Dahlias - plannu a gofal, argymhellion ar gyfer tyfu

Dahlias yw'r addurniad go iawn o'r ardd, nid yw plannu a gofalu am flodau llachar yn achosi unrhyw drafferth arbennig, ond mae ganddynt eu hyfrydedd eu hunain. Mae planhigion yn ymaddasu'n berffaith i amodau hinsoddol ein gwlad. Maent yn perthyn i deulu astroves, a enwyd yn anrhydedd i'r botanegydd enwog o Petersburg Johanna Georgi.

Beth mae'r dahlias yn ei hoffi?

Mae dahlias gardd yn perthyn i blanhigion tymhorol, mae uchder y mathau dwarf tua 30 cm, gall y mathau taldra gyrraedd 2m. Mae'r basgedi'n wych, yn llawn petalau, gwahanol liwiau - gwyn, pob arlliw o oren, pinc, coch, melyn. Yn aml, mae'n bosibl gweld hybridau dau-liw a motl. Yn aml yn y mathau agored lluosog lluosflwydd, ond mae rhan daear y llwyn yn yr hydref yn marw i'r gwddf gwraidd. Dahlias - disgrifiad manwl:

Dahlias - mathau

Yn ôl amlinelliadau o rosettes, rhennir dahlias i'r rhywogaethau canlynol:

Sut i blannu dahlias?

I gael dahlias lliwgar yn yr ardd, pan fydd angen i chi blannu a gadael chi ddewis lle addas. Paratoi pridd:

Rhowch y llwyni yn well yn y golwg ysgafn, lle bydd cyfnod blodeuo'r diwylliant yn uchafswm. Mae'n well newid y safle glanio bob blwyddyn, peidiwch â defnyddio'r safleoedd ar ôl yr asters. Mae cyflwr pwysig yn lefel gymedrol o leithder. Wrth blannu, mae'n ddymunol rhoi haen ddraenio o glai brics wedi'i dorri, wedi'i ehangu. Mae'r tiwbiau blodau yn cael eu pydru i beidio â pydru, felly ni ddylid eu gosod yn yr iseldiroedd. Perfformir dahlias plannu yn y ddaear gan ddefnyddio bylbiau neu hadau parod. Yn yr achos cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddelio â'r broses o gloddio a chadw'r gwreiddiau.

Sut i blannu dahlias gyda thiwbrau?

Sut i blannu dahlias gyda thiwbri:

 1. Ym mis Ebrill, mae'r gwreiddiau'n cael eu paratoi - wedi'u plicio o'r esgidiau wedi'u sychu, tynnu'r mannau wedi'u difetha, torri'r rhannau â gwyrdd.
 2. Caiff y tiwbiau eu plannu mewn llong gyda mawn neu gymysgedd maeth, fel eu bod yn codi 2-3 cm uwchben yr wyneb, ac yn cadw pythefnos ar dymheredd o 18 ° C a golau da.
 3. Pan fydd blagur yn ymddangos arnynt, mae bylbiau yn cael eu torri, fel bod ar bob darn mae ofari â gwddf gwraidd.
 4. Maent yn dal i ffynnu mewn bocs nes i'r saethu gyrraedd 10 cm, yna ei blannu yn y ddaear.
 5. Mae angen 40x40x40 cm ar gyfer pwll ar gyfer dahlias, rhowch y compost sydd wedi'i orbwyseddu ar y gwaelod.
 6. Gosodir Lukovychka fel bod y gwddf gwraidd ychydig o centimetrau yn uwch na'r ddaear.
 7. Ar ôl plannu, mae'r eginblanhigion yn cael eu dyfrio â dwr oer ac wedi'u halogi â haen o frisgl coediog.
 8. Ar gyfer graddau uchel, gosodir tyllau yn agos at y tyllau, fel na fydd coesynnau bregus yn torri gyda rhiwiau gwynt.

Sut i blannu dahlias mewn hadau gwanwyn?

Gyda chymorth hadau, gellir tyfu amrywiaeth un flwyddyn a lluosflwydd. Sut i blannu dahlias yn y pridd yn y gwanwyn:

 1. Defnyddir cynwysyddion plastig ar gyfer hyn. Mae'r hadau yn ystod dyddiau cyntaf mis Ebrill yn lledaenu ar dywod cywasgedig, wedi'i chwistrellu, wedi'i wlychu, wedi'i orchuddio â cellofen.
 2. Ar dymheredd o 25-17 ° C mae hadau'n egino am 10 diwrnod, yna'n cael eu trawsblannu mewn potiau ar wahân.
 3. Gan fod cymysgedd primer yn addas - un dos o fawn mawn a thywod a dwy dail. Tri diwrnod cyn codi, mae'r pridd yn cael ei drin gyda datrysiad o potangiwm.
 4. Ar ôl trawsblannu, mae'r eginblanhigion yn cael eu dyfrio wrth i'r swbstrad sychu, ar ôl iddo gael ei wreiddio yn y ddaear.

Pryd i blannu dahlias yn y tir agored?

Rhoddir blodau yn y tir agored ar ddiwedd mis Mai neu ddechrau mis Mehefin, pan mae dahlias eisoes wedi cael eu plannu'n ddiogel - mae'r ddaear wedi cynhesu, mae'r bygythiad o doriadau gwanwyn wedi mynd heibio. Mae rhai garddwyr yn gohirio'r amser yn gynharach. Ond yna mae angen i chi chwistrellu'n ofalus y bylbiau neu'r eginblanhigion gyda mochyn (sawdust, mawn) o frwydrau rheolaidd sy'n gallu eu dinistrio. Os ydych chi'n plannu'r planhigyn yn rhy hwyr, gall y blodeuo yn y dyfodol gyrraedd misoedd poeth yr haf a bydd y basgedi'n llosgi'n gyflym.

Dahlias - gofal a thyfu

I ddahlias garddio, plannu a gofal gardd lliwgar a lliwgar yn golygu dyfrhau cymwys, safle gwrtaith, tynnu cwyn. Mae gwasgu'r pridd yn cael ei wneud wrth i chwyn dyfu. O ganlyniad i aflonyddu gellir ei ddileu, gan fod dahlias sy'n tyfu yn haws os ydych chi'n ymestyn yr ardal gyda blodau. Bydd glaswellt sych a llif llif yn helpu i frwydro yn erbyn gwlithod ac ar yr un pryd bydd yn caniatáu i'r pridd beidio â sychu hyd yn oed mewn dyddiau poeth. Ar ddiwedd mis Medi - yn gynnar ym mis Hydref, dylid cloddio'r tiwbiau dahlia. Gofalu am wreiddiau'r gaeaf:

Blodau dahlia - nodweddion o ddyfrio

Mae gofalu am ddahlias yn cynnwys dyfrio hael 1-2 gwaith yr wythnos (ar yr amod nad oes glaw). Ond ni allwch ganiatáu marwolaeth lleithder ym mhwlb y planhigyn, fel arall fe fydd yn arwain at ddirywiad. Dylai dŵr fod fel bod y dwr yn cwympo'r pridd i ddyfnder o 30 cm - mae hyn yn ddigon i wneud y blodyn yn derbyn y dos iawn o hylif sy'n rhoi bywyd. Mewn gwres cryf bydd cadw lleithder yn helpu i lenwi'r llwyn. Cyn y dwr nesaf, mae'n rhaid i'r pridd a'r mochyn o'r gors gael eu crafu, ar ôl llaith - eto yn chwistrellu'r planhigyn.

Sut i fwydo dahlias?

Yn ystod dyfrio mae'n gyfleus i wneud gwrtaith o dan y llwyn. Sut i ofalu am ddahlias o ran gwisgo:

 1. Bob pythefnos yn hanner cyntaf y tymor mae'r diwylliant yn cael ei ffrwythloni, yn ailgyfansoddi mwynau a mater organig - amoniwm nitrad (15 g y m 2 ), trwyth mullein 1:10 neu fwyd adar 1:20.
 2. Gyda dyfodiad yr arennau ifanc, argymhellir ychwanegu cyfansoddion superffosffad a photasiwm i'r pridd ar gyfradd o 30 g y bwced o ddŵr - bydd yn ddigon i 8 sbesimen.
 3. Mae gwrtaith yn hawdd i'w wneud - ar berimedr y llwyn, mae twll yn cael ei wneud, mae abwyd yn cael ei roi ynddo, wedi'i ddyfrio a'i dechnegu â daear.

Ydyn nhw'n cipio dahlias?

Dros y tymor cyfan, mae angen torri'r blagur gwag, er mwyn peidio â rhwystro ymddangosiad rhai newydd. Mewn graddau uchel, mae'n well pwyso'r prosesau ochrol, ar lwyni sy'n tyfu'n isel, nid yw hyn wedi'i wneud. Mae tynnu dail ar lefel o 30-40 cm o'r gwreiddyn yn gwella'r cyfnewidiad awyr rhwng y coesynnau. Er mwyn cael anhygoeliadau lliwgar mawr o ddahlias, mae tynnu tyfiant blagur yn dod gyda thyfiant. Mewn un llwyn ar yr un pryd, gadewch ddim mwy na dau basgedi a thri esgidiau. Bydd hyn yn cael melysau mawr ac addurniadol.

Blodau dahlias - clefydau a phlâu

Mae dahlias gardd, plannu a gofal ar gyfer hynny yn cael ei wneud yn ôl agrotechneg, ychydig yn sâl. Ond weithiau gallant gael eu ymosod gan blâu neu firysau heintus. Clefydau, parasitiaid a ffyrdd i'w ymladd:

 1. Clustogau, mites gwenog , afaliaid a lindys yw'r parasitiaid mwyaf peryglus ar gyfer diwylliant. Mae gofal am ddahlias yn tybio, pan fyddant yn ymddangos, y llwyni unwaith yr wythnos gyda'r nos yn chwistrellu ag addurniad o wenynen neu celandin. Gellir defnyddio swigen sebon o gymhids. Os oes llawer o barasitiaid, mae angen triniaeth â phryfleiddiaid.
 2. Mae esgidiau ifanc yn denu clawddod yn gryf, sy'n eu plât yn ystod y tymor glawog. Ar gyfer atal, gall y pridd o gwmpas y llwyn gael ei chwistrellu â phupur llwch tybaco neu ddaear.
 3. Os oes llawer o wifren gwifren yn y pridd, mae cloroffos wedi'i ymgorffori ynddo â rhwyllau.
 4. Nid yw'r mottledness mosaig oherwydd firysau yn cael ei drin. Er mwyn osgoi heintio planhigion eraill, dylid cloddio'r llwyn a'i losgi ynghyd â'r gwreiddiau.