Dyluniad yr ystafell fyw yn y tŷ - y technegau dylunio gorau a fydd yn helpu i greu tu mewn anwastad

Mae dyluniad yr ystafell fyw yn y tŷ yn rhoi llawer mwy o le i arbrofion nag mewn fflat ddinas. Yma, fel rheol, mae'n chwarae rôl ystafell ymlacio a chyfathrebu â gwesteion, felly does dim angen cyfrifo defnydd swyddogaethol pob mesurydd sgwâr.

Ystafell fyw yn y tŷ

Mae ardal fawr yr ystafell mewn gwirionedd yn rhoi'r hawl i symud i'r eithaf rhag parthau a chadw lle. Hyd yn oed yn ystyried y ffaith hon, mae'n well gan lawer o berchnogion tai preifat gyfuno'r ystafell fyw gydag ystafelloedd eraill ar gyfer eu hwylustod eu hunain. Mae'n wir y gellir ystyried yr ystafell a ddefnyddir fwyaf, felly ni ddylai'r awydd i ddefnyddio'r eiddo hwn ar gyfer eich dibenion eich hun achosi difrod. Gellir cyfuno ystafell fyw mewn tŷ gwledig gyda:

Ystafell fyw cegin mewn ty preifat

O safbwynt y cyfuniad buddugol o ystafelloedd, mae'r ystafell fyw yn y cegin yn ddewis delfrydol i'r rhai sy'n hoffi trefnu cyfarfodydd cyfeillgar a theuluol gyda phryd. Ni fydd yn rhaid i feistres y tŷ rannu gyda'i gŵr, ei blant neu westeion am gyfnod hir yn ystod y coginio. Mae dyluniad yr ystafell fyw cegin yn y tŷ preifat yn agor llawer o bosibiliadau: mae'r ystafell yn dod yn weledol ehangach ac yn ysgafnach, yn cyfateb i'r tueddiadau presennol ac yn darparu symudiad rhydd o bobl trwy le'r tŷ. Os ydym yn cymryd i ystyriaeth y rheolau ymarferol ymarferol, yna wrth baratoi ei bod yn bwysig ystyried nawsau o'r fath fel a ganlyn:

 1. Gwresogi pwerus o ansawdd uchel. Felly, fel nad yw'r arogleuon o baratoi bwyd yn achosi anghyfleustra i'r rhai sy'n treulio amser yn yr ardal westai, dylid gosod echdynnu uwchben y plât, sy'n addas ar gyfer llwythi o'r fath.
 2. Dyrannu cownter bar. Dylai rhan o'r arwyneb gweithio gael ei roi o dan y canlynol: yna gall trigolion y tŷ arbed amser wrth frecwast, ac nid oes raid iddo orchuddio'r byrddau ar gyfer byrbryd.
 3. Dylai'r ffin rhwng yr ystafell fyw a'r gegin sefyll allan. Mae'n draddodiadol wedi'i haddurno â cholofnau, bwâu neu dramâu, gan rannu'r ystafell yn ddarnau.

Dyluniad ystafell fwyta byw mewn tŷ preifat

Os yw perchnogion y tŷ fel y syniad o osod bwrdd bwyta yn y neuadd, ond nad ydych eisiau neu ddim eisiau gosod y cwfl, gallwch chi ddylunio'r ystafell fyw mewn tŷ gwledig, ynghyd â'r ystafell fwyta. Gellir nodi'r parth o dan y peth mewn ystafell fawr, felly does dim rhaid i chi roi dodrefn yn agos at ei gilydd. I wahanu un gofod oddi wrth un arall, mae'n hawdd gyda chymorth y bwrdd ei hun: bydd yn sefyll ar y ffin. Dim ffordd syml i'w gwneud yn amlwg i rannu'r ystafell fyw a'r ystafell fwyta - eu haddurno mewn paletau lliw gwahanol.

Ystafell fyw mewn tŷ pren

Mae paneli deunyddiau naturiol neu bren naturiol yn rhoi swyn anhygoel i'r ystafell nad oes angen addurniad ychwanegol arno. Nid yw dyluniad ystafell fyw mewn tŷ pren yn awgrymu unrhyw argymhellion eraill ar gyfer gwella, ac eithrio:

 1. Er mwyn pwysleisio harddwch tu mewn sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd dim ond tri math o addurniad - gwlad, hen ac Hen Rwsia.
 2. Ni ddylai achlysuron ar fanylion bach fod yn anymwthiol: os yw posteri a graffiti wedi'u gwahardd, yna y fframiau a phaquynnau o flodau sych ar gyfer dyluniad hwn yr ystafell fyw yn y tŷ mawr yw'r mwyaf.
 3. Llenwch yr ystafell gyda chysur a chynhesrwydd, diolch i ailiad lliwiau coed tywyll a golau ar y nenfwd a'r waliau.

Tu mewn i'r ystafell fyw yn y tŷ gyda lle tân

Hyd yn oed mewn tŷ na ellir ei adfer yn glir o leiaf i fetrau sgwâr, nid wyf am roi yr ystafell gyfan o dan y neuadd lle tân. Felly, mae ffynhonnell tân agored neu artiffisial, sy'n gwasanaethu fel dull gwresogi sylfaenol neu ychwanegol, yn cyd-fynd yn dda â dyluniad yr ystafell dderbynfa. Mae codau adeiladu arbennig yn ôl y mae'n rhaid i ystafell fyw gyda lle tân yn y ty ufuddhau i'r cyfryw amodau:

 1. Mae gosod ffynhonnell dân yn bosibl yn unig mewn ystafell, y mae ei faint yn fwy na 20 metr sgwâr, er mwyn atal y risg o fwg.
 2. Mae'r llawr dan y lle tân yn cael ei gryfhau hefyd, oherwydd mae ei ddyluniad yn sylweddol o bwys.
 3. Mae dyluniad ystafell fyw fechan mewn tŷ preifat yn caniatáu i amrywiadau mewnol ac onglaidd yn unig o'r llefydd tân, oherwydd bod yr ynys yn ymgymryd ag ardal fawr.

Ystafell fyw gyda grisiau mewn tŷ preifat

Ni ddylid anwybyddu'r gwaith o adeiladu gwartheg wrth adeiladu tŷ, felly mae'n bosibl y dylid ei integreiddio i thema'r ystafell dderbynfa. O gyfuniadau - mae ysgol yn caniatáu cysylltu lloriau mewn un cyfan, sy'n rhoi'r cyfle i beidio â datblygu dyluniad ar wahân ar gyfer yr ail haen. Mae gan addurniad yr ystafell fyw mewn tŷ preifat sawl darn pwysig:

 1. Dylai lliw y grisiau fod mor agos â phosib i'r cynllun lliw sylfaenol.
 2. Yn y flaenoriaeth - arlliwiau naturiol a deunyddiau o darddiad naturiol.
 3. Gellir defnyddio'r gofod o dan y grisiau ar gyfer bar mini, teledu, silffoedd llyfrau neu ardal waith.

Addurno'r ystafell fyw yn y tŷ

Mae angen detholiad gofalus o'r arddull addurno ar y rhagosodiad allweddol yn y tŷ cyfan, oherwydd bydd cartrefi a gwesteion yn casglu yno i dreulio amser gyda'i gilydd. Mae dyluniad mewnol yr ystafell fyw yn y tŷ yn aml yn cael ei fframio mewn cyfryw gyfarwyddiadau fel:

Dyluniad ystafell fyw tŷ preifat yn arddull minimaliaeth

Bydd y cyfarwyddwyr yn cael eu gwerthfawrogi gan gefnogwyr laconiaeth a thu mewn heb ffrio. Dim ond elfennau addurno ychwanegol ynddo, felly ni ddylent gael eu dewis yn ofalus. Gellir fframio ystafell fyw mewn tŷ preifat yn arddull minimaliaeth fel a ganlyn:

 1. Dim ond arlliwiau beige, ashy, brown a beige sy'n cael eu caniatáu. Gwneir y waliau a'r nenfwd mewn dwy liw tebyg.
 2. Dylai ategolion, i'r gwrthwyneb, fod yn wahanol. Gall clustogau, llwyni bwrdd, lampau bach fod yn goch, glas neu wyrdd, ond heb fanatigrwydd yn eu cyfuniad.
 3. Dylai dyluniad yr ystafell fyw yn y tŷ fod yn gymesur: os defnyddir yr un elfennau (er enghraifft, lampau), ni ddylent fod o wahanol feintiau.
 4. Yn yr ystafell dylai archeb gaeth bob amser, felly dylid storio dyluniadau tebyg i bell o'r teledu ym mlychau neu dylunwyr y noson.

Ystafell fyw yn arddull atoft yn y tŷ

Unconventionality a symlrwydd cain - dyna beth yw atig. Camgymeriad yw meddwl bod y cyfeiriad hwn wedi'i anelu at greu prototeip o addurniad diwydiannol, fel petai'n un o'r ystafelloedd ffatri. Mae dyluniad yr ystafell fyw yn arddull yr atig yn y tŷ yn hytrach na chyfuniad o'r newydd gyda'r hen. Ei nodweddion nodedig:

 1. Elfennau addurniadol anarferol: arwyddion ffyrdd, posteri, gosodiadau plastig.
 2. Absenoldeb arwynebau perffaith llyfn ar waliau a nenfwd.
 3. Cymdogaeth o fewn glasurol gydag addurniad uwch-dechnoleg.
 4. Mae anferthwch a mannau'r ystafell fyw yn cael eu cyflawni gyda chymorth dodrefn amlswyddogaethol.

Ystafell fyw mewn arddull neoclasig mewn tŷ gwledig

Mae'r ateb arddull hwn yn addurniad clasurol, wedi'i addasu i'r tueddiadau presennol. Dim ond ystafell fyw fawr yn y tŷ y gellir ei gyfarparu yn yr arddull hon, gan fod angen gofod sylweddol ar ei holl elfennau. Mae nenfydau uchel, agoriadau ffotograffau trawiadol, soffa cornel eang yn cynnwys y prif nodweddion sy'n ei gwneud hi'n bosibl gwahaniaethu rhwng neoclassiciaeth o gyfeiriadau eraill. Mae'n ei gwneud yn ofynnol:

 1. Defnyddio technegau pensaernïol wedi'u clirio - colofnau, cilfachau mewn waliau, cornis gyda mowldio stwco.
 2. Presenoldeb gemwaith ffug, yn ogystal â charreg a phren naturiol.
 3. Presenoldeb carpedi â phenten trwchus ac uchel: gall dyluniad yr ystafell fyw yn y tŷ gael ei amrywio â gorchuddion llawr eclectig eraill Persia.
 4. Lliw tawel wedi'i atal. Melyn golau, melyn ysgafn, coffi, lafant a gwyn addas ar gyfer papur wal a nenfwd.

Ystafell fyw mewn tŷ mewn arddull glasurol

Mae'r sail o ddylunio cain llym o addurn clasurol yn gosod llinellau syth a pherffaith perffaith, ond nid yn llym. Nid yw addurno'r ystafell fyw mewn tŷ preifat yn rhad, oherwydd bod cost uchel deunyddiau yn arwydd o'r cyfeiriad hwn. Fe'i pwysleisir gyda chymorth pren gwerthfawr, tecstilau o ansawdd, marmor naturiol a hen bethau ar ffurf ategolion mewnol. Mae agweddau eraill ar addurniad clasurol yn cynnwys:

 1. Trefniant cymesur o ddodrefn. Os mewn ystafell ddarlunio, sefydlwch ddau gadair frenhinol neu ddau gynllun yr un fath, dylent fod ar un llinell.
 2. Masgio trawsnewidiadau lliw gyda chymorth mowldinau a chorseli arbennig.
 3. Mae dyluniad yr ystafell fyw yn nhŷ'r arddull clasurol yn caniatáu defnyddio manylion siapiau anarferol - er enghraifft, breichiau mawr neu ffasâd cabinet gyda chlipio.
 4. Addurno'r waliau gyda drychau a phaentiadau.

Ystafell fyw yn arddull Provence mewn tŷ preifat

Wedi'i enwi ar ôl dalaith yr un enw yn Ffrainc, mae'r addurniad wedi'i seilio ar dair prif egwyddor - natur, symlrwydd a rhwyddineb. Bydd y tu mewn yn wahanol mewn dirlawnder lliw, ond dim ond yn llachar, ond yn flinedig. Mae lliwiau pale yn bodoli - lliwiau o donnau môr, pren, lafant, olewydd. Mae ystafell fyw mewn tŷ gwledig yn arddull Provence wedi'i nodweddu gan arwyddion o'r fath o gyfarwyddiadau dylunio eraill:

 1. Arwynebau waliau a dodrefn paentio â phaentiau hylif tryloyw, y mae strwythur y pren neu "shebbie chic" yn dod o dan baent - peintio yn hen artiffisial a pheintio.
 2. Goleuadau ar ffurf cyllyllwyr ffwrnig gydag arlliwiau o arlliwiau tawel a phatrymau anymwthiol.
 3. Lloriau cerrig neu laminedig gyda ffug rhywogaethau pren gwerthfawr. Ni fydd parquet yn llai priodol, ond mae angen i chi baratoi ar gyfer y ffaith ei fod yn costio mwy.

Ystafell fyw mewn tŷ pren yn arddull gwlad

Mae arddull y wlad wedi'i nodweddu gan gynhesrwydd a chysur, felly mae'n debyg mewn sawl ffordd i'r cyd-gymeriad. Dylai symlrwydd gyda chyffwrdd rhamantiaeth ddisodli'r esgusrwydd a chyfuniadau crazy o liwiau. Gellir canslo ystafell fyw glyd mewn ty gwledig gyda'r manylion canlynol:

 1. Goleuadau meddal meddal. Er enghraifft, lampau beige neu sconces ar ffurf deer antlers.
 2. Presenoldeb lle tân. Mae ffynhonnell y tân byw yn addurniad teilwng o ddyluniad y pentref.
 3. Patrymau cribog neu flodau mewn tecstilau a ddefnyddir ar gyfer llenni, clustogwaith soffa a rygiau.
 4. Defnyddiwch flodau ffres neu potiau ffres yn addurn y ffenestri a'r gofod uwchben y lle tân.

Ystafell fyw mewn arddull fodern mewn ty gwledig

Mae dyluniad modern yn gymysgedd o sawl cyfeiriad: celf uwch-dechnoleg, modern, retro a pop. Gellir ystyried ei deilyngdod annhebygol na all hyd yn oed dechreuwr wneud camgymeriadau angheuol wrth ddewis manylion mewnol. Gall ystafell fyw hardd yn y tŷ droi allan os ydych chi'n sylwi ar y dos a chytgord yn unig. Ni ddylid gorlwytho'r ystafell gyda dodrefn, yn ogystal, dylai soffas a chadeiriau bren gael cynllun lliw un lliw. Wrth ddewis arlliwiau ar gyfer waliau a nenfwd, gallwch gyfuno lliwiau golau a thywyll i ehangu lle'r ystafell fwy fyth yn weledol.