Ffibromyoma'r gwteryn: beichiogrwydd fel dull o atal a thriniaeth

Fibromyoma y gwrws yw'r tiwmor pelvig mwyaf cyffredin mewn menywod. Mae meddygon yn canfod y clefyd ym mhob eiliad o'r rhyw deg.

Mae ffibromioma'r gwterws yn neoplasm annigonol, sy'n nodule o feinwe gyswllt sydd wedi gordyfu. Gall eu maint fod yn wahanol - o ychydig filimedrau i 25 cm.

Pan fydd y tiwmor yn datblygu, mae'r gwterws yn cynyddu - fel yn nhyniad plentyn. Felly, yn draddodiadol, mesurir maint ffibroidau mewn wythnosau o feichiogrwydd.

Mae meddygon yn ystyried ffibromioma bach os yw ei faint yn llai na 1.5 cm, sy'n cyfateb i 5 wythnos o feichiogrwydd. Mae'r tiwmor cyfartalog yn cyfateb i 5-11 wythnos o feichiogrwydd. Gelwir tiwmor mawr os yw ei faint yn fwy na 12 wythnos.

Beth yw perygl ffibroidau?

 1. Nid yw addysg yn tueddu i droi i mewn i tiwmor canseraidd, ond mae'n dal yn bosibl mewn 2% o achosion.
 2. Mae myllau mewn ffibroidau yn fwy estynedig ac yn fwy helaeth. Gall hyn ysgogi anemia.
 3. Os yw'r ffibromioma yn ehangu, mae'n pwysleisio ar organau eraill. Mae hyn yn cael ei amlygu gan boen, mewn achosion difrifol, amharu ar waith y bledren a'r coluddion
 4. Gall ffibromyoma ysgogi patholeg beichiogrwydd: abortio, datgysylltiad cynamserol y placenta, gwaedu.
 5. Yn ystod y llafur, mae'r risg o rwystro'r gwter yn cynyddu.
 6. Gall ffibromioma ei gwneud hi'n anodd i'r babi fynd drwy'r gamlas geni. Mae'n bygwth hypoxia y ffetws.

Er mwyn lleihau'r risgiau, mae angen i fenywod beichiog â ffibroidau fod dan oruchwyliaeth meddyg. Dylai cynecologist gael ei hysbysu o unrhyw newidiadau, hyd yn oed bychan, mewn iechyd.

Sut mae'r afiechyd yn datblygu?

Mae yna glefyd mewn menywod o oedran plant, yn y rhan fwyaf o achosion yn 30-35 oed. Yn 45-50 oed, y nifer fwyaf o weithrediadau ar gyfer cael gwared â ffibroidau.

Pam mae ffibroids yn datblygu, nid yw meddygon yn gwybod eto.

Cysylltu ymddangosiad tiwmor gyda:

Mathau o ffibroidau

Mae meddygon yn gwahaniaethu â nifer o fathau o diwmorau, gan ddibynnu ar leoliad nodules y meinwe sydd wedi tyfu'n wyllt:

Pwy sydd mewn perygl?

 1. Menywod sydd ag anhwylderau menstruol (gormod yn gynnar neu'n rhy hwyr y menstruedd, cylch afreolaidd).
 2. Gwneud erthyliadau. Dyma'r straen hormonaidd cryfaf ar gyfer y corff.
 3. Y rhai a roddodd enedigaeth ar ôl 30 mlynedd.
 4. Merched â phwysau dros ben. Mae meinwe braster yn cynhyrchu estrogen yr hormon rhyw benywaidd. Gall ei gormod ysgogi ffurfio tiwmor.
 5. Merched sydd wedi defnyddio atal cenhedlu hormonaidd ers amser maith.

Beth yw symptomau ffibroidau gwterog?

Fel rheol mae'r clefyd yn asymptomatig. Gellir nodi datblygiad ffibroidau trwy:

Ffibromyoma y gwter a beichiogrwydd

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw ffibroidau yn rhwystr i feichiogrwydd. Mae nifer o astudiaethau'n profi bod dwyn babi, eni geni dilynol a bwydo ar y fron yn y gorffennol mewn rhai achosion yn atal twf y tiwmor ac yn cyfrannu at ei ostyngiad.

Fibromyoma a chyfnod ôlmenopawsal

Ar ôl dechrau'r menopos, mae'r swm o estrogen yn gostwng. Mewn llawer o ferched, mae'r tiwmor yn atal tyfu neu ostwng maint. Os na fydd hyn yn digwydd, mae'r gynaecolegydd yn rhagnodi triniaeth.

Sut mae ffibromi wedi'i ddiagnosio dramor?

Mae diagnosis y ffibroidau gwterog yn dechrau gyda chasgliad gofalus o wybodaeth am y claf. Bydd y gynaecolegydd o reidrwydd yn gofyn am ddechrau'r menstruedd, eu cyfnod, y clefydau rhywiol a drosglwyddir, beichiogrwydd ac erthyliadau.

Bydd cam nesaf y diagnosis yn edrych.

Os yw'r meddyg yn amau ​​bod gan y claf tumor, mae angen iddi gael uwchsain. Bydd yr astudiaeth yn pennu'n fanwl ble mae'r nodau wedi'u lleoli a pha faint ydynt. Defnyddir y dull hwn i sefydlu pa mor gyflym y mae'r tiwmor yn tyfu.

Er mwyn pennu strwythur y tiwmor, mae meddygon yn defnyddio MRI.

Mae colposgopi a hysterosgopi yn caniatáu i'r meddyg edrych ar y ceg y groth a'r cawredd cwter trwy gyfrwng systemau optegol arbennig. Felly mae'r meddyg yn pennu'r dull triniaeth arall. Yn ystod y weithdrefn, perfformir biopsi meinwe. Mae archwilio'r sampl o dan ficrosgop yn cadarnhau absenoldeb celloedd canser.

Therapi, llawfeddygaeth neu arsylwi

Os yw'r tiwmor hyd at 1.5 cm, mae'r claf yn ifanc ac yn bwriadu cael babi, nid oes angen triniaeth arbennig. Y prif beth ar hyn o bryd yw rheoli twf ffibroidau.

Yn y gwledydd CIS, mae cleifion â ffibromyoma yn aml yn cael eu rhagnodi ar gyffuriau hormonaidd. Mewn clinigau tramor mae'r arfer hwn yn ceisio symud i ffwrdd - nid yw'r dull bob amser yn helpu i atal twf patholeg. Yn yr achos hwn, mae nifer y hormonau hirdymor yn effeithio'n andwyol ar gorff y fenyw a'i gallu i gael plant yn y dyfodol.

Trin ffibromyoma mewn clinigau tramor

Mae clinigau gynaecolegol tramor yn defnyddio dulliau triniaeth:

 1. Agoriad FUS. Mae'r meddyg yn gweithredu ar gelloedd y ffurfio trwy uwchsain ffocws dan reolaeth MRI. Mae'r weithdrefn yn ddi-boen ac nid yw colled gwaed yn ei olygu, felly mae'n hollol ddiogel. Ychydig oriau'n ddiweddarach, gall menyw adael y clinig. Ar ôl 3 mis ar ôl y driniaeth, gallwch gynllunio beichiogrwydd.
 2. Ysgogi (rhwystro) y llongau sy'n bwydo'r neoplasm. O dan reolaeth y peiriant pelydr-X, caiff paratoad arbennig ei weinyddu i'r rhydweli bugeiliol. Mae ei gronynnau yn rhwystro'r llongau sy'n bwydo'r tiwmor. O ganlyniad, mae'r ffibroidau yn lleihau eu maint neu'n diflannu yn llwyr.

Dangosir gweithdrefnau os yw maint y ffibroidau yn llai na 6 cm.

Os yw'r tiwmor yn fwy, mae meddygon yn tynnu'r nod yn syfrdanol. Ar gyfer hyn, defnyddir llawdriniaeth laparosgopig. Fe'i perfformir gan lawdriniaeth SILS - trwy un darn yn yr ardal navel. Mae techneg arall yn cynnwys llawdriniaeth faginaidd.

Mae'r defnydd o feddygfeydd cadw organau yn caniatáu i fenyw beichiogi a dwyn y plentyn ar ôl cael gwared ar y ffibroidau.

Mae ystadegau clinigau tramor yn nodi, ar ôl llawdriniaeth gynaecolegol i gael gwared â ffibroidau, mae 85% o fenywod wedi cadw'r cyfle i gael plant.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y posibiliadau o drin ffibroidau dramor yn https://en.bookimed.com/.

Tynnu gwallt mewn ffibroidau

Gyda ffibroidau, gellir tynnu gwared ar y gwterws. Mantais y dechneg yw y gallwch gael gwared ar yr afiechyd unwaith ac am byth. Ar ôl llawdriniaeth o'r fath, mae eithriad y clefyd wedi'i eithrio.

Gwneud ymyrraeth o'r fath yn llym yn ôl y dystiolaeth:

Atal ffibromyoma

Er mwyn osgoi tiwmor, mae meddygon yn argymell bod menywod yn cadw at faeth priodol, yn monitro eu pwysau eu hunain. Mae'r clefyd yn dibynnu ar yr hormonau, fel y gallwch chi achub geni plentyn a bwydo ar y fron yn hir.