud hi'n teimlo'n well. Cynghorir seicolegwyr i gyflawni ychydig o gamau syml:

 1. Gosod eich hun yn uchel.
 2. Yn aml mae hi mewn cymdeithas, i beidio â chau i fyny.
 3. Siaradwch â'ch priod, eich partner.
 4. Trowch i'r eglwys.

Sut i gyflymu adferiad y corff ar ôl erthyliad?

Yn aml, mae gan fenywod sydd wedi dioddef y weithdrefn ar gyfer erthyliad ddiddordeb yn y cwestiwn o sut i adfer yn gyflym ar ôl erthyliad. Er mwyn lleihau cyfnod y cyfnod adennill, cynghorir meddygon i gadw at y rheolau canlynol:

 1. Caniateir cysylltiadau rhywiol ar ôl y mislif cyntaf.
 2. Ni argymhellir defnyddio gellau, unedau, i berfformio douches.
 3. Yn lle tamponau, mae angen defnyddio gasiau.
 4. Eithrio chwaraeon am fis.
 5. Yn lle bath i gymryd cawod
.

Ar y cyd, gallwch gymryd fitaminau ar gyfer adferiad ar ôl erthyliad:

Adferiad ar ôl erthyliad meddygol

Mae adferiad ar ôl terfyniad meddygol beichiogrwydd yn digwydd yn gyflym ac yn ymarferol nid oes angen ymyrraeth gan feddygon. O fewn 2-4 wythnos, mae'r gwter yn dychwelyd i'w gyn-wladwriaeth ac mae'n barod ar gyfer cenhedlu newydd. Felly, mae'r defnydd o atal cenhedlu yn bwynt pwysig er mwyn osgoi ail-feichiogrwydd.

Adferiad ar ôl erthyliad gwactod

Y diwrnod cyntaf ar ôl terfynu beichiogrwydd o'r fath, dylai menyw gadw heddwch, gan ddileu gweithgaredd corfforol yn llwyr. Mae wyneb y clwyf yn bresennol yn y groth, felly mae'n rhaid atal ymatal rhag baddonau, saunas a baddonau poeth. Ar ôl 7-10 diwrnod, mae angen gweld y meddyg eto i archwilio'r ceudod gwterol ar uwchsain. Mae adferiad cyflym yn dilyn erthyliad bach yn cynnwys gweithdrefnau ffisiotherapi:

Adfer ar ôl terfynu llawfeddygol beichiogrwydd

Mae adferiad ar ôl erthyliad llawfeddygol yn golygu dilyniant hirdymor gyda meddyg. Dylai menyw wahardd yn llwyr:

Y prif feysydd adsefydlu yw: