6 babi 6 mis - beth all babi, sut i fwydo a datblygu babi mewn chwe mis?

Hanner blwyddyn yw un o'r camau pwysicaf yn nhwf corfforol ac emosiynol y plentyn. Mae'r plentyn yn 6 mis yn dechrau trin teganau yn fwy ymwybodol, gan geisio cyfathrebu â phobl eraill. Mae Kroha yn ceisio ei gyfraniad cyntaf a hyd yn oed yn ffurfio dewisiadau blas.

Uchder a phwysau'r plentyn mewn 6 mis

Mae dangosyddion corfforol y babi yn dibynnu ar lawer o ffactorau, gan gynnwys etifeddiaeth a rhyw, felly fe'u cyflwynir mewn ystod eang. Twf plentyn mewn 6 mis:

Mae pwysau y gellir ei ganiatáu i'r plentyn 6 mis:

Maeth y plentyn mewn 6 mis

I uchder a phwysau'r babi o fewn y safonau uchod, dylai fwyta'n rheolaidd ac yn rheolaidd. Y prif fwyd i'r babi mewn 6 mis yw llaeth y fron neu gymysgedd wedi'i addasu, ond yn agosach at ddiwedd hanner cyntaf bywyd, mae angen cyflwyno bwydydd cyflenwol. Mae pediatregwyr yn caniatáu dulliau sylfaenol a pedagogaidd. Yn yr achos cyntaf, mae prydau newydd yn cael eu cynnig i briwsion ar amserlen ac mewn symiau cyfyngedig. Yr ail opsiwn - mae'r plentyn ei hun yn ceisio darnau bach o brydau o'r bwrdd "oedolyn", y mae ganddo ddiddordeb bwyd iddo.

Bwydlen babanod mewn 6 mis

Mae llaeth y fam yn parhau i fod y prif yn y diet o fabi chwe mis oed, ond yn ystod cinio gellir cynnig pryd newydd. Dylai bwydo babi mewn 6 mis gyda phwysau corff arferol ddechrau gyda phlannau llysiau . Ar gyfer eu paratoi, mae cynhyrchion hypoallergenig sy'n tyfu yn y rhanbarth lle mae'r plentyn yn byw yn fwy addas:

Dim ond o un llysiau a dwr y gwneir purei. Peidiwch ag ychwanegu halen, siwgr neu olew, mae hyn yn rhy dwys ar y system dreulio brawdiau. Yn y modd y mae modd ei alluogi, mae'n bosibl arallgyfeirio bwydlen y plentyn mewn 6 mis mis o ffrwythau ffrwythau . Dylid eu gweinyddu 10-15 diwrnod ar ôl y prawf llysiau. Bydd pyrau syml un-elfen o ffrwythau o'r fath yn addas:

Mae pediatregwyr uwd llaeth yn argymell eu bod yn mynd i mewn i hwyrach na chwe mis. Caniateir eu cynnwys yn y diet os nad oes gan y plentyn bwysau corff ar 6 mis. Mae'n well coginio grawnfwydydd heb glwten:

Mae Lure yn dechrau gyda sampl i olrhain adwaith y briwsion i gynnyrch newydd. Am y tro cyntaf mae'n ddymunol rhoi blawd 0.5-1 o dpp i'r babi. Yn raddol, gallwch gynyddu'r gyfran i'r terfyn uchaf. Lwfans dyddiol ar gyfer bwydo cyflenwol am 6 mis:

Dewislen y plentyn ar IV mewn 6 mis

Mae plant sy'n derbyn y cymysgedd wedi'i addasu yn fwy addas i dreulio cynhyrchion newydd. Mae bwydo plant artiffisial o 6 mis yn parhau, ond nid yw'n brif elfen diet y babi. Mae cymysgeddau llaeth wedi'u cynnwys yn y fwydlen yn y swm o 400-500 ml. Mae gweddill y bwyd yn amlwg. Mae ei amrywiaeth a'i ddogn yn dibynnu ar faint y mae'r plentyn yn pwyso ynddo mewn 6 mis, pa fwydydd y mae ganddo fwyd â diddordeb ynddo, boed adweithiau alergaidd i rai prydau. Amcangyfrif o argymhellion ar faint o fwydydd cyflenwol y dydd:

Cyfundrefn y plentyn mewn 6 mis

Gyda hanner blwyddyn mae maint cysgu parod, nos a dydd y babi yn amrywio. Daw trefn y plentyn yn nes at yr amserlen oedolion mewn hanner blwyddyn. Mae'r mân yn dal i deffro'n rheolaidd ar gyfer bwydo, ond a yw'n llai aml. Gyda datblygiad arferol, iechyd a chyflwr emosiynol sefydlog, gall babi 6 mis yn y nos orffwys heb ddeffro am tua 7 awr yn olynol.

Faint y dylai plentyn ei gysgu mewn chwe mis?

Mae cyfanswm cysgu'r babi yn yr oedran dan sylw tua 12-14 awr. Mae mwy na hanner yr amser hwn yn y nos (hyd at 10 awr). Cysgu dyddiol y plentyn mewn hanner blwyddyn yw 3-4 awr:

Nid yw plentyn 6 mis yn cysgu'n dda

Mae aflonyddwch cysgu a phryder yn aml yn digwydd yn ystod y cyfnod a ddisgrifir, yn enwedig ar ôl 19-20 awr. Nid yw'r plentyn am 6 mis yn cysgu'n dda yn ystod y nos oherwydd tywallt . Yn ystod y cyfnod hwn o ddatblygiad, mae'r incisors is yn tyfu, sy'n achosi tyfiant y cnwd, tynerwch a chwydd y meinweoedd meddal yn y geg. Ffactorau eraill sy'n achosi dirywiad cwsg mewn babanod lled-barhaol:

Datblygiad y plentyn mewn 6 mis

Mae chwe mis yn ddyddiad arwyddocaol ym mywyd mamau. Erbyn hyn, mae'r plentyn wedi ennill llawer o sgiliau corfforol ac emosiynol newydd, yn gwneud ymdrechion cyntaf mewn cyfathrebu, yn dysgu rheoli ei gorff. Pan fydd y plentyn yn troi chwe mis oed, mae angen i rieni brynu teganau addysgol, rhowch fwy o amser i'r babi am adloniant ar y cyd. Yn ogystal, mae angen i chi ofalu am ddiogelwch yn yr adeilad, gall y mochyn symud yn annibynnol.

Beth all plentyn ei wneud mewn 6 mis?

Mae babi hanner-mlwydd-oed yn rhydd yn troi o gefn i'r bol ac yn ôl, mae llawer o blant yn hoffi troelli fel whirligig. Mae rhestr o sgiliau sylfaenol y dylai babi allu eu cael mewn 6 mis:

Beth ddylai plentyn allu ei wneud chwe mis mewn modd emosiynol:

Dylai rhieni ystyried bod pob plentyn yn unigryw yn ei ddatblygiad. Mae rhai plant yn dechrau eistedd, cracio a pherfformio camau gweithredu disgwyliedig eraill o fewn 6 mis, eraill - ychydig yn ddiweddarach, mae rhai braidd yn colli camau penodol, gan symud yn syth i dasgau mwy cymhleth. Mae'n bwysig caniatáu i blentyn dyfu i fyny yn ôl ei rythm personol, i beidio â gorfodi unrhyw beth i'w wneud "trwy gryfder."

Sut i ddatblygu babi mewn 6 mis?

Wrth addysg mamau hanner-oed, rhaid i'r fam a'r tad gymryd rhan. Pan fydd y plentyn yn troi chwe mis oed, mae'n deall y gwahaniaeth rhwng pobl "ei" a "eraill", yn mwynhau sylw gan aelodau o'r teulu ac yn ymddwyn yn ofalus gyda dieithriaid. Er mwyn aeddfedu'n iawn, dylai'r plentyn gael amser i wella sgiliau corfforol, emosiynol a chymdeithasol. Mae datblygiad y babi mewn 6 mis yn awgrymu:

Teganau am fabi 6 mis

Erbyn hanner cyntaf y mochyn, mae'r reflex gafael eisoes wedi'i meistroli'n dda, ond mae angen gwella sgiliau modur da. Teganau addas ar gyfer plant 6 mis:

Gemau gyda phlentyn mewn 6 mis

Mae'n hawdd iawn diddanu mochyn mewn chwe mis, bydd yn hoffi hyd yn oed bethau yn y cartref - sosban gyda chaead, pecyn gwydr, dillad gyda botymau mawr. Pe bai plentyn yn cael llawer o deganau ar gyfer 6 mis, dylai'r rhieni helpu'r plentyn i'w dysgu. Gallwch gasglu a dadwneud y pyramid, y matryoshka, a'r darn pos gyda'i gilydd. Y prif beth yw rhoi sylwadau ar eich dealltwriaeth a'ch gweithredoedd o'r babi, gan ei alw yn ôl enw ("Dasha ar y blaen, tynnodd y cylch"). Yn ystod gemau o'r fath mae'n bwysig dangos y briwsion sut i symud eich dwylo yn gywir, beth i'w wneud â gwrthrychau.

Mae lle arbennig yn natblygiad plant ifanc yn cael ei chwarae gan hwiangerddi. Maent nid yn unig yn difyr, ond hefyd yn dysgu'r plentyn i ddeall geiriau, i deimlo'r rhythm, i sefydlu cysylltiad rhyngddynt a'r camau dilynol. Gellir ymarfer gwario ar gyfer babanod 6 mis o'r bore cyntaf, gan eu hatodi gyda chodi a golchi:

 1. Fe wnaethom ddiwallu. Fe wnaethom ddiwallu. Wedi ymestyn yn melys, Mam a Dad yn gwenu.
 2. Dyma yw pwy sydd eisoes wedi diflannu? Pwy sydd mor ymestynnol? Potayagushi-potyagushhechki, o sanau i makushechki. Rydym yn ymestyn, ymestyn, ni fyddwn yn aros yn fach. Dyna pa mor gyflym y byddwn yn tyfu, dyna sut yr ydym yn mynd.
 3. Golchi y cnau. Golchwch chwistrell. A llygaid - maent yn anghofio.
 4. Rydych chi'n rhoi dolenni i mi, ond ewch i fyny o'r gwely. Gadewch i ni fynd i olchi. Ble mae'r dŵr? Dewch o hyd i ni!
 5. Aw, frets, frets, frets. Nid ydym yn ofni dŵr. Rydym yn golchi ein hwynebau yn lân, ac yn gwenu i'n mam.

Llifau ar gyfer sgiliau modur manwl:

 1. Boy-finger, ble wyt ti wedi bod? Gyda'r brawd borscht hon wedi'i goginio, aeth y frawd yma i'r goedwig, gyda'r frawd hwn yn bwyta cath, gyda'r frawd yma o'r gân a ganodd (blygu bysedd).
 2. Un, dau, tri, pedwar, pump! Byddwn yn cyfrif y bysedd. Yn gryf ac yn gyfeillgar, popeth mor angenrheidiol. Fingers yn gyflym, yn smart ac yn lân. Mae'r bys hwn eisiau cysgu, y bys hwn - neidio i'r gwely! Y bys - cymerodd nap, y bys hwn - syrthio i gysgu. Nid yw'r bys yn cysgu, mae'n ceisio dianc.
 3. Daeth bysedd trwchus a mawr yn yr ardd ar gyfer y ceirios. Cyfeiriodd y pwyntydd at y ffordd o'r trothwy. Cyfartaledd bysedd - y mwyaf cywir, mae'n troi i lawr ceirios o gangen. Casgliad anhysbys, llenwi'r bwced ceirios. A myzinchik-gospodchik yn y pyllau daear.

Pan fydd y plentyn yn troi 6 mis oed, mae'n gwybod sut i chwerthin yn wirioneddol, felly mae'n sicr y mae'n rhaid iddo ddarllen nyrsys doniol, difyr:

 1. Fe wnaeth dau ddyn tân ffoi (pat un ac ail foch y babi), a phwyso'r botwm (cyffwrdd y chwistrell): beep!
 2. Mae'r haul, yr haul, yn edrych yn y ffenestr. Dewch â mi ychydig o amser, byddaf yn rhoi pys i chi.
 3. Glaw, difrodi'n fwy hwyliog. Gwisgwch, difrodi, peidiwch â phoeni. Dim ond gwlyb ni, ti'n cnoi ar y ffenestr.
 4. Mae'r haul yn edrych drwy'r ffenestr, mae Masha (enw'r plentyn) yn disgleirio i'r ystafell. Cawsom ein dwylo, yn falch iawn i'r haul.
 5. Pa fath o goesau, pa goesau? Dyma'r coesau ein babi. Ni fydd ci na chath yn rhoi coes o'r fath. Mae'r coesau hyn, bydd ein coesau'n rhedeg ar hyd y llwybr.

Caiff y plant eu diddanu gan y gemau symlaf, er enghraifft, "ku-ku", a hen hwiangerddi, sydd hefyd yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau modur a chyfeiriadedd yn y gofod:

Cartwnau ar gyfer babanod 6 mis

Nid yw pob pediatregydd modern yn cynghori bod y plentyn yn gysylltiedig â theclynnau, teledu neu gyfrifiaduron mor ifanc. Caiff datblygiad y plentyn mewn hanner blwyddyn ei wireddu'n llwyr heb gartwnau, mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn dweud nad oes gwerth ynddynt. Pe bai'r rhieni'n penderfynu dangos rhaglenni difyr, ni ddylai eu gwylio barhau mwy na 10 munud y dydd. Mewn 6-7 mis gall y plentyn arddangos y cartwnau canlynol:

Gymnasteg i fabanod 6 mis

Mae ymarferion yn cyfrannu at ffurfiad arferol y system cyhyrysgerbydol ac yn cryfhau'r cyhyrau. I fabi 6 mis wedi'i ddatblygu'n iawn, mae angen i chi wneud gymnasteg syml yn rheolaidd:

 1. "Mwgwd" gyda chefnogaeth y dwylo ar y stumog.
 2. Crawl gyda.
 3. Coesau blygu a di-baratoi (un ar y tro ac un ar y tro).
 4. "Cwch hedfan" gyda chymorth (mae llawlenni'n cael eu dargyfeirio i'r ochrau).