Dadansoddiad cyffredinol o waed mewn plant - dadgodio pob dangosydd, y bwrdd yn ôl oedran

Mae prawf gwaed cyffredinol mewn plant yn ddangosydd pwysig sy'n cael ei fonitro'n agos gan bediatregwyr. Mae'r astudiaeth glinigol hon yn caniatáu i'r meddyg asesu cyflwr iechyd y babi ac, ar ôl canfod annormaleddau, yn syth yn dechrau arholiad ychwanegol a thriniaeth ddilynol.

Dadansoddiad cyffredinol o baratoi'r gwaed

Mae'r cam hwn yn bwysig iawn, gan fod gwrthrychedd y canlyniadau yn dibynnu arno. Bydd y meddyg yn sicr yn rhoi cyngor manwl i rieni. Yn fwy aml, y dadansoddiad o waed - paratoi ar gyfer cyflwyno yw:

 1. Mae angen i rieni addasu eu braeniau i'r ffaith nad yw'r weithdrefn hon yn ofnadwy. Fodd bynnag, peidiwch â thwyllo'r plentyn, gan ddweud na fydd yn brifo o gwbl. Felly, bydd y plentyn, sy'n wynebu'r sefyllfa go iawn, yn siomedig mewn oedolion. Gallwch ddweud wrth blentyn ei fod yn ddewr ac mae ei rieni yn falch ohono. Bydd hyfforddiant moesol o'r fath yn amddiffyn y plentyn rhag pryder ac yn helpu i osgoi hysteria.
 2. Cymerir y dadansoddiad cyffredinol o waed mewn plant ar stumog wag. Dylid gwneud y pryd olaf 12-14 awr cyn cymryd y deunydd. Mewn geiriau eraill, os yw'r arholiad wedi'i drefnu ar gyfer 9.00, gallwch fwydo'r babi heb fod yn hwyrach na 21.00. Yn y bore, ni allwch roi llaeth, te, coco i'ch plentyn. Gallwch roi swm bach o ddŵr sy'n dal i mewn iddo. Os cymerir prawf gwaed cyffredinol mewn babanod na allant wrthsefyll cyflymu hir, mae'r weithdrefn yn pasio rhwng y bwydo.
 3. Yn union cyn yr astudiaeth mae angen i chi gyfyngu ar weithgaredd corfforol y babi. Os bydd y plentyn yn rhedeg, neidio, ffrio, bydd dadansoddiad clinigol o'r dadgodio gwaed mewn plant yn dangos canlyniad ystumiedig.
 4. Am 5-7 diwrnod cyn yr astudiaeth sydd i ddod, mae'n bwysig rhoi'r gorau i roi fitaminau a meddyginiaethau eraill i'r plentyn (ac eithrio cyffuriau hanfodol sy'n darparu ar gyfer derbyniad parhaus).
 5. Cyn yr arholiad, rhaid i'r plentyn gysgu , oherwydd bydd ei gyflwr emosiynol yn effeithio ar ymddygiad celloedd coch y gwaed. Yn ogystal, mae'n bwysig bod y babi yn mynd i'r toiled. Felly, bydd y corff yn rhydd o tocsinau, a bydd hyn yn effeithio ar ganlyniadau'r dadansoddiad.

Sut maen nhw'n cymryd gwaed oddi wrth blant?

Gellir cymryd gem-hylif o'r bys a'r wythïen. Mwy gyffredin yw'r opsiwn cyntaf. Yn y newydd-anedig, mae'r deunydd yn cael ei dynnu o'r sawdl. Dyma sut y caiff y gwaed o'r bys ei dynnu oddi wrth y plant:

 1. Mae'r cynorthwyydd labordy yn prosesu'r pad bys gyda datrysiad antiseptig. Yna, caiff yr wyneb ei sychu gyda disg wadded di-haint.
 2. Gyda chymorth sgarffiwr tafladwy, trowch bys i ddyfnder o 2-3 mm.
 3. Mae'r gostyngiad cyntaf o waed ar yr wyneb yn tynnu swab cotwm sych anferth.
 4. Caiff y 10 disgyn nesaf o gynorthwyydd labordy ei gasglu gan addasydd arbennig. Rhaid i'r gwaed fynd trwy ddiffygion. Mae hyn yn amhosib, gan ei fod yn arwain at ei gymysgu â hylifau meinwe. Bydd hyn yn effeithio ar ganlyniadau'r ymchwil: byddant yn annibynadwy.
 5. Mae'r technegydd labordy yn symud y gwaed a ddewiswyd i tiwb wedi'i labelu.
 6. Yn y safle pylchdro, cymhwyswch bêl cotwm di-haint wedi'i wlychu mewn ateb antiseptig. Argymhellir ei gadw am 5-7 munud. Mae angen cymaint o amser i atal gwaedu yn llwyr.

Dangosyddion prawf gwaed mewn plant

Mae gan labordai modern offer arloesol arbennig, sy'n hwyluso gwaith arbenigwr. Codir y deunydd prawf i'r ddyfais, ac o fewn munud mae'r ddyfais yn allbwn y canlyniad. Wedi hynny, mae'r cynorthwy-ydd labordy yn ailadrodd y dadansoddiad o waed mewn plant. Rhaid i arbenigwr, cyn cyhoeddi dadgryptio, sicrhau nad yw'r ddyfais wedi gwneud camgymeriad.

Dadansoddir y dangosyddion canlynol:

Hemoglobin yn y gwaed

Mae'n brawf cymhleth a geir mewn celloedd gwaed coch. Prif dasg y sylwedd hwn yw trosglwyddo ocsigen a charbon deuocsid. Yn ystod yr astudiaeth, canfyddir hemoglobin yn y prawf gwaed cyffredinol. I fod yn fwy manwl, cyfrifir swm r y protein hwn mewn 1 litr o heme-hylif. Mae'r normau fel a ganlyn:

Pan fydd y dangosydd haemoglobin yn uwch na'r arfer, mae hyn yn dangos bod y babi wedi dioddef dadhydradiad, wedi'i ysgogi gan chwydu difrifol, dolur rhydd, neu patholeg yng ngwaith y system cardiofasgwlaidd neu ysgogwr. Mae angen cymorth meddygol ar unwaith. Mae gwerth isel hefyd yn beryglus. Mae'n cynnwys anemia, diet gwael, lewcemia neu glefydau heatatig eraill.

Prawf gwaed i blentyn - ESR

Mae'r dangosydd hwn yn dangos cyfradd setlo cyrff coch. Mewn plentyn iach (mae hyn hefyd yn berthnasol i oedolion) yn erythrocytes yn gost negyddol, felly maent yn gwrthod ei gilydd. Yn bresennol yn y protein plasma gwaed, er enghraifft, fibrinogen, mae'n hyrwyddo clwstio corbysi coch. Mae erythrocytes o'r fath yn ymgartrefu'n gyflymach na rhai iach. Mae presenoldeb protein yn dangos llid neu patholeg arall. I "weld" mae'r un gwyriad yn helpu'r ESR mewn prawf gwaed cyffredinol. Mae'r normau fel a ganlyn (mm / h):

Os yw'r dangosydd yn is na'r norm, mae hyn yn nodi'r amodau patholegol canlynol:

Gyda mwy o werth ESR yng nghyrff y plentyn, gall y fath fatolegau ddigwydd:

Erythrocytes mewn prawf gwaed cyffredinol

Mae'r astudiaeth yn pennu nid yn unig faint o corpasau coch, ond hefyd eu lled (y gwahaniaeth rhwng y celloedd mwyaf a'r lleiaf). Wrth gynnal dadansoddiad o waed i blant tua blwyddyn, ystyriwch hefyd dymor. Felly, yn y cyfnod gwres, mae babanod yn yfed llawer o hylifau, oherwydd mae anisocytosis yn bosibl. Fodd bynnag, ni ystyrir bod y ffenomen hon yn gyflwr patholegol. Pan berfformir prawf gwaed - datgodio mewn plant, y norm yw (x10 i 12 celloedd y litr o heme-hylif):

Ystyrir y ffactorau canlynol sy'n lleihau nifer y celloedd gwaed coch yn beryglus:

Os yw cyfanswm y prawf gwaed mewn plant yn dangos lefel uchel o gelloedd gwaed coch, gellir achosi hyn gan y rhesymau canlynol:

Platennau mewn prawf gwaed cyffredinol

Tasg y celloedd hyn yw creu cyfanswm platled gyda difrod i bibellau gwaed a chyflymu clotio plasma. Mae'r dadansoddiad clinigol o waed plentyn yn helpu i bennu gwerth meintiol y dangosydd hwn. Mae'r normau yn (x10 yn y 9fed radd o gelloedd ar yr heme-hylif l):

Pe bai'r twf yn datgelu'r celloedd hyn yn ystod y gymhariaeth, yn amlach mae'n dangos y problemau canlynol:

Gellir achosi thrombocytopenia gan:

Hematocrit mewn prawf gwaed cyffredinol

Mae hwn yn ddangosydd sy'n nodi canran y corbileniau coch yng nghyfanswm cyfaint y heme. Mae'r normau ar gyfer dadansoddi gwaed mewn plant yn amrywio yn ôl oedran:

Achosir y dangosydd uchel yn amlach gan resymau o'r fath:

Mae gwerth isel yn nodi problemau o'r fath:

Leukocytes mewn prawf gwaed cyffredinol

Mae'r celloedd hyn yn cyfrannu at greu imiwnedd celloedd a humoral. Cynnal y dadansoddiad o waed y plentyn - lymffocytau, gan ystyried y ffaith bod y norm yn amrywio yn dibynnu ar yr oedran (x10 yn y 9fed radd o gelloedd ar yr heme-hylif l):

Mae cynnydd yn y dangosydd yn nodi problemau o'r fath:

Mae'r ffactorau o'r fath yn ysgogi'r gwerth isel:

Beth yw'r mynegai lliw yn y prawf gwaed?

"Cyfrifo" dim ond os yw'r astudiaeth yn cael ei wneud â llaw. Mae mynegai lliw gwaed yn werth sy'n nodi'r cynnwys hemoglobin mewn celloedd gwaed coch:

Prawf gwaed cyffredinol - arferol mewn plant

Ar ôl derbyn y canlyniadau, mae'r pediatregydd yn gwerthuso cyflwr y babi, gwerthoedd gwirioneddol cymharol â'r rhai cyfrifo. I wneud hyn, mae ganddo drawsgrifiad o'r prawf gwaed mewn plant - tabl. Yma, mae'r dangosyddion yn fanwl gan ystyried y ffactorau canlynol: