Clustogau ar gyfer cysgu - sy'n well ar gyfer gorffwys iach?

Dylai clustogau a ddewiswyd yn briodol ar gyfer cysgu gefnogi'n briodol y pen a'r asgwrn ceg y groth mewn sefyllfa gorwedd. Mae hyn yn dibynnu ar ansawdd gweddill a chyflenwad gwaed i'r ymennydd, o ganlyniad - mae cof yn gwella, sylw, cynyddu gallu gwaith. Mae angen deall yn dda ffurf, uchder, ansawdd llenwad y cynnyrch.

Mathau o glustogau ar gyfer cysgu

Penderfynu pa glustog i ddewis ar gyfer cysgu, mae angen i chi wybod eu bod yn gwahaniaethu mewn anhyblygedd, uchder, math o lenwi . Ar ffurf:

 1. Classic - y mwyaf cyffredin, hirsgwar neu sgwâr. Meintiau safonol clustogau ar gyfer cysgu: oedolion 70x70 cm neu 50x70 cm; plant 40x60 cm.
 2. Clustogau hir ar gyfer cysgu - cynhyrchion annodweddiadol ar hyd cyfan y gwely, a gynlluniwyd i ymlacio cwpl. Gellir eu defnyddio gan un person, trwy osod hyd cyfan y corff. Mae cynhyrchion o'r fath yn gyfleus i fenywod beichiog neu'r rhai sy'n hoffi cynnwys rhywbeth mewn breuddwyd, er enghraifft blanced.
 3. Clustog siâp llâm ar gyfer cysgu - yn yr adran mae ganddyn nhw siâp trionglog, maent yn darparu inclination unffurf o ran uchaf y corff a'r pen i'r gwely. Argymhellir cysgu mewn sefyllfa mor uchel ar gyfer babanod ac oedolion sydd â phroblemau gyda threulio neu ar gyfer mathau penodol o glefydau anadlol.

Gobennydd orthopedig i gysgu

Dyma'r gobennydd cywir ar gyfer cysgu, gan gefnogi'r pen yn y safle gorau posibl yn ystod y gorffwys. Argymhellir ar gyfer osteochondrosis , ar gyfer pobl â chyflyrau cyhyrysgerbydol â nam, cylchrediad gwaed yn y asgwrn ceg y groth. Mae'r cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu gyda thoriad ar gyfer y pen neu'r tu allan, mae ganddynt rholer ar hyd yr ymyl neu ddau uwchlaw ac islaw, lle mae un yn uwch na'r llall. Mae'r siâp hwn yn cefnogi'r gwddf a'r pen yn y sefyllfa iawn, ac nid eich gadael i chi droi yn eich cysgu.

Maint safonol - mae 40x50 cm, modelau uchel wedi'u cynllunio ar gyfer eu gosod ar yr ochr, yn isel - ar y cefn. Fe'u gwneir o ddeunydd caled gydag effaith "cof" - latecs, polyester, polystyren, microgel, pysgod gwenith yr hydd. Bywyd gwasanaeth y model orthopedig yw 7-10 mlynedd. Y cyfnod defnydd lleiaf ar gyfer cynnyrch a wneir o polyester yw 2-3 blynedd.

Clustogau anatomegol ar gyfer cysgu

Mae'r math hwn o glustogau ar gyfer cysgu yn debyg i'r un blaenorol, mae'n gweithredu'r angen am leoliad delfrydol o'r ysgwyddau a'r gwddf. Rhyngddynt ceir ongl dde 90 °. Mae'r rholer pen di-dor yn atal y corff rhag "troi i lawr" ac yn rhwystro snoring. Mae clustogau anatomegol unigryw ar gyfer cysgu yn cael effaith cof. Nid ydynt ond yn cefnogi'r pen a'r asgwrn cefn, ond hefyd cofiwch yr ystum lle mae'r person yn cysgu, ac yn cadw'r ffurflen. Cyn i chi ddewis clustog anatomegol ar gyfer cysgu, mae'n rhaid i chi orwedd arno a sicrhau nad yw'ch pen yn rhy uchel, dylai'r gwddf a'r ysgwyddau gael eu dosbarthu'n gyfartal.

Gobennydd oeri i gysgu

Mae'n ddiddorol rhoi sylw i beth yw'r clustogau ar gyfer cysgu gydag effaith oeri. Maen nhw'n cael eu gwneud o brys ac ewyn, mae gwead dymunol ar yr wyneb, sy'n hawdd ei drosglwyddo drwy'r awyr ac yn hawdd ei lanhau - dylid ei chwalu'n syml â phastyn llaith. Nid yw'r llenwad yn cronni llwch, nid yw'n cynnwys ticiau. Mae'r deunydd yn caniatáu i chi gynnal tymheredd croen is, gan leihau rhyddhau lleithder, mae siâp yr wyneb yn cael effaith tylino.

Diolch i gyfuniad o biomaterials, mae gan gynhyrchion o'r fath "cof", yn hawdd eu haddasu i nodweddion yr organeb, gan gofio ac ailadrodd holl gromlinau'r corff dynol. Mae tymheredd clustogau oeri ar gyfer cysgu bob amser yn is na'r tymheredd ystafell, sy'n arbennig o bwysig yn y tymor poeth. Maent yn gwneud y gweddill yn gyfforddus iawn, ac yng ngofal y syml, byddant yn gwasanaethu am fwy na dwsin o flynyddoedd.

Clustogau inflatable ar gyfer cysgu

Mae clustogau cyfforddus iawn ar gyfer cysgu yn inflatable, maent yn feddal, yn gyfforddus, byth yn "crwydro", mae'n ddoeth cymryd cynhyrchion o'r fath gyda chi ar y ffordd - heb awyr maent yn cymryd lle bach. Fe'u cynhyrchir mewn sgwâr, siâp petryal neu ar ffurf bagel, lle gallwch chi gysgu'n berffaith, hyd yn oed mewn sefyllfa eistedd mewn car neu awyren. Gwneir y modelau o ddeunydd sy'n debyg i felfed, y mae'n braf ei gyffwrdd â'r wyneb neu'r gwddf.

Pillow Cysgu

I orffwys yn flasus ac yn ddidwyll, mae dyn yn cymryd ei hoff nod. Cyn i chi ddewis gobennydd da ar gyfer cysgu, mae angen i chi wybod bod cynhyrchion o wahanol rigidrwydd wedi'u cynllunio ar gyfer unrhyw drefniant o'r corff. Y lleoliad ar y cefn yw ystum naturiol person blinedig. Er mwyn cefnogi'r gwddf yn yr achos hwn, gallwch ddefnyddio clustog ar gyfer cysgu ag anhwylderau canolig (o ficrogel, deunydd gyda chofion) 8-10 cm o drwch. Mae fersiynau orthopedig gyda rholeri a llithro ar gyfer y pen yn gyfleus i ystum ar y cefn.

Pillow ar gyfer cysgu ar y stumog

Mae'n bwysig gwybod beth ddylai fod yn gobennydd ar gyfer cysgu ar y stumog. Ar ôl popeth, mae hi'n cymryd wyneb yn ei braich yn ofalus, fel y byddai'n gyfleus gorwedd yn y fath fodd. Yn ogystal, mae pobl yn aml yn cwympo'r pennawd gyda'u dwylo. Felly, dylai'r model fod yn gryno, yn denau ac yn feddal iawn (o lawr, holofayber, bambŵ, sidan) o'r uchder lleiaf - 6-8 cm. Siapiau cyfleus iawn - petryal neu ar ffurf seren, yna mae'n gyfleus i ddechrau dwylo. Nid yw'r amrywiad â rholeri ar gyfer pwyso ar stumog neu bol yn ymagweddu neu'n addas.

Pillow ar gyfer cysgu ar yr ochr

Os yw'n well gan berson orffwys ar ei ochr, y prif faen prawf ar gyfer dethol yw uchder y rhwystr pen. Cyn dewis clustog ar gyfer cysgu, mae angen i chi fesur y pellter o'r gwddf i ddiwedd yr ysgwydd. Y paramedr hwn fydd uchder y cynnyrch, ar gyfartaledd, mae'n 10-14 cm. Ar gyfer y trefniant ar yr ochr, dewisir model anhyblyg o fysc latecs neu wenith yr hydd fel ei fod yn llenwi'r gofod rhwng y matres a'r glust yn dda ac yn cefnogi'r gwddf yn ddiogel. Mae'r ffurflen yn hirsgwar cyfleus, mae cynhyrchion â rholeri a llithro o dan yr ysgwydd yn dderbyniol.

Llenwch y clustogau ar gyfer cysgu

Mae llenwad a deunydd y cynnyrch yn faes paramedr pwysig a ystyrir wrth ddewis. O'u priodweddau yn dibynnu ar anhyblygdeb y cynnyrch, ei allu i gynnal awdur. Mae gan glustogau cysgu ansawdd llenwi hypo-allogenig sy'n "anadlu" yn dda, yn tynnu lleithder, yn cadw'r gwres a gaffaelwyd, nid oes ganddo ficro-organebau pathogenig. Mae'r cynhyrchion o ansawdd uchaf o ewynau latecs, anatomegol â chof ffurf siâp, maent yn elastig ac yn feddal, yn darparu cefnogaeth gyfforddus ac mae ganddynt nodweddion perfformiad hirdymor.

Rhennir y llenwyr yn:

 1. Naturiol, yn cael eu gwneud o ddeunyddiau naturiol:
 • Synthetig, yn denu pris isel a rhwyddineb gofal:
 • Gobennydd gel cysgu

  O ystyried gwahanol glustogau ar gyfer cysgu a dewis pa rai sy'n well, gallwch chi roi sylw i'r cynhyrchion o'r microgel. Yn ei nodweddion, mae'r deunydd yn analog synthetig o plu ac i lawr. Mae'n hypoallergenig, golau, yn berffaith "anadlu", nid yw'n cronni llwch, bacteria ac arogleuon, yn adfer ei gyfaint yn gyflym. Yn ôl ei strwythur, mae'r microgel yn glwstwr o beli o ffibr ddirwy siliconedig, sy'n rhoi hyblygrwydd iddo. Mae gofalu am gynnyrch o'r fath yn golygu golchi ar dymheredd o ddim mwy na 30 ° C, heb ddefnyddio troelli gweithredol.

  Clustogau silicon ar gyfer cysgu

  Clustogau ansawdd ar gyfer cysgu o ddeunydd artiffisial - silicon. Mae'r llenwad yn disodli'r fflff, yn ffyrnig, yn elastig, yn darparu'r cynnyrch gyda chyfaint dda, yn adfer y siâp yn syth ac yn gwrthsefyll arogleuon. Nid yw'r gwddf ar ôl gorffwys ar y fath gynnyrch yn brifo. Mae silicon yn gwrthsefyll sgrolio aml a lluosog yn y peiriant yn berffaith, mewn modd ysgafn, ar dymheredd y dŵr heb fod yn fwy na 30 ° C.

  Mae'r deunydd yn wydn, nid yw'n achosi alergeddau, argymhellir ei ddefnyddio hyd yn oed i blant. Ni ellir ysgogi cynhyrchion, fel arall efallai y byddant yn colli hyblygrwydd a thwyllodrwydd. Mae ganddo un anfantais - y gallu i storio trydan sefydlog. Cyn ei brynu, mae'n werth talu sylw i siâp silicon - y peth gorau os yw'n llenwi gyda peli neu ffynhonnau.

  Clustogau llysieuol ar gyfer cysgu

  Mae clustogau llysiau ar gyfer cysgu yn cael eu dyfeisio yn yr hen ddyddiau, maent yn amrywiol, yn aml wrth i lenwyr gael eu defnyddio conau o bysgodion, lafant, mintys, teim. Ydy nhw'n boblogaidd a chynhyrchion o nodwyddau - maen nhw'n barod i orffwys. Wrth eu defnyddio, mae'n bwysig peidio ag anghofio am y posibilrwydd o anoddefiad unigol i'r llenwad - gall rhai o'r cynhwysion achosi alergedd mewn person. Mae aroglod gyda pherlysiau ar gyfer cysgu yn arogl dymunol ac yn wych i bobl sy'n dioddef o anhunedd.

  Mae rhywfaint o lenwwyr hefyd yn cael eu nodweddu gan effaith curadurol: camerâu a llusgoedd - sownd y nerfau, yarrow - yn helpu i atal ARI ac afiechydon y llwybr anadlol uchaf, St. John's Wort - cryfhau imiwnedd, teim - help gydag annwyd. Gall gorchuddion llysieuol barhau tua dwy flynedd, yn aml mae cynhyrchion o'r fath yn anodd. Yn ôl meddygon, gellir eu defnyddio'n achlysurol i atal afiechydon ac anhunedd.

  Clustogau ar gyfer cysgu o'r holofiber

  Mae'r deunydd yn cyfeirio at synthetig, ond fe'i hystyrir yn un o'r lleoedd gorau ar gyfer plu ac i lawr, yn polyester 100% wedi'i ymgorffori â silicon. Mae Hollofayber yn syml o ran cwrteisi, yn anaml iawn y mae'n achosi alergeddau ac yn cadw siâp yn dda, mae'n berffaith yn trosglwyddo aer ac yn cadw gwres. Mae'r llenwad yn cynnwys peli gwag, nid yw'n rhedeg i lawr ac nid yw'n disgyn i lawr, mae ei fywyd gwasanaeth yn fwy na hirhoedledd cynhyrchion synthetig eraill.

  Modelau gyda holofayberom addas i bobl ag amlygiad o asthma, alergeddau, beichiog. Mae clustogau plant hefyd yn boblogaidd ar gyfer cysgu o'r deunydd hwn, oherwydd mae ganddo eiddo orthopedig ac anatomeg ardderchog - mae'n hawdd ei gymryd ar ffurf y gwddf a'r pen, yn lleddfu tensiwn o'r cyhyrau. Mae'r cynhyrchion yn hawdd eu gofalu, gellir eu golchi mewn teipiadur ar dymheredd hyd at 40 ° C gyda chyfnodoldeb gorau posibl - 4 gwaith y flwyddyn.

  Clustog i lawr ar gyfer cysgu

  Gwneir clustogau clasurol ar gyfer cysgu o'r ffliw a phlu o lenwi traddodiadol sy'n cadw gwres, amsugno ac yn hawdd yn anweddu lleithder yn ddibynadwy. Maent yn "anadlu", yn adfer y siâp yn hawdd wrth ei chwipio ac yn hygrosgopig. I lenwi cynhyrchion, adar dŵr podpushek cynnes a hawdd - gwyddau neu elyrch. Nid yw'r opsiwn hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n dueddol o alergeddau.

  Mae rigidrwydd y cynnyrch ynghlwm wrth y pen, a meddal y ffliw. Mae canran y cynhwysyn olaf yn effeithio ar ei bris - yn uwch, yn ddrutach. Oherwydd eu hyblygrwydd uchel, mae cynhyrchion o'r fath yn anodd iawn mewn gofal. Mae angen eu curo bob dydd i ddosbarthu'r ffliw yn gyfartal, yn rheolaidd i sychu'n lân. Er mwyn peidio â chasglu tic, micro-organebau niweidiol a ffyngau, dylai'r cynnyrch gael ei sychu unwaith y flwyddyn yn yr haul bob pum mlynedd - argymhellir ei newid. Rhaid i fodel o ffrwythau ansawdd fod â gorchudd trwchus, fel nad yw'r llenwad yn mynd allan.