Beth yw technoleg blocio a sut mae'n gweithio?

Mae datblygu technoleg gyfrifiadurol yn helpu person i gyflawni nifer fawr o weithrediadau heb ofni y bydd y wybodaeth yn cael ei ddwyn. Er mwyn sicrhau hyn, mae angen deall beth yw rhwystr, pa fanteision ac anfanteision sydd ganddo a sut i greu system o'r fath yn gywir.

Beth yw technoleg blocio?

Deallir y term hwn fel y broses o ddosbarthu gwybodaeth, a all fod yn gysylltiedig â materion hanfodol gwahanol, i'w storio. Mae'r rhain yn gadwyni penodol sy'n cysylltu cyfrifiaduron ledled y byd. Er enghraifft, gall technoleg blocio storio data ar daliadau. Yn dal i gael ei ddefnyddio gan gyfeirio at yr arian cyfred, felly mae'n gwarantu datrys gwybodaeth am yr holl drosglwyddiadau ariannol. Pwynt diddorol arall am bwy a ddyfeisiodd y rhwystr - datblygwyd y dechnoleg gan raglenydd Vitalik Buterin o darddiad Rwsia.

Wrth ddarganfod beth sy'n rhwystr, mae'n werth nodi, gyda chymorth y dechnoleg hon, y gallwch chi gofnodi popeth sy'n cael ei storio ar bapur, er enghraifft, biliau, dirwyon, hawliau eiddo tiriog ac yn y blaen. Darperir ei ddiogelwch trwy ddefnyddio algorithmau mathemategol cymhleth, rhaglenni cryptograffeg arbennig a nifer fawr o gyfrifiaduron pwerus sydd wedi'u cynnwys yn y system gloddio. Yn ddamcaniaethol, mae bron yn amhosibl taro system o'r fath.

Sut mae'r bloc yn gweithio?

Mae'r dechnoleg wedi'i seilio ar y ffaith bod pob cofnod digidol wedi'i gysylltu â "blociau", sydd wedi'u cysylltu â'i gilydd yn cryptograffig a chronolegol i mewn i gadwyn benodol. Defnyddir algorithmau mathemategol cymhleth ar ei gyfer. Mae diagram bloc yr economi newydd yn cynnwys blociau sy'n cynnwys set benodol o gofnodion. Mae blociau newydd bob amser ynghlwm wrth ddiwedd y gadwyn.

Gelwir y broses amgryptio yn golchi ac fe'i perfformir gan nifer fawr o gyfrifiaduron sy'n rhedeg ar yr un rhwydwaith. Os yw eu cyfrifiadau yn rhoi'r un canlyniad, yna mae'r bloc yn derbyn llofnod unigryw. Wedi hynny, bydd y gofrestrfa yn cael ei diweddaru, ac ni fydd y bloc newydd ei ffurfio yn gallu diweddaru ei wybodaeth bellach, ond mae'n bosib rhoi cofnodion newydd ynddo.

Manteision ac anfanteision rhwystro

Er mwyn deall yn llawn beth yw technoleg y blocdy ac a yw'n werth dod yn rhan o'r system hon, mae angen dadelfennu'r manteision a'r anfanteision sydd wedi'u cadarnhau trwy nifer o astudiaethau. Mae'r system flociau'n datblygu'n gyson ac yn meddiannu ardaloedd mwy a mwy, gan gynnwys aelodau newydd yn ei gadwyn. Mae llawer o entrepreneuriaid yn credu, os nad yw eu cwmni'n dod yn rhan o'r bloc, yna gallwch chi gadw i ffwrdd o dueddiadau'r byd.

Manteision y bloc

Mae arbenigwyr yn sicrhau nad yw gweithredu'r rhwystr yn ei effaith bosibl yn israddol i agoriad y Rhyngrwyd, dim ond ychydig mwy o amser y mae'n ei gymryd i wireddu hyn.

 1. Mae'r dechnoleg a gyflwynir yn helpu i ymgymryd â masnach, cyflwyno gwasanaethau amrywiol mewn bywyd a hyd yn oed newid gwaith y sector bancio.
 2. Mae hanfod y rhwystr yn seiliedig ar dryloywder a diogelwch, felly peidiwch â phoeni am ddiffygion posibl.
 3. Gan ddefnyddio'r system, gellir osgoi llygredd, sy'n aml yn rhwystr sylweddol i ddatblygiad.
 4. Gallwch greu eich cynghrair eich hun, a fydd yn cynnwys cyflenwyr, partneriaid a hyd yn oed cystadleuwyr.

Anfanteision y rhwystr

Gan nad yw'r system yn datblygu yn unig, ni ellir osgoi diffygion, ond mae arbenigwyr yn dweud y gellir datrys llawer ohonynt yn y dyfodol.

 1. Mae perfformiad y bloc yn is, o'i gymharu â'r systemau sy'n cael eu llwytho'n drwm.
 2. Mae'n dal yn anodd dod o hyd i ddatblygwyr sy'n gyflym a heb gamgymeriadau ymdopi â'r gwaith. Yn ogystal, mae angen arbenigwyr i gynnal y system, sydd hefyd ychydig.
 3. Mae beirniadaeth blocio yn ymwneud â'r ffaith bod angen buddsoddiad mawr mewn seilwaith, hynny yw, diogelwch, y system o storio allweddi preifat ac yn y blaen.

Sut i greu system bloc?

Yn annibynnol heb offer a meddalwedd arbennig, ni fydd yn bosibl creu system. Mae rhai cwmnïau technolegol yn gwybod am algorithm blocio sy'n perfformio o dan y gorchymyn. Ni all llawer o bobl a hyd yn oed fusnesau fforddio prynu system, gan nad yw'r pleser hwn yn rhad ac amcangyfrifir y gost mewn degau o filoedd o ddoleri. Mae arbenigwyr yn dweud bod y prosiect yn cael ei weithredu mewn tri cham: ymchwil, datblygu a chynhyrchu.

Rhwystr - sut i wneud arian?

Mae diddordeb bob dydd mewn technoleg blocio yn tyfu ac yn ôl astudiaethau mae mwy na 50% o fanciau'r byd yn buddsoddi neu'n bwriadu buddsoddi yn y system hon. Mae gan fuddsoddwr preifat sawl cyfle i ddod yn rhan o'r dechnoleg arloesol hon.

 1. Cyfranddaliadau . Mae buddsoddiadau mewn rhwystr yn cynnwys prynu cyfranddaliadau o gwmnïau cyhoeddus sy'n tyfu'n gyflym sy'n defnyddio technoleg fodern. Mae'r rhain yn cynnwys: BTCS, Global Arena Holding, HashingSpace, DigitalX ac eraill.
 2. Kraudfanding . Mae'r term hwn yn golygu ariannu cyhoeddus-cyhoeddus, diolch i ba gwmnïau sy'n dechrau sy'n gallu creu eu harian eu hunain ar werth. Ymhlith y safleoedd hyn mae: BnkToTheFuture, QTUM a Waves

Sut i ailgyflenwi'r pwrs loceri?

Mae sawl opsiwn ar gyfer cael arian crypto:

 1. Gallwch brynu bitcoins gan y deilydd sydd am eu gwerthu. Mae risg mawr o dwyll, felly ni fyddwn yn argymell yr opsiwn hwn.
 2. Gellir cynnal blocio trafodion trwy gyfnewidwyr, y mae nifer ohonynt yn y rhwydwaith yn enfawr. Ar y dechrau, argymhellir ymweld â monitro cyfnewidwyr er mwyn dewis yr adnodd gyda'r gyfradd orau, er enghraifft, adolygiadau da ynglŷn â'r system Bestchange.
 3. Mae llawer ohonynt yn defnyddio cyfnewidfeydd, a gallwch chi ailgyflenwi'ch waled trwy systemau talu electronig. Ystyrir yr adnoddau canlynol yn ddibynadwy a chyfleus: exmo.com, BTC-E.com.
 4. Dod o hyd i beth yw blocyn pwrs a sut i'w ailgyflenwi, mae'n werth cynnig cynnig un opsiwn mwy - gwerthu a nwyddau ar gyfer arian crypto. Nid yw'r opsiwn hwn yn gyffredin, ond gyda phob blwyddyn sy'n pasio, mae mwy a mwy o fasnachu drwy'r arian crypto.

Sut i dynnu arian yn ôl o waled?

Mae gan lawer o ddefnyddwyr waledi ar BlockChain, ond gallwch chi gyfrifo arian cript wedi'i gronni ar ychydig adnoddau, felly mae'n bwysig gwybod sut i gael eich cynilion. Mae yna gyfarwyddyd ar sut i dynnu arian yn ôl o waled blocio:

 1. Yn eich cyfrif, yn yr adran "Trafodiad", dewiswch "Custom". Yn y ffenestr sy'n ymddangos, gweithredwch eich waled o'r rhestr ostwng, nodwch rif y pwrs, y swm a'r comisiwn trosglwyddo'r derbynnydd. Mae'r gwerth olaf yn dibynnu ar faint y trosglwyddiad a'r cyflymder a ddymunir, hynny yw, po fwyaf ydyw, yn gyflymach bydd yr arian yn cael ei drosglwyddo. Sylwch fod y comisiwn wedi'i dynnu'n ôl dros y swm.
 2. Ar ôl hynny, cliciwch ar y botwm "Gweld y taliad", o ganlyniad i ba ddata technegol o'r trafodiad a gyflwynir. Ar y pwynt hwn, gallwch chi ganslo neu gadarnhau'r taliad.

Y llyfrau gorau ar blocio

Mae pobl sy'n gysylltiedig â'r system o blocadau sy'n datblygu yn rhannu gyda phawb sydd eisiau gwybodaeth yn eu llyfrau. Ymhlith y cyhoeddiadau gwerth chweil, gall un un o'r gweithgareddau canlynol:

 1. Blokchein: senario economi newydd M. Swan. Yr awdur yw sylfaenydd sefydliad annibynnol o'r enw "Sefydliad ar gyfer astudio rhwystr." Mae'r llyfr yn dweud bod blockboy - geni economi newydd, beth yw egwyddorion y dechnoleg a sut i'w gymhwyso mewn bywyd go iawn.
 2. "Chwyldro y rhwystr" D. ac A. Tapscott. Mae'r awduron yn dweud am sefyllfa sengl y system newydd a'r posibilrwydd o'i ddefnyddio mewn bywyd. Mae'r llyfr yn sôn am y posibilrwydd o rwystro.
 3. "The Science of the Blockbuster " gan R. Vottenhofer. Mae'r awdur yn athro yn y Sefydliad, sydd wedi bod yn astudio pwnc arian crip am gyfnod hir. Yn y llyfr, mae'n esbonio mewn termau gwyddonol y technegau sylfaenol a ddefnyddir wrth ddosbarthu systemau.