Beth sy'n rhwygo - rheolau a thechnegau

Mae arbrofion mewn bywyd agos wedi bod yn arferol ers tro. Mae llawer o gyplau yn defnyddio "sglodion" gwahanol ac arferion i arallgyfeirio'r broses a gwella'r synhwyrau. Mae llawer o bobl ddim yn gwybod pa ddiffyg, er ei fod yn ymddangos sawl blwyddyn yn ôl. Mae yna nifer o bethau arbennig o ran yr arfer hwn sy'n werth ei wybod a'i ystyried.

Beth sy'n rhwystro rhyw?

Os ydych chi'n cyffwrdd â'r cyfieithiad o'r gair, yna cyfieithir "pist" o'r Saesneg fel "pist". Mae'r term hwn yn golygu arfer rhywiol, yn seiliedig ar gyflwyno sawl bysedd, dwy neu ddwy yn y fagina neu'r anws. Defnyddir ffosio clasurol mewn parau i gael teimladau newydd, ond mae menywod hefyd yn ymarfer fel masturbation. Yn aml, cyflawnir bodlonrwydd diolch i symbyliad pwerus y pwynt G. Ymddengys arferion rhywiol tebyg sawl blwyddyn yn ôl, ond mewn pornograffi fe'i cyflwynwyd yn unig yn yr 80au hwyr yn unig.

Pam mae dinistrio'n ddefnyddiol?

Ar gyfer cynrychiolwyr o'r rhyw gryfach, mae'r arfer hwn yn dylino rhagorol y prostad, a dyma warant iechyd dynion. Gan fod paratoad ar gyfer clustnodi geni yn cael ei ystyried yn feddiannaeth ardderchog, gan ei fod yn golygu hyfforddi cyhyrau agos, a fydd yn helpu menywod yn ystod geni, a fydd yn llai poenus. Yn ogystal, gallwch wella ansawdd eich bywyd rhyw yn sylweddol.

Beth yw rhwygo peryglus?

Os nad ydych chi'n cydymffurfio â rheolau diogelwch, peidiwch â pharatoi'n dda ac nid ydych yn ymddiried yn eich partner, yna mae risg uchel o anaf. Mae llawer o newydd-ddyfodiaid yn dioddef poen, sy'n aml yn digwydd oherwydd diffyg lubrication. Mae'r niwed i wrthsefyll yn peri pryderon posibl i'r rectum, sy'n arwain at hemorrhages a llidiau. Yn ogystal â hynny, gyda chysylltiad o'r fath, gallwch fynd i wahanol heintiau, sy'n cynnwys hepatitis a HIV. Mae'n werth nodi y gall effeithiau ffosio fod yn beryglus i iechyd.

Mathau o ffosio

Ymarfer wedi'i rannu wedi'i rannu yn dri math: vaginal, anal a dwbl. Mae yna ddosbarthiad yn seiliedig ar ba ran o'r llaw sy'n cael ei effeithio:

 1. Cymalau y bysedd . Mae'r dechneg o ffosio yn golygu gwneud esgyrn bysedd y symudiadau cylchol ger y fynedfa i'r fagina neu'r anws.
 2. Gyda palmwydd eich llaw . Mae'r palmwydd wedi'i chofnodi, a dylid pwyso'r bawd yn ei erbyn o'r tu mewn. Dewch i mewn yn araf, gan wneud symudiadau tebyg i friciadau.
 3. Cyflwyniad i'r penelin . Gan esbonio beth sy'n ffosio, mae'n werth nodi nad yw'r opsiwn hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr. Mae'n bwysig defnyddio llawer o irid a symud ymlaen llaw yn araf, yn dilyn ymateb y partner.
 4. Ddist . Yn gyntaf, mae angen i chi fynd â'ch llaw ac yna ei wasgaru'n ddwrn. Oherwydd hyn, bydd pwynt G yn cael ei symbylu'n well.

Beth yw dinistrio'r fagina?

Mae'r arfer hwn yn seiliedig ar gyflwyno bysedd neu ddwrn yn y fagina. Mae menywod sy'n defnyddio gwahanu faginaidd yn nodi eu bod yn profi orgasm pwerus, ac mae hyd yn oed profiad mor agos â phosibl yn helpu i ehangu eu teimladau rhywiol eu hunain. Mae rhwystro'r fagina yn golygu defnyddio technegau gwahanol, er enghraifft, cywasgu neu gylchdroi'r llaw. Mae angen cynnal hyfforddiant gyda chynnydd graddol yn nifer y bysedd wedi'u chwistrellu.

Beth yw'r toriad analog hwn?

Wrth ddefnyddio'r arfer hwn, mae sawl bysedd neu ddwr yn cael ei fewnosod i'r anws. Yn wahanol i'r rhywogaeth flaenorol, gall y fenyw a'r menywod ymarfer yr opsiwn hwn. Mae dulliau datgelu yn seiliedig ar lid o derfynau nerfau sydd wedi'u lleoli yn ardal yr anws. O ran dynion, maent hefyd yn profi pwysau ar y prostad, a gall menywod gael effaith ar y G. Mae'r paratoad ar gyfer ymladd yn gyflym yn hirach nag yn achos arfer vaginal, ond mae'r dulliau yr un fath. Mae arbenigwyr yn cynghori peidio â chael eich cario i ffwrdd ac nad ydych am ddyfnhau eich llaw i'r eithaf.

Diffodd dwbl

Mae'r rhywogaeth hon yn addas ar gyfer gwahanu anal a vaginal. Gan ddeall yr hyn sy'n cael ei dorri'n ddwbl, mae'n werth nodi ei bod yn seiliedig ar gyflwyno dwy law i'r un anws neu'r fagina ar yr un pryd. Mae yna ddau fath o ddistrywiad dwbl, felly mae'r opsiwn cyntaf yn seiliedig ar gyflwyno un llaw i'r fagina a'r llall - i'r anws, a'r ail - ar gyflwyno'r ddwy law, pwyso'r pwysau at ei gilydd mewn un o'r tyllau. Yn yr ail achos, mae'n bosibl bod yn digwydd, sy'n golygu plygu pŵer dwylo plygu mewn gwahanol gyfeiriadau. Dim ond gyda strwythur priodol y pelvis y gellir cael pleser o ddistrywio.

Sut i baratoi ar gyfer y ffos?

Mae yna lawer o awgrymiadau y dylid eu hystyried cyn cychwyn arferion o'r fath:

 1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu am y dillad, felly mae angen i chi dorri eich ewinedd a chael gwared ar fyrri. Tynnwch y cylchoedd a gemwaith eraill o'ch dwylo.
 2. Mae llenwi ar gyfer torri yn orfodol ac mae'n bwysig ei fod mewn symiau mawr. Dewiswch ii sy'n seiliedig ar ddŵr.
 3. Argymhellir defnyddio menig latecs llyfn a byddant yn arbennig o ddefnyddiol os bydd gan y dwylo glwyfau. Bydd diogelu o'r fath yn helpu i amddiffyn partner rhag heintiau posib gyda heintiau niferus.
 4. Dod o hyd i ba ddiffyg a sut i baratoi ar ei gyfer yn iawn, mae'n werth nodi bod rhagfynegiad hir yn bwysig i'r partner fod mor gyffrous â phosib. Mae yna farn bod menyw yn haws cymryd rhan yn y ffwrn ar ôl iddi gyrraedd orgasm, oherwydd bydd ei chyhyrau personol yn cael eu hamdden.
 5. Wrth ymarfer chwistrellu anal, mae angen awr cyn iddo wneud enema.
 6. Dylid gwireddu'r darn cyntaf pan fydd awydd go iawn ac wedi sefydlu perthynas ymddiriedol. Mae'n bwysig yn ystod y broses i gyfathrebu, i ddweud wrth y partner beth maen nhw'n ei hoffi a beth sydd ddim.

Sut i wneud ffos?

Mae yna nifer o dechnegau y gallwch eu defnyddio i helpu eich partner i ddistrywio.

 1. Plygu bysedd y cwch a mynd i mewn i'r fagina neu'r anws. Symud ymlaen / yn ôl, gan ailadrodd ffugiadau, fel yn rhyw gyffredin.
 2. Ar ôl i'r palmwydd gael ei fewnosod yn llawn, caiff symudiadau tebyg i donnau eu perfformio gyda'r bysedd.
 3. Os oes gennych ddiddordeb mewn sut i ddysgu sut i wneud y gorau, yna mae'n werth gwybod un dechneg fwy cyffredin, sy'n golygu gwneud symudiadau cylchdroi. Gallwch chi wneud hyn gyda'ch palmwydd neu'ch dwrn.
 4. Ar gyfer pobl brofiadol, mae'r dechneg hon yn addas, megis teimlo waliau'r fagina neu rectum. Mae'n bwysig perfformio symudiadau bys yn araf ac yn ysgafn.

Sut i wneud ffrwydro anal?

Er mwyn cael pleser o'r camau sydd i ddod ac eithrio teimladau anghyfforddus, mae angen ymlacio'n llwyr. Mae yna rai pethau penodol ynglŷn â sut i wneud pwrpas:

 1. Dylai'r partner iro haen drwchus o irid gyda llaw trwchus ac anws.
 2. Dylid ymsefydlu'n raddol ac yn araf, gan agor y sffincter mewn sawl cam. Yn gyntaf, rhowch y bys canol i mewn i'r anws, ac yna, yn ei dro, atodi'r bobl eraill ato.
 3. Os yw'r partner yn teimlo'n boen, mae'n well gohirio gohirio tan y tro nesaf. Sylwch ar ôl diwedd y broses o'r rectum fydd yn gadael yr awyr, sydd ag arogl annymunol. Yn ogystal, ni fydd y sffincter yn cau ar unwaith, ond ar ôl ychydig.

Sut i wneud dinistrio'r fagina?

Mae'r rheolau ynghylch gweithredu'r effaith vaginal yn debyg i'r fersiwn flaenorol. Gadewch i ni ystyried y prif bwyntiau:

 1. Mae cwympo cywir yn cynnwys carthu helaeth o law y fenyw a labia gyda lubricant.
 2. Yn y fagina, rhowch ddau fysedd: y mynegai a'r canol, a phan fydd y partner yn ymlacio gymaint â phosibl, yna rhowch y bysedd pinc a'r canol iddynt.
 3. Trowch y llaw i'r clitoris yn araf gyda palmwydd eich llaw, ac os nad oes gan y menywod unrhyw syniadau annymunol, yna ychwanegwch bawd, gan ei dynnu'n dynn i balmen eich llaw. Rhowch y brwsh cyfan i'r arddwrn yn araf.

Poses am ddistrywio

Mae yna dair prif safle sy'n addas ar gyfer yr ymarfer rhywiol a gyflwynir. Mae yna gynghorion sylfaenol ar sut i wneud cwympo:

 1. Mae'r wraig wedi ei lleoli ar ei chefn, gan blygu ei ben-gliniau. Mae'r partner rhwng ei choesau. Er hwylustod, argymhellir gosod clustog o dan fagiau'r fenyw.
 2. Gan esbonio sut i ymglymu, mae'n werth nodi un sefyllfa fwy poblogaidd - mae'r fenyw yn gorwedd ar ei hochr ac yn codi un goes i fyny. I fod yn gyfleus, gellir ei roi ar ysgwydd dyn sydd hefyd yn gorwedd ar ei ochr, tra dylai ei ben gael ei gyfeirio at goesau'r partner. Mae'r achos yn debyg i'r "69", ond dim ond ar ei ochr.
 3. Mae'r sefyllfa ddiwethaf yn debyg i'r "arddull Cŵn" , felly mae'r fenyw yn pen-glinio, gan osod ei chhenelinoedd ar y llawr. O ganlyniad, dylid codi'r pelvis i fyny.