Diagnosis o ymddygiad hunanladdol y glasoed

Mae nifer y glasoedion ledled y byd, sydd am wahanol resymau wedi penderfynu cyflawni hunanladdiad, yn tyfu bob blwyddyn. Yn y cyfnod anhygoel anodd hwn, mae bechgyn a merched yn canfod popeth "gyda gelyniaeth" ac yn dioddef eu methiannau'n boenus iawn. Yn ogystal, mae pobl ifanc yn aml yn wynebu camddealltwriaeth difrifol gan eu rhieni ac oedolion agos eraill ac nid ydynt yn cael y gefnogaeth sydd ei angen arnynt gymaint.

Os bydd person ifanc neu berson ifanc yn benderfynol o ddifrif i ran â bywyd, mae'n anodd cydnabod meddyliau o'r fath. Er gwaethaf hyn, mae awdur y gwaith "Diagnosis o ymddygiad hunanladdol ymhlith pobl ifanc" MV Khaikina yn dadlau bod gan yr holl blant hyn nodweddion penodol o bersonoliaeth, sydd mewn rhai sefyllfaoedd yn cael ymddygiad tebyg.

Er mwyn osgoi canlyniadau anhygoel, mae angen datgelu'r nodweddion hyn ar y cam cynharaf. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych beth yw diagnosis ymddygiad hunanladdol y glasoed, a pha ddulliau a ddefnyddir ar gyfer hyn.

Dulliau o seicodiagnosis o ymddygiad hunanladdol y glasoed

Y dull mwyaf dewisol ar gyfer diagnosio ymddygiad hunanladdol y glasoed yw holiadur Eysenck "Hunanasesiad o wladwriaethau meddyliol yr unigolyn." I ddechrau, defnyddiwyd yr holiadur hwn i weithio gyda dynion a menywod hŷn, ond yn ddiweddarach fe'i haddaswyd i glasoed a'i nodweddion.

Mae cwestiynau prawf Eysenck "Hunanasesiad o wladwriaethau meddwl personol" ar gyfer pobl ifanc yn edrych fel hyn:

 1. Yn aml, dwi ddim yn siŵr o fy ngalluoedd.
 2. Yn aml, ymddengys i mi fod sefyllfa anobeithiol y gallai un ohonynt ddod o hyd i ffordd allan.
 3. Rwy'n aml yn cadw'r gair olaf.
 4. Mae'n anodd imi newid fy arferion.
 5. Rwy'n aml yn chwythu oherwydd trifles.
 6. Roedd fy nhroblemau'n ofid mawr i mi, ac rwy'n colli calon.
 7. Yn aml mewn sgwrs, yr wyf yn torri'r interlocutor.
 8. Prin y byddaf yn newid o un achos i'r llall.
 9. Rwy'n aml yn deffro yn y nos.
 10. Mewn achos o drafferth mawr, rwyf fel arfer yn fai fy hun yn unig.
 11. Rwy'n falch iawn.
 12. Rwy'n ofalus iawn am y newidiadau yn fy mywyd.
 13. Rwy'n hawdd fy nghalonogi.
 14. Nid yw anffodus a methiannau yn fy nysgu i ddim.
 15. Yn aml mae'n rhaid i mi wneud sylwadau i eraill.
 16. Mewn anghydfod mae'n anodd newid fy meddwl.
 17. Rwyf hyd yn oed yn gofalu am drafferthion dychmygol.
 18. Rwy'n aml yn gwrthod ymladd, gan ei ystyried yn ddiwerth.
 19. Rwyf am fod yn awdurdod i eraill.
 20. Yn aml, ni chefais feddyliau y dylech gael gwared â nhw.
 21. Rydw i'n ofni gan yr anawsterau y byddaf yn cwrdd â hwy yn fy mywyd.
 22. Yn aml, rwy'n teimlo'n ddiffygiol.
 23. Mewn unrhyw fusnes, dydw i ddim yn fodlon â'r bach, ond rwyf am sicrhau'r llwyddiant mwyaf.
 24. Rwy'n hawdd dod ynghyd â phobl.
 25. Rwyf yn aml yn cloddio trwy fy ngiffygion.
 26. Weithiau mae gen i anobaith.
 27. Mae'n anodd imi atal fy hun pan rwy'n flin.
 28. Rwy'n poeni'n fawr os bydd rhywbeth yn sydyn yn newid yn fy mywyd.
 29. Mae'n hawdd fy argyhoeddi.
 30. Rwy'n teimlo'n ddryslyd pan fydd gen i anawsterau.
 31. Mae'n well gen i arwain, nid ufuddhau.
 32. Yn aml, rwy'n styfnig.
 33. Rwy'n poeni am fy iechyd.
 34. Mewn eiliadau anodd, weithiau ymddwyn yn blentyn.
 35. Mae gen i ystum sydyn, gruff.
 36. Rydw i'n amharod i gymryd risgiau.
 37. Prin y gallaf sefyll yr amser aros.
 38. Rwy'n credu na fyddaf byth yn gallu cywiro fy diffygion.
 39. Rydw i'n gwrthdaro.
 40. Roedd hyd yn oed troseddau anffafriol fy nghynlluniau'n ofid i mi.

Mae'n rhaid i'r prawf dyn ifanc neu ferch yn ystod y prawf wrthod neu gadarnhau'r holl ddatganiadau hyn, yn seiliedig ar ei gyflwr a'i hwyliau. Yn yr achos hwn, os yw'r plentyn yn cytuno'n llawn â'r datganiad, dyfernir 2 bwynt iddo, os bydd yn dod ar draws y wladwriaeth a ddisgrifir yn achlysurol yn unig, mae'n derbyn 1 pwynt ac, yn olaf, os nad yw'n derbyn datganiad pendant yn gategoriig, nid yw'n derbyn unrhyw bwyntiau.

Wrth gyfrifo faint o bwyntiau a dderbynnir, bydd yn rhaid rhannu'r holl gwestiynau yn 4 grŵp, sef:

 1. Grŵp 1 - "Graddfa Pryder" - datganiadau № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. Os nad yw'r swm o bwyntiau a dderbyniwyd ar gyfer ateb y cwestiynau hyn yn fwy na 7, nid oes gan y glasoed unrhyw bryder, os yw'r canlyniad yn yr ystod o 8 i 14, mae pryder yn bresennol, ond ar lefel dderbyniol. Os yw'r gwerth hwn yn fwy na 15, dylai'r plentyn ymddangos i'r seicolegydd, oherwydd ei fod yn rhy poeni am ddigwyddiadau nad ydynt yn werth chweil.
 2. Grŵp 2 - "Graddfa rhwystredigaeth" - datganiadau Nos. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. Dehonglir y canlyniad mewn modd tebyg: os yw'n llai na 7, nid yw'r plentyn yn rhwystredig, mae hunan-barch eithaf uchel, heb ofni anawsterau, yn gwrthsefyll methiannau bywyd. Os yw'r sgôr o 8 i 14, mae rhwystredigaeth yn digwydd, ond ar lefel dderbyniol. Os yw'r canlyniad yn fwy na 15 o bwyntiau, mae'r dyn ifanc neu'r ferch yn rhy rhwystredig, yn ofni methiannau, yn osgoi anawsterau ac yn hynod o anhapus â'i hun.
 3. Grŵp 3 - "Graddfa ymosodol" - datganiadau № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. Mae'r plentyn a dderbyniodd ddim mwy na 7 pwynt i gyd am yr atebion hyn yn dawel ac yn barhaus. Os yw'r canlyniad yn yr ystod o 8 i 14, mae ei ymosodol ar lefel gyfartalog. Os yw'n fwy na 15, mae'r plentyn yn rhy ymosodol ac mae ganddi anawsterau wrth gyfathrebu â phobl eraill.
 4. Grŵp 4 - "Graddfa anhyblygedd" - datganiadau Nos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Mae'r canlyniad yn cael ei ddehongli yn yr un modd yn yr holl achosion blaenorol - os nad yw'n fwy na 7, mae rigidrwydd yn absennol, mae'r plentyn yn eu harddegau yn hawdd switshis. Os yw'n amrywio o 8 i 14, mae'r anhyblygedd ar lefel dderbyniol. Os yw'r swm o bwyntiau a dderbyniwyd ar gyfer ateb y cwestiynau hyn yn fwy na 15, mae gan y plentyn gryfder cryf a barnau, barn a chredoau heb eu newid. Gall ymddygiad o'r fath arwain at anawsterau bywyd difrifol, felly argymhellir i bobl ifanc yn eu harddegau weithio gyda seicolegydd.

Yn ogystal, gellir defnyddio dulliau Rorschach, Rosenzweig, TAT ac eraill i asesu cyflwr meddyliol yn eu harddegau ac i ddatgelu ei nodweddion personoliaeth unigryw, fodd bynnag, maent i gyd yn eithaf cymhleth ac nid ydynt yn addas i'w defnyddio gartref.