Celfi cegin - sut i ddewis headset gwreiddiol a chwaethus?

Yr ail gwestiwn sy'n codi wrth ddylunio'r gegin ar ôl ei addurno yw'r dewis o ddodrefn addas. Cyn mynd i'r siop, neu wneud gorchymyn, mae'n bwysig dod i wybod beth yw dodrefn modern i'r gegin, ac ar ba feini prawf mae'n werth gwneud dewis. Cegin - sut i ddewis dodrefn?

Dewis dodrefn ar gyfer y gegin, yn gyntaf oll, mae angen i chi ganolbwyntio ar feini prawf o'r fath:

Wrth ddewis dodrefn, dylech feddwl ar unwaith sut i drefnu dodrefn yn y gegin, gan ystyried cynllun ac ardal yr ystafell hon. I'r ardal waith gyfan dylai fod yn rhad ac am ddim - ni ddylech ymyrryd â symud i'r stôf, y sinc, yr oergell. Oni fydd lefel y cabinetau is yn ymyrryd wrth goginio yn y countertop? Meddyliwch a fydd yn gyfleus agor drws yr oergell, offer adeiledig a phethau eraill.

Dodrefn Cegin Modiwlaidd

Prif fantais pennawd o'r fath yw y gellir newid trefniant dodrefn yn y gegin yn hawdd, gan ddiweddaru dyluniad yr adeilad heb gostau. Mae set dodrefn cegin yn cynnwys set o gabinetau llawr a hongian am yr un lled, a fydd yn caniatáu iddynt newid lleoedd a chreu dewisiadau dylunio gwahanol. Dylai waliau ochr pob cabinet gael eu trimio'n hyfryd, heb naws, a all ddifetha'r edrychiad, nid yw'n hysbys pa un o'r loceri fydd yr un olaf.

Dodrefn clustog ar gyfer cegin

Mae dodrefn clustog yn gysylltiedig â chysur mewn llawer, ac mae llawer o fodelau yn gwbl briodol yn y gegin. Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer ystafelloedd o'r fath sy'n ffitio yn yr ystafelloedd eang a'r lleiaf.

 1. Ceiniau meddal cegin. Mae'r gornel yn soffa fach gyda siâp L neu siâp U, a nifer o stolion meddal yn y pecyn. Gwneir y set hon mewn gwahanol feintiau, ac i ddewis cornel, nid yw hyd yn oed ar gyfer y gegin lleiaf yn broblem.
 2. Sofas. Yn aml, dewisir dodrefn o'r fath ar gyfer y gegin, fel soffas, ar gyfer ystafelloedd eang, lle darperir ardal gorffwys hefyd. Ar gyfer cegin fach, gallwch godi soffa fach fach a'i roi ger y bwrdd bwyta - bydd hyn yn ychwanegu cysur i'r tu mewn.
 3. Cadeiriau meddal. Mae dodrefn o'r fath yn cyd-fynd yn dda i'r tu mewn i'r clasurol, Baróc, Provence, a bydd rhai modelau a all ddod i ben gyda soffa feddal yn edrych yn dda mewn arddull fodern.

Gan godi dodrefn meddal ar gyfer eich cegin, mae'n bwysig rhoi sylw i'r clustogwaith. Mae cynhyrchwyr yn cynnig amrywiaeth o opsiynau, yn amrywio o'r ffabrig dwys syml i lledr gwirioneddol o safon uchel. Mae dewis clustogwaith, yn gyntaf oll, yn bwysig meddwl am ymarferoldeb - nid oes modd osgoi mannau cegin, yn enwedig os oes gan y teulu blant bach, felly dylai dodrefn meddal fod yn hawdd i'w lanhau neu ei olchi. Mae'n well rhoi blaenoriaeth i gynhyrchion sy'n cael eu gwneud o ledr neu lledr artiffisial, gallwch ddewis clustogwaith o ffabrig trwchus ac ymarferol mewn eiddo gwrth-ddŵr.

Dodrefn Cabinet ar gyfer cegin

Dodrefn cegin y Cabinet - dyma'r un set, y mae dewis ohono'n rhoi llawer ar ben marw. Er mwyn ei gynhyrchu, defnyddir llawer o ddeunyddiau, ac mae gan bob un ohonyn nhw ychwanegiadau anwastadwy a diffygion. Y mwyaf poblogaidd mewn dylunio mewnol modern yw:

Gellir gwneud dodrefn yn syth neu gornel y Cabinet ar gyfer y gegin gyda gwahanol ddewisiadau dylunio, er enghraifft:

Dodrefn ar gyfer cegin fach

Hyd yn oed os yw eich cegin yn fach iawn, gyda dewis celf o ddodrefn, bydd yn glyd, yn gyfforddus ac yn weithredol. Y prif dasg yw cyfyngu'r set mwyaf angenrheidiol yn unig a'i drefnu i'r eithaf yn gyfangwbl. Rhaid i ddodrefn cegin ar gyfer cegin fach o reidrwydd gynnwys y rhes uchaf o loceri, bwrdd bwyta gyda chadeiriau neu gornel feddal bach gyda thabl.

Gall dewis amgen da i fwrdd bwyta fod yn gownter bar , os yw'r cyfarwyddyd arddull yn caniatáu. Ei fantais yw y gallwch chi wneud nifer o gypyrddau mwy ar gyfer storio offer cegin, ac mae'r countertop yn gyfleus i'w ddefnyddio nid yn unig fel tabl, ond hefyd fel arwyneb gweithio. Yn uwch, gallwch gyfleu cwpanau a sbectol yn gyfleus, gan arbed lle ar silffoedd ac mewn cypyrddau.

Dodrefn ar gyfer y gegin yn arddull Provence

Prif nodweddion rhyngddynt y duedd arddull hon yw'r digonedd o lliwiau golau, pastel, y tu mewn yn defnyddio pren golau, croeso i ffabrigau, tecstilau, ffabrigau gyda phrint blodau cain, mewn ystafell o'r fath mae pawb yn teimlo'n gyfforddus ac yn glyd yn y cartref. Dodrefn ar gyfer y gegin Rhaid i Provence gydymffurfio'n llwyr â'r disgrifiad o'r arddull - dim atebion ultramodern ar ffurf ffasadau sgleiniog, paneli gwydr ac eraill.

 1. Deunydd y gellir gwneud cabinetau - pren naturiol neu MDF o safon uchel gyda gwead pren.
 2. Dylai lliw y gegin fod yn ysgafn ac yn feddal, bydd y lliwiau golau pastel - llaeth, pinc meddal, beige, llwyd golau, glas - yn edrych yn berffaith.
 3. Decor. Gellir addurno ffasadau cegin gyda cherfio, patina, gyda llwyddiant y gallwch chi ddefnyddio decoupage o ansawdd uchel.

O ran y byrddau a'r cadeiriau, nid oes terfynau llym yma. Yn nyluniad Provence, bydd unrhyw bwrdd llachar, pren neu blastig, neu fwrdd gyda thoenau golau a choesau haearn gyrru, yn cyd-fynd â'r un dyluniad, a chaiff cadeiriau eu dewis hefyd. Mewn cegin o'r fath, os nad yw'r ardal yn fach, bydd y soffa â chlustogwaith blodeuog, ynghyd â'r addurniad ffenestri, yn ffit iawn.

Dodrefn cegin mewn arddull Siapaneaidd

Yr arddull Siapan yw llymder llinellau syth, yr isafswm o addurniad tynnu sylw ato. Os penderfynwch y bydd eich cegin wedi'i fframio yn y cyfeiriad arddull hwn, gall y cwestiwn o sut i ddewis dodrefn fod yn broblem go iawn. Bydd atebion syml yn dod i'r achub. Mae cynllun lliw arddull Siapan o reidrwydd yn lliw brown tywyll, sydd wedi'i gyfuno â lliwiau llachar - oren, coch, gwyrdd.

Wrth ddylunio cypyrddau cegin yn arddull Siapan, mae'n well defnyddio lliw brown tywyll fel ffrâm, a'r ffasadau i ddewis yn llachar. Gall addurniad fod yn ffasâd, wedi'i wneud ar ffurf dailt brown gyda mewnosodiadau gwydr. Mae'r elfennau o'r fath ar y set gyfan yn cael eu gwneud orau dim mwy na 2-3, fel arall bydd holl fylchau'r dyluniad Siapaneaidd yn cael ei golli. Gall y ffasadau fod naill ai'n sgleiniog neu'n fach.

Pa fyrddau a chadeiriau swing, popeth yn llawer symlach yma. Mae bwrdd hirsgwar llym a chryno yn ffitio'n hyfryd i'r dyluniad Siapaneaidd ar goesau tenau o liw brown tywyll, a set o gadeiriau yn yr un gweithrediad. Yn ddelfrydol, os ydych chi'n llwyddo i ddewis cadeiriau gyda chlustogwaith mewn tôn gyda ffasadau'r penifed. Gall deunydd dodrefn fod yn unrhyw beth, o bren solet i blastig.

Dodrefn cegin mewn arddull atig

Loft - mae hwn yn arddull benodol iawn, ac yma mae'n bwysig rhoi sylw i bob manylyn o'r tu mewn, hyd yn oed addurniad bach, a hyd yn oed yn fwy felly mae angen i chi ddewis dodrefn yn ofalus. Mae cynllun lliw yr arddull yn llwyd, brown, du, oren, yn fras - tôn y brics a choncrid. Pren hyfryd, naturiol a golau, ysgafn a dywyll, neu ei ffug o ansawdd uchel.

Mae arddull yn dda oherwydd nid yw'n croesawu addurniadau moethus ac eithriadol, felly gall dodrefn cegin mewn arddull atig fod yn ddosbarth economi, ac nid yw'r cefndir cyffredinol o hyn yn dioddef. Felly pa fath o headset ddylwn i ei ddewis?

 1. Cabinetau. Dylai'r ffasadau fod yn hynod o syml, y mwyaf cytûn yw'r syml a hyd yn oed pren neu liwiau'r asffalt tywyll. Mewn eithriadau prin, gall llofft cegin fod â ffasadau ysgafn neu hyd yn oed gwyn, ond dylid bodloni'r prif reol - dim cerfio, patina, argraffu lluniau ac addurniadau eraill.
 2. Tabl. Nid yw arddull yn goddef gormod, ond yn croesawu gwreiddioldeb. Byddai opsiwn da yn bwrdd hirsgwar neu gron syml gyda chopa bwrdd pren a choesau metel tywyll a all fod â siâp syth ac ansafonol.
 3. Cadeiryddion. Gall fod yn set i'r bwrdd, neu gallwch ddewis y modelau gwreiddiol. Er enghraifft, gall stôl rownd fach ar goes coes tywyll uchel neu ar dri coes ffitio'n berffaith i'r dyluniad.
 4. Cownter y bar. Nid yw hyn yn loft elfen ddylunio gorfodol, ond gyda'i help gallwch chi ychwanegu arddull yn dda. Yn organig, bydd yn edrych fel adeiladu hirsgwar yn syth gyda top ar gyfer pren neu fetel, y gellir ei ddefnyddio hefyd fel bwrdd bwyta.
 5. Soffa. Mae adeiladau'r atig yn aml yn eang, ac yma gallwch chi lunio ardal ymlacio gyda soffa. Yr unig reol yw nad oes unrhyw elfennau clasurol ar ffurf cefnau a choesau cyfrifedig. Mae'n well edrych soffa mewn ffurf syth mewn llwyd, glas neu frown.

Dodrefn cegin mewn arddull glasurol

Bwyd clasurol yw'r union gyferbyn i atal a minimaliaeth. Ni all fod yn fach neu'n gul - mae'n rhaid bod ymdeimlad o leleddder, sy'n cael ei bwysleisio gan y digonedd o doeon ysgafn. Gall dodrefn ar gyfer y gegin yn yr arddull glasurol fod yn ysgafn neu'n dywyll. Er enghraifft, pe baech chi'n dewis y clasuron baróc, bydd arddull y dodrefn yn addurnol ac yn llawn moethus, rhaid i'r gegin gael ei addurno gydag elfennau euraidd. Mae clasurol modern, fodd bynnag, yn fwy na chroesawu'r dyluniad clasurol o ddodrefn gydag addurn wedi'i hatal, er mwyn peidio â gorlwytho'r tu mewn.

Beth yw'r meini prawf ar gyfer dodrefn cegin clasurol?

 1. Lliw ysgafn neu dywyll coeden. Gall hyn fod yn amrywiaeth o bren naturiol neu ei ffug.
 2. Presenoldeb addurn ar ffurf elfennau euraidd, cerfio, patina.
 3. Dylai cabinet fod yn fawr ac yn lleclus, nid lleiafrif yw'r lle.
 4. Dylid gosod llecynnau ar wahân ar gyfer addurno - maent yn gosod gwahanol eitemau mewnol, er enghraifft, prydau cain, ffigurau ac ati.

Dodrefn cegin yn arddull Art Nouveau

Mae arddull modern neu fodern yn gyfuniad cytûn o dechnolegau newydd gyda chysur cartref. Mae arddull yn cyd-fynd â'r amseroedd - mae atebion newydd yn briodol yma, deunyddiau ac addurniadau dodrefn ultramodern, ond mae'n werth dewis lliwiau cynnes a dymunol sy'n creu cysondeb. Gall y dyluniad gael ei alw'n laconig - nid yw dodrefn modern yn awgrymu addurniad cain, ond rhaid i'r holl ddeunyddiau fod o'r ansawdd uchaf.

Gan greu arddull fodernistaidd, rhowch sylw i opsiwn o'r fath fel dodrefn modwlaidd ar gyfer y gegin. Yn gyntaf, mae'n syniad modern iawn, yn cael ei weithredu yn unol â holl reolau'r arddull hon. Yn ail, mae'r dull modern o ddylunio yn croesawu newidiadau rheolaidd sy'n dod yn syml ac nid yn gostus oherwydd y math hwn o ddodrefn - mewn ychydig funudau bydd gan eich cegin ymddangosiad hollol wahanol.

Dodrefn uwch-dechnoleg ar gyfer y gegin

Hi dechnoleg yw arddull technolegau newydd, wrth ddylunio'r ystafell, croesewir digonedd gwydr a metel, felly mae'r gofynion ar gyfer dodrefn. Mae'r lliwiau mwyaf amlwg yn y tu mewn yn wyn, llwyd a du, mae'r cefndir cyffredinol yn llwyd. Ond nid yw hyn yn golygu y dylai'r gegin gyfan gael ei droi'n gartref mewnol - ar gyfer dodrefn gallwch ddewis lliw coed, byrgwn, brown, coch. Mae ffasadau'r headset yn cael eu gwneud orau yn sgleiniog heb addurno neu gydag elfennau lleiaf posibl, taflenni arian neu du.

Mae trefnu dodrefn yn y gegin o dechnoleg uwch hefyd yn bwysig - dylai'r ystafell fod yn eang gydag ymdeimlad o le agored. Mae'n well dewis set fwy cywasgedig, culach, ond dylai'r pellter rhwng darnau dodrefn fod braidd yn fawr. Nid yw'r arddull hon yn goddef gormodedd, dylai pob darn o ddodrefn fod mor gyffyrddus ac, yn bwysicaf oll, yn gyfforddus.

Dodrefn cegin yn arddull Llychlyn

Nodweddir yr arddull hon gan doreth o liw gwyn, mae hyn yn berthnasol nid yn unig i addurno waliau, ond hefyd i ddodrefn. Gwneir y pen setiau mewn gwyn gydag elfennau diddorol ar ffurf gridiau addurnol, pinnau hardd, mewnosodiadau. Yn braf yn ffitio i mewn o'r fath gall bwrdd pren o liw naturiol llachar - bydd yn dod yn acen disglair yn yr ardal fwyta. Os yw'r ardal yn eithaf mawr, gallwch ddewis dodrefn o'r fath ar gyfer y gegin yn arddull Llychlyn, fel soffas gwyn, llwyd, llaeth, neu i'r gwrthwyneb, glas llachar neu wyrdd fel acen.

Dodrefn cegin arddull gwledig

Os mai chi yw'r prif beth mewn tu mewn, mae synnwyr o gysur cartref, mae'r cyfeiriad arddull hwn yn ddelfrydol i chi. Mae dodrefn cegin yn yr arddull rwstig wedi'i wneud o bren a gall fod yn lliw naturiol a'i baentio mewn lliwiau pastel. Dewisir cloeon mewn ffurf syml, heb addurniad cain. Mewn fersiynau mwy lliwgar, defnyddir dodrefn gydag elfennau cerfiedig, sy'n creu teimlad o dŷ gwerin hynafol.