Gwych am gariad, iechyd, cyfoeth, denu arian a ffyniant

Mae yna lawer o wahanol dechnegau sy'n helpu i reoli llifoedd ynni. Hyd yn oed yn yr hen amser, canfu pobl fod cyfuniadau penodol o fysedd a myfyrdod yn ei gwneud hi'n bosibl newid bywyd, gan ddylanwadu ar ei wahanol agweddau. O ganlyniad, ymddangosodd mudras sy'n hygyrch i bawb.

Beth yw mudras?

Gelwir ystumiau sanctaidd sy'n gallu newid ymwybyddiaeth yn mudras. Fe'u defnyddiwyd hwy ar gyfer arferion hudol a iachau yn India. Mae Mudra yn ioga ar gyfer bysedd , oherwydd bod cyfuniadau gwahanol yn gallu activo llifau ynni, ac maent yn effeithio ar wahanol agweddau ar fywyd dynol. Yn fwy aml, mae'r bysedd yn cael eu cynrychioli fel pum chakras neu barthau adfyfyriol y corff. Credir bod ar y bysedd yn pasio chwe sianel ynni, sy'n gysylltiedig â gwahanol organau a systemau. Trwy gyfuno bysedd mewn cyfuniadau, gallwch chi alluogi'r meridiaid.

Yn wych bob tro

Er mwyn manteisio ar ymarfer y doeth, mae angen i chi arsylwi ar nifer o reolau pwysig.

 1. Gallwch chi berfformio gwahanol gyfuniadau, ond mewn unrhyw sefyllfa, y prif beth yw ei gwneud yn gyfforddus. Mae'n well ymlacio, ac mae hyn yn berthnasol i'r corff, ond hefyd i'r meddyliau.
 2. Mae'n bwysig cyn dechrau ymarfer yn briodol yn seicolegol.
 3. Er mwyn i fywyd achub bywyd neu unrhyw gyfuniad arall weithio, mae angen cysylltu bysedd fel na theimlir tensiwn.
 4. Yn ystod y gwaith, ni ddylai fod unrhyw anghysur, fel arall mae angen i chi roi'r gorau iddi.
 5. Dylai anadlu fod yn normal, fel na ddylid tynnu sylw ato.
 6. Nid yw cadw un mudra yn y rhan fwyaf o achosion yn fwy na 5-10 munud. Yn ystod y dydd, gallwch wneud hyd at 5-6 ailadrodd.
 7. Wrth wneud sawl achos, mae'n bwysig bod o leiaf ychydig o funudau yn pasio rhyngddynt.
 8. Ym mhob mudras isod, bydd y bysedd ar y ddwy law yn cael eu nodi fel a ganlyn: mawr - 1, mynegai - 2, canol - 3, cylch - 4, bys bach - 5.

Mudras i'w amddiffyn

Diolch i weithredu cyfuniadau arbennig, gallwch amddiffyn eich hun rhag meddyliau a gelynion gwael, ac os bydd rhywun yn anfon negyddol, bydd yn sicr yn dychwelyd ato. Mae amddiffyn Mudra yn cryfhau cryfder ysbrydol ac yn helpu i greu ynni cadarnhaol. Os yw'r gelynion yn weithredol, yna bydd angen i chi ymarfer bob dydd am 3-5 munud.

 1. Mae mudra syml y gellir ei ddefnyddio mewn eiliadau o fregusrwydd. I wneud hyn, ymunwch â dwylo yn yr ardal plexws solar, gan bwysleisio'r palmwydd i'r stumog, a'r bysedd, a'u gwehyddu i'r clo. Mae'n bwysig dychmygu sut mae haen amddiffynnol wedi'i ffurfio o gwmpas y corff.
 2. I gau'r cae bioenergetig eich hun, gallwch ddefnyddio'r mudra, a elwir yn "Ymgorffori Ring". Ar bob llaw, cysylltwch bysedd 1 a 2, gan osod y modrwyau wedi'u ffurfio ym mhob palmwydd i wneud clo. Ar ôl i chi fynd â nhw ac ailadroddwch dro ar ôl tro dair gwaith arall. Ar ddiwedd ymarfer, mae yna deimlad yn aml bod maes trwchus wedi'i ffurfio o gwmpas y pen, sy'n nodi bod popeth wedi'i wneud yn gywir.

Yn ddymunol i ddenu cariad

Mae arferion rheolaidd cyfuniadau arbennig yn helpu i ddenu cariad a chryfhau'r perthnasau presennol. Argymhellir i berfformio mudras sawl gwaith y dydd am 10 munud. Yn ystod hyn, mae'n bwysig meddwl am yr hyn sydd wedi dod yn realiti. Gallwch chi berfformio'r cyfuniadau canlynol:

 1. Y mudra ddoethineb mwyaf poblogaidd yw Lotus. Mae'r blodyn hwn yn symbol o hapusrwydd ac adnabyddiaeth. Cysylltwch ran isaf y palmwydd ger y frest, a 5 a 1 bys ar bob llaw. Cadwch yr eraill yn syth fel y bydd lotws yn ffurfio. Dylid cadw'r safle ar gyfer pedwar cylch anadlu. Ar ôl hynny, cysylltwch yr holl bysedd, gan ffurfio pwmp, i bedair cylch resbiradol. Ailadroddwch bob un sydd ei angen arnoch 5-6 gwaith.
 2. I wneud y mudra nesaf mae angen 3 a 4 bysedd i chi i gyffwrdd â'r palmwydd. Cadwch yr eraill yn y sefyllfa unionsyth. Cynnal y penelinoedd ar lefel y frest. Cadwch yr achos am 2-3 munud. Cymerwch anadl mewn wyth cyfrif, ac yna, exhale sharply.

Gwybod am gyfoeth i ddenu arian a ffyniant

Er mwyn ymdopi â phroblemau ariannol a denu llif deunydd, argymhellir defnyddio ystumiau arbennig. Cyn i chi berfformio'r mudras i ddenu arian, ailadroddwch eich nod yn feddyliol, ac yna ei weledol mewn pethau bach.

 1. Gyda chymorth yr ystum a gyflwynir, gall un dynnu i mewn i mewn i fewnlifiad cyson o arian ac yn ymuno â llwyddiant . Cadwch y palmant i fyny, gan gysylltu bysedd 1, 2 a 3 ar y dwylo. Meddyliwch yn feddyliol sut y mae pelydr o egni yn dod o rhanbarth bont y trwyn.
 2. Bydd y cyfuniad canlynol yn helpu gyda phroblemau gyda chyllid. Nid yw'n addas ar gyfer pobl a ddarparwyd yn flaenorol. Cadwch y brwsys ger eich brest. Cysylltwch y blaen o 3 i 5 bysedd, ond rhaid i 1 fod yn gwbl gysylltiedig â chanolfannau'r palmwydd. Dangoswch sut mae'r edau ynni sy'n cysylltu â chanol y Ddaear yn gadael y coccyx. Gwnewch yr arfer yn y bore am wythnos.

Gwych am lwc

Mae'n bosib symleiddio bywyd eich bywyd yn fawr os yw ffortiwn yn gynorthwywr am oes. Gellir ei ddenu gan yr ystumau hud canlynol:

 1. Mae'r mudra egni cyntaf o lwyddiant yn creu maes ynni unigol sy'n denu lwc. Mae angen cysylltu bysedd 1, 3 a 4 gyda'i gilydd, tra bod eraill yn aros yn syth. Gwneir myfyrdod dair gwaith am 15 munud.
 2. Mae'r ystum canlynol yn helpu i ffurfio a chadw awdur o lwc o gwmpas y person. Mae angen cysylltu ar bob llaw bysedd 1 a 5, ac eraill i adael yn syth. Ailadrodd yr un nifer o weithiau â'r ystum flaenorol.

Mwdiau o straen

Mae ystumiau arbennig yn ysgogi symudiad ynni yn y corff, sy'n helpu i frwydro yn erbyn gwahanol broblemau meddyliol, er enghraifft, straen ac iselder. Mae'n parhau i ddarganfod sut i wneud y mudras:

 1. Mae'r cyfuniad cyntaf yn gyffredinol, gan helpu i frwydro yn erbyn unrhyw anghysur meddyliol. Mae angen cysylltu darn 2 a 1 bysedd, a chadw'r eraill yn syth. Mae'n well ymarfer yn gynnar yn y bore yn yr awyr iach.
 2. Mae llawer o broblemau meddyliol yn gysylltiedig â gormodedd yng nghanol elfen y Gwynt, a gyda chymorth y mudra canlynol gellir ei waredu. Cychwynnwch y 2 fysedd gyntaf, ac yna, pwyswch ar yr ail fflang 1 gyda'ch bys, a'i wasgu i balmen eich llaw. Dylai bysedd eraill aros yn y blaen. Pan fo gwelliannau, dylid gadael ymarferion.

Yn wych am iechyd

Diolch i ystumiau meddygol, ni allwch ond normaleiddio gwaith y corff, ond hefyd yn gwella ynni'r gofod. Mae mudrawd iachâd yn helpu i wella o bellter, yn bwysicaf oll, delweddu pwerus. Mae'n bwysig cofio nad yw arferion rheolaidd yn dileu achos y broblem. Mae mudwyr iechyd gwahanol a gellir cyfeirio at y canlynol fel enghraifft:

 1. Mae'r ystum gyntaf yn helpu i gryfhau a gwella imiwnedd, cyflymu'r metaboledd ac ennill ynni. Mae 3 a 4 bysedd o'r dde dde yn cysylltu â'r tebyg ar y chwith. 5 Symudwch y fraich isaf ymlaen fel ei fod ar waelod y 3ydd a 4edd bysedd o'r dde. Rhowch ddau fys ar y dde, tenwch 1 a 2 gyda bys y llaw arall.
 2. Mae mudra arbennig o'r cur pen, sy'n helpu hyd yn oed gyda mochyn. Gwnewch hynny gyda phob llaw. Mae angen rhoi 4 bysedd yng nghanol y palmwydd, ac yna, o'r uchod, cysylltu bysedd 1, 2 a 3. Bob dydd cynhelir yr ystum am 6 munud. dair gwaith y dydd.

Mudras am golli pwysau

Mae yna lawer o raglenni sy'n helpu i golli pwysau, ond nid oes ganddynt sail wyddonol. Gellir eu hystyried yn ddoeth am golli pwysau, sy'n sbarduno prosesau pwysig yn y corff.

 1. Y prif ystum sy'n helpu i leihau cyfaint yr abdomen a'r gluniau. I wneud hyn, mae angen i chi gyffwrdd â sylfaen y bys cyntaf gyda blaen y 2 fysedd, ac yna pwyswch y ddwy fys ar ei ben. Cadwch y cyfuniad am hanner awr a dyma'r gorau i'w wneud yn y bore.
 2. Mae mudra ategol yn helpu i leihau cyfradd ffurfio dyddodion brasterog. Mae angen cysylltu dwylo i'r clo, gydag un bys yn cael ei godi i fyny. Cynhelir yr ystum am hanner awr, ac mae'n werth ei ailadrodd o dro i dro.

Gwych i adfywio'r wyneb

Gyda chymorth llifoedd ynni a gyfeirir yn gywir, gallwch ymestyn eich ieuenctid a chadw harddwch ers blynyddoedd lawer. Ar gyfer hyn, argymhellir eich bod yn perfformio mudras o'r fath yn rheolaidd:

 1. I wneud y cyfansoddiad cyntaf, mae angen i chi sefyll i fyny ac edrych i'r dwyrain. Alinio'r bysedd 1, 2 a 3 a'u dal ar lefel y navel. Y groes arall, a chyffwrdd â gwaelod y 3 bysedd o'r palmwydd arall. Ar anadlu, daliwch eich anadl am ychydig eiliadau.
 2. Mae'r mudra nesaf o ieuenctid hefyd yn perfformio yn sefyll i fyny. Mae dwylo'n bentio yn y penelinoedd, yn dal yn agos at yr esgus solar. Cysylltodd pinnau fel bod 1 bys o'r palmwydd chwith wedi'i leoli rhwng 1 a 2 i'r dde. Rwbiwch yn araf lobe'r bys 1af o'r llaw dde mewn cynnig cylchol.

Yn wych i weithio

Mae yna arferion ar gyfer pobl sydd am ddod o hyd i waith da , agor busnes, ymlaen llaw yn eu gyrfaoedd a mynd i'r afael â phroblemau eraill. Yn wych i ddod o hyd i waith, mae'n helpu i gynyddu incwm ac effeithlonrwydd. Dylai ymarfer fod ddwywaith y dydd am 4-5 munud. Cadwch y brwsys yng nghanol yr abdomen uchaf sy'n gyfochrog â'i gilydd. Mae ffiniau'n troi eu bod yn edrych y tu mewn i balmau eich dwylo. Dylai menywod gadw'r un llaw ar y chwith, a'r dynion - yr un iawn. Heb newid y sefyllfa, sythwch 3 bysedd.

Yn ddymunol i gyflawni dyheadau

Ymhlith yr holl gyfuniadau sy'n bodoli, y mwyaf poblogaidd yw'r ystum, sy'n helpu i gyflawni'r awydd a ddymunir. Mae Mudra yn cario'r egni sy'n rhoi hunanhyder ac yn helpu mynd i'r nod. Ailadroddir hyn bob dydd, er ei bod yn bwysig meditate, dychmygwch eich hun mewn gardd blodeuo ac anadlu arogl blodau.

 1. I gychwyn, mae angen i chi lunio awydd a ddylai fod yn gryno ac yn glir a pheidio â chynnal unrhyw deimladau negyddol.
 2. Er mwyn gwireddu'r mudra o gyflawniad yr awydd, mae angen cysylltu awgrymiadau bysedd 1, 2 a 3 ar bob llaw, a phwyswch 4 a 5 at palmwydd eich llaw. Mae'r ystum yn union yr hyn a ddefnyddir gan gredinwyr ar gyfer bedydd.
 3. Dywedwch eich dymuniad dair gwaith yn uchel. Mae'n bwysig bod anadlu am ddim.
 4. Ailadroddwch yr ymarfer 1-2 gwaith y dydd am sawl wythnos.