Diviniaeth mahjong

Daeth dyfalbarhad "Ma-jong" i ni o Tsieina. Fe'i perfformir gyda chymorth cardiau neu gyda chymorth esgyrn. Dyma fath o gêm ffortiwn. Mae'n ddiddorol, mae'n rhoi dehongliad o'ch cwestiynau ac ar yr un pryd mae cael rhagfynegiadau yn y modd hwn yn gyffrous iawn. Mae dyfalu ar gardiau mahjong neu ar esgyrn yn gwbl ddiniwed ac yn ddiogel.

Dyfalu ar gardiau mahjong

Y ffordd fwyaf cyfleus i ddarganfod y dyfodol yw defnyddio dyfalu cardiau mahjong yn gyflym. Mae dyfalu fel a ganlyn. Rydych yn tynnu pum card oddi wrth y dec cyffredin. Ond cyn i chi ddechrau llunio cardiau, mae angen ichi egluro'n glir a gofyn y cwestiwn yn feddyliol, yr ateb y mae gennych ddiddordeb ynddi. Tynnu cardiau o'r dec, eu gosod ar 4 ochr y byd ac un yng nghanol y pedwar arall. Bydd pob map ar ei ochr: y cyntaf - i'r gorllewin, yr ail - i'r dwyrain, y drydedd - i'r gogledd a'r pedwerydd - i'r de.

Nawr, pan fydd yr holl gardiau wedi'u gosod allan, dylech eu hesbonio.

Ystyr cardiau mahjong mewn ffortiwn

Mae cyfanswm o 42 o gardiau yn y dec ac mae gan bob un ei enw a'i dehongliad ei hun, yn dibynnu ar y lleoliad.

 1. "Peacock": os oedd y cerdyn hwn yn y canol, mae'n golygu y byddwch yn llwyddo mewn busnes yn fyr yn unig, oherwydd eich bod chi'n rhy hunanol; os yw'r map i'r gogledd, yna byddwch yn disgwyl newid da mewn bywyd; i'r de - mae'n werth aros, nid ydych eto yn barod i newid; mae'r map wedi'i gyfeirio i'r gorllewin - cael gwared ar brofiadau ffug; Mae map a gyfeirir at y dwyrain, yn rhybuddio bod angen ichi ailystyried eich barn, eich penderfyniadau.
 2. "Duck": wedi'i ddal yng nghanol y cerdyn hwn - mae'n golygu bod popeth yn dda, nifer o bobl ddibynadwy; i'r gogledd - byddwch yn fwy hyderus a meiddgar yn mynd i'r cyfarfod; i'r de - aros am eiliadau da mewn bywyd; orllewin - rydych chi wedi dod o hyd i berson rydych chi'n debyg iddo; ddwyrain - mae popeth yn gwella.
 3. "Toad": os yw'r map yn y ganolfan neu'n troi i'r gorllewin - rhowch sylw i gyflwr eich iechyd; Os yn y gogledd a'r dwyrain - gostwng bar eu ceisiadau; mae'r map yn cael ei droi i'r de - mae iechyd ar y bwlch.
 4. "Carp": syrthiodd y carp i mewn i'r ganolfan - byddwch yn ymdopi â phopeth; i'r gogledd a'r de - aros am ffordd hir; orllewin, dwyrain - bydd angen aros, ond bydd popeth.
 5. "Lotus": cerdyn lotws yn y canol - rydych chi'n aros am blentyn, neu os yw dyn yn dyfalu, yna mae syniadau newydd yn cael eu geni; i'r gogledd a'r de: disgynodd y map ar y ddau gyfeiriad hyn - mae'n golygu y cynghorir i beidio â rhoi'r gorau iddi, sefyll ar eich pen eich hun, bydd popeth yn iawn.
 6. Mae "Dwr" - yn gyffredinol, yn symbolau eiliadau da yn unig, ond os caiff ei gyfuno â'r cerdyn "Tân", mae'r mapiau'n parchu bygythiad.
 7. "Crwban" - os ydych wedi tynnu'r cerdyn hwn allan, yna ni allwch gynllunio unrhyw beth wych yn y dyfodol agos, oherwydd na wireddir eich syniad, neu fe'i gweithredir am amser maith. Os ydych chi'n dal i benderfynu gwneud cynlluniau, yna byddwch yn amyneddgar.
 8. "Madarch" - tynnu allan y madarch, yna aros am syndod, bydd bywyd yn dangos rhywbeth diddorol i chi, ei ochr disglair.
 9. "Hely" - mae'r cerdyn hwn yn golygu hyblygrwydd helygog, sy'n symbol o graidd penodol ynoch chi. Gwrthododd y cerdyn hwn - mae hynny'n golygu, gadael popeth fel y mae, datrys y problemau gennych chi eich hun, dim ond dull da sydd ei angen arnoch chi.
 10. "Pearl" - ar y cyfan, mae'r cerdyn hwn yn parchu lles, cyfoeth . Dim ond peidiwch â bod yn falch, fel arall byddwch chi'n colli popeth!
 11. "Pine" - gallwch chi "hyderus" yn hyderus ar eich ffrind, brawd neu ddyn yn agos atoch chi. Os nad yw ffrind neu gariad yn eich bywyd yno, yna aros am ymddangosiad cariad un (oh) yn fuan.
 12. Mae "Phoenix" yn dweud eich bod nawr yn gwastraffu eich amser gwerthfawr, yn ogystal â symiau mawr o arian. Ni fydd hyn yn arwain at unrhyw beth da, mae'r cardiau'n eich galw chi i rybuddio eich hun a stopio.
 13. "Mynedfa" - cyfleoedd newydd a chyflawniad nodau, os yw'r cymeriad yn cael ei droi wrth gefn - rhwystrau ar y ffordd.
 14. Mae "Dragon" yn gyfoeth annisgwyl, ond nid trwy waith, ond yn hytrach, wedi syrthio o'r nefoedd.
 15. "Insect" - gweithgaredd tymor byr, fel cam o gyflawni'r nod yn y pen draw.
 16. "Unicorn" - anrheg, yn debyg i clairvoyance, gan gyfrannu at y cyfle i weithredu'n glir ac yn glir, gan weld y canlyniad terfynol.
 17. "Nephrite" - yn symbylu parhad gwerthoedd, yn ddeunydd ac nid yn ddeunydd.
 18. "Peach" - ar gyfer dyn - cariad, i ferch - yn gystadleuydd, ar gyfer gwestiynwr aeddfed - cwaer iau neu ferch.
 19. "Tiger" - y cerdyn mwyaf dewr, sy'n golygu cryfder, dewrder ac ymosodol.
 20. "Daear" - sefydlogrwydd neu wrth ddehongli ystadau, tir, gofod, ac ati.
 21. Mae gan "House" unrhyw ystyr sy'n gysylltiedig ag adeiladau o wahanol fathau.
 22. "7 seren" - dychymyg, ysgrifennu, llenyddiaeth.
 23. "Nefoedd" - yn symboli diwedd y nod a dechrau newydd.
 24. Mae "Cleddyf" yn symbol o'r toriad terfynol, neu, ar y llaw arall, o uno mewn digwyddiadau neu berthnasoedd pobl.
 25. "Lute" - yn symboli gwahanol ffyrdd o wario hamdden sy'n gysylltiedig â chelf.
 26. Cerdyn yw "Tân" sy'n rhybuddio o berygl difrifol.
 27. Mae "cwlwm" yn rhyfedd i rywun neu rywbeth.
 28. "Vostok" yw'r sefyllfa fwyaf gorau posibl o'r diviner, o'r safbwynt ysbrydol.
 29. "Gorllewin" - mae'r cerdyn yn dweud bod popeth yn mynd heibio. Hynny yw, os yw rhywbeth yn amharu arnoch chi, mae eisoes, yn ymarferol, y tu ôl.
 30. "De" - pŵer, sefyllfa sefydlog, pŵer.
 31. Mae "Gogledd" yn gyfnod o bryder, sefyllfaoedd gwrthdaro ac anffodus.
 32. Mae "Dechrau" yn golygu yn llythrennol ddechrau rhywbeth a'i barhad.
 33. Mae "Gwyn" yn anhygoel anhysbys.
 34. Mae "Canolfan" yn daro uniongyrchol ar y targed.
 35. "Plum Blossom" - yn symboli'r mewnlif o adnoddau materol a bywiogrwydd.
 36. Mae "Chrysanthemum" yn symbol o weithgaredd cymdeithasol, adloniant, hamdden.
 37. "Tegeirian" - yn symbol o rywbeth prin, gwerthfawr ac unigryw.
 38. Mae "bambŵ" yn symbol o dwf, cryfder, sefydlogrwydd a sefydlogrwydd.
 39. "Pysgotwr" yw'r agwedd gywir a doeth tuag at amgylchiadau, sy'n gwarantu llwyddiant i'r ffortiwn a'i ewyllys.
 40. Mae "Ffermwr" yn symbol o lafur corfforol trwm, a fydd yn cael ei wobrwyo'n iawn maes o law.
 41. "Lumberjack" - mae cerdyn yn golygu dylanwad cadarnhaol mewn unrhyw feysydd gweithgarwch proffesiynol ac mewn bywyd.
 42. "Gwyddonydd" - yn symbolau trwm a gwarchodfa. Ar gyfer pobl greadigol, mae'r signal i weithio ar gampwaith newydd, ar gyfer pobl sydd â gwaith arferol, yn arwydd o agwedd fwy atyniadol tuag at waith.