Ystafell Kishlitsa - popeth am dyfu planhigyn blodeuo

Mae'n blanhigyn blodeuo tendr iawn. Fel arall fe'i gelwir yn flodau hapusrwydd, mae hefyd yn "glöyn byw", mae'n hawdd gofalu amdano gartref. Mae'r wraig brydferth hon yn sarnwr ystafell. Yn gadael siâp trionglaidd fel adenydd y glöyn byw, maent hyd yn oed yn plygu mewn parau pan fyddwch chi'n cyffwrdd, fel glöyn byw. Gall garry garw adael dail a blodau o liwiau gwahanol.

Ocsid Ystafell - gofal cartref

Wrth ofalu am ystafell asidig, rhaid i chi gofio tarddiad egsotig y blodyn hwn. Wedi'r cyfan, daeth y planhigyn hwn atom ni o wledydd poeth. Am y rheswm hwn, dylid ei dyfu dan amodau tebyg. Mae angen asidedd planhigion:

Ocsid Ystafell - Mathau

Mae yna wahanol fathau a mathau o sgwrff. Ar y cyfan mae ychydig llai na 1000 o rywogaethau o'r planhigyn hwn. Y mathau poblogaidd o fwslin yw:

 1. oxalis pedair-leaved (a elwir yn well fel Oxalis Depp);
 2. oxalis cyffredin;
 3. oxalis o liwiau amrywiol;
 4. tuberosen oxalis
 5. oxalis triongl (alias - oxalis fioled);
 6. oxalis bouvi;
 7. ocsalau glandular;
 8. oxalis o obtus.

Yn ein gwlad, mae'r asid trionglog yn boblogaidd. Ei mamwlad yw Brasil. Nodweddir y rhywogaeth hon gan dail fioled tywyll o ffurf hardd. Gall ystafell Kishlitsa hwylio'r llygad gyda blodau o liwiau gwyn, pinc a phorffor. Maent yn ein rhoi ni a'r sgwatiwr gwenwynig, Depp. Fe'i gwahaniaethir gan ddail o liw salad gyda mannau brown yn y canol a blodau coch llachar.

Asid blodau dan do - sut i ofalu?

Mae ystafell Kislitsa yn blanhigyn prydferth iawn, fodd bynnag, er mwyn gwarchod ei ddeniadol a'i ymddangosiad cain, mae angen rhoi cynnig ar ychydig. Mae gofalu am asid yr ystafell yn hawdd, ond mae'n dal i fod angen sylw. Felly, y lle gorau i aros ar gyfer y planhigyn hwn yn y tŷ fydd sill y ffenestr, felly bydd y sur yn cael y goleuadau gorau posibl. Peidiwch ag anghofio gorchuddio'r ffenestr gyda gwydr.

Dylai'r ystafell gynnal y drefn dymheredd orau. Ni allwch adael pridd y planhigyn yn sychu, at y diben hwn mae'n aml yn angenrheidiol i ddwr yr asid, o'r tir sych mae'r planhigyn hwn yn marw. Mewn tywydd cynnes, mae'n bosib chwistrellu'r gegin ystafell. Gwrteithiau mwynol fydd ffrwythloni gwych ar gyfer y blodyn hwn. Yn eu bwydo dylai ystafell asid fod mewn tymhorau cynnes gydag amlder bob hanner mis.

Gall ymddangosiad esthetig y blodyn amharu ar yr "anhrefn" o'i gwmpas. Felly, rhaid glanhau'r holl ddail a blodau sydd wedi colli eu lliw mewn pryd, fel na fydd dim yn difetha gras y harddwch hwn. Yn ystod y gaeaf, yn ystod cwymp y dail, dylid torri toriadau yr ystafell 1-2 cm. Dylid gosod y cynhwysydd gyda'r blodyn mewn lle tywyll oer (seler, seler). Gadewch ystafell asidig am ddau fis. Yn ystod y cyfnod hwn, nid oes angen i chi ddŵr a ffrwythloni'r planhigyn.

Sut i ddŵr ystafell asid?

Mae Kislitsa wrth ei fodd yn ddŵr, ond ni ddylai un ganiatáu i'r gormod o hylif yn y pot ddigwydd. Gall hyn arwain at broses pydru yng ngwreiddiau'r planhigyn. Gan ddechrau gyda chyfnod yr hydref, mae dyfrio'r sur yn llai aml. Yn y gaeaf, mae pridd y planhigyn wedi'i wlychu ychydig yn unig. Mae ystafell Kishlitsa yn anhygoel ac nid oes angen chwistrellu yn aml. Ond yn yr haf poeth, bydd y fath weithdrefnau ond o fudd i harddwch yr ystafell. Ar gyfer chwistrellu, mae'n rhaid i ddwr gael ei ferwi a'i oeri ymlaen llaw.

Ocsid Ystafell - Trawsblaniad

Un o'r cwestiynau sy'n poeni bod perchnogion lwcus blodeuyn y glöyn byw yn sut i ail-blannu'r ystafell asidig. Gellir cynnal y driniaeth hon gyda thiwbri mewn unrhyw dymor. Mae'n hysbys bod yr asid ystafell yn blodeuo 40 diwrnod ar ôl plannu'r tiwbiau. Felly, hyd yn oed yn ystod trawsblaniad, mae'n hawdd pennu cyfnod blodeuo blodau. Mae'r weithdrefn flynyddol hon yn cynnwys sawl cam:

 1. Mae planhigion planhigion yn cael eu trawsblannu i gymysgedd o fawn, tywod, tywydd, dail a humws. Dylai'r gymhareb mawn i weddill y cymysgedd pridd fod rhwng 2 a 1 (caiff dwy ran o fawn ei gymryd mewn un rhan o bob un o'r cydrannau sy'n weddill). Bydd twf ardderchog y planhigyn yn rhoi cais i ddraenio o glai estynedig.
 2. Ar ôl lluosi'r cymysgedd asid, rhoddir winwns ei ferch mewn cynwysyddion eraill. Maent wedi'u taenellu ychydig â daear.
 3. Yna mae'r bylbiau wedi'u dyfro. Rhowch y cynwysyddion gyda'r bylbiau wedi'u plannu mewn lle oer tywyll tywyll.

Pa fath o pot sydd ei angen ar gyfer asid ystafell?

Gan fod angen gwneud blodau'r glöyn byw yn drawsblannu bob blwyddyn, bydd angen storio cynwysyddion newydd yn rheolaidd. Mae Kislitsa yn y pot yn ystod y flwyddyn yn troi o dryser i mewn i lwyn blodeuo brwd. Os nad yw ei berchennog yn bwriadu lluosi'r planhigyn trwy ei is-adran, yna dylid ei ffafrio i bot mawr wrth ddewis cynwysyddion.

Sut i luosi ystafell asid?

Mae blodau glöyn byw yn atgynhyrchu gan hadau. Mae hyn yn digwydd yn ystod cyfnod y gwanwyn, mae'n ddymunol defnyddio pridd mawn-berarlite ar gyfer eu glanio. Yna dylid gorchuddio'r cynhwysydd â hadau plannu gyda bag plastig a'i osod gyda band elastig. Ni ddylai dderbyn pelydrau golau. Os plannir hadau ffres, nid yw'r briwiau'n cymryd llawer o amser i aros.

Y cam nesaf yw trawsblannu'r planhigyn mewn pot ar gyfer arhosiad parhaol. Mae atgynhyrchu'r ystafell asidig hefyd yn digwydd o ganlyniad i ranniad y blodyn adeg trawsblaniad. Mae'r planhigyn yn cael ei luosi gan y tiwbiau (gyda phlannu yn y gaeaf neu ddiwedd yr hydref) a thoriadau dail. Felly, yn gyntaf mae angen i chi egino dail gyda thoriadau mewn dŵr neu dywod yn ystod y gwanwyn. Ar hyn o bryd mae twf cyflym o wreiddiau'r planhigyn. Yna mae nifer o ddail yn cael eu trawsblannu'n un cynhwysydd eang.

Mae ystafell Kishlitsa yn addurniad go iawn o unrhyw dŷ. Bydd y planhigyn swynol hon â lliw llachar yn edrych yn ddeniadol ac yn gytûn mewn unrhyw fewn. Fodd bynnag, fel unrhyw blanhigion byw, bydd asid ystafell yn cwympo os nad oes gofal iddo. Ni ddylech wneud ychydig o ymdrech i wneud y blodau pili-pala yn eich hyfryd gyda'i harddwch am amser hir. Creu amodau addas ar ei gyfer - a bydd yn blodeuo mewn llwyn ysgafn a llachar.