Dail gwartheg yn y fuches - arwydd

Yn ystod cyfnodau'r Slafeidd hynafol, ystyriwyd bod y fuwch yn y tŷ yn gadarnhad o sefydlogrwydd y teulu, gan na allai pobl ofni am newyn. Roedd y perchnogion yn gwylio'n ofalus eu hanifeiliaid anwes, a daeth yn sail ar gyfer ymddangosiad gwahanol grystuddiadau. Er enghraifft, mae arwyddion o dywydd yn esbonio pam mae buchod yn llawn yn y fuches, yn ymddwyn yn bryderus neu'n gorwedd ar lawr gwlad. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gormodiadau o'r fath yn rhagweld y tywydd, ond mae arwyddion hefyd, er mwyn rhagweld rhai digwyddiadau o'r dyfodol.

Arwydd - mae gwartheg yn llawn yn y fuches

Ers yr hen amser, wrth wartheg gwartheg, bu bugeiliaid yn gwylio'n agos y fuches, oherwydd oherwydd ei ymddygiad, roedd hi'n bosibl darganfod beth fyddai'r tywydd y diwrnod wedyn. Mae gwartheg tywydd heulog yn wartheg sy'n tyfu o amgylch y buches yn cerdded yn y nos gyda'r nos gan wartheg gwyn. Os bydd y cyntaf yn fuwch ddu, yna bydd y tywydd ar gyfer y diwrnod i ddod yn ddrwg. Pan fydd y fuches yn ymddwyn yn gyffrous ac yn bellowing am ddim rheswm, gan godi ei gynffon, yna dylai un ddisgwyl storm. Mae'r arwydd yn dweud, os yw gwartheg yn swil yn y fuches yn sefyll neu'n gorwedd, yna dylech ddisgwyl glaw. Pan fydd buches o anifeiliaid yn syrthio ar y ddaear, mae'n golygu ei bod eisoes wedi cynhesu a chynhesu yn fuan. Os yw'r gwartheg yn dychwelyd adref, tyrfa, torri'r gwrych a mynd i'r ardd - mae hyn yn arwydd gwael, yn rhagweld anhapusrwydd. Yn ôl un arsylwad mwy o'r tywydd, os yw'r gwartheg yn llawn yn y fuches ac ar ôl y pori eu hunain, maen nhw'n mynd yn gyflym i'r ysgubor heb eu puntio, mae'n golygu y gall un yn y dyfodol agos ddisgwyl y rhew cyntaf.

Arwyddion eraill am y fuwch

 1. Os yw anifeiliaid corned yn bwyta glaswellt, yna cyn bo hir bydd y tywydd yn newid, a bydd yn glaw . Cyn tywydd gwael mawr, mae'r cynnyrch llaeth yn gostwng yn ddramatig.
 2. Mae gweld sut mae buwch yn taro ei gynffon ar ffens yn eirfa dda, gan nodi y bydd y tywydd yn cael ei addasu cyn bo hir a bydd yr haul yn disgleirio.
 3. Eithriad drwg yw'r sefyllfa lle mae buwch yn glanhau dair gwaith rhywun penodol yn yr wyneb. Credir bod yr anifail yn rhagfynegi ei farwolaeth fel hyn.
 4. Os bydd y fuwch yn tynnu'r pen i'r person, mae'n golygu y bydd ei gwallt yn tyfu yn drwchus ac yn llym.
 5. Gwaherddir canu yn yr ysgubor, oherwydd bydd hyn yn arwain at y ffaith y bydd yr anifeiliaid yn colli llaeth. Ni allwch laeth buwch, gyda chylchoedd ar eich dwylo. Nid yw'n ddoeth gadael pobl eraill i mewn i'r sied, gan y gallant anifeiliaid jinx.
 6. Os bydd y fuwch yn disgyn y corniau, yna mae angen eu taflu i mewn i'r ffynnon, fel arall bydd problemau yn y maes deunydd.
 7. Pan fydd y fuwch goch yn cwrdd, fe'i hystyrir yn ffactor lles.
 8. Ar ôl i'r buwch gael ei drywanu, mae angen gosod yr echel yn y man lle digwyddodd y llofruddiaeth. Mae'n bwysig nad yw anifeiliaid corned eraill yn colli.
 9. Os yw llaeth yn ewyn yn ystod y broses godro, mae'n ddiffyg tywydd gwael.
 10. Pan, mae gwartheg yn ei daflu ar ei ben ei hun, yn ystod amsugno glaswellt neu wair, yna mae'n werth disgwyl methiant cnydau ar y glaswellt.
 11. Wrth brynu buwch, mae'n wahardd i fargeinio ac mae'n well talu mwy i gael y newid. Wrth yrru anifail i mewn i'r iard, argymhellir gosod plygu o flaen iddo fel ei fod yn ei groesi.
 12. Os caiff buwch ei anfon i'r farchnad, ni ellir ei ddwyn mewn unrhyw achos, gan ei fod yn rhwystr o anhapusrwydd.
 13. I glywed gwadu buwch ar ôl hanner nos, yna mae'n werth canfod fel rhyfel farwolaeth .
 14. Os, ar ôl y Flwyddyn Newydd, rhoddir gwartheg i'r mwgwd, bydd lwc yn lledaenu'r holl fuches.
 15. Pan ddaw tipyn y gynffon yn wyllt mewn ychydig ddyddiau, mae'n golygu y bydd hi'n mynd ar fogl, ac os nad yw'n newid, mae hi'n fraster. Os yw buwch yn trigo ei gefn, mae'n golygu y bydd yn mynd ar llo tarw, a bydd ei ochr yn llo.