Hawlfraint - beth ydyw, sut i'w gael a'i amddiffyn?

Delweddau creadigol, syniadau artistig, cysyniadau gwyddonol yn y broses o weithgaredd creadigol dyn, wedi'i luosi gan ysbrydoliaeth, troi'n waith. Ar hyn o bryd mae syniadau wedi'u hymgorffori mewn gwirionedd ac yn caffael ffurf ddeunydd ar ffurf gwaith gwyddonol neu waith celf, mae hawlfraint yn codi.

Beth yw hawlfraint?

Y gwaith a grëwyd gan yr awdur yw ei eiddo. A lle mae'r sgwrs yn ymwneud â hawl perchnogaeth, mae'r gyfraith yn dechrau gweithredu. Hawlfraint - mae'r rhain yn normau sifil sy'n rheoleiddio perthnasoedd ac yn rheoleiddio ymddygiad partïon cyfartal ym maes defnydd eiddo deallusol. Mae creadur unrhyw waith yn bwnc, ac mae canlyniad ei waith deallusol yn wrthrych hawlfraint.

Nodweddion hawlfraint:

 1. Os yw'r gwaith creadigol yn gweithredu gorchymyn neu aseiniad gan y cyflogwr, yna mae'r cwsmer neu'r cyflogwr yn dod yn ddeiliad yr hawlfraint.
 2. Os yw gorsafoedd radio a sianeli teledu yn prynu hawliau unigryw i ddefnyddio deunydd sain neu fideo, mae ganddynt yr hawl i wahardd atgynhyrchu eu darllediadau ar sianeli eraill. Neu mae'r perfformiwr, yn ei ffordd ei hun, yn amrywio'r gwaith cerddorol adnabyddus sydd eisoes yn adnabyddus, yn derbyn hawlfreintiau ar gyfer y trefniant. Gelwir y norm hon yn "hawliau cysylltiedig".

Hawlfraint yn y Rhyngrwyd

Nid oes ots a yw cynnyrch creadigol yn cael ei roi ar bapur neu gyfryngau electronig. Mewn unrhyw achos, mae'n destun hawlfraint. Felly, mae'r holl ddeunyddiau testun, sain, llun a fideo a gyflwynir ar y Rhyngrwyd, yn ddelfrydol yn waith creadigol ac wedi'u diogelu gan y gyfraith. Mewn gwirionedd, mae torri hawlfraint ar y Rhyngrwyd yn fwyaf cyffredin, yn arferol ac yn anodd ei brofi.

Gwrthrychau hawlfraint

Mae syniadau a meddyliau yn dod yn wrthrychau o hawlfraint, pan gellir eu gweld, eu clywed neu eu teimlo. Mewn geiriau eraill, pan fyddant yn caffael y ffurflen wrthrychol:

Mae pob hawl yn ddarostyngedig i hawlfraint unigryw, sy'n gwarantu crewyr neu berchnogion hawliau i reoli'r defnydd o waith creadigol ac i gael incwm o'u defnydd masnachol. Felly, yr hawl unigryw yw'r hawl eiddo, y mae budd materol y pwnc yn dibynnu'n uniongyrchol arno.

Mathau o hawlfreintiau

Mae'r syniad o hawlfraint yn gwarantu:

Fel y crybwyllwyd eisoes, yr hawl i dderbyn incwm yw cyfraith eiddo hawlfraint:

 1. Mae'r cynnyrch creadigol yn eiddo personol yr awdur. Gall ei sylweddoli ar ei ben ei hun a gwneud elw.
 2. Mae gan y crewr yr hawl i drosglwyddo'r hawliau i'r gwaith i drydydd partïon ar gyfer defnydd masnachol. Yn yr achos hwn, caiff ei wobrwyo.

Nid oes gan hawliau personol dymor, yn annalienable ac annalienable, ac ni ellir eu trosglwyddo i unrhyw un ac o dan unrhyw amgylchiadau:

 1. Mae gan yr awdur yr hawl i gadw ei greadigaeth gyfrinachol, neu ei chyhoeddi.
 2. Gall yr awdur dynnu'n ôl y gwaith a drosglwyddwyd i'r prif drydeddwyr ar unrhyw adeg, gan wrthod ei ddosbarthu. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol iddo dalu am gostau a gwneud iawn am golledion.
 3. Mae gan yr awdur yr hawl i arwyddo'r gwaith gyda'i enw ei hun, ei gyhoeddi yn ddienw, neu ddefnyddio ffugenw.
 4. Mae hawl yr awduriaeth yn parhau heb ei newid. Mae enw'r crewrwr wedi'i diogelu gan y gyfraith. Gwaharddir cyhoeddi'r gwaith gydag arwydd rhywun arall fel yr awdur.
 5. Mae unrhyw gynnyrch creadigol yn inviolable. (Ni allwch chi gynnwys sylwadau yn y testun, ychwanegu prolog neu epilogue).
 6. Newidiadau a ffugiadau gwaharddedig, gan anwybyddu enw da ac enw'r awdur.

Sut i gael hawlfreintiau?

Nid oes angen cofrestru hawlfraint yn Ffederasiwn Rwsia. Fodd bynnag, wrth benderfynu ar awduriaeth, mae'r gyfraith yn cael ei arwain gan dystiolaeth ddogfennol o'r primacy, yn ôl yr egwyddor "a gofnododd y gwaith yn gyntaf, yr un a'r awdur". Mae'n bwysig i bobl greadigol wybod sut i ddylunio hawlfreintiau (dilyniant o gamau gweithredu):

 1. Apêl i Gymdeithas Awdur Rwsia neu i'r notari gyda chais am gaffael patent ar gyfer unrhyw gynnyrch creadigol.
 2. Trosglwyddo copïau o'r cynnyrch hwn i'r awdurdod cyfrifyddu, ei ffotograffau neu dystlythyrau fideo.
 3. Rhoi dogfennau'r awdur, mewn rhai achosion, wybodaeth am yr alias a ddefnyddir.
 4. Talu dyletswydd y wladwriaeth neu wasanaethau'r cofrestrydd.
 5. Cael dogfennau yn cadarnhau'r awduriaeth.

Tymor dilysrwydd hawlfraint

Mae Cydymffurfio â hawlfraint wedi'i warantu gan God Sifil Ffederasiwn Rwsia. Mae'r gyfraith hefyd yn pennu cyfnod eu dilysrwydd:

 1. Mae hawliau personol yn ymwneud â phersonoliaeth yr awdur, felly mae eu gweithred yn gyfyngedig erbyn amser ei fywyd.
 2. Yr eithriad yw awduriaeth ac inviolability y gwaith. Nid yw'r normau hyn yn gyfreithiol rwymol.
 3. Mae effaith hawliau eiddo ar ôl marwolaeth yr awdur yn cael ei ymestyn am 70 mlynedd arall. Yna mae'r gwaith yn dod yn eiddo cyhoeddus. Mae cyfyngiadau ar ei ddefnydd cyhoeddus yn cael eu dileu.

Sut i beidio â thorri hawlfreintiau?

Gyda dyfodiad y Rhyngrwyd, ymosodwyd dau brif gyfeiriad i dorri hawlfraint:

Er mwyn osgoi "môr-ladrad rhithwir," dylech:

Sut i amddiffyn hawlfreintiau?

Mae gan ddiogelwch hawlfraint gyfeiriad dwy ffordd:

 1. Un ochr yw gwarantau gwladol trwy ddeddfwriaeth.
 2. Y llall yw gallu'r awdur i brofi'r primacy wrth greu gwaith.

Dulliau o ddiogelu hawlfraint:

 1. Gwneud cais cyfreithiol i'r awdurdodau barnwrol ar gydnabyddiaeth awduriaeth, dinistrio ffug, iawndal am ddifrod materol a moesol.
 2. Rhoi'r gorau i ddyddiad creu y gwaith yn y notari.
 3. Depositing (storing) media gyda gwybodaeth am y gwaith neu'r gwaith ei hun yn swyddfa'r notari neu yn yr RAO.
 4. Gan baratoi gan y notari protocol yr arolygiad o'r dudalen Rhyngrwyd, yn llythrennol "yr hyn a welaf, yna rwy'n ysgrifennu".