Llawr yn y cyntedd - yr atebion mwyaf poblogaidd ac ymarferol

Yn ystod atgyweirio, rhoddir sylw arbennig i'r llawr yn y cyntedd, gan mai dyma'r ystafell anoddaf i'w ddefnyddio. Ar gyfer yr ystafell hon mae gwahanol ddeunyddiau sydd â'u manteision a'u hanfanteision. Peidiwch ag anghofio am y carped.

Pa lawr i'w wneud yn y cyntedd?

Y lle a fynychwyd yn aml mewn fflat neu dŷ yw neuadd fynedfa. Mae'n bwysig dewis dyluniad y llawr yn y coridor yn seiliedig ar ofynion presennol. Peidiwch ag anghofio bod yna lawer o faw gyda llawer o ronynnau sgraffiniol sy'n gallu difetha'r cotio o hyd i'r esgid yma. Mae rhestr benodol o ofynion a gyflwynir ar gyfer gorffen y neuadd:

Teils llawr ar y llawr

Un o'r deunyddiau gorffen mwyaf cyfforddus yw teils , gan y dylai'r llawr fod yn wrthsefyll difrod mecanyddol a chemegol. I ddeall a yw lloriau teils yn cyd-fynd â dyluniad y cyntedd, dylid asesu'r manteision presennol:

 1. Gyda gofal arferol, bydd y cotio yn para am amser hir.
 2. Cadwch y teils yn lân yn syml, y gallwch chi ddefnyddio ystod eang o linedyddion ar eu cyfer.
 3. Mae'r teils yn ddeunyddiau gwrthsefyll lleithder, gwrthsefyll gwisgoedd a hylendid.
 4. Gall y llawr yn y cyntedd fod yn fonofonig, gyda phatrwm a gwead gwahanol, oherwydd bod ystod y teils llawr yn eang iawn.

Mae'n amhosib peidio â chymryd i ystyriaeth ddiffygion presennol y teils:

 1. Mae'r deunydd yn oer, hynny yw, yn y gaeaf nid yw'n droedfedd ynddo, ac yn y coridor gall fod yn oer.
 2. Mae'r teils yn fregus ac os yw'n syrthio, rhywbeth trwm, mae posibilrwydd y gallai crac neu ddifrod arall ymddangos.
 3. Mewn teils cynteddau mawr gall wneud yr ystafell yn rhy llym ac yn debyg i lobi sefydliadau'r llywodraeth. Yn y sefyllfa hon, mae angen i chi gyfuno gwahanol ddeunyddiau.

Y llawr yn y coridor

Datrysiad modern perffaith ar gyfer gorffen llawr yn y cyntedd - lloriau hunan-lefelu sy'n gallu cynnal llwythi difrifol am amser hir. Mae llawer yn credu bod prif anfantais yr opsiwn hwn yn bris uchel, ond mae hyn yn negyddol goddrychol. Gall problem arall godi os bydd angen dadlwytho cyflawn o'r gorchudd arnoch. Mae gan y llawr yn y coridor fanteision o'r fath:

 1. Mae cryfder ardderchog ac ymwrthedd gwisgo uchel yn sicrhau bywyd gwasanaeth hir.
 2. Nid yw lloriau polymer yn denu llwch, felly gall y gofal angenrheidiol fod yn gyfyngedig i ysgubo.
 3. Apêl allanol a'r gallu i addurno gyda phatrwm yn 3D. Mae'r effaith yn syfrdanol.
 4. Ar unrhyw adeg, gallwch chi atgyweirio'r gorchudd llawr, llenwch haen newydd ar ben yr hen un.
 5. Mae'r gorchudd yn amgylcheddol gyfeillgar ac yn ddiogel.

Llawr yn parquet y cyntedd

Nid yw galw'r opsiwn hwn yn boblogaidd, oherwydd caiff yr wyneb lais ei chwipio'n gyflym â sgraffinyddion, gall droi melyn gyda glanedyddion, a hyd yn oed y parquet wedi'i graffu'n ddifrifol ac mae'n ofni lleithder. Yn ogystal, mae dyluniad y llawr yn y cyntedd gyda phaneli pren yn bleser drud, ac mae hefyd yn angenrheidiol i lenwi'r wyneb a'i gorchuddio â pren haenog sy'n brawf lleithder. Mae manteision yr opsiwn hwn yn cynnwys ymddangosiad deniadol, cryfder da a gwydnwch.

Lloriau yn y coridor o'r lamineiddio

Mae'r opsiwn hwn yn ddewis arall o ran cyllideb i barquet, a gall y lamineiddio efelychu nid yn unig goeden , ond hefyd deilsen neu garreg. Penderfynu pa lor sydd orau yn y cyntedd, mae'n werth nodi y dylech ddewis deunydd sy'n gwrthsefyll lleithder ac o reidrwydd yn trin yr uniadau trwy orfodi. Wrth ddewis, rhowch sylw i'r dosbarth laminedig , gan roi blaenoriaeth i 31 a 32. Mae arbenigwyr yn argymell cyfuno'r lamineiddio gyda haenau gwydn eraill. Mae manteision lamineiddio yn cynnwys:

Llawr yn linoliwm y coridor

Dyma'r deunydd mwyaf poblogaidd ar gyfer gorffen y llawr yn y cyntedd. Mae'n wrthsefyll lleithder, yn wydn, yn hawdd ei lanhau a'i fforddiadwy. Dylid nodi ac argaeledd ystod eang o liwiau a phatrymau, fel y gallwch ddewis opsiwn ar gyfer unrhyw ddyluniad. Gan ddarganfod pa rai sy'n well dewis y lloriau yn y coridor, byddwn yn dadansoddi'r mathau o linoliwm:

 1. Synthetig. Yr amrywiad mwyaf cyffredin, a gyflwynir yn yr ystod ehangaf ac am bris fforddiadwy. Mae'n bwysig deall, yn ystod y llawdriniaeth, y bydd stripiau du o esgidiau a dents ar yr wyneb o sodlau a dodrefn trwm yn ymddangos.
 2. Naturiol. Mae'n ddeunydd eco-gyfeillgar sy'n cael ei wneud o sglodion pren, resin, sialc a llin. Mae'n wydn ac mae ganddi eiddo gwrth-bacteriol a thân. Mae'r pris o'i gymharu â'r opsiwn cyntaf yn uwch, ac mae'r broses o osod yn fwy dwys o ran llafur.
 3. Darn. Mae teils winyl yr un eiddo â linoliwm synthetig. Mantais arwyddocaol arall - gellir defnyddio sgwariau unigol i greu'r patrwm gwreiddiol, ac i gymryd lle'r elfen wedi'i niweidio yn llawer haws.

Llawr cyfun yn y cyntedd

Yr ateb gwreiddiol ar gyfer gorffen llawr fydd y cyfuniad o wahanol ddeunyddiau, y mae'n rhaid eu cyfuno ac mae ganddynt eiddo gweithredol da. Os oes gennych ddiddordeb yn y llawr i'w wneud yn y coridor, dylech roi sylw i'r fersiwn gyfunol, a all gyfuno, er enghraifft, laminiad a theils. Mae'r cyfuniad o wahanol ddeunyddiau yn gwneud yr ystafell nid yn unig yn hyfryd, ond hefyd yn ymarferol. Yn y rhan fwyaf o achosion, gosodir y teils ger y drws, lle mae'r mwyaf ar y llawr.

Beth sy'n well i'w roi ar y llawr yn y cyntedd?

Ar ôl gorffen y gorffen, mae angen ichi ofalu am y cotio. Cael ryg sy'n cael ei osod ger y drws a dylai gadw lleithder a baw yn dda. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio trac a fydd yn ychwanegu cysondeb. Rhowch sylw i'r lliw ac os yw'r cyntedd â llawr tywyll, yna dewiswch fatiau o liw golau neu liw llachar. Mae yna liwiau arbennig sydd â nodweddion rhagorol, sy'n bwysig i'r cyntedd.

Mat ar y llawr yn y cyntedd

Cynhyrchion wedi'u gwehyddu o ffibrau llysiau neu darddiad artiffisial, o'r enw mat. Mae'r ail ddewis yn fwy ymarferol, yn gwrthsefyll effeithiau lleithder yn dda, ac yn edrych yn ddeniadol. Mewn llawr cyntedd mawr neu fach gellir ei orchuddio â mat sydd â manteision o'r fath:

Gan feddwl am beth i gwmpasu'r llawr yn y cyntedd, dylech arfarnu diffygion presennol yr opsiwn a gyflwynwyd:

Carped ar gyfer y llawr yn y cyntedd

Mae sawl math o fatiau drws ac mae'r mwyaf poblogaidd yn opsiynau o'r fath:

 1. Mae matiau pentyrrau yn ymddangosiad deniadol, amsugnedd da a dewisiadau dylunio gwahanol. Maent yn creu coziness a chynhesrwydd yn yr ystafell. Mewn tywydd gwael mae angen sychu rygiau nap.
 2. Matiau bambŵ ar y llawr yn y cyntedd - yr ateb perffaith ar gyfer y dwyreiniol ac eco-arddull. Mae'n bwysig ystyried eu bod yn colli baw a lleithder ac angen glanhau sych neu lanhau gwlyb gwell.
 3. Mae matiau rwber yn wydn ac yn gwrthsefyll gwisgo. Nid ydynt yn cwympo o'r lleithder ac nid ydynt yn ei gadw, caiff eu glanhau'n dda ac nid ydynt yn llithro ar yr wyneb. Mae gan fatiau rwber ddyluniad anhygoel.
 4. Mae mathau o ddeunyddiau ewynog yn ymarferol a byddant yn para hyd at bum mlynedd. Mae'n werth nodi cryfder, gwrthsefyll pydru ac eiddo gwrthlithro ardderchog.

Llwybr i'r llawr yn y cyntedd

Ar gyfer pob ystafell gallwch chi godi eich carpedio a dewis opsiwn ar gyfer y cyntedd, rhoi sylw i nodweddion o'r fath:

 1. Dylai'r llwybr gadw llwch a lleithder yn dda, heb ei ledaenu i ystafelloedd eraill.
 2. Dewiswch opsiynau gydag ymsefydlu lleithder-gwrthsefyll ac amddiffyn rhag baw. Gan feddwl am beth i'w ddewis ar y llawr yn y cyntedd, nodwch y dylai'r cotio fod yn wrthsefyll ei wisgo.
 3. Mae gan y traciau ddyluniad gwahanol, felly mae angen ichi ystyried arddull dewisol addurno'r ystafell.
 4. Gall y llwybr ar y llawr yn y cyntedd fod yn ddolen gyswllt rhwng y ddwy ystafell, gan greu dyluniad cyfannol.

Goleuadau llawr yn y coridor

Eisiau ychwanegu gwreiddioldeb i'r ystafell, yna meddyliwch am osod y goleuadau cefn. Cyn dewis opsiwn goleuadau, mae'n bwysig eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r gofynion:

 1. Dylid gwarchod y gosodiadau rhag lleithder, felly ystyriwch bresenoldeb selyn wedi'i selio
 2. Bydd dyluniad y llawr yn y coridor yn ategu'r goleuadau, ond ar gyfer hyn dim ond lampau sy'n cael eu hamddiffyn rhag difrod, dim ond dewiswch.
 3. Ar gyfer amgylchedd cyfforddus, cofiwch na ddylai'r golau fod yn rhy llachar.
 4. Argymhellir dewis lampau arbed ynni, er enghraifft, lampau LED.

Diolch i dechnolegau modern, mae ystod eang o lwyddiannau ar gael ar y farchnad, y gellir eu defnyddio i addurno'r llawr yn y cyntedd. Y amrywiadau mwyaf poblogaidd yw: gosod goleuadau ar yr un pellter, lampau neon, neon hyblyg, stribedi LED, maes ysgafn a du LED. Mae gan bob opsiwn ei nodweddion ei hun, a dylai'r dewis gael ei wneud o'ch dewisiadau eich hun.

Llawr cynnes yn y cyntedd

Gan feddwl am osod llawr cynnes, mae angen ystyried y manteision presennol: mae'n ddiogel rhag drafftiau o'r drws mynediad a'r lleithder yn yr ystafell, ac mae hefyd yn perfformio sychu esgidiau yn gyflym. Os dewiswch deilsen ar y llawr yn y cyntedd, yna bydd yr inswleiddio'n briodol. Mae sawl opsiwn ar gyfer lloriau cynnes:

 1. Dŵr. Mae'r system yn cynnwys pibellau plastig hyblyg, y mae dŵr poeth yn cylchredeg drwyddynt. Diolch i'r thermostat, mae'n bosibl addasu'r tymheredd. Mae'r manteision yn cynnwys absenoldeb ymbelydredd electromagnetig a phris isel. Y fersiwn hon yw'r gosodiad symlaf.
 2. Trydan. Ar gyfer y llawr yn y cyntedd, mae'r opsiwn hwn hefyd yn addas, y mae cebl trydan â rheoleiddiwr tymheredd wedi'i osod ar y llawr. Mae'n addas ar gyfer teils. Sylwch y bydd cost trydan yn sylweddol.
 3. Matiau gwresogi. Mae'r opsiwn hwn yn cynnwys rhwydwaith lle mae'r cebl gyda'r cae angenrheidiol. Wrth osod, mae'n bwysig ystyried na ddylai'r dolenni cebl gyffwrdd ac ymyrryd â'i gilydd. Peidiwch â gosod gwrthrychau trwm ar fatiau gwresogi.
 4. Ffilm. Mae'r system yn gweithredu ar sail ymbelydredd is-goch, ac mae'n cynnwys ffilm thermo gyda dargludydd, rheoleiddiwr, inswleiddio a synhwyrydd tymheredd. Ar gyfer yr opsiwn hwn nid oes angen sgrîn llawr a bydd cost trydan yn fach. Os bydd un band yn torri, bydd eraill yn gweithio heb broblemau.