Emosiynau cadarnhaol

Gall bywyd anarferol llwyd anghyffredin, un ymladd ar ôl y llall, ddod â rhywun i gyflwr gormesol. Ond gallwch lenwi'ch bywyd gyda lliwiau gyda chymorth emosiynau cadarnhaol. Mae yna sawl math o emosiynau cadarnhaol, bydd pob un ohonynt yn dod â'i ffi gadarnhaol i'ch byd.

Rhestr o emosiynau cadarnhaol:

 1. Mae diddordeb, diddordeb, chwilfrydedd - yr emosiwn sy'n digwydd amlaf, yn ysgogi datblygiad meddwl, gwybodaeth, sgiliau. Llog yw'r unig gymhelliant sy'n cefnogi gweithrediad gwaith arferol. Mae gan y person â diddordeb yr awydd i ehangu ei brofiad, i archwilio rhywbeth newydd. Gyda diddordeb cryf, mae person yn teimlo'n cael ei hadfywio a'i frwdfrydig.
 2. Mae syndod yn emosiwn pasio: mae'n ymddangos yn gyflym ac yn diflannu mor gyflym. Ei swyddogaeth yw paratoi person ar gyfer digwyddiadau sydyn neu newydd, camau gweithredu llwyddiannus.
 3. Joy - yn cyfeirio at emosiynau cadarnhaol person, a nodweddir gan ymdeimlad o hyder, pwysigrwydd, gallu i oresgyn anawsterau a mwynhau bywyd. Gyda'i gilydd mae hunan-foddhad, heddwch a phobl gyfagos, ymdeimlad o adfer ynni a chryfder ei hun. Mae Joy yn deffro pan fydd rhywun yn sylweddoli ei botensial. Mae rhwystrau ar y ffordd i hunan-wireddu yn rhwystro ymddangosiad llawenydd.
 4. Hapusrwydd yw'r emosiwn cadarnhaol mwyaf pwerus. Mae'n digwydd pan fydd person yn cyrraedd y nod neu pan fydd y foment hon yn mynd ati. Mae'r ffordd i hapusrwydd mewn delfrydau, breuddwydion, nodau. Maent yn rhagweld y canlyniad, gan gyfrannu at ddatblygiad teimladau dymunol. Mae'r nod yn fwy hygyrch ac yn agosach, llai na theimlad o hapusrwydd. Rhaid i berson sydd am brofi hapusrwydd yn llawn, benderfynu ar ei alluoedd a chyflawni nodau anodd, pell.
 5. Diolchgarwch - yn cael ei eni pan fydd rhywun yn teimlo'n ddiolchgar, yn deall ei fod wedi derbyn rhywfaint o fudd.
 6. Gobaith yw optimistiaeth, y gred y bydd popeth yn iawn yn y canlyniad terfynol. Nid ymddengys nad yw problemau'n cael eu datrys, mae rhywun yn gweld y dyfodol mor llachar ac yn credu y daw ei ddymuniadau yn wir, ni waeth beth.
 7. Heddwchwch - mae'n ymddangos pan fo popeth yn mynd yn iawn, rydych chi'n teimlo'n ymlacio ac yn dawel. Nid yw eich meddwl yn cael ei beichio gyda gofalu. Daw heddwch i foment o dawelwch a llonyddwch pan all un fwynhau'r presennol.
 8. Rydyn ni'n teimlo'n falch o anwe a chwilfrydedd am rywbeth anhygoel o flasus. Gall fod yn ffenomenau naturiol anhygoel, gwaith celf, cyflawniadau technoleg. Mewn eiliadau o'r fath, daw'r ddealltwriaeth mai dim ond had mewn byd helaeth ydyn ni.

Sut i gael emosiynau cadarnhaol?

 1. Gallwch gael emosiynau cadarnhaol gyda chymorth geiriau cyffredin. Mae'n debyg eich bod wedi sylwi bod geiriau dymunol, a siaredir gan rywun cariad, yn codi'r hwyliau ar unwaith. Mae'r geiriau sy'n achosi emosiynau cadarnhaol, ar gyfer pob person, yn arbennig.
 2. Un ffordd o achosi emosiynau cadarnhaol yw cyfarfodydd gyda ffrindiau plentyndod ac ieuenctid. Ewch i gyfarfod o raddedigion neu gyfarfod cyfeillgar a sicrheir tâl am emosiynau cadarnhaol i chi.
 3. Dod o hyd i'r positif yn eich bywyd. Ail-werthuso pob sefyllfa a rhoi lliw cadarnhaol iddo. Mae golwg optimistaidd o'r byd yn eich galluogi i gael emosiynau a theimladau mwy cadarnhaol.
 4. Os nad ydych chi'n gwybod ble i gymryd emosiynau cadarnhaol - teithio. Dewis gwych yw taith i'r môr, ond gallwch chi gyfyngu'ch hun i'ch dinas. Ymrwymwch drwy'r dydd i gerdded yn y goedwig, bydd y parc yn rhoi hwyl i chi.
 5. Dod o hyd i'ch hobi. Bydd gwireddu creadigol yn lleddfu'r negyddol ac yn rhoi llawenydd.
 6. Gwên yn amlach. Nid yw ein hymennydd yn gwahaniaethu rhwng gwên gwirioneddol a ffug, mae'n ymateb iddo fel pe bai'n wirioneddol. Felly, gall hyd yn oed ffug achosi emosiynau cadarnhaol.

Mae byd yr emosiynau'n treiddio trwy'r holl fywyd dynol: cyfathrebu, rhyngweithio â phobl, gweithgarwch a gwybyddiaeth. Mae gweithredu emosiynau cadarnhaol yn enfawr: maent yn ein galluogi i ehangu camau gweithredu a meddwl arferol, creu adnoddau personol, ein gwneud yn hapus, gwella iechyd a lles dros amser.