Olew bath - gweithdrefnau SPA yn y cartref

Ymhlith y triniaethau harddwch cartref sydd ar gael yw'r bathdonau mwyaf dymunol. Maent yn rhoi pleser digyfeiriol, gan orfodi iddynt ddychwelyd atynt dro ar ôl tro. Yn yr hen amser, dim ond pobl gyfoethog a allai fforddio'r pleser hwn. Hyd yn oed heddiw mae pobl ifanc yn eu harddegau yn gwybod sut i ddefnyddio olew ar gyfer bath. Gellir gwneud gweithdrefnau dwr o leiaf bob dydd.

Sut i ddefnyddio olew bath?

Mae'r egwyddor o effaith gweithdrefnau dŵr yn gymhleth. Y rheswm am ddylanwad ar y pryd yw 3 ffactor: pwysedd dŵr, ei gyfansoddiad tymheredd a chemegol. Diolch i hyn, mae gan yr organeb effaith aml iawn:

 1. Mae'r pwysau ar y system cyhyrysgerbydol yn gostwng, mae teimlad o ddiffyg pwysedd yn cael ei greu. Mae hyn i gyd yn darparu hyfywedd dŵr.
 2. Mae'r pores yn cael eu hagor, oherwydd mae'r croen yn dechrau anadlu'n llawn.
 3. Gwella gwaith yr organau mewnol - mae'r galon, yr arennau a'r ysgyfaint, yn arferol yn anadlu ac yn tynnu marwolaeth o waed yn y corff.
 4. Yn cynyddu treiddiad sylweddau gwerthfawr yn y croen.
 5. Mae lefel yr hormonau straen yn lleihau. Ar ôl y driniaeth, mae rhuthr o nerth.

Cyn defnyddio'r olew ar gyfer bath, bydd angen i chi ddarganfod pa effaith a ddisgwylir o'r weithdrefn hon. Mae'r canlyniad yn dibynnu ar dymheredd y dŵr a'r "adchwanegion" a ddefnyddir. Gall baddonau fod:

Rheolau ymolchi:

 1. Ni allwch nofio ar stumog llawn. Rhaid pasio 2-3 awr ar ôl bwyta.
 2. Cyn i chi fynd i'r baddon, mae angen i chi fynd â chawod. Diolch i hyn, bydd y croen yn amsugno maetholion yn well.
 3. Peidiwch â chymryd bath yn rhy hir. Gall gweithdrefnau hir-or-leddfu'r corff.
 4. Gwaherddir bathodynnau am ddiabetes, methiant y galon, clefydau gynaecolegol a beichiogrwydd.
 5. Mae angen i chi ryddhau eich hun rhag meddyliau negyddol.

Sut i ddefnyddio olew bath solet?

Mae gan Butters gynnwys uchel o asidau brasterog dirlawn. Yn ogystal, maent yn gyfoethog o fitaminau ac elfennau gwerthfawr eraill. Eu pwynt toddi yw 50 ° C, felly wrth storio, maent mewn cyflwr cadarn. Gellir defnyddio olew bath o'r fath:

Defnyddiol iawn ar gyfer lledr. Mae ganddynt effaith hudol ar yr epidermis. Gan ddewis olewau cadarn ac aromatig ar gyfer y bath, ewch i'r cam nesaf - toddi y Butters. Bydd yn cymryd ychydig o olew caled - yn llythrennol 10-25 gram. Caiff dŵr ei gasglu a'i gyfoethogi gydag "ychwanegion". Mae ffilm denau yn ffurfio ar wyneb y bath. Mae'r dŵr ei hun yn mynd yn fwy meddal. Dylai cymryd bath fod hyd at 20 munud. Gellir perfformio gweithdrefn gwlychu ychydig neu weithiau yr wythnos.

Olew bath mewn peli

Mae'r bomiau hyn yn wahanol i gyfansoddiad, lliw ac arogl. Gall sylweddau o'r fath gynnwys y sylweddau canlynol:

Ar ôl dewis bom, sy'n cynnwys olewau bath lliwgar neu boteli arlliw, ewch i'r weithdrefn ei hun. Yn y tanc mae angen i chi gasglu digon o ddŵr (oer, cynnes neu boeth). Yna dylech ostwng y bom i'r tiwb a'i aros nes ei fod yn diddymu'n llwyr. Yna, cânt eu trochi mewn dŵr sydd wedi'i orlawn â olewau. Gall cymryd bath fod o 15 munud i hanner awr. Mae nifer y gweithdrefnau a argymhellir gan cosmetolegwyr unwaith yr wythnos.

Olewau hanfodol ar gyfer bath

Mae yna wahanol grwpiau o ychwanegion aromatig, y mae eu cynrychiolwyr yn debyg yn eu heffaith ar y corff. Wrth ddewis olew bath, dylid ystyried ei arogl a'i bwrpas. Gallant fod:

Gall pob olew aroma gael ei wahaniaethu'n amodol i mewn i 3 grŵp:

 1. Citrws - calch, tangerin, oren, grawnffrwyth.
 2. Ecsotig - myrtl, myrr, sandalwood, ewcalipws.
 3. Floral - geraniwm, ylang-ylang, camlas, palmarose, lafant.

Olewau hanfodol - da a drwg

Mae gan ychwanegion aromatig a ddewiswyd yn briodol effaith hynod ar y corff. Maent yn helpu i gyflawni'r canlyniadau canlynol:

 1. Gwnewch yn dda a lleddfu symptomau blinder.
 2. Gwella cyflwr y croen - cynyddu elastigedd ac elastigedd, ymladd â phlicio a chriben "oren".
 3. Cymedroli'r cefndir hormonaidd - helpu menyw i deimlo'n gytbwys a hunanhyderus.
 4. Cynyddu libido - mae hyn er budd cymhorthion olew-aphrodisiacs.
 5. Rhyddhau poen - mae'r effaith fwyaf ar y rhan fwyaf o ychwanegion aromatig hwn.
 6. Cynyddu imiwnedd - mae gan bob olew hanfodol nodweddion gwrthficrobaidd a gwrthlidiol.

Hyd yn oed gyda defnydd hir o ychwanegion aromatig o'r fath, nid oes unrhyw effaith gaethiwus. Oherwydd hyn, gellir defnyddio olewau o'r fath am amser hir at ddibenion therapiwtig neu ataliol. Fodd bynnag, mae gan asiantau aromatig "agweddau" peryglus. Priodir priodweddau niweidiol olewau hanfodol yn uniongyrchol i ansawdd isel y cynnyrch hwn. Er mwyn amddiffyn eich hun rhag "annisgwyl", mae'n bwysig dilyn y fath argymhellion:

 1. Prynwch y cynnyrch yn unig mewn mannau manwerthu profedig.
 2. Peidiwch â defnyddio olewau synthetig at ddibenion meddyginiaethol.
 3. Peidiwch â phrynu offeryn rhy rhad - mae'r broses o gynhyrchu cynhyrchion o'r fath yn llafur-ddwys ac yn ddrud.
 4. Storio olew bath mewn cysgod oer.
 5. Peidiwch â defnyddio'r cynnyrch gyda bywyd silff sydd wedi dod i ben.

Ond gall hyd yn oed nodweddion buddiol olewau hanfodol gael eu hepgor os yw'r meddyginiaethau hyn yn cael eu camddefnyddio. Gall peryglus fod:

Sut i ychwanegu olew hanfodol i'r baddon?

Dylid defnyddio asiant aromatig fel a ganlyn:

 1. Y swm uchaf a ganiateir o ether yw 10 diferyn. Os yw'r asiant aromatig yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf, yna dylai'r dossiwn fod yn 2 waith yn llai. Mae'r cyfyngiad hwn ar faint o ddiffygion o olew hanfodol i'w ychwanegu at y bath yn helpu i atal adwaith negyddol o'r corff.
 2. Peidiwch ag ychwanegu ethers yn ystod recriwtio dŵr neu pan fydd y jacuzzi yn cael ei droi ymlaen.
 3. Rhaid cymysgu asiant cyn-aromatig gydag olew sylfaenol neu halen môr.
 4. Dylai dŵr gael ei gymysgu'n dda. Bydd hyn yn sicrhau dosbarthiad hyd yn oed o'r "ychwanegyn".

Pa mor gywir yw cymryd bath gyda olewau hanfodol?

Er mwyn gwneud y mwyaf o effaith y weithdrefn, mae angen ymagwedd arbennig arno. Mae rheolau cyfan ar sut i gymryd bath gyda olewau hanfodol. Dilynwch yr argymhellion hyn:

 1. Dylai'r tymheredd dŵr fod orau - nid yn boeth ac nid yn oer, ond yn gynnes.
 2. Ni argymhellir defnyddio ewyn neu gel bath yn ystod y weithdrefn hon. Bydd y glanedyddion hyn yn lleihau effeithiolrwydd yr ether.
 3. Hyd y weithdrefn ddŵr yw hyd at 20 munud. Fel bath gyda olew olewydd, dylid ei wneud unwaith yr wythnos. Ar gyfer dibenion therapiwtig, penodwch y weithdrefn bob diwrnod arall.

Caerfaddon gydag olew oren

Mae'r weithdrefn hon yn cael effaith fuddiol ar y corff. Mae gan bath gyda olew oren yr effeithiau hyn:

Caerfaddon gydag olew cŵn

Mae'r cynnyrch aromatig hwn yn dŷ tŷ go iawn o sylweddau gwerthfawr. Gan feddwl pa olew hanfodol i ddewis bath, yn aml yn aros mewn cwm. Mae gan weithdrefnau dŵr â "ychwanegyn" o'r fath effaith o'r fath:

Caerfaddon gydag olew lafant

Mae gan yr asiant aromatig ystod eang o gamau gweithredu. Mae'n perthyn i'r categori "olewau hanfodol ymlaciol ar gyfer bath". Yn ogystal, mae presenoldeb yr "ychwanegyn" hwn yn cael effaith ar y corff:

Caerfaddon gydag olew mintys

Mae gan y cynnyrch aromatig arogl amlwg. Fe'i defnyddir fel olew ymolchi ymolchi. Fodd bynnag, gall hefyd gael effeithiau eraill ar y corff:

Caerfaddon gydag olew eucalyptws

Mae'r arogl hwn yn un o'r antiseptig mwyaf pwerus. Felly, gan ddewis olewau hanfodol yn yr ystafell ymolchi, rhoddir blaenoriaeth iddo. Mae "ychwanegyn" o'r fath yn helpu: