Crefftau i blant o plasticine

Sut i dreulio amser gyda'ch babi? Roedd y llyfr wedi'i ddathlu, edrychodd y cartŵn, ac nid yw'r tywydd yn cyfrannu at deithiau cerdded hir. Ceisiwch gyda'ch plentyn chi wneud crefftau wedi'u gwneud o blastig. Mae plant mor hoff o wneud rhywbeth gyda'u dwylo eu hunain, ac mae'r creadur, wedi'i fowldio o blastin llachar a meddal, yn rhoi pleser mawr iddynt. Edrychwn ar sut y gallwch chi arallgyfeirio proses brosesu plentyn, a dysgu sut i greu crefftau diddorol.

Mae creu crefftau o blastig yn cael manteision gwych i blant. Yn ychwanegol at amlygiad creadigrwydd, mae'r broses fodelu yn datblygu sgiliau modur manwl, mae'n dylanwadu'n dda ar y cof, yn dysgu bod yn asidus, yn ofalus ac yn glaf. Diolch i'r adloniant hwn, mae'r plentyn yn dysgu'r byd yn well.

Dylid nodi y dylai'r plentyn fod yn barod ar gyfer y broses o fodelu. Sut? Mae'n angenrheidiol ei fod eisoes yn gwybod am anifeiliaid domestig a gwyllt, adar, pysgod. Mae angen iddo hefyd esbonio pa drafnidiaeth yw, ei fathau, fel ffrwythau a llysiau, ac ati. Ac, wrth gwrs, dylai'r plentyn allu gwahaniaethu rhwng y lliwiau sylfaenol. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon, bydd yn gallu dangos creadigrwydd, a bydd mowldio yn fwy diddorol iddo. Ac os yw'r plentyn yn aml yn gwylio cartwnau, yna mae'n siŵr y bydd am ddall ei hoff gymeriadau. Fel rheol, mae plant tair oed eisoes yn hapus i greu eu "campweithiau" eu hunain o plasticine.

Cyn i ni gam wrth gam ddisgrifio sut i wneud crefftau o plasticine i blant, rydym am roi cyngor. Ar gyfer plant o 1 flwyddyn, mae clai meddal yn addas, a elwir hefyd yn toes ar gyfer modelu. Mae'n ddibwys iawn, mae'n braf gweithio gyda'i blant. Ond mae ganddo anfantais - mae'r manylion ohoni wedi eu cysylltu'n wael â'i gilydd, felly nid yw'n addas ar gyfer modelu ffigurau cymhleth. I blant hŷn, a fydd â diddordeb mewn creu rhywbeth anhygoel, prynu plastig clai confensiynol, mae'n cryfhau'r elfennau yn dda.

Crefftau diddorol wedi'u gwneud o blastinau i blant

Gadewch i ni ddechrau gydag un syml. Gellir cyfuno plastig â deunyddiau eraill, er enghraifft, dail, conau, corniau, hadau, gemau, ac ati Yn yr haf, ar y môr, casglodd chi a'ch plentyn lawer o gregyn. Beth am eu defnyddio ar gyfer creadigrwydd. Gellir gwneud crefftau ar gyfer plant o blastig a chig môr ar gardbord.

Rydym yn taro'r crwban. Yn gyntaf, byddwn yn helpu'r plentyn a gyda chymorth glud byddwn yn atodi'r gragen i'r cardbord. Ac yn awr, byddwn yn cynnig i'r plentyn ddangos creadigrwydd ac i chwalu'r manylion sydd ar goll yn plasticine - pen, paws a chynffon. Dywedwch wrthyf fod yn rhaid i'r crwban gael llygaid. Gallwch ei wneud fel ffigwr ar wahân.

Ni fydd hi'n anodd i blentyn wneud ffas. Helpwch ef i glynu plastîn gyda jar gwydr neu botel plastig. Ac ymhellach bydd y plentyn yn annibynnol a chyda pleser yn ei addurno â môr y môr.

Ac yn awr, byddwn yn bwrw ymlaen â chraftio plant o gonau a phlastin a chreu draenog. Mae'r ffigur hwn yn eithaf syml:

 1. Torrwch waelod y botel plastig (4 cm o uchder). Mae clai brown mewn darnau bach yn raddol obleplivaem. Ni ddylai'r haen fod yn rhy denau, oherwydd bydd yn dal conau.
 2. Cymerwch gonau bach â phwynt ac atodi at y gwaelod, gan fynd i mewn i'r clai. Mae'r gefnffordd yn barod.
 3. Rydym yn gwneud wyneb draenog o ffurf siâp cone o blastin gwyn neu wenynen. O ddeunydd du, rydyn ni'n rholio 3 chylch bach - eidyn a llygaid. Er mwyn gwneud yr erthygl yn edrych yn fwy prydferth, gallwch wneud stondin ar ei gyfer. Ar gardbord siâp sgwâr, byddwn yn glynu sawl dail a gosod draenog arno. Gallwch dorri'r dail eich hun.

Mae'n hawdd gwneud crefftau ar gyfer plant o blastig a chonau gyda llaw. Bydd un côn yn gwasanaethu fel cefnffordd ar gyfer unrhyw anifail - maen, llyn, crwban, arth, ac ati. A gyda chymorth plasticine, rydym yn gwneud mwdls, clustiau, paws a chynffonau.

O blastig a chastnut neu erwau , gallwch chi hefyd wneud crefftau diddorol ar gyfer plant: madarch, lindys, pryfed cop, glöynnod byw, gweision y neidr, ac ati. Mae'n ddigon i gysylltu agenau â chlai ac ychwanegu elfennau eraill - antenau ac adenydd o wahanol blanhigion.

Heddiw, mae crefftau i blant a wneir o blastig, wedi'u gwneud ar bapur, yn boblogaidd iawn. Gellir creu paentiadau o'r fath yn annibynnol neu eu canfod ar y Rhyngrwyd ac argraffu ffurflenni parod ar gyfer pob blas ac unrhyw gymhlethdod. Mae'r plentyn yn parhau i rolio peli neu selsig o blastîn o liw penodol ac i ychwanegu at y llun gyda nhw.

Gwnewch y broses hon yn ddefnyddiol i'r babi. Cyfathrebu ag ef. Er enghraifft, gofynnwch: pa liw sydd ei angen arnom ar gyfer y dail ar y goeden, pa siâp fydd gennym yr haul, ac ati. Gallwch hyd yn oed argraffu lluniau ar ffurf llythyrau a rhifau, yna byddwch chi ar yr un pryd mewn ffurf gêm yn ailadrodd yr wyddor a mathemateg.

Math arall o grefftau diddorol i blant o plasticine - mosaig ar gardbord. Mae'n ddigon i roi haen o blastin ar ddalen o gardbord ac yna gadewch i'r plentyn ddangos ei greadigrwydd. Gwneir mosaig o gregyn neu ddeunydd naturiol arall - o grawnfwydydd, macaroni, hadau, ac ati.

Yn aml mae plant eu hunain yn hapus i lunio gwahanol ffigurau. Awgrymwn eich bod chi'n cysylltu â'r broses hon a gwneud Minion. Beth sydd ei angen ar gyfer hyn? Mae plastigyn melyn, glas a du, ac yn eithaf gwyn a llwyd.

 1. Rydym yn cymryd ac yn gwahanu'r bloc o blastin melyn y rhan fwyaf (2/3). Oddi arno rholio ffigwr hir.
 2. Mae plastig las yn gwneud cacen denau. Torrwn allan dri stribed cul (3 cm o hyd a 0.3 cm o led) a dau petryal (tua 0.5 0.8 cm) o'r gacen (padlo plastig arbennig).
 3. Hefyd, o'r plastin las, rydym yn gwneud cylch (2 cm o ddiamedr) a ffigur bach o siâp sgwâr - poced ar gyfer gwisgoedd Mignon.
 4. O blastig du, byddwn ni'n llwydni 4 botym ​​bach.
 5. Nawr rydym yn rhoi ei ddillad ar Mignon: mae'r ffigur melyn yn y rhan isaf wedi'i gorchuddio â stribed o blastin las. Isod, rydym yn cadw'r cylch glas ac yn cysylltu ei ymylon gyda'r stribed. Uchod, yn gymesur ar y ddwy ochr, ffoniwch 2 petryal - mae hwn yn gefn a rhan flaen ei hepgor. O'r ddau stribedi glas rydym yn gosod y strapiau a'r poced siwt. Peidiwch ag anghofio am y botymau.
 6. O'r plasticine glas rydym yn gwneud coesau'r Mignon. Rydym yn gwneud dau brwsochka bach, ac o'r esgidiau bach - du. Rhowch nhw ar waith - erbyn hyn mae gan ein ffigwr goesau.
 7. Nawr ewch i'r pennau. O'r plastig melyn rhowch selsig denau (tua 1.5 cm). O'r plasticine du, rydym yn ddallu'r maneg a'i gysylltu â dwylo. Rydym hefyd yn gwneud bysedd o blastin du. Ar ddwylo Mignon dylai fod yn dri bys. Rhowch y dolenni yn eu lle, o dan strapiau'r tyllau.
 8. Nawr y llygaid. O blastin llwyd, rydym yn gwneud selsig denau ac yn ei fflatio ychydig. O gwyn - 1 cylch bach a'i gwmpasu â manylion llwyd. Y canlyniad yw glazik, ond mae angen i chi gadw ato ddisgybl bach o fanylion bach mewn du. Gadewch i ni wneud yr ail lygad. Ond mae Mignon yn gwisgo sbectol. Felly, o'r plastig du rydym yn torri stribed (0.3 cm) ac yn ei roi ar y sbectol.
 9. Fe wnawn ni 8 o fanylion tenau o blastin du a rhowch y gwallt mewn dwy rhes ar y pen.
 10. Mae Stack yn dwyn ceg sy'n gwenu - mae ein Mignon yn barod!

Felly, dangoswch greadigrwydd ynghyd â'ch plentyn a chreu crefftau diddorol gyda'ch dwylo eich hun!