Deddfau Sweden

Mae Sweden yn wlad anhygoel yng nghanol Gogledd Ewrop, sy'n cael ei ymweld yn flynyddol gan fwy na 5 miliwn o dwristiaid o bob cwr o'r byd. Mewn sawl ffordd, mae'r wlad hardd hon wedi dod yn baradwys i'r teithiwr: mae awyr crisial clir, miloedd o hectarau o goedwigoedd anhygoel a llynnoedd mawreddog, pobl leol gyfeillgar a hosbisog ac mae bwyd Sweden yn hynod o flasus yn sicr yn brif rinweddau'r Deyrnas. Fodd bynnag, cyn mynd i goncro'r wlad hon dirgel Llychlyn, mae'n werth dysgu mwy am ei gyfreithiau sylfaenol, a fydd yn cael ei drafod yn ein herthygl.

Beth ddylai twristiaid ei wybod?

Wrth gynllunio gwyliau dramor, dylech roi sylw arbennig i astudio arferion a rheolau ymddygiad lleol. Felly, gadewch i ni ystyried cyfreithiau sylfaenol Sweden, y mae'n rhaid i bob person sydd ar ei diriogaeth barchu:

 1. Cyffuriau. Mae'r rhan fwyaf o asynnau, oedolion a phobl ifanc iawn, yn gwrthwynebu defnydd o sylweddau narcotig, gan gynnwys canabis. Gallai torri'r gyfraith hon gynnwys dirwy difrifol a hyd yn oed atebolrwydd troseddol.
 2. Y gyfraith sych yn Sweden. Er mwyn rheoli'r defnydd o alcohol yn y wlad, creodd llywodraeth Sweden yn 1955 gadwyn o siopau o'r enw Systembolaget. Dim ond ynddynt y mae'n bosib prynu diodydd alcoholig sy'n uwch na 3.5% yn gyfaint, ac mae'r siopau hyn yn gweithio yn unol ag amserlen benodol: Llun-Gwener o 10:00 i 18:00, Sad-Sul o 10:00 i 13:00.
 3. Ysmygu. Fel yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop, mae Sweden yn ymladd yn weithredol yn y Deyrnas Sweden gyda chynhyrchu ysmygu a thybaco. Er enghraifft, ar gyfer ysmygu mewn lle anfwriadol (lle nad oes arwydd gyda'r arysgrif "Rukning") codir cosb ddifrifol. Mewn achos o wrthod talu neu unrhyw ddiffyg arall, yn ôl cyfraith Sweden, gall dinasydd tramor gael ei alltudio hyd yn oed i'w famwlad.
 4. Priodasau o'r un rhyw. Fel yn y gwledydd mwyaf datblygedig Ewropeaidd, cafodd priodasau cyfunrywiol eu caniatáu yn swyddogol yn Sweden ers 2009, nid yn unig ar y lefel ddeddfwriaethol, ond hefyd gyda chymorth yr eglwys.
 5. Rhyddid lleferydd. Mae Sweden yn wladwriaeth ddemocrataidd lle gall pob person fynegi eu barn am broblem benodol. Mae rhyddid y wasg a'r wasg yn teyrnasu yma, a chaniateir pob math o gyfarfodydd ac ralïau.

Deddfau anarferol Sweden

Mae llawer o reolau, sy'n gwbl normal ar gyfer canfyddiad yr Eidal, yn ymddangos yn dwristiaid tramor yn ddrwg, ac weithiau'n hurt. Ymhlith y mwyaf amlycaf mae'r canlynol:

 1. Natur democrataidd Sweden. Mae'n hysbys ymhell y tu hwnt i'w ffiniau. Mae cyfiawnder yn cael ei gyfreithloni yma hefyd, fodd bynnag, yn ôl y gyfraith, mae'n wahardd defnyddio gwasanaethau merched ar alwad.
 2. Mae cyfraith ffenestri agored yn Sweden yn un o'r rheolau anarferol mwyaf diddorol ac ar yr un pryd. Fe'i datblygwyd yn ôl yn yr 17eg ganrif. Hanfod yw y gallai pob person sy'n mynd heibio edrych i mewn i ffenestr rhywun arall a gweld a yw ei gymydog yn byw trwy ei fodd neu beidio.
 3. Anadl ffres. Mae cyfraith arall yn rhyfedd yn dweud y bydd yn rhaid ichi dalu tua $ 100 os nad ydych chi'n brwsio eich dannedd cyn gadael eich cartref.
 4. Tawelwch gyda'r nos. Ar ôl 22:00, mae'n annhebygol y byddwch yn clywed sŵn draenio'r dŵr yn y toiled, oherwydd mae awdurdodau lleol yn "gofalu" eu dinasyddion a'u hamddiffyn rhag pob math o sŵn ar y lefel ddeddfwriaethol.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gwylwyr

Mynd ar daith, rhowch sylw i'r pwyntiau canlynol:

 1. Siopa . Mae llawer o siopau'n cau'n gynnar, yn enwedig ar benwythnosau. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio tan 18:00 - 18:30, ac ar yr adeg hon y gwelir y ciwiau mwyaf. Os ydych chi eisiau prynu popeth sydd ei angen arnoch heb ormod o ffwd, ewch i siopa cyn 5 pm.
 2. Ieithoedd. Er gwaethaf y ffaith bod gan 90% o ddinasyddion y Saesneg yn brodorol, gall gwybodaeth yr iaith Swedeg fod yn sgil ddefnyddiol wrth gyfathrebu â thrigolion lleol. Yn arbennig, bydd yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n bwriadu symud i Sweden am breswylio'n barhaol yn y dyfodol, t. heb wybodaeth am iaith y wladwriaeth, mae integreiddio'n llawn i wlad dramor a'i diwylliant yn amhosib.
 3. Hikes i ymweld. Ymhlith rheolau tôn da, un o'r pwysicaf yw tynnu esgidiau wrth fynedfa'r tŷ. Felly, rydych chi'n dangos parch i'r perchnogion a'u fflat.
 4. Mae prydlondeb yn nodwedd nodweddiadol arall o feddylfryd Sweden, ac yn y wlad hon mae gwrthodion yn cael eu gwrthod ar yr un pryd ar gyfer digwyddiadau swyddogol ac i bartïon cyfeillgar. Mae'r un rheol yn berthnasol i drafnidiaeth gyhoeddus: awyrennau, trenau, bysiau, ac ati.
 5. Ecoleg . Sweden yw un o'r gwledydd mwyaf cyfeillgar i'r amgylchedd yn y byd, ac, yn syndod, nid oedd hyn yn gadarn, gallwch chi wneud arian ar hyn! Mae'n ddigon i drosglwyddo'r bag plastig arferol yn ôl i'r siop a chael gwobr bach iddo. Mae amser dadelfwyso'r deunydd hwn o 100 i 200 mlynedd, ac felly mae gan yr Eidal y cyfle i wneud cyfraniad go iawn i ddiogelu'r amgylchedd rhag llygredd.