Beth yw parlys yr ymennydd mewn plant, pam mae clefyd, a sut i ddelio ag ef?

Ynglŷn â chlefyd o'r fath fel parlys yr ymennydd, clywodd pawb o leiaf unwaith, er nad oedd, efallai, yn dod ar draws. Beth yw parlys yr ymennydd yn gyffredinol? Mae'r cysyniad yn uno grŵp o anhwylderau modur cronig sy'n codi oherwydd niwed i'r strwythurau ymennydd, ac mae hyn yn digwydd cyn geni, yn ystod y cyfnod cyn-geni. Gall yr anhwylderau a welir mewn paralys fod yn wahanol.

Clefyd parlys yr ymennydd - beth ydyw?

Mae parlys yr ymennydd yn glefyd y system nerfol sy'n digwydd o ganlyniad i niwed i'r ymennydd: y cefnffyrdd, y cortex, yr ardaloedd is-gortigol, y capsiwlau. Nid yw patholeg system nerfol parlys yr ymennydd mewn babanod newydd-anedig yn etifeddol, ond mae rhai ffactorau genetig yn ei ddatblygiad yn cymryd rhan (hyd at 15% o achosion). Gan wybod beth yw parlys yr ymennydd mewn plant, gall meddygon ei ddiagnosio mewn pryd ac atal datblygiad y clefyd yn ystod y cyfnod amenedigol.

Ffurflenni parlys yr ymennydd

Mae patholeg yn cynnwys amrywiol anhwylderau: paralysis a pharesis, hyperkinesia, newidiadau mewn tôn cyhyrau, cydlynu lleferydd a symud, ysgogi datblygiad meddygol a meddyliol. Yn draddodiadol, mae'n gyffredin rhannu'r parlys yr ymennydd i ffurflenni. Y prif bum (ynghyd â'r rhai nad ydynt yn denau a chymysg):

 1. Diplegia spastig yw'r math mwyaf cyffredin o patholeg (40% o achosion), lle mae cyhyrau'r cyrff uchaf neu isaf yn cael eu amharu, mae'r asgwrn cefn a'r cymalau yn cael eu dadffurfio.
 2. Tetraplegia spastig , parlys rhannol neu gyflawn o'r aelodau - un o'r ffurfiau mwyaf difrifol, a fynegir mewn tensiwn cyhyrau gormodol. Nid yw dyn yn gallu rheoli ei goesau a'i ddwylo, mae'n dioddef o boen.
 3. Nodweddir y ffurf hemiplegig gan wanhau cyhyrau dim ond hanner y corff. Mae'r llaw ar yr ochr yr effeithir arno yn dioddef mwy na'r coes. Mae'r nifer yn 32%.
 4. Weithiau, darganfyddir ffurflen ddyscinetig (hyperkinetig) mewn mathau eraill o barlys yr ymennydd. Fe'i mynegir yn ymddangosiad symudiadau anwirfoddol yn y breichiau a'r coesau, cyhyrau'r wyneb a'r gwddf.
 5. Ataenaidd - ffurf o barlys cerebral, a amlygir mewn tôn cyhyrau sydd wedi'i ostwng, ataxia (anghysondeb gweithredoedd). Mae'r symudiadau yn cael eu hatal, mae'r cydbwysedd yn cael ei amharu'n ddifrifol.

Parlys yr ymennydd plant - achosion

Os yw un o'r ffurfiau o barlys yr ymennydd yn datblygu, gall achosion yr ymosodiad fod yn wahanol. Maent yn effeithio ar ddatblygiad y ffetws yn ystod beichiogrwydd a mis cyntaf bywyd y babi. Ffactor risg difrifol yw prematured . Ond ni ellir penderfynu y prif reswm bob amser. Y prif brosesau sy'n arwain at y ffaith bod clefyd o'r fath fel parlys yr ymennydd yn datblygu:

 1. Hypoxia intrauterineidd o'r ffetws a lesau isgemig. O'r diffyg ocsigen, mae'r rhannau hynny o'r ymennydd sy'n ymateb i ddarpariaeth mecanweithiau modur yn dioddef.
 2. Aflonyddu ar ddatblygu strwythurau ymennydd.
 3. Rhesus-gwrthdaro â datblygu clefyd melyn o anedig-anedig hemolytig.
 4. Patholeg beichiogrwydd ( toriad placental , neffropathi ). Weithiau, os yw parlys yr ymennydd yn datblygu, mae'r rhesymau yn gorwedd yn afiechydon trosglwyddedig y fam: diabetes, diffygion y galon, pwysedd gwaed uchel, ac ati.
 5. Mae heintiau intrauterineol yn firaol, fel herpes.
 6. Gwall meddygol yn ystod yr enedigaeth.
 7. Difrod heintus a gwenwynig i'r ymennydd yn ystod babanod.

Symptomau Parlys yr Ymennydd

Pan fydd y cwestiwn yn codi: beth yw parlys yr ymennydd, yn union y mae patholeg meddwl â nam ar weithgaredd modur a lleferydd. Mewn gwirionedd, mae bron i draean o'r plant sydd â'r diagnosis hwn yn datblygu clefydau genetig eraill sy'n debyg i barlys yr ymennydd yn unig yn allanol. Gellir canfod arwyddion cyntaf parlys yr ymennydd yn syth ar ôl genedigaeth. Y prif symptomau a amlygwyd yn y 30 diwrnod cyntaf:

Yn dilyn hynny, pan fydd y plentyn yn dechrau datblygu'n weithredol, mae'r patholeg yn dangos ei hun oherwydd diffyg yr adweithiau a'r adweithiau angenrheidiol. Nid yw'r babi yn dal y pen, yn ymateb yn gyflym i'r cyffwrdd ac nid yw'n ymateb i sŵn, yn gwneud yr un symudiadau ac yn cymryd posibiliadau annaturiol, yn prin yn sugno'r fron, yn dangos gormod o anweddusrwydd neu lygad. Hyd at dri mis oed, mae'n realistig gwneud diagnosis os ydych chi'n monitro datblygiad y babi yn ofalus.

Camau parlys yr ymennydd

Yn gynharach y diagnosir y patholeg, y mwyaf yw'r siawns o wella'n llawn. Nid yw'r afiechyd yn symud ymlaen, ond mae popeth yn dibynnu ar faint o niwed i'r ymennydd. Rhennir camau parlys yr ymennydd mewn plant yn:

Trin parlys yr ymennydd

Nid yw diagnosis parlys yr ymennydd bob amser yn gwarantu anabledd ac ansolfedd, ond mae therapi cymhleth yn bwysig i ddechrau ar amser. Mae gan ymennydd y babi fwy o gyfleoedd i adfer ei swyddogaethau. Y brif dasg o driniaeth yn ystod plentyndod yw datblygu uchafswm yr holl sgiliau. Yn gynnar, mae hyn yn cynnwys cywiro anhwylderau modur, gymnasteg a thylino, ysgogi adweithiau. Gellir rhagnodi ymdrechion meddygon at arestio patholegau:

A yw'n bosibl gwella parlys yr ymennydd?

Y prif gwestiwn sy'n peri pryder i rieni plentyn sâl: a yw'n bosibl gwella parlys yr ymennydd mewn plentyn yn llwyr? Ni ellir ei ddatgan yn anghyfartal, yn enwedig pan ddigwyddodd y newidiadau yn strwythurau'r ymennydd, ond mae modd cywiro'r clefyd. Yn 3 oed mewn 60-70% o achosion, mae'n bosibl adfer gweithrediad arferol yr ymennydd ac yn enwedig y swyddogaethau modur. Ar ran rhieni, mae'n bwysig peidio â cholli'r symptomau cyntaf, peidio ag anwybyddu'r amlygiad o annormaleddau yn ystod beichiogrwydd a geni.

Parlys yr Ymennydd - Argymhellion Clinigol

Nid yw prif dasg meddygon sy'n delio â phlentyn â pharlys yr ymennydd yn gymaint i iacháu i addasu'r claf. Rhaid i'r plentyn wireddu ei botensial llawn. Mae triniaeth yn cynnwys meddyginiaeth a therapïau eraill, yn ogystal â hyfforddiant: datblygu'r maes emosiynol, gwella clyw a lleferydd, addasiad cymdeithasol. Gyda diagnosis parlys yr ymennydd babanod, ni all y driniaeth fod yn ddiamwys. Mae popeth yn dibynnu ar gymhlethdod a lleoli'r lesion.

Tylino ym mharlys yr ymennydd plant

Deall beth yw CPI a pha mor bwysig yw dechrau adsefydlu'n brydlon, dylai rhieni'r plentyn fynychu cyrsiau telino therapi therapi a therapi ymarfer corff gydag ef yn rheolaidd. Gweithdrefnau dyddiol nid yn unig wrth ymweld â meddyg, ond hefyd yn y cartref - yr allwedd i lwyddiant. Mae cleifion â pharlys yr ymennydd yn cael budd mawr o'r tylino: mae llif lymff a llif gwaed yn gwella, mae metaboledd yn cael ei actifadu, mae cyhyrau wedi'u difrodi yn cael eu hamddenu neu eu symbylu (yn dibynnu ar y broblem). Dylid perfformio tylino ar rai grwpiau cyhyrau a'u cyfuno â symudiadau anadlol. Techneg glasurol ar gyfer ymlacio:

 1. Symudiadau arwynebol a golau y myfyriwr, gan strôcio'r croen.
 2. Sglefrio'r cyhyrau ysgwydd a'r cyd-glun.
 3. Felio grwpiau cyhyrau mawr.
 4. Sbwriel, gan gynnwys corff cryf, cyfan, yn ôl, buttocks.

Nodweddion plant â pharlys yr ymennydd

Gall rhieni fod yn anodd derbyn y diagnosis a roddir i'w plentyn, ond mae'n bwysig peidio â rhoi'r gorau i bob ymdrech i adsefydlu ac addasu'r babi. Wrth gael gofal a thriniaeth briodol, mae pobl â pharlys yr ymennydd yn teimlo eu bod yn aelodau llawn o gymdeithas. Ond mae'n bwysig deall bod pob patholeg yn dangos ei hun mewn gorchymyn unigol, mae hyn yn pennu natur y therapi, ei hyd a'i ragnosis (positif neu beidio). Achosir nodweddion datblygiad plant â pharasis gan anawsterau sy'n codi wrth gydlynu symudiadau. Caiff hyn ei amlygu yn y canlynol:

 1. Cynnig araf, sy'n ffurfio anghydbwysedd wrth ddatblygu meddwl. Mae yna broblemau gyda meistroli mathemateg, gan ei fod yn anodd i blant ei ystyried.
 2. Anhwylderau emosiynol - mwy o fregusrwydd, argraff, atodiad i rieni.
 3. Newid gallu meddyliol. Hyd yn oed mewn achosion lle mae'r deallusrwydd yn datblygu'n normal a dim ond y cyhyrau sy'n dioddef, ni all y plentyn dreulio pob gwybodaeth sy'n dod i mewn mor gyflym â chyfoedion.

Gofalu am blentyn â pharlys yr ymennydd

Beth sy'n bwysig i'w ystyried a sut i ofalu am blentyn â pharlys yr ymennydd mewn termau meddyliol a chorfforol? Mae'r olaf yn awgrymu cydymffurfiaeth â holl argymhellion y meddyg, ymarfer corff, sicrhau cysgu priodol, teithiau cerdded, gemau, nofio, dosbarthiadau cyson. Mae'n bwysig bod y plentyn yn canfod camau arferol fel ymarfer ychwanegol ar gyfer gosod patrymau symudiadau. Yn y cynllun emosiynol, mae dyfodol y plentyn yn dibynnu ar y rhieni. Os dangoswch drueni a gormod o ddalfa, gall y plentyn gau ynddo'i hun, gan ymdrechu i ddatblygu.

Mae'r rheolau fel a ganlyn:

 1. Peidiwch â phwysleisio nodweddion ymddygiad sy'n cael eu hachosi gan y clefyd.
 2. Anogir datganiadau o weithgarwch, i'r gwrthwyneb.
 3. I ffurfio hunan-barch cywir.
 4. Annog camau newydd i ddatblygiad.

Dyfeisiau ar gyfer plant â pharlys yr ymennydd

Os na fydd parlys yr ymennydd mewn babanod newydd-anedig yn amlygu ei hun o gwbl, yna yn ddiweddarach mae'r gwahaniaethau'n amlwg. Mae'r babi yn anodd cynnal ystum sefydlog tra'n gorwedd, yn eistedd, yn cael ei dorri ar y cyd. Mae'r pedestal yn symudol ac ni ellir ei gael gyda chymorth dyfais arbennig. Mae adsefydlu plant â pharlys yr ymennydd (gan gynnwys babanod) yn awgrymu defnyddio dyfeisiau o'r fath:

 1. Wedge - triongl o ddeunydd trwchus, a roddir o dan frest y baban i fod yn hawdd ei gorwedd. Codir rhan uchaf y gefnffordd, mae'r plentyn yn haws i reoli sefyllfa'r pen, symud ei ddwylo a'i draed.
 2. Mae bwrdd corner yn golygu gosod sefyllfa'r corff ar ei ochr. Wedi'i gynllunio ar gyfer plant ag anableddau difrifol.
 3. Mae angen oblique Stender ar gyfer meistroli'r ystum sefydlog. Mae'r plentyn ar ongl benodol (gellir ei addasu).
 4. Mae Stoiak - yn debyg i stondin, ond mae'n fwriad ar gyfer plant sy'n gwybod sut i ddal sefyllfa'r gefnffordd, ond ni all sefyll heb gymorth.
 5. Madarchau wedi'u crogi , y mae'r baban yn gallu cadw'r pelvis a'r ysgwyddau ar un lefel, ac ar y llinell ganol. Yn ysgogi ymdrechion i bwa'r gefn.
 6. Mae'r ategolion ar gyfer y gêm yn rholeri meddal, peli inflatable.

Datblygu plant â pharlys yr ymennydd

Er mwyn gwella'r prognosis, yn ychwanegol at gael therapi, mae angen ymarfer gweithgareddau datblygu gyda phlant, mae angen ymarferion dyddiol ar gyfer parlys yr ymennydd: therapi lleferydd, symudol, dŵr, ac ati. Gyda phlant mae'n ddefnyddiol chwarae gemau, gwella teimladau gweledol, clywedol, gweledol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu. Ffigurinau a phêl anifeiliaid yw'r teganau mwyaf hygyrch a defnyddiol. Ond dim llai na chynhyrchion a brynwyd y plentyn yn denu gwrthrychau syml:

Parlys yr Ymennydd - Rhagolygon

Os gwneir diagnosis o barlys yr ymennydd, mae'r prognosis am fywyd fel arfer yn ffafriol. Gall cleifion ddod yn rieni arferol ac maent yn byw yn henaint iawn, er y gellir gostwng disgwyliad oes oherwydd tanddatblygiad meddyliol, datblygiad anhwylder epilepsi eilaidd, a'r diffyg addasiad cymdeithasol yn y gymdeithas. Os byddwch chi'n dechrau triniaeth ar amser, gallwch chi gael adferiad bron yn gyflawn.

Beth yw parlys yr ymennydd? Patholeg annymunol, ond nid angheuol, gyda chyfle i fyw bywyd llawn. Yn ôl ystadegau, mae 2-6 o bob 1000 o blant newydd-anedig yn dioddef o barlys yr ymennydd ac fe'u gorfodir i gael adsefydlu gydol oes. Mae datblygiad yn gymhleth, ond mae gan y rhan fwyaf o gleifion (hyd at 85%) ffurf ysgafn a chymedrol o anhwylder ac arwain ffordd o fyw lawn. Gwarant llwyddiant: diagnosis o blentyndod a threfniadaeth lawn o weithgareddau - meddygol a ffisiotherapi, dosbarthiadau cartref rheolaidd.