Hapusrwydd gwrywod blodau - gofal gartref, holl nodweddion tyfu llwyddiannus

Bydd casgliad o anifeiliaid anwes yn addurno'r blodau gyda hapusrwydd y dyn, ac mae gofal cartref ar ei ôl yn gofyn am ofal arbennig. Mae ei bract llachar mawr yn cynnwys siâp calon dynol o liw, pinc, carreg carreg neu liw melyn, yn y ganolfan wedi'i addurno gyda cob hir.

Blodau dyn o hapusrwydd - sut i ofalu?

Mae blodau'r ystafell yn hapusrwydd gwrywaidd wrth nyrsio gartref ym mis Mawrth yn blodeuo ac yn bleser gyda 7-8 mis blodeuo. Gyda gofal priodol, gallant dyfu hyd at 0.8 cm o uchder a chyrraedd 0.5 cm mewn diamedr. Hapusrwydd gwrywod blodau - gofal cymwys yn y cartref:

 1. Ar adeg blodeuo, dileu golau llachar a chorys uniongyrchol. Yn yr haf, dylai'r llwyn sefyll mewn lle cysgodol heb ddrafftiau. Yn y gaeaf, i'r gwrthwyneb, mae angen goleuadau rhagorol ar y blodau i ennill cryfder - caiff ei roi ar sill ffenestr heulog.
 2. Tymheredd delfrydol y cynnwys yw + 18-20 ° C
 3. Mae'r blodau'n caru lleithder, argymhellir ei fod yn cael ei wlychu'n ddyddiol o'r gwn chwistrellu fel bod llai o ddŵr yn disgyn yn unig ar y dail.

Beth yw enw'r hapusrwydd gwrywod blodau?

Yn y bobl, gelwir "blodau anthurium " yn "hapusrwydd gwrywaidd". Mae'n arferol ei gyflwyno i hanner cryf o ddynoliaeth. Yn ôl y credoau, mae'r diwylliant hwn yn ymgorffori dewrder, rhyddid, cariad i fenyw. Mae gan hapusrwydd dyn blodau Anthurium neu fewnol enwau eraill - "fucking tongue", "cynffon mochyn", "flower-flamingo". Ond nid yw'r enwau hyn yn gyfarwydd iawn. Yn aml, gelwir anturium yn "hapusrwydd gwrywaidd", hyd yn oed mae cred bod llwyddiant mewn annedd dyn, lle mae'n tyfu, yn ffodus;

Sut i ddŵr blodeuo ar gyfer hapusrwydd dyn?

Pan fyddwch chi'n gofalu am flodau, nid oes angen gwneud dwr hapusrwydd gwrywaidd yn rhy aml. Yn y gaeaf, mae'n cael ei wlychu unwaith yr wythnos, yn yr haf - bob 4 diwrnod. Ni ddylai dyfroedd fod yn hael, heb ddiffyg lleithder, fel arall fe fydd yn arwain at ddirywiad y rhisome, a fydd yn amlygu fel dannedd y dail. Os byddwch chi'n rhoi'r gorau i ddyfrio'r planhigyn a sychu'r pridd, gellir ei gadw o hyd. Ond gwnewch hynny ar unwaith, cyn gynted ag y mae pennau dail y blodyn yn dechrau troi du. Mae'r diwylliant ystafell hon yn dioddef o ddŵr gwael caled, a recriwtiwyd o dap dŵr yn unig - mae'n rhaid ei ddiogelu, fel arall ni all y blodeuo ddod.

Sut i drawsblannu hapusrwydd gwrywod blodau?

Cynhyrchir hapusrwydd dynion trawsblannu blodau yn y cartref yn y gwanwyn unwaith mewn 1-2 flynedd. I wneud hyn, mae arnoch angen pot fer byr â thyllau draenio, gan fod y system ddiwylliant gwraidd yn ganghennog iawn. Dewisir y blodyn blodau yn ôl y planhigyn ac ni ddylai fod yn fawr, fel arall ni fydd yn dda i flodeuo. Mae trawsblaniad Anthurium yn y cartref yn weithred gymhleth, rhaid ei wneud mewn gemwaith, er mwyn peidio â thorri'r gwreiddiau tendr a'r dail. Rheolau trin - gofal:

 1. Ar waelod y pot, gosodir draeniad , fel na fydd y gwreiddiau'n cylchdroi wrth wlychu.
 2. Pan gludir trawsgludiad, mae'r hen blanhigyn, ynghyd â'r clod o ddaear, yn cael ei anfon i bot newydd a'i chwistrellu â phridd.

Hapusrwydd blodau gwryw - pa fath o bridd sydd ei angen?

Mae gofal Anthurium yn y cartref fel swbstrad yn addas ar gyfer cyfansoddiad tir bras, dailiog, ffibriog o dywarchen a gronynnau mwsogl mwsogl, rhisgl a lludw coed. Mae cyfansoddiad o'r fath yn rhwystro lleithder yn dda ac yn agos at naturiol. Mae angen aer ar y system wraidd, felly y pridd ar gyfer y blodyn yw bod hapusrwydd dyn yn rhydd. I wneud transshipment, does dim rhaid i chi baratoi'r gymysgedd eich hun, gallwch brynu tir ar gyfer tegeirianau mewn siop arbenigol.

Blodau dyn o hapusrwydd - sut i luosi?

Atgynhyrchir Anthurium gan yr opsiynau canlynol:

 1. Halenusrwydd blodau dyn - atgynhyrchu coesau â dail. Y dull hwn yw'r symlaf, gellir ei ddefnyddio gyda phob trawsblaniad i ddiweddaru'r planhigyn. Mae nifer o esgidiau ochrol gyda gwreiddiau a dail o lwyn y fam wedi'u gwahanu a'u plannu mewn cynhwysydd parod gyda phridd addas.
 2. Toriadau. Ar gyfer atgynhyrchu hapusrwydd gwrywaidd, mae brigau yn 15-20 cm o hyd a'u plannu mewn cynwysyddion dros dro gyda vermiculite i ddyfnder o 5 cm. Ar ôl y mis mae'r toriadau'n dod yn wreiddiau a gellir eu plannu mewn pot paratowyd gyda phridd.
 3. Hadau. I ffurfio hadau, mae peilliad disg cotwm yn cael ei gynhyrchu gan yr inflorescence. Mae'r ffrwythau aeddfed yn cael eu tynnu gyda phwyswyr, mae'n aeddfedu am 8 mis. Mae hadau yn cael eu tynnu, eu golchi gyda datrysiad gwan o potangiwm trwyddedau, ac yn cael eu hau ar haen perlit. Cânt eu plygu i'r is-haen gan waelod y can, ac mae'r ffilm yn cynnwys y cynhwysydd. Mae planhigion yn ymddangos ar ôl ychydig wythnosau. Mae ffrwydro ifanc gyda phâr o ddail yn ymuno â chymysgedd o dail dail, glo o bren, mullein a mawn, wedi'i gymryd mewn rhannau cyfartal. Wrth iddynt dyfu - maent yn symud i mewn i longau mwy eang.

Hapusrwydd dyn blodau - sut i ofalu am flodeuo?

Yn aml mae'r blodau anthurium bron yn ystod y flwyddyn, gan orffwys yn unig yn ystod misoedd y gaeaf. Pe bai problem: pam nad yw'r blodyn yn blodeuo ar gyfer hapusrwydd dyn, yna, wrth drin y planhigyn, ni chymerir i ystyriaeth rai argymhellion ar gyfer gofalu. Cynghorion sylfaenol i ddarparu llwyn o frwd:

 1. Dylid trawsblannu hapusrwydd gwrywaidd yn rheolaidd, o leiaf unwaith bob 2 flynedd.
 2. Yn ystod y trawsblaniad, mae'n well plannu'r egin trwy rannu'r llwyn.
 3. Dewisir y pot diwylliant yn unol â maint ei system wreiddiau.
 4. Mae'n bwysig dewis y pridd iawn - gyda humws, gronynnau mwsogl, siarcol, rhisgl, fel bod ocsigen yn darparu gwreiddiau'r planhigyn yn dda.
 5. Mae dyfroedd cymwys a chreu mwynau yn orfodol.
 6. Rhaid torri blagur blodau gyda siswrn miniog yn y gwaelod.
 7. Nid yw'n caniatáu blodeuo hapusrwydd gwrywaidd fel llall ac fel gweddill o oleuad yr haul. Mae'n bwysig arsylwi amodau goleuo'r blodyn: yn yr haf - yn cysgodi yn yr haul, yn y gaeaf - goleuo ychwanegol.
 8. Bydd helpu anthurium i lif yn helpu i wisgo'r gwisgoedd ar ffurf gwrtaith hylif gyda photasiwm a ffosfforws ar gyfer cnydau blodeuo - Delfrydol , Oeri, Bud. Ychwanegwch y gall asidedd y pridd gael ei dywallt mewn pot o nodwyddau conifferaidd. Ni ddylai calsiwm yn y gwrtaith fod.

Sut i fwydo blodau hapusrwydd dyn?

Er mwyn gwneud y planhigyn yn hapus gyda dail lush a blodeuo llachar, mae angen colur ychwanegol arno. Gwneir y gorau o flodeuo hapusrwydd y dyn yn ystod y cyfnod twf gweithredol - yn y gwanwyn a'r haf. I wneud hyn, defnyddiwch fwynau mwynol ac organig gyda chynnwys isel o galsiwm a nitrogen. Gwnewch hyn bob pythefnos, yn ôl pob tro yn atebion amgen. Gallwch brynu gwrtaith ychwanegol yn y siop flodau a fwriedir ar gyfer y rhywogaeth hon, defnyddio'r cyfarwyddiadau. O fis Medi i fis Chwefror, mae'r blodyn yn dechrau cyfnod o orffwys, ar yr adeg hon mae'r bwydydd yn cael ei atal.

Mae blodyn blodau'r dyn yn marw - beth i'w wneud?

Er bod y planhigyn yn gyflym, nid yw'n aml yn mynd yn sâl. Y blodyn yw hapusrwydd dyn, nid yw gofal cartref yn cael ei berfformio'n iawn, gall y blodau flodeuo ychydig, mae'r dail yn cael eu gorchuddio â mannau tywyll, mae cynghorion y platiau'n sych. Mae Yellowness on greenery yn ddangosydd nad yw anifail anwes domestig yn derbyn llawer o olau. Mae tywyllu'r platiau yn awgrymu bod y diwylliant yn oer. Yn aml mae blodyn yn dechrau marw os oes problemau gyda gwreiddiau neu mewn pridd rhy galed. Sut i adfywio blodau hapusrwydd dyn:

 1. Tynnwch y llwyn o'r pot yn ofalus, torri gwreiddiau cudd a marw (brown neu felyn), adael gwreiddiau ysgafn a chig.
 2. Dylai'r blodau gael ei blannu mewn pridd newydd, wedi'i gymysgu â siarcol, mwsogl a rhisgl.
 3. Rhaid torri'r dail sych, gan chwistrellu rhan ddaear y llwyn yn rheolaidd gyda biostimulator twf, er enghraifft, Kendal.
 4. Yn ystod y cyfnod ailddatganu, dylai'r anifail anwes gael ei lledaenu â chreu mwynau.