Cemotherapi ar gyfer Canser y Fron

Defnyddiwyd cemotherapi mewn oncoleg am gyfnod hir: yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd meddygon yn sylwi ar nodweddion sylweddau penodol a allai effeithio ar gelloedd canser, eu dinistrio neu lansio rhaglen naturiol o hunan-ddinistrio ynddynt.

Mathau o gemotherapi

Mae sawl math o gemotherapi:

 1. Cynorthwyol a di-gynhaliol. Fe'i perfformir os gellir gweithredu ffurfiadau malign. Gellir rhagnodi cemotherapi o'r blaen (heb fod yn gynorthwyol) ac ar ôl llawfeddygaeth (cynorthwyol), a'i fantais yw, cyn triniaeth lawfeddygol, ei bod yn bosib pennu sensitifrwydd y tiwmor i gyffuriau o'r fath.
 2. Therapiwtig. Rhagnodir y math hwn o gemotherapi ym mhresenoldeb metastasis ac mae'n anelu at eu lleihau.
 3. Sefydlu. Fe'i perfformir gyda ffurf datblygedig yn lleol o'r afiechyd, ac os felly mae'n amhosib gweithredu. Fe'i defnyddir i leihau'r tiwmor fel y gellir ei ddileu.

Gan fod cemotherapi yn defnyddio gwenwynau a thocsinau sy'n effeithio'n negyddol nid yn unig y clonau o gelloedd tiwmor malign, ond hefyd y rhai iach, mae hyn yn arwain at nifer o sgîl-effeithiau, sy'n ei gwneud hi'n anodd adennill ar ôl cemotherapi.

Sgîl-effeithiau cemotherapi

Mae 5 gradd o sgîl-effeithiau cemotherapi - o 0 i 4. Maent yn dibynnu ar faint o ddifrod y corff i wenwynau a tocsinau.

Yn fwyaf aml, mae'r ochr effaith yn cael ei amlygu fel:

 1. Colli archwaeth, cyfog a chwydu, oherwydd effeithiau andwyol ar y mwcosa coluddyn a'r ceudod llafar, yn ogystal â'r afu.
 2. Colli gwallt os defnyddir doxorubicin, etoposidone, epirubicin neu taxanes mewn therapi. Mae'r cyffuriau hyn yn effeithio ar y ffoliglau gwallt, oherwydd y mae'r gwallt ar ôl cemotherapi yn mynd heibio nes maen nhw'n llwyr. Mae ailddechrau eu twf yn digwydd peth amser ar ôl terfynu gweithdrefnau (hyd at 6 mis).
 3. Tymheredd y corff cynyddol, yn enwedig os defnyddiwyd bleomycin mewn therapi. Gwelir y tymheredd ar ôl cemotherapi gyda chyomycin mewn 60-80% o gleifion, ac mae'n gysylltiedig ag effaith wenwynig y cyffur, ond gall hefyd ddigwydd gyda defnyddio mitomycin C, etoposide, cytosar, L-asparaginase, adriamycin, a fluorouracil.
 4. Lid y gwythiennau, a amlygir gan boen a llosgi ar ôl cemotherapi, os cafodd nifer o gyffuriau eu chwistrellu dro ar ôl tro mewn un wythïen. Mae'r cyfuniad o cytosar, embihinoma, doxorubicin, vinblastine, rubomycin, dactinomycin, dacarbazine, epirubicin, taxanes a mitomycin C yn arwain at yr effaith hon. Gallant hefyd arwain at thrombosis, rhwystro gwythiennau a edema ar ôl cemotherapi hir.
 5. Aflonyddwch hematopoiesis sy'n codi oherwydd eiddo iselder cyffuriau. Yn fwyaf aml, effeithir ar leukocytes a phlatlets, yn llawer llai aml - celloedd gwaed coch.
 6. Nodweddion adsefydlu ar ôl cemotherapi

  Mae adferiad ar ôl cemotherapi yn cymryd llawer o amser ac mae'n fwyfwy: mae angen i chi adfer systemau aflonyddwch yn raddol, yn ogystal â chreu amodau ffafriol i'r corff y mae ef ei hun yn ceisio rheoleiddio ei waith.

  Y drechiad mwyaf peryglus a graddfa fawr oherwydd cemotherapi yw'r system gylchredol. Yn aml, aflonyddir faint o leukocytes, sy'n achosi i'r claf ddioddef o glefydau heintus, ffwngaidd a bacteriol.

  Sut i gynyddu celloedd gwaed gwyn ar ôl cemotherapi?

  At y diben hwn, rhagnodir diet arbennig ar ôl cemotherapi, y mae ei ddeiet yn gyfoethog mewn cregyn gleision, cnau cnau, beets, moron, broth ysgafn ar gyw iâr neu gig eidion, yn ogystal â stiwiau pysgod a llysiau.

  Y ffaith yw bod un o'r deunyddiau adeiladu sylfaenol yn y corff yn brotein hawdd ei dreulio, ac felly dylid rhoi sylw arbennig i gynhyrchion cig yn y cyfnod hwn. Fe'ch cynghorir i ddefnyddio cig o anifeiliaid sy'n cael eu tyfu ar bysgodfeydd naturiol.

  I godi lefel y leukocytes, mae ffordd arall, medicamentous. Mae cyffuriau o'r fath fel: granacite, neypogen, leukogen, imunofan a polyoxidonium yn cynyddu lefel y leukocytes.

  Mae'n well cyfuno diet a meddyginiaethau i'w hadfer.

  Mae mesurau adsefydlu eraill wedi'u hanelu at adfer yr organau yr effeithir arnynt ac maent yn unigol.