Mae gan y cwningen ddolur rhydd, beth i'w wneud - argymhellion gofal ymarferol

Yn ddiweddar, mae cwningod addurniadol yn dod yn ffefrynnau poblogaidd anwes, ond mae angen eu gofal yn ofalus, gan eu bod yn aml yn gallu sâl. Mae'n bwysig gwybod beth i'w wneud os oes gan y cwningen ddolur rhydd, gan fod hwn yn symptom peryglus ac os na chaiff ei drin, gall yr anifail farw.

Dolur rhydd mewn cwningod - achosion

Mae llawer o berchnogion anifeiliaid anwes yn credu nad yw diffyg traul yn broblem ddifrifol ac nid yw'n rhoi sylw iddo, gan wneud camgymeriad. Mae nifer o resymau sy'n esbonio pam fod gan gwningod ddolur rhydd:

 1. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r broblem gyfan yn gorwedd mewn bwyd o ansawdd gwael, er enghraifft, mewn bwyd gwych. Gall ysgogi dolur rhydd fod yn weddill o ffrwythau a llysiau yn y fwydlen. Yn arbennig o beryglus yw bwydydd sy'n cynnwys llawer o starts a phrotein.
 2. Mae methiannau yn y system dreulio yn digwydd o ganlyniad i'r straen a drosglwyddwyd, er enghraifft, oherwydd newidiadau symud neu fwyd sydyn.
 3. Os oes gan y cwningod ddolur rhydd, yna cyn penderfynu beth i'w wneud a beth yw'r achosion posibl, mae'n werth nodi y gall madfallod gael ei achosi gan llyngyr yn gorff yr anifail. Mae anhwylder arall yn achosi problemau gyda'r dannedd, gyda gwaith y system gen-gyffredin ac annormaleddau eraill.

Dolur rhydd mewn cwningod bach

Dylid rhoi sylw arbennig i unigolion ifanc, gan fod ganddynt ddolur rhydd yn amlach nag eraill. Mae hyn yn digwydd yn y rhan fwyaf o achosion hyd at ddau fis, felly mae'n well dewis anifeiliaid anwes i ddewis anifeiliaid hŷn. Dylech wybod pam fod gan y cwningen stôl rhydd:

 1. Achos cyffredin yw gwasgu anifeiliaid ifanc oddi wrth eu mam yn gynnar. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y system dreulio yn dal i gael ei addasu'n wael i fwyd confensiynol. Os yw cynnyrch newydd yn cael ei ychwanegu at ddeiet y babi, mae'r risg o ddolur rhydd yn cynyddu'n sylweddol.
 2. Gall datrys camweithrediad yn y system dreulio coccidiosis . I drin clefyd o'r fath bydd gwrthfiotig. Os na wneir hyn, bydd y babi yn marw rhag dadhydradu.

Mae gan y cwningen ddolur rhydd ac mae'n tynnu'r coesau ôl

Bydd llawer yn cael eu synnu gan y ffaith y gall stôl prin achosi i'r clogog roi'r gorau iddi. Mae'n bwysig i chi ymgynghori â meddyg ar unwaith a pheidio â chaniatáu i feces gwaed gael ei ffurfio. Mae paralysis a stôl hylif mewn cwningen yn deillio o faetholiad amhriodol, diffyg fitamin, presenoldeb bacteria niweidiol a heintiau yn y corff. Mae problem arall yn deillio o'r jamio o derfynau, anafiadau a hernia cefn y nerfau.

Mae'r cwningod wedi blodeuo a dolur rhydd

Mewn rhai achosion, mae perchnogion anifeiliaid wedi'u cloddio yn arsylwi yn eu anifeiliaid anwes a symptomau annymunol fel dolur rhydd ac chwyddo. Mewn cwningod confensiynol neu addurniadol, gall dolur rhydd a blodeuo gael eu sbarduno gan ddadhydradiad, straen, a phrinder yn y diet o ffibrau bras sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithredu'r coluddyn yn briodol. Mae clefyd yr abdomen neu fel y'i gelwir yn tympania, yn digwydd o ganlyniad i ffordd o fyw eisteddog neu gymryd gwrthfiotigau.

Dolur rhydd mewn cwningod - triniaeth ac atal

Pan gaiff dolur rhydd ei ganfod yn eich anifail anwes, mae'n bwysig ceisio penderfynu ar y diagnosis cyn gynted ā phosib a gwella amodau cadw. Mae yna awgrymiadau ar sut i drin stôl rhydd mewn cwningen:

 1. Glanhewch y cawell yn syth i gael gwared ar y feces lle mae microbau hyfyw sy'n beryglus i'r anifail. Os oes angen, golchwch yr anifail a sicrhewch roi dŵr glân. Argymhellir i roi sylw i liw, arogl a chysondeb y stôl ac os oes ganddo arogl cryf neu amhureddau mwcws, yna mae'n rhaid ei gasglu a rhaid ei gymryd i'w dadansoddi.
 2. Os yw'r broblem yn cael ei ysgogi gan wenwyn bwyd, yna o'r diet ar ôl cynaeafu llysiau, glaswellt a ffrwythau. Rhowch y cwningen dim ond gwair a gwydr bwyd sych.

Trin dolur rhydd mewn cwningod yn y cartref

Pan nad oedd cyfle i brynu meddyginiaethau, roedd pobl yn defnyddio ryseitiau gwerin, ac mae llawer ohonynt wedi cyrraedd hyd heddiw. Y peth gorau yw cyfuno triniaeth o'r fath â meddyginiaethau. Os oes gan y cwningen ddolur rhydd ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud, argymhellir rhoi'r gorau i ryseitiau o'r fath:

 1. Cattail. Mewn 200 ml o ddŵr berw, rhowch 1 llwy fwrdd. perlysiau a mynnu cyn oeri. Mae'r cwningen yn cael ei dywallt i'r geg am 1 llwy fwrdd. Mae'n well i'r pwrpas hwn ddefnyddio chwistrell heb nodwydd.
 2. Fferyllydd Camomile. Mae'n werth dod i wybod beth i'w wneud os oes gan y cwningen wenith a stôl rhydd. Yn yr achos hwn, bregwch y camera yn y ffordd arferol (mae'r rysáit ar y pecyn). Mae'r canlyniad yn ateb melyn ysgafn. Rhowch ei gwningen dair gwaith y dydd am 1 llwy fwrdd. llwy. Hyd y driniaeth - 10 diwrnod.
 3. Rhisgl Derw. Wrth ddisgrifio'r cynllun, beth i'w wneud â dolur rhydd, mae'n werth nodi bod dadhydradu difrifol gyda chlefyd o'r fath, felly mae'n rhaid i'r anifail anwes gael ei dyfrio'n orfodol. Mewn dŵr yfed, argymhellir ychwanegu addurniad o frisgl derw.
 4. Gallwch gynnwys yn y diet o laswellt cwningod , sydd ag effaith astringent, er enghraifft, yarrow, cnau gwenyn chwerw a beichiog.

Beth i roi cwningod am ddolur rhydd?

Os bydd problem debyg yn digwydd, mae'n bwysig dechrau triniaeth ar unwaith, oherwydd gall dadhydradu difrifol achosi marwolaeth yr anifail. I ddeall sut i drin dolur rhydd mewn cwningod, mae'n well cysylltu â'r milfeddyg i gael y meddyginiaethau cywir. Yn amlach mae'r meddyg yn argymell dewis dulliau o'r fath:

 1. Mae "Linex" yn arf effeithiol sy'n normaleiddio'r fflora coluddyn, a'i ddirlawn â bacteria. Rhowch y cwningen yn y bore a'r nos am 0.5 capsiwlau.
 2. Mae carbon wedi'i gymell yn argymell y defnydd mewn achosion brys. Rhowch yr anifail yn ofynnol am 1/4 h. Tabl. Mae'n ddaear cyntaf, ac yna'n cael ei ddiddymu mewn dŵr berwedig.
 3. Mae'n bwysig deall beth i'w wneud â ffurfiau cymhleth o ddolur rhydd, felly mae'r cyffur milfeddygol "Baytril" yn rhoi canlyniadau da. Fe'i chwistrellir yn is-lyman i'r ardal withers. Mae dosage yn cyfrifo hyn: am 1 kg o bwysau mae angen 0.1 ml o'r cyffur arnoch. Gwanhau'r cynnyrch yn gyntaf mewn 1 ml o saline. I helpu'r cwningen, dylid cymryd pigiadau dair gwaith y dydd.

Atal dolur rhydd mewn cwningod

Mae nifer o argymhellion a fydd yn helpu i atal problemau gyda'r system dreulio. Os oes gan gwningen ddolur rhydd, mae'n werth ystyried nid yn unig beth i'w wneud, ond hefyd mewn dulliau atal.

 1. Yn y diet, ni ddylai fod yn ormod o ffrwyth a grawnfwydydd.
 2. Nid oes angen i chi arbrofi gyda'r fwydlen, gan gynnwys egsotig ac anarferol ar gyfer ei gynhyrchion coluddyn yn y fwydlen cwningod.
 3. Er mwyn peidio â chyffwrdd â chlefyd cwningen, dolur rhydd a phroblemau eraill gyda'r system dreulio, mae angen cadw'r gell yn lân. Os yw'r annedd yn aflan, yna bydd y bacteria'n mynd i mewn i'r bwyd. Mae'n bwysig monitro glendid y dŵr.
 4. Cyn i chi roi llysiau a ffrwythau llysiau, rhaid eu golchi'n drwyadl.