Chwarel gyda'i gŵr

Mae'r anghydfod gyda'i gŵr yn normal ac nid oes unrhyw beth annormal ynddo, ond mae gan bawb eu harferion a'u barn eu hunain am rai pethau na allant gyd-fynd. Ond os bydd cynddeiriau gyda'i gŵr yn dod yn barhaol, mae hyn yn gloch frawychus, na ellir ei anwybyddu. Mae'n bwysig deall y rhesymau dros gyhuddiadau cyson gyda'ch gŵr a dod o hyd i ffordd i'w hosgoi.

Pam ydym ni'n pwyso'n gyson â'm gŵr?

I ateb y cwestiwn o sut i roi'r gorau i ddadlau gyda'ch gŵr neu, o leiaf, nid mor aml, mae angen i chi ddeall pam fod y cyhuddiadau hyn yn digwydd. Felly, ar ôl cyhuddiad arall, yn lle crio i'm ffrind "Rwy'n cyhuddo â'm gŵr," meddyliwch yn well pam y digwyddodd hyn a beth oedd y rheswm dros y llall o'ch cynddeiriau. Dyma'r achosion mwyaf cyffredin o wrthdaro teuluoedd.

 1. Hunan-barch annisgwyl eich gŵr ac, o ganlyniad, ymgais i'w gynyddu ar draul pobl eraill, y rhai sy'n ymddangos yn wan iddo ac nad ydynt yn gallu gwrthsefyll.
 2. Traddodiadau teuluol - efallai yn ei deulu, cafodd perthnasoedd eu hadeiladu fel hyn ac nid yw eich gŵr yn gwybod beth all fod fel arall, nid yw wedi cael gwybod amdano.
 3. Tynnu'r cwynion a dderbyniwyd yn y gwaith, ar y ffordd adref ar y person cyntaf. Er enghraifft, ni all ei bennaeth ddweud popeth sy'n meddwl amdano, ond gallwch chi sgrechian arnoch chi.
 4. Gall straen, blinder a salwch fod yn achosi mwy o araf. Mae hyd yn oed y person tawelaf yn dechrau cael anhwylderau dros ddiffygion, os yw'n teimlo'n ddrwg.
 5. Gall cyhuddiad hefyd ddigwydd oherwydd y ffaith bod rhai rhwystrau ar y ffordd i'r nod a ddymunir. Er enghraifft, mae dyn wedi blino i uffern, nid oes angen cinio hyd yn oed, dim ond i gyrraedd y gwely, a dechreuwch rywbeth i'w alw ohono.

Yn aml rydym yn cyndyn â'i gŵr, beth ddylem ni ei wneud?

Mae'n rhesymegol tybio, os dywedwch "yr ydym yn dadlau'n gyson â'm gŵr, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud", yna ni fyddech yn gymaint o bethau i ddod yn fuddugol o anghydfodau, faint i ddeall sut i beidio â chytuno â'ch gŵr - wedi'r cyfan, mae cynddeiriau mynych yn cyfrannu at gaffael hapusrwydd teuluol . I wneud hyn, mae'n rhaid i chi nid yn unig benderfynu ar y rhesymau dros ymddygiad eich gŵr, ond hefyd yn tynnu'r casgliadau priodol.

 1. Felly, os ydych chi'n gwybod am unrhyw afiechydon cronig eich gŵr neu weld ei ddiffygion, peidiwch â chychwyn yn ei glust, rhywbeth yn creadu. Gwell gofalwch am ei iechyd, cael meddyginiaeth neu ymgynghori â meddyg.
 2. Yn aml yn ystod anghydfodau, mae priod yn anghofio am bwnc y sgwrs, o'r ochr mae'n ymddangos y byddant yn darganfod pa un ohonyn nhw sy'n fwy deallus ac yn fwy deallus. Dysgwch chi i ddal eich hun mewn eiliadau o'r fath, rhoi'r gorau i chwistrellu yn ddiystyr, ni fyddant yn dal i helpu i ddatrys y broblem. Mae'n well cymryd egwyl, edrych ar y sefyllfa ar y ddwy ochr a dewis y geiriau i gyrraedd cytundeb sy'n addas i'r ddau.
 3. Ceisiwch ddeall pam fod eich gŵr yn meddwl ei bod hi'n bosibl codi eich llais, dysgu am werthoedd ei deulu. Gofynnwch am beth sy'n ei poeni nawr - ni all dynion ddod o hyd i'r cryfder i ddweud eu rhesymau eu hunain am eu anfodlonrwydd, yn sicr mae angen cwestiynau arweiniol arnynt. Ond rydych chi eisiau dal i siarad.
 4. Gweithiwch ar eich hunan-barch, dysgu parchu eich hun, dangoswch iddo na fydd yn cyflawni unrhyw beth trwy weiddi: "Wel, rydych chi'n gweiddi arnaf, yna beth? Beth wnaethoch chi ei gyflawni? " Yn fuan, sylwch chi nad yw holl eiriau llym eich gŵr sydd wedi bod yn pissing you off yn awr yn cyrraedd eu nod.
 5. Helpwch i godi hunan-barch a gŵr, gadewch iddo gredu ynddo'i hun - nid oes angen i unigolyn hunangynhaliol honni ei hun ar draul rhywun arall. Yn canmol eich gŵr (dim ond heb fflat), dod yn gyfaill iddo, a fydd bob amser ac yn cefnogi pawb. Gadewch iddo wybod - beth bynnag sy'n digwydd iddo ar garreg y drws, mae ei dai bob amser yn aros ac yn caru.
 6. Pherswadiwch ef i ddechrau chwarae chwaraeon - gadewch iddo gymryd y llid trwy beidio â gweiddi, ond trwy blymu'r gellyg.
 7. Ar ôl cythruddo arall gyda'i gŵr, peidiwch â rhedeg iddo gael ei gysoni, fel pe bai chi ar fai am bopeth, gadewch iddo oroesi yr hyn a ddigwyddodd, sylweddoli bod ei fai yn y gwrthdaro hefyd yno. A phan fo'r angerdd yn tanysgrifio, gallwch chi ddychwelyd i sgwrs annymunol.