Gwenwyn madarch - mesurau brys a thriniaeth bellach

Er gwaethaf y ffaith bod pawb yn ymwybodol o ba mor beryglus y gall fod, cannoedd o filoedd o bobl yn cael eu derbyn i ysbytai bob blwyddyn gyda diagnosis o wenwyn madarch. Mae'r awydd i elw o'r prydau o'r deunyddiau crai a gesglir ganddo'i hun yn dyfarnu greddf hunan-ddiogelu ac, ar adegau, yn arwain at ganlyniadau trist.

Pa madarch y gellir ei wenwyno?

Mae llawer ohonynt yn hoff o madarch. Ond weithiau mae gan y cariad hwn ganlyniadau peryglus iawn ar ffurf gwenwyn difrifol. Yn ddidwyll, mae pobl yn credu mai dim ond madarch gwenwynig y gall gwenwyno ei wneud. Ond mewn gwirionedd, gellir cyflwyno'r perygl a ffrwythau bwytadwy. Y ffaith yw bod y coesau a'r hetiau yn creu amgylchedd ffafriol ar gyfer bywyd ac atgynhyrchu bacteria. Mae triniaeth wres yn lladd micro-organebau pathogenig. Ond gyda choginio amhriodol - os yw'r piclau'n cael eu storio am gyfnod rhy hir, neu eu trechu mewn marinâd annigonol, er enghraifft - mae gwenwyno gyda madarch halen yn bosibl.

A ellir ei wenwyno â madarch gwyn ? Ydw, mae achosion o'r fath hefyd yn digwydd, er bod y ffrwythau hyn yn cael eu hystyried yn fwyaf niweidiol. Y ffaith yw bod madarch - hyd yn oed bwytadwy - yn amsugno tocsinau fel sbwng. Felly, gallant fynd yn anghytbwys mewn storio amhriodol. Mae'n ymwneud â madarch amrwd, wedi'u sychu, a madarch picl. Felly, cyn ei goginio mae'n well astudio holl reolau prosesu a storio sylfaenol mor ofalus â phosib.

Sut i wahaniaethu madarch gwenwynig o bwytadwy?

Y ffordd hawsaf o amddiffyn eich hun ac atal gwenwyno gan madarch yw gwybod pa ffrwythau sy'n wenwynig ac nad ydynt. Nuances llawer ac yn union cofio na fydd popeth yn gweithio. Ond ar ôl ychydig o sesiynau hyfforddi, byddwch ar yr un olwg yn nodi "da" a "drwg".

Dyma sut i wahaniaethu madarch gwenwynig o bwytadwy ac i'r gwrthwyneb:

 1. Mae'r rhan fwyaf o'r ffyngau bwytadwy yn dwbwl.
 2. Mae ffrwythau posibl yn beryglus yn cynnwys lliw gwyrdd annymunol. Mae angen cymryd gofal wrth weld cap pinc. Mae'r rhain yn bennaf mewn madarch ffug. I wirio, ei dorri. Os yw'r ffwng yn wirioneddol ffug, bydd y sgrap yn troi coch. Peidiwch ag ymddiried a lliwiau llachar hefyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hetiau amlwg yn arwydd larwm.
 3. Ni allwch ddibynnu ar yr arogleuon, ond mae dewiswyr madarch yn profi bod y ysglyfaeth gwenwynig naill ai'n arogli'n annymunol, neu ddim o gwbl.
 4. Eisiau atal gwenwyn gyda madarch gwyn - rhowch nhw i gyd mewn pot o ddŵr a thaflwch fwlb iddi. Os bydd yr olaf yn troi newyddion glas, annymunol: bydd yn rhaid taflu'r cynhaeaf.
 5. Mae dewiswyr madarch annisgwyl yn osgoi'r ffrwythau rhyfeddol. Ond mewn gwirionedd, dim ond am madarch bwyta y bydd pryfed ac anifeiliaid bron bob amser yn cael eu codi. Mae eithriadau, ond maent yn brin.

Mathau o madarch gwenwynig

Bydd gwybod y mathau sylfaenol o berygl hefyd yn helpu i atal gwenwyn ffwngaidd. Mae llawer ohonynt - credir bod mwy na 3000 o fathau o madarch bwytadwy ond dim ond tua 400 - ond nid oes rhaid i chi gofio popeth. Mae'n bwysig gwybod dim ond y rhai sydd i'w canfod yn bennaf mewn latitudes lleol. Ymhlith y rhain mae sbesimenau o'r fath:

 1. Toadstool Pale yw'r madarch mwyaf gwenwynig. Mae hyd yn oed darn bach ohoni yn ddigon i achosi niwed annibynadwy i iechyd. Mae'r gwenwyn yn effeithio ar yr afu gyda'r arennau, a'r peth gwaethaf yw bod arwyddion o chwistrellod yn rhy hwyr. Mae nodwedd nodedig y toadstool yn fwy trwchus ar ffurf prawfyn ar waelod y goes.
 2. Amanita. Ac nid yn unig coch gyda dotiau gwyn. Mae tua 600 o rywogaethau o agarics hedfan yn gyfanswm. Ac mae llawer ohonynt hyd yn oed yn eithaf bwytadwy. Ac eto nid yw'n werth y risg - mae'n llawer mwy diogel osgoi'r agarig hedfan erbyn y degfed ffordd ac ar y gorau dim ond cymryd llun ohoni.
 3. Mae gwenwyno gan madarch satanig yn digwydd hyd yn oed ar ôl coginio hir. Felly, ni ddylai un ymddiried yn eu hymddangosiad deniadol - mae'r capiau ffrwythau yn cyrraedd 30 cm, a gall y goes fod hyd at 10 cm o led - mae'n rhy ddrwg.
 4. Mae ffosilau yn tyfu mewn coedwigoedd conifferaidd a chollddail. Ac mae ganddynt nodwedd arbennig - arogl annymunol sydyn. Mae ffibrau siâp cone, yn cyrraedd 5 cm o ddiamedr. Mae'r cnawd yn wyn ac nid yw'n newid lliw.
 5. Nid yw madarch gwenwynig â moch mor ddrwg, ond mae'n beryglus o hyd - o ganlyniad i gyffuriau, mae nifer y cyrff coch yn gostwng. Mae'r mochyn yn edrych fel cap olewydd mawr ar goes isel.
 6. Mae ffyngau bil yn aml yn cael eu drysu gyda pimples. Ond yn wahanol i'r olaf, mae ganddynt bolion pinc, ac ar y goes mae rhwyll tywyll.

Symptomau gwenwyno gyda madarch

Mae hwn yn gynnyrch peryglus iawn a all daro hyd yn oed ar ôl triniaeth thermol neu unrhyw driniaeth arall. Felly, pe bai arwyddion o wenwyno gyda madarch yn sydyn yn ymddangos yn fuan ar ôl defnyddio'r cynnyrch hwn, rhaid iddynt roi sylw ar frys. Gadewch i ni ofni gwell ofnau gwell na bydd yn rhaid iddo wynebu canlyniadau annymunol myfryniaeth.

Gwenwyno gyda madarch, faint o symptomau sy'n ymddangos?

Fel rheol, mae'r arwyddion cyntaf o wenwyno gyda madarch yn dechrau ymddangos 1.5 i 2 awr ar ôl eu bwyta mewn bwyd. Ond weithiau mae'r ymateb yn dod mewn diwrnod neu ddau. Mae'r ffordd y mae gwenwyn ffwngaidd yn ei ddangos ei hun yn dibynnu ar wahanol ffactorau. Mae cyflymder yr adwaith yn cael ei effeithio gan y nifer o ffrwythau a fwyta a golwg, pwysau, oedran ac iechyd y dioddefwr. Ni all hyd yn oed y system imiwnedd gryfaf ymdopi â gweithredu tocsinau. Felly yn hwyrach neu'n hwyrach, ond bydd arwyddion o chwistrelldeb yn ymddangos.

Yr arwyddion cyntaf o wenwyno gyda madarch

Mae bron yn amhosibl eu hanwybyddu. Dyma sut mae gwenwyn madarch:

Mae gwenwyn madarch piclyd a botwliaeth yn debyg, ond heb ychydig o naws. Y prif symptomau yw:

Beth i'w wneud wrth wenwyno â madarch?

Mae hunan-feddyginiaeth gyda chwistrelliad wedi'i wahardd yn llym. Felly, pan fo gwenwyno gyda madarch gwenwynig, y peth cyntaf a phwysicaf y mae angen ei wneud yw galw arbenigwyr neu geisio darparu'r dioddefwr ei hun i'r ystafell wely sy'n derbyn y ganolfan feddygol agosaf. Os gallwch chi arbed samplau cynnyrch, gwnewch hynny. Felly bydd arbenigwyr yn gallu darganfod pa wenwyn a achosodd y gwenwyno, ac yn hytrach, casglu triniaeth effeithiol addas.

Cymorth cyntaf i wenwyno gyda madarch

Y prif beth i'w gofio yw na ellir niweidio'r dioddefwr. Nid oes angen i chi gladdu'r Rhyngrwyd yn fuan wrth chwilio am gyngor ymarferol. Y prif gymorth brys ar gyfer gwenwyno gyda madarch yw golchi'r stumog. Mae hyn yn angenrheidiol i gael gwared ar y tocsinau sy'n weddill o'r corff. Mae'r cymorth cyntaf ar gyfer gwenwyno gyda madarch gwenwynig yn tybio bod digon o ddiod. Gall y claf roi te, dŵr neu ddatrysiad gwan o potangiwm trwyddedau, ac yna achosi chwydu trwy wasgu gwreiddyn y tafod. Rhaid parhau â'r driniaeth nes bydd gweddill y bwyd yn gadael y stumog.

Gwenwyno gyda madarch - beth i'w wneud gartref?

Yn ychwanegol at yfed digonus, gellir rhoi pigiad a tabledi golosg gweithredol ar yr effeithir arnynt. Os yw gwenwyn ffwng wedi digwydd, mae triniaeth yn y cartref yn tybio glanhau'r stumog a'r coluddion mwyaf effeithiol. Oherwydd glo - y cymorth gorau. Mae'n sorbent effeithiol. Cymerwch y dylai fod yn 1 darn fesul cilogram o bwysau'r corff. Ond os oes gan y claf symptomau dadhydradu - pwysedd gwaed isel, colli ymwybyddiaeth, convulsions - gall y dulliau uchod niweidio.

Gwenwyn madarch - triniaeth ysbyty

Y peth cyntaf maen nhw'n ei wneud yn yr ysbyty yw chwistrellu'r sganiwr a'i ddefnyddio i olchi'r stumog . Yn aml, gyda phroblem gwenwyno ffwngaidd, mae triniaeth yn golygu cymryd pigiad halen, meddyginiaeth fewnwythiennol a dipresis cyflym. Yn y diwrnod cyntaf, cynhelir hemosorpiad a thynnir y tocsinau o'r gwaed. Ym mhresenoldeb rhithwelediadau, rhoddir y gwrthodotyn Atropine i'r claf.

Gwenwyno â ffyngau - canlyniadau

Y gwenwyno mwyaf peryglus yn ôl gwybed. Mae'n dod i ben gyda chanlyniad marwol mewn 50-90% o achosion. Os yw'r claf yn bwyta hyd at 3 ffrwythau, mae marwolaeth yn digwydd mewn 100% o achosion. Gyda'r defnydd o rywogaethau eraill, gall effeithiau gwenwyn ffwngaidd fod yn llai beirniadol. Yn yr achos pan fydd y driniaeth yn dechrau ar amser, caiff y person ei adfer yn llawn. Os na ddarparwyd y cymorth, yna o fewn 5-8 diwrnod, mae marwolaeth yn digwydd gyda thebygolrwydd o 50%.

Atal gwenwyno gyda madarch

Y ffordd hawsaf i brynu madarch mewn mannau profedig. Ond os na ellir goresgyn yr angerdd i gasglu ffrwythau, dyma rai awgrymiadau ar sut i beidio â chael gwenwyno gan madarch:

 1. Peidiwch â chasglu ffrwythau anghyfarwydd.
 2. Ceisiwch osgoi hen madarch.
 3. Wrth baratoi, peidiwch ag anghofio prosesu'n ofalus a berwi'r hetiau â choesau. Arllwyswch gyntaf yr ychydig addurniadau.
 4. Glanhewch a pharatoi madarch yn union ar ôl ei gasglu.
 5. Nid oes angen i chi gasglu unrhyw beth ger ffyrdd a parthau diwydiannol.
 6. Peidiwch â dewis madarch mewn bagiau plastig. Mae'n well defnyddio basgedi.
 7. Os oes gan y bwyd tun madarch gudd, mae'n fwy diogel ei daflu i ffwrdd.