Sut i ddewis gwresogydd - pa fath orau yw gwresogi'ch cartref?

Os nad ydych chi'n gwybod sut i ddewis gwresogydd ar gyfer tŷ, dacha neu ystafell arall, mae'n bwysig deall pa baramedrau y mae angen i chi roi sylw i'r ddyfais i gyflawni ei dasgau yn dda ac nid yn siomedig. Mae gan bob rhywogaeth ei nodweddion ei hun.

Pa fath o wresogyddion sydd yno?

Rhennir pob gwresogydd yn ôl dau brif faen prawf: ffynhonnell ynni a'r dull gwresogi. Yn ôl y paramedr cyntaf, mae dyfeisiau sy'n gweithredu o nwy, trydan a thanwydd hylif yn cael eu hynysu. Dylid hefyd nodi pa fath o wresogyddion sydd ar gael i'r tŷ yn ôl y dull gwresogi:

 1. Mae gwres yn cael ei drosglwyddo gan ymbelydredd.
 2. Mae llif yr aer yn cael ei gymysgu gan gyffyrddiad naturiol, gan fod dwysedd gwahanol yn yr awyr oer ac yn gynnes;
 3. Gwresogir yn cael ei gynnal gan gylchrediad aer gorfodi.

Gwresogydd is-goch - nodweddion

Nid yw'r ddyfais hon yn gweithio gan yr egwyddor o wresogi'r aer, ond mae'n cynhesu'r gwrthrychau sydd o gwmpas. Mae gwahanol fathau o wresogyddion is-goch, sy'n wahanol mewn dyluniad, felly mae yna opsiynau llawr, wal ac opsiynau eraill. Wrth ddewis, dylai un ystyried meini prawf o'r fath:

 1. Wrth ddewis pŵer y ddyfais, mae angen cofio bod angen 1 kW ar gyfer gwresogi 1 m 2 .
 2. Nid yw'n werth dilyn y brandiau enwog, oherwydd mae dyfeisiau gweddus gan gynhyrchwyr Tsieina.
 3. Wrth benderfynu sut i ddewis gwresogydd math-IR, mae'n ddoeth talu sylw i fodelau gyda thermostat ar gyfer cynnal a chadw tymheredd, synhwyrydd i'w diogelu rhag gwrthdroi a gorwneud. Ar gyfer defnydd cyfleus, mae angen rheolaeth bell arnoch.

Nodweddion gwresogydd cwarts

Plât monolithig yw dyluniad y ddyfais hon, lle mae coil gwresogi. Mae'n werth sôn am y prif fathau o wresogyddion ar gyfer y tŷ, sy'n cael eu rhannu yn ôl yr egwyddor o waith:

 1. Is-goch . Mae gosodiadau o'r fath yn cynhyrchu ymbelydredd is-goch. Dylid dewis yr opsiwn hwn os nad oes digon o wres na dylid datrys y broblem gyda'r diffygion wrth weithredu gwresogi ardal. Sylwch fod 10 k 2 yn ei gwneud yn ofynnol 1 kW o bŵer.
 2. Convection. Gyda chymorth dyfeisiadau o'r fath, mae gwresogi yn digwydd oherwydd cysyniad aer. Mae'r opsiwn hwn yn addas ar gyfer system wresogi ymreolaethol.

Sut i ddewis gwresogydd olew?

Mae dyluniad metel yn ddyluniad y ddyfais hon, y tu mewn iddo mae elfen wresogi ac olew mwynau. Yn allanol, mae'r gwresogydd yn debyg i batri ffatri. Gan ddewis y mathau hyn o wresogyddion gofod, mae angen i chi ganolbwyntio ar feini prawf o'r fath:

 1. Pŵer uchaf y ddyfais yw 3 kW, felly ar gyfer ystafelloedd mawr mae angen sawl copi arnoch.
 2. Gall nifer yr adrannau yn y gwresogydd fod o 5 i 14, ac yma mae'n werth ystyried y bydd mwy o adrannau, yn gyflymach y bydd yn gwresu'r ystafell, ond bydd angen mwy o drydan. Mae'n well dewis 6-8 adran, a dylent fod yn gul.
 3. Wrth benderfynu sut i ddewis gwresogydd olew , dylech argymell dewis modelau gyda swyddogaethau ychwanegol o'r fath: dangosydd ysgafn, rheoleiddiwr tymheredd, nifer o ddulliau gweithredu, amserydd, lleithydd aer adeiledig a ffan.

Sut i ddewis gwresogydd convector ar gyfer eich cartref?

Mae gan wresogyddion o'r fath ddyluniad syml: casio metel gydag elfen wresogi y tu mewn iddo, gan weithio o rwydwaith trydanol. Os oes gennych ddiddordeb yn y math o wresogyddion sydd ar gael ar gyfer tŷ, a pha fath o fath convector mae'n werth ei ddewis, yna ystyriwch yr argymhellion hyn:

 1. Mae'n well pe bai'r elfen wresogi yn cael ei fwrw monolithig, gan y bydd yn para am amser maith ac mae'n gweithio'n fwy effeithlon nag eraill.
 2. Os oes angen y gwresogydd convector fel atodiad i'r gwres canolog, yna caiff y pŵer ei gyfrifo fel bod ar gyfer pob 1 m 2 mae 25 watt. Os nad oes gwres arall, yna mae'r gwerth hwn yn cynyddu i 40 W.
 3. Gan ddisgrifio sut i ddewis gwresogydd, dylech dalu sylw i swyddogaethau ychwanegol. Cyfleus yw'r rheoleiddiwr, sy'n caniatáu newid y tymheredd, a'r thermostat. Mae atodiad da yn ionizer adeiledig sy'n amsugno llwch ac yn dirlawni'r aer gydag ïonau negyddol. Defnyddiol ac amddiffyn rhag gwrthdroi.

Mathau o wresogyddion nwy

Ar gyfer gwresogi ardaloedd bach o 6-10 m 2 , gellir defnyddio dyfeisiau sy'n gweithio ar nwy. Dod o hyd i sut i ddewis gwresogydd da, mae'n werth nodi bod gosodiadau nwy wedi'u rhannu'n fodelau cludadwy ac estynedig. Yr opsiwn cyntaf yw gwresogi dros dro, mae'n fach o faint ac yn y rhan fwyaf o achosion yn cael ei roi ar y llawr. Mae dyfeisiadau stondin yn gweithredu o'r prif neu nwy balŵn, ac fe'u gosodir ar le parhaol. Maent yn bwerus ac yn gofyn am ddefnyddio offer ychwanegol.

Gellir rhannu mwy o wresogyddion nwy yn fodelau catalytig, is-goch a chyffelyb. Mae ychydig o awgrymiadau ar sut i ddewis gwresogydd nwy:

 1. Os ydych chi'n bwriadu gosod gwresogydd parcio, y gellir ei ddefnyddio yn rheolaidd ac yn barhaus, yna mae'n well stopio yn y convectorau nwy.
 2. I wresogi pâr o ystafelloedd sydd â chyfanswm arwynebedd o ddim mwy na 20 m 2 , yna dewiswch wresogydd catalytig sy'n ddiogel a heb sŵn.
 3. Pan fydd angen i chi wresogi dacha, modurdy neu warws, ystyriwch fodelau o wresogyddion isgoch gyda llosgydd ceramig.
 4. Ar gyfer ardaloedd awyr agored, prynwch gwn wres.

Gwresogydd ar y llawr ar ffurf carped

Nid yw bob amser yn bosibl trefnu gwresogi llawr traddodiadol ac yna gallwch chi roi sylw i'r carped symudol gyda gwresogi. Mae ei ddyluniad yn awgrymu y presenoldeb rhwng y ddwy haen o wresogydd ffilm carped â ffibr carbon. Os ydych chi'n meddwl pa gwresogydd i ddewis am balconi ac ar gyfer ystafelloedd eraill i'w ddefnyddio yn ôl yr angen, bydd carped o'r fath yn opsiwn ardderchog. Mae ganddi ardal fawr, yn symudol ac yn ddiogel, nid yw'n sychu aer ac nid yw'n llosgi ocsigen.

Y gwresogydd ar ffurf lle tân

Os nad oes posibilrwydd adeiladu lle tân go iawn, yna gallwch ddefnyddio dewis arall ardderchog - gwresogydd ar ffurf lle tân. Gan ddisgrifio pa fath o wresogyddion, dylid nodi bod llefydd tân o'r fath yn gweithio gyda ffoil, gwresogydd ffans, hidlwyr golau a sidan. Yn y dyluniad, mae arddangosfa ar y llun y darlunir y llun o fflam byw ynddi.

 1. Ystyriwch nodweddion technegol y cynnyrch ac o reidrwydd ar y pŵer, gan fod y ffigwr hwn yn uwch, bydd y gwresogi ystafell yn gyflymach.
 2. Dewiswch le tân ar gyfer dyluniad yr ystafell, oherwydd mae yna ddyluniadau gwahanol ac argaen: teils, cerrig, gwenithfaen ac yn y blaen.
 3. Gwerthuswch nodweddion ychwanegol, gan roi blaenoriaeth i'r rhai mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, mae llefydd tân gyda lleithydd aer, rheoleiddiwr gwres, auto-gau ac yn y blaen.

Gwresogydd ar ffurf llun

Mae technolegau newydd wedi cyffwrdd â gwresogyddion hefyd a heddiw mae'n bosib cael panel addurniadol gyda phatrwm prydferth, y tu mewn mae yna edau ffibrog carbonaceaidd. Ar ôl cysylltu, maent yn dechrau allyrru tonnau isgoch, gwresogi gwrthrychau o gwmpas.

 1. Gellir defnyddio gwresogydd wedi'i osod ar wal mewn ffurf llun , yn dibynnu ar y maint, i wresogi hyd at 25 m 2 .
 2. Y maint mwyaf poblogaidd yw 120x60 cm, a'r pŵer cyfartalog yw 500 watt. Mae hyn yn ddigon i wresogi logia safonol.
 3. Nid yw pwysau paentiadau o'r fath yn fwy na 1 kg ac mae'r adnodd amser gwaith ar gyfartaledd yn 50 mil o oriau. Y tymheredd uchaf yw 60-75 ° C.

Sut i ddewis y gwresogydd cywir?

Bod y ddyfais ar gyfer gwresogi wedi cyfiawnhau gobeithion, mae angen rhoi sylw i feini prawf o'r fath:

 1. Nodweddion technegol. Y paramedr pwysicaf yw'r ffactor pŵer, ond ar yr un pryd, ystyriwch y dylai'r ddyfais fod yn economaidd.
 2. Ardal a graddfa o wresogi. Wrth benderfynu pa wresogydd da i ddewis ar gyfer ystafell y plant ac ystafelloedd eraill, ystyriwch pa bwrpas y bydd yn cael ei osod, er enghraifft, bydd angen i chi wresogi'r ystafell gyfan neu dim ond y gofod wrth ymyl y gwely.
 3. Man gosod. Mae angen penderfynu pa fodel fydd yn addas i'r ystafell, fel ei bod yn cyd-fynd yn gyfforddus ac nad yw'n ymyrryd.
 4. Diogelwch. Maen prawf pwysig iawn, gan fod llawer o achosion pan fu'r gwresogydd yn achos llosgi a hyd yn oed tân. Ni ddylai'r achos ddod yn boeth iawn, ond hefyd rhoi sylw i'r coesau, a rhaid iddynt fod yn sefydlog.
 5. Offer ychwanegol. Mae angen rheoleiddiwr pŵer sy'n helpu i ddewis y dull gweithredu gorau posibl, thermostat sy'n caniatáu cynnal gwresogi ar lefel benodol, a system amddiffyn gorgyffwrdd sy'n sbarduno pan fydd y ddyfais yn cyrraedd tymereddau beirniadol. Wrth ddangos sut i ddewis gwresogydd, dylech nodi bod yna fodelau gydag ionizer aer a swyddogaethau defnyddiol eraill.

Pa wresogydd yw'r mwyaf effeithlon?

Mae llawer o bobl am brynu dyfais sy'n gwresogi orau, ac yn yr achos hwn, mae angen i chi dalu sylw i rym. Mae'n amhosib dweud yn union pa fathau o wresogyddion gofod sydd orau ar gyfer gwresogi. Ar gyfartaledd, i wresogi ystafell gydag ardal o hyd at 10 m2 gydag inswleiddio thermol da, bydd y ddyfais sydd â phŵer o 1.5 kW yn ddigon. Os oes gan y fflat nenfydau uchel a waliau concrid, ac mae'n dal i fod yn oer iawn, yna dylech brynu dyfais gydag allbwn uwch o hyd at 2-2.5 kW.

Pa wresogyddion yw'r rhai mwyaf diogel?

Mae cynhyrchwyr pob math o wresogyddion yn gweithio'n rheolaidd i gynyddu eu diogelwch. Gan ddisgrifio sut i ddewis y gwresogydd cywir, dylid nodi bod y lleiafswm o fygythiad mewn gwresogyddion IR, gan nad oes ganddynt elfen wresogi clasurol, ond ar gyfer tai mawr nad yw'n ffitio. Ar yr ail le ar ddiogelwch mae yna convectorau sŵn sy'n gysylltiedig â rhwydwaith trydan unffurf. Mae ganddynt systemau diogelu arbennig sy'n atal difrod difrifol neu dân.

Pa wresogydd sy'n fwy darbodus?

Er mwyn sicrhau nad yw'r biliau cyfleustodau yn enfawr, mae'n bwysig wrth ddewis talu sylw at y defnydd o ynni. Yn ôl yr arbrofion a gynhaliwyd, daeth i'r casgliad mai'r mathau mwyaf gwresog o gynhesu i'r cartref yw'r panel ceramig a'r gwresogydd mictherig. Mae dyfeisiau o'r fath yn ergonomig, yn effeithlon ac yn wydn. Wrth siarad am yr unig arweinydd, mae hwn yn banel ceramig.

Pa wresogydd i ddewis ar gyfer fflat?

Gan ddewis dyfeisiau ar gyfer fflat, ystyriwch ffactorau o'r fath: ardal yr ystafell, nifer y ffenestri, gallu'r system wres canolog a nifer y trigolion. Er enghraifft, os yw'r tai yn fach, mae'r ffenestri wedi'u selio, ond mae'r gwres canolog yn wan, yna mae'r mathau gorau o wresogyddion ar gyfer y fflat yn ddyfais convector ac olew. Os mai dim ond un person sy'n byw, gallwch ddewis gwresogydd is-goch. Yn y feithrinfa mae'n well hongian convector ar y wal.

Pa wresogydd sydd orau i'w roi?

Gan nad oes cymaint yn y wlad yn ystod y tymor oer, nid yw'n ddoeth gosod gwres parhaol. Yn yr achos hwn, gwybodaeth ddefnyddiol am sut i ddewis gwresogydd is-goch ar gyfer y dacha, a ystyrir yw'r ateb mwyaf ymarferol. Y prif baramedr, sy'n werth talu sylw - pŵer (ar gyfer gwresogi 1 metr sgwâr mae angen 1 kW arnoch). Gallwch hefyd ddewis gwresogydd ffans, sy'n rhoi gwres bron yn syth ac yn cynhesu'r ystafell yn gyflym. Ar gyfer teuluoedd sy'n byw yn y wlad yn hir, mae offer olew yn addas, a fydd yn cynhesu'r awyr yn raddol.

Sut i ddewis gwresogydd ar gyfer eich cartref?

Er mwyn cynnal y gwres yn yr adeilad fflat, nid yw un dyfais yn ddigon, felly mae arbenigwyr yn argymell stopio'r dewis o convectorau y gellir eu hongian mewn ystafelloedd gwahanol heb niweidio'r dyluniad. Gan feddwl pa fath o wresogydd i ddewis ar gyfer y tŷ, i wresogi un ystafell yn unig, yna'r ateb gorau fydd oerach olew. Os oes angen i chi gynhesu'r feranda, mae'n werth prynu dyfais IR.