Diabetes Mellitus Math 1 - popeth y mae angen i chi ei wybod am y clefyd

Mae diabetes Math 1 yn glefyd cronig difrifol. Mae'n gysylltiedig â metaboledd glwcos â nam. Gyda CD1 mae diffyg inswlin - hormon sy'n gyfrifol am amsugno siwgr gan y meinweoedd - a chynnydd yn y crynodiad o glwcos. Mae'r broblem yn datblygu oherwydd bod imiwnedd trwy gamgymeriad yn dechrau ymosod ar gelloedd beta a'u dinistrio.

Mathau o diabetes mellitus

Mae pob math o'r clefyd yn debyg, ond mae ganddynt wahaniaethau sylweddol. Mae dosbarthiad diabetes mellitus yn cynnwys is-adran i'r mathau hyn:

1 math o diabetes mellitus

Fe'i gelwir hefyd yn ddibynnol ar inswlin. Mae diabetes mellitus Math 1 yn amod y mae celloedd beta yn marw yn y pancreas am sawl rheswm - y rheiny sy'n gyfrifol am gynhyrchu inswlin. O ganlyniad, mae gan y corff ddiffyg yr hormon. Mae diabetes sy'n dibynnu ar inswlin pan fo'r system imiwnedd yn ymddwyn yn anghywir. Gellir achosi hyn gan achosion etifeddol. Ond mae'n bwysig deall: na allwch etifeddu diabetes, dim ond y rhagfeddiant i anhwylder yn cael ei drosglwyddo ar lefel y genynnau.

2 fath o diabetes mellitus

Mae amrywiaeth nad yw'n inswlin sy'n dibynnu ar y clefyd, fel rheol, yn cael ei ddiagnosio mewn pobl dros 30-40 oed, sy'n dioddef o bwysau dros ben. Mae eu pancreas yn cynhyrchu inswlin, ond mae celloedd y corff yn ymateb yn anghywir iddo oherwydd llai o sensitifrwydd. Po hiraf y mae'r diabetes math 2 yn datblygu, y isaf yw cynhyrchu'r hormon. Esbonir hyn gan y ffaith bod lefel gynyddol o glwcos yn niweidiol i'r celloedd sy'n cynhyrchu'r sylwedd.

Achosion diabetes mellitus math 1

Gelwir yr afiechyd hwn yn awtomatig, oherwydd mae'r prif broblem y mae'n datblygu yn groes yn y gwaith imiwnedd. Gall achosi diabetes mellitus fod yn etifeddol. Ond hyd yn oed os yw'r ddau riant yn dioddef o CD1, gellir geni'r plentyn yn gwbl iach. Weithiau mae achosion diabetes math 1 o darddiad firaol ac yn datblygu yn erbyn y cefndir:

Mae llawer o firysau yn difrodi celloedd beta, ond yn y rhan fwyaf o achosion gall y corff adfer popeth. Dim ond yn y sefyllfaoedd anoddaf, pan fo ardaloedd ar raddfa fawr o feinweoedd pancreas sy'n cynhyrchu inswlin yn cael eu dinistrio, mae adferiad yn amhosib. Mae micro-organebau sy'n cynhyrchu proteinau tebyg mewn cyfansoddiad a strwythur i beta celloedd. Yn eu dinistrio, mae imiwnedd yn dileu ac yn rhan o'r pancreas. A hyd yn oed pan fo'r firws yn cael ei niwtraleiddio, mae'r corff yn parhau i gael trafferth.

Diabetes Math 1 - symptomau

Fel rheol, mae arwyddion y clefyd yn ddifrifol. Mae symptomau nodweddiadol diabetes mellitus math 1 yn edrych fel hyn:

Pan fydd diabetes math 1 yn dechrau, mae cleifion yn sylwi ar gynnydd yn yr awydd. Ond nid ydynt yn ennill pwysau. I'r gwrthwyneb, mewn llai na chwarter mis, mae cleifion yn gostwng i 10-15 kg. Mae anorecsia yn cael ei ddisodli'n raddol yn sgil gwella'r awydd, sy'n ganlyniad i ketoacidosis. Nodweddir yr olaf gan ymddangosiad arogl acetone yn y geg. Mae'r cyflwr yn cynnwys ymosodiadau o gyfog, chwydu, dadhydradu, poen yn yr abdomen.

Diagnosis o diabetes mellitus math 1

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n syml iawn pennu'r broblem. Y ffaith yw bod llawer o gleifion yn dod i gael cymorth dim ond pan fydd diabetes mellitus math 1 inswlin wedi pasio i gyfnod wedi'i esgeuluso, ac mae'r holl symptomau wedi dod yn amlwg yn glir. Os yw'r cwestiynau'n parhau, rhaid i'r arbenigwr, yn gyntaf, eithrio pob clefyd sydd â phroblemau tebyg - megis diabetes insipidus, hyperparathyroidiaeth, methiant arennol cronig, neu polydipsia seicogenig. Er mwyn penderfynu ar y siwgr - diabetes math 1 - mae angen cynnal cyfres o brofion gwaed:

Sut i drin diabetes math 1?

Mae effeithiolrwydd therapi yn dibynnu i raddau helaeth ar y claf. Sut i wella diabetes math 1? Ar gyfer hyn, mae angen i'r claf gyflawni'r camau canlynol:

 1. Cyn dechrau'r driniaeth, dylid cymryd yr holl brofion rhagnodedig.
 2. Mae angen i chi brynu glwomedr. Dylai'r ddyfais fod o ansawdd uchel, yn gywir ac yn gweithredu'n gywir.
 3. Dylid monitro lefel y siwgr yn gyson. Am ganlyniadau, dechreuwch ddyddiadur arbennig.
 4. Gellir trin Diabetes mellitus math 1 yn unig trwy gydymffurfio â holl argymhellion y meddyg.
 5. Dadansoddi newidiadau mewn lefelau siwgr yn y gwaed, dylech addasu'ch diet.

Os yw'r claf yn dilyn yr holl gyfarwyddiadau yn glir, bydd yn fuan yn gallu sylwi ar y newidiadau cadarnhaol. I ddeall bod diabetes ieuenctid yn rhoi'r gorau i symud ymlaen ac ailddechrau, mae'n bosibl ar ffactorau o'r fath:

 1. Mae lefel y siwgr yn y gwaed yn dod yn ôl i'r arferol.
 2. Gwell dangosyddion yn y dadansoddiadau.
 3. Caiff y pwysau ei normaleiddio (gostyngiadau neu godiadau, yn dibynnu ar nodweddion unigol yr organeb).
 4. Mae'r claf yn dechrau teimlo'n fwy rhybudd.
 5. Nid oes neidiau mewn pwysedd gwaed a blinder.
 6. Yn y corff, mae celloedd beta (gallwch wirio eu presenoldeb gan ddefnyddio prawf gwaed ar gyfer C-peptide).

Triniaeth symptomatig diabetes mellitus

Gan nad yw eto'n bosibl cael gwared ar CD1 yn gyfan gwbl, mae triniaeth diabetes math 1 yn fwy symptomatig. Anelir at therapi o'r fath at reoleiddio'r lefel siwgr yn y gwaed, cywiro pwysau'r corff, gan atal cymhlethdodau, gan ddarparu amodau sy'n gyfforddus i fywyd a gwaith i'r claf.

Inswlin ar gyfer diabetes

Y therapi inswlin gyda CD1 yw'r dull trin mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd. Mae'n fwyaf effeithiol i'w gynnal yn y gyfres o chwistrelliadau lluosog. Sut i brynu inswlin , dewiswch arbenigwr. Gwneir y dewis fel arfer o ddau brif gynllun:

 1. Mae therapi traddodiadol yn golygu cyflwyno dau pigiad o gamau canolradd ac un - un byr rhyngddynt. Caiff paratoadau eu chwistrellu hanner awr cyn prydau bwyd. Yn y bore, dylid rhoi tua 60 i 70% o'r dos dyddiol. Mae'r cynllun hwn yn effeithiol, ond mae ganddo anfantais - mae therapi traddodiadol yn gofyn am gadw'n gaeth i ddeiet ac ymarfer corff rheolaidd.
 2. Mae'r cynllun dwys yn cynnwys cyflwyno dwy waith y dydd o inswlin canolradd a thri chwistrelliad o baratoad "byr". O ganlyniad, mae dos dyddiol y cyffur o weithredu hir yn llai, ac yn syml - mwy.

Newydd wrth drin diabetes math 1

Mae meddygaeth yn gwella'n gyson. Mae dulliau triniaeth CD1 hefyd yn cael eu gwella. Mae gwyddonwyr Americanaidd wedi datblygu brechlyn newydd. Diolch iddi, gall triniaeth diabetes math 1 ddod yn fwy effeithiol. Mae'r pigiad wedi'i gynllunio i wella cynhyrchu gwrthgyrff. Mae'n blocio cynhyrchu'r ymateb imiwnedd. Yn syml, gall y brechlyn adnabod celloedd gwaed "peryglus" ac mae'n cyfarwyddo ymosodiad imiwnedd arnynt, yn hytrach nag ar elfennau iach. O ganlyniad, mae gan gelloedd y pancreas y cyfle i adfer, ac mae normalau'r secretion eu inswlin eu hunain yn y corff.

Deiet ar gyfer diabetes mellitus math 1

Gan fod SD1 yn datblygu yn erbyn cefndir lladdiad cyffredinol y corff er mwyn goresgyn yr anhwylder, mae'n rhaid arsylwi ar nifer o reolau sylfaenol ar gyfer yfed bwyd:

 1. Dylai'r claf gyfrif y calorïau yn y cynhyrchion.
 2. Dylai bwyd fod o ansawdd uchel a naturiol.
 3. Dylai maethiad ar gyfer diabetes math 1 gael ei rannu'n 5 i 6 derbynfa.
 4. Yn hytrach na siwgr, rhaid i chi ddefnyddio melysydd.
 5. Dylai'r rhan fwyaf o garbohydradau fod ar gyfer brecwast a chinio.

Pryd y gellir bwyta'r afiechyd:

Nid yw diabetes â diabetes math 1 yn cynnwys:

Cymhlethdodau diabetes mellitus math 1

Mae unrhyw glefyd yn ofnadwy am ei gymhlethdodau. Os na fyddwch chi'n cael ei drin, gall diabetes math 1 arwain at:

Beichiogrwydd ar gyfer Diabetes Math 1

Yn syth, mae angen i chi egluro nad yw diabetes math 1 yn rhwystr i feichiogrwydd. Ond dylai hefyd gynllunio plant ar gyfer menywod sydd â diagnosis o'r fath fod ymlaen llaw ac yn ofalus iawn. Y peth gorau yw dechrau hyfforddi am chwe mis - blwyddyn. Yn y cyfnod hwn, mae'n bwysig sicrhau iawndal sefydlog - gwerthoedd normoglycemia - a'i gadw ar lefel briodol. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i'r beichiogrwydd symud ymlaen fel arfer, ac nid oes unrhyw gymhlethdodau.

Drwy gydol beichiogrwydd, bydd gofynion inswlin yn amrywio. Mae ehangder yr osciliadau yn unigol. Nid yw rhai merched beichiog hyd yn oed yn sylwi ar y newidiadau. Yn aml, mae mamau yn y dyfodol sy'n dioddef o diabetes mellitus yn dioddef o tocsicosis gyda chwydu. Yn ystod y cyfnod hwn, mae angen i chi fod yn ofalus, oherwydd ar ôl y pigiad, ni chaiff carbohydradau eu cyflenwi'n iawn.

Ar y diwrnod geni, mae'n well peidio â chyflwyno inswlin cefndir. Neu gallwch chi leihau'r dosen yn fawr. I ba lefel - mae angen trafod gyda'r endocrinoleg. Yn syth yn ystod geni, gall siwgr dyfu. Mae hyn oherwydd cyffro cryf o fenyw. Mewn rhai achosion, mae glwcos yn disgyn - oherwydd y llwyth trwm. Mae gostyngiad mewn siwgr hefyd yn cynnwys llaeth, felly cyn bwydo'r fam, dylai gymryd cyfran ychwanegol o fwyd carbohydrad.