Sut i dyfu tomatos mewn tŷ gwydr - awgrymiadau ymarferol i dyfwyr

Os ydych chi am gynaeafu llysiau yn y gwanwyn neu hyd yn oed trwy gydol y flwyddyn, mae gwybodaeth ar sut i dyfu tomatos mewn tŷ gwydr yn bwysig ac yn orfodol. Mae nifer o nodweddion y dylid eu hystyried i gael cynaeafu tomatos blasus, mawr a bregus.

Tomatos - mathau ar gyfer y tŷ gwydr

Mae'r farchnad yn cynnig ystod eang o fathau o tomatos a'r gorau i dyfu mewn tŷ gwydr yw'r mathau canlynol:

 1. Y Mandarin. Mae gan lwyni uchel gyfnod llystyfiant o 90-100 diwrnod. Gall y brwsh ffurfio hyd at 10 o ffrwythau o liw cyfoethog oren, sy'n pwyso 75-110 g. Nid ydynt yn gofyn am ofal a chael blas rhagorol.
 2. "Mae Brws yn euraid." Mae hyd y llwyn yn cyrraedd oddeutu 1.5 m. Ffrwythau un o'r mathau tomato gorau yn y tŷ gwydr, gan ddechrau o 96-98 diwrnod. Nid yw lliwiau melyn-euraidd llysiau yn fawr ac yn cyrraedd 25-30 g, ond nid yw'r blas yn ddigyffelyb.
 3. "Plwm mafon siwgr". Gan ddefnyddio'r amrywiaeth hwn, gellir cael y cynnyrch ar 85-97 diwrnod. Gall y llwyn dyfu hyd at 105-140 cm. Mae'r ffrwythau'n cael eu paentio mewn coch gyda lliw coronog. Mae'n werth nodi, ar ôl tyfu tomatos o'r fath, eu storio am amser hir a'u cludo'n dda.
 4. "Criw melys". Y rhywogaeth uchaf, felly mae'r llwyni yn cyrraedd uchder o hyd at 3 m. Rhaid iddynt gael eu clymu a ffurfio dwy goes. Mae'r amrywiaeth hon yn helpu i gael cnwd lluosog. Gall pob brws fod hyd at 20-50 o ffrwythau melys.

Sut i blannu tomatos mewn tŷ gwydr?

Gan ddymuno derbyn cynhaeaf cyfoethog, mae'n bwysig ystyried nifer o argymhellion ar gyfer tyfu:

 1. Yn well nag eraill, mae tai gwydr, wedi'u gwneud o wydr neu polycarbonad, wedi'u hargymell ar gyfer tyfu llysiau.
 2. Sylwch, yn y gaeaf, i dderbyn tomatos yn y tŷ gwydr, amaethu a gofal yn cynnwys trefnu gwresogi, cysegru a chynhesu'r pridd yn ychwanegol.
 3. Mae'n bwysig dewis amrywiaeth, paratoi'r pridd a rhoi popeth mewn da bryd.
 4. Os oes gennych ddiddordeb mewn sut i dyfu tomatos blasus mewn tŷ gwydr, yna ystyriwch na allwch eu plannu wrth ymyl ciwcymbrau a thatws.

Pryd allwch chi blanhigion tomatos mewn tŷ gwydr?

Mae'n bwysig trawsblanio'r eginblanhigion i mewn i ystafell wedi'i baratoi pan fydd yn barod iddo. Bydd arwyddion o'r fath yn dangos tystiolaeth o hyn:

Deall y pwnc - pan fo'n well plannu tomatos mewn tŷ gwydr, mae'n werth nodi os bydd y hadau wedi dod yn fawr, yna bydd angen i chi dorri'r brig, tynnu'r dail is a'i roi yn y dŵr. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, gwreiddiau yn eu lle. Cyn plannu, tynnwch y dail cotyledon. Er mwyn tyfu llwyni iach, rhaid rhoi blychau gydag eginblanhigion yn gyntaf mewn tŷ gwydr ar gyfer acclimatization am ychydig ddyddiau.

Ar ba dymheredd y dylid plannu tomatos mewn tŷ gwydr?

Argymhellir bod y trawsblaniad yn cael ei wneud pan fydd yr haul yn gallu cynhesu diwrnod ar gyfer y tŷ gwydr fel na fydd y tymheredd yn gostwng o dan 8 ° C. O ystyried y cwestiwn o sut i blannu tomatos yn y tŷ gwydr yn gywir, mae angen ichi gymryd i ystyriaeth y dylai tymheredd y pridd fod yn 15 ° C. Os yw'r gwerth yn is, yna ni fydd y gwreiddiau'n goroesi ac yn marw.

Pa mor bell i blannu'r tomatos yn y tŷ gwydr?

Gan ei fod yn bwysig tyfu'n iawn yn llaith, pasynkovanie a gweithdrefnau eraill, mae angen i chi ofalu bod argaeledd lle am ddim ar gael i bob trin.

 1. Wrth ddewis mathau uchel wrth blannu tomatos mewn tŷ gwydr, dylai'r pellter rhwng tomatos adael 50-60 cm. Os yw'r ardal yn gyfyngedig, gallwch chi roi tomatos mewn dwy rhes neu yn ôl egwyddor gwyddbwyll.
 2. Os ydych chi am dyfu rhywogaethau sy'n tyfu'n isel, gellir lleihau'r pellter i 40 cm.

Gofalu am y tomatos yn y tŷ gwydr

Ar ôl y glanio, nid oes angen gobeithio y bydd y tomatos yn datblygu drostynt eu hunain, oherwydd heb ofal digonol i gael cynhaeaf cyfoethog ni fyddant yn gweithio. I dyfu llwyni iach, mae angen i chi fonitro'r tymheredd priodol, dewiswch y pridd a dyfrio'n iawn. Mae gofalu am domatos mewn tŷ gwydr o polycarbonad neu wydr, o reidrwydd, yn cynnwys pasynkovanie a garter yn unol â'r gofynion.

Tymheredd yn y tŷ gwydr ar gyfer tomato

Mae tomatos yn thermophilig, a gall hyd yn oed ychydig o ostyngiad mewn tymheredd ar eu cyfer fod yn angheuol. I'r rhai sydd â diddordeb mewn sut i dyfu tomatos da mewn tŷ gwydr, mae rheolau arbennig ar gyfer y gyfundrefn dymheredd:

 1. Pan fo'r planhigyn wedi'i blannu mewn tŷ gwydr, dylai'r tymheredd fod tua 15 ° C a dylid ei gynyddu'n raddol.
 2. Pan fydd y gwerth yn codi i 25-30 ° C, bydd y planhigion egin tomato yn y tŷ gwydr yn dechrau tyfu'n weithredol. Er mwyn sicrhau nad yw'n ymestyn yn ormodol, argymhellir gostwng y ffigurau i 15 ° C. O ganlyniad, bydd y system wreiddiau yn cael ei chryfhau.
 3. Ni argymhellir gostwng y tymheredd islaw'r terfyn a nodir uchod, gan y bydd tomatos yn y tŷ gwydr yn dechrau poeni a bydd y datblygiad yn dod i ben.

Pridd ar gyfer tomatos yn y tŷ gwydr

Mae'n bwysig dewis y pridd iawn ar gyfer tyfu llysiau ac ar gyfer hyn, ystyried rhai rheolau:

 1. Ar gyfer y diwylliant hwn, mae'n well i bridd ysgafn, lle mae'r asidedd yn nes at niwtral. Os yw'r gwerth yn cynyddu, yna defnyddiwch sylweddau deoxidizing, fel lludw neu galch.
 2. Mae garddwyr yn argymell gwneud yn y rhigiau daear am 40-50 cm ac yn gosod yno gwellt neu dail. Ar ôl hynny, caiff y pridd wedi'i dynnu ei ddychwelyd i'r safle. Sylwch fod dadelfesiad sylweddau organig yn rhyddhau carbon deuocsid, sy'n beryglus i bobl a gall arwain at wenwyno.
 3. Ni ddylai'r ddaear mewn tŷ gwydr ar gyfer tomato gynnwys chwyn a larfaid pryfed. Rhaid i'r pridd fod yn rhydd, sy'n bwysig i gynnal lleithder. Gallwch chi ddefnyddio elfennau datgysylltu, er enghraifft, perlite, vermiculite neu ash. Noder y dylai'r pH fod ar lefel 6.5-7 uned.
 4. Nod arall gan arddwyr profiadol - os yw tomatos wedi cael eu tyfu ers sawl blwyddyn mewn un lle, mae'n well newid haen uchaf y pridd (tua 40 cm).

Dyfrhau tomato mewn tŷ gwydr

Mae arbenigwyr yn cynnig nifer o reolau sylfaenol ynglŷn â dyfrio, y dylai pob garddwr ei wybod er mwyn tyfu llwyni da:

 1. Defnyddir y dull gwreiddiau o ddyfrhau, ac ni ddylai dŵr gyrraedd y dail daear. Cynhelir y weithdrefn unwaith yr wythnos a dylai pob planhigyn gael 5 litr o hylif.
 2. Dylid gwneud tomatos dŵr mewn tŷ gwydr yn y bore. Peidiwch â defnyddio dŵr oer, fel arall gallwch waethygu cyflwr planhigion.
 3. Pan fydd tomatos yn dechrau dwyn ffrwyth, dylid cynyddu dyfrio a dylid defnyddio gwelltion dŵr yn well.
 4. Ar ôl dyfrio, argymhellir tawelu safle'r tŷ gwydr. Tri wythnos cyn cynaeafu, mae angen i chi roi'r gorau i ddyfrio'r planhigion, a fydd yn helpu i gyflymu'r broses aeddfedu.
 5. Wrth ddarganfod sut i dyfu tomatos mewn tŷ gwydr, mae'n werth nodi, os oes diffyg lleithder, bydd y dail ar y llwyni'n carthu, ac os oes gormod o ddŵr, yna bydd craciau mewn planhigion yn ymddangos, a all hefyd gylchdroi.

Gwisgo tomatos yn y tŷ gwydr

I gael llysiau mawr, bregus a blasus, mae angen gwisgo'r brig. Mae sawl nodwedd yn ymwneud â dethol a chymhwyso gwrtaith ar gyfer tomatos yn y tŷ gwydr:

 1. Mae tomatos yn ymateb yn dda i wrteithio gwreiddiau a dail.
 2. Ar yr 20fed diwrnod ar ôl plannu, mae angen gwneud y ffrwythloni planhigion cyntaf. Gallwch brynu cymysgeddau arbennig yn y siop, a gallwch ddefnyddio'r cyfansoddiad hwn: 5 litr o ddŵr, 0.5 litr o mullein, 17 g o superffosffad a 25 g o goeden pren. Ym mhob tomato argymhellir ychwanegu 0.5 litr o ateb.
 3. Yn ystod y llystyfiant, mae gwisgo gwraidd gyda'r un cyfansoddiad neu ychwanegion a brynir yn gofyn am ddau ddosbarthiad mwy 10 ac 20 diwrnod ar ôl y cyntaf. Am y trydydd tro, dylid defnyddio lludw a superffosffad.
 4. O ran chwistrellu, nid yw'r weithdrefn hon yn orfodol, ond os dymunir, gellir ei wneud gan ddefnyddio citiwm nitrad.

Tynnu tomatos yn y tŷ gwydr

Gall cefnffyrdd y planhigyn o dan bwysau'r ffrwythau dynnu a hyd yn oed dorri, felly mae'r garter yn weithdrefn anhepgor. Cynhelir y datrysiad tro cyntaf pan fyddant yn cyrraedd uchder o 40-50 cm. Yn yr achos hwn, defnyddiwch fagiau bach a stribedi o feinwe meddal. Mae sawl ffordd o sut i glymu tomato mewn tŷ gwydr pan fyddant yn tyfu i fyny:

 1. I'r bocs pren . O amgylch pob tomato, mae'r cyfrif wedi'i glocio, y mae'r gefnffordd wedi'i glymu, a ddylai sefyll yn syth. Gwnewch hyn yn y canol a'r brig.
 2. I'r trellis. Nid yw'r dull hwn yn gyfleus iawn i dŷ gwydr, gan fod y gofod yn gyfyngedig yn y rhan fwyaf o achosion.
 3. I weiren neu reilffordd. Dod o hyd i sut i dyfu tomatos mewn tŷ gwydr a sut i gysylltu â nhw yn iawn, ni allwch golli allan ar yr opsiwn mwyaf poblogaidd. Ar ben y strwythur, mae angen tynnu gwifren, y mae cordiau cryf ynghlwm wrthynt, ac yn eu hatgyweirio llwyni o domatos. Mae garddwyr yn argymell defnyddio dulliau cyfunol, hynny yw, clymwch yr edau heb fod yn y llwyn, ond i'r gêm, ac yna, cloi y gefn.

Sut i wisgo'r tomatos yn y tŷ gwydr?

Mae'r broses o gael gwared ar esgidiau diangen yn achosi llawer o amheuon i lawer o bobl. Mae yna lawer o awgrymiadau ar sut i dreulio tomatos mewn tai gwydr, a fydd yn ateb yr holl gwestiynau sydd o ddiddordeb:

 1. Yn gyntaf, mae angen i chi nodi'n gywir y stepson. Hyd yn oed os yw'n fach, mae ganddi ddail. Yn ogystal, mae'r stepson bob amser wedi'i leoli rhwng y gefnffordd a sylfaen y dail.
 2. Gwneir y gwaith o gael gwared ar ôl i hyd y stepsonau fod yn 3-6 cm, ond dim mwy. Mae angen pylu sbwriel ychwanegol ar bellter o 1-2 cm o'u sylfaen. O ganlyniad, bydd yna stum bach.
 3. Gan ddeall sut i dyfu tomatos mewn tŷ gwydr, mae'n werth dweud ei bod yn bwysig cynnal y weithdrefn trwy gydol oes y planhigyn er mwyn cyfarwyddo'r heddlu i glymu a aeddfedu'r ffrwythau. Gwnewch hyn tan 11yb.
 4. Mae'n bwysig ystyried na ellir tynnu'r llysiau, sydd wedi'u lleoli o dan y brwsh uchaf. Ar ôl y driniaeth, gwaharddir tomato dyfrio.