Llusgyn ysgubor - tyfu a gofalu am y planhigyn

Os ydych chi am addurno'ch tiriogaeth gyda llwyn caled sy'n blodeuo trwy gydol y tymor, yna mae'r rôl hon yn addas ar gyfer y llwyni prysg, na fydd y gofal a'r tyfiant yn achosi unrhyw drafferth. Mae yna nifer o wahanol fathau sydd wedi'u sefydlu'n dda iawn ar leiniau cartrefi.

Prysgwydd crenellate - disgrifiad

Mae'r llwyfan collddail hwn yn ddiwylliant gardd ac mae ei uchder yn amrywio o 50 i 100 cm. Mae un enw arall - Te Kuril. Mae ei brif nodweddion yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 1. Yn allanol, mae'r goron yn edrych fel balwn neu glustog, ac yn y rhan fwyaf o achosion mae ei led yn fwy na'r uchder.
 2. Mae llwyni llwyni blodau yn cyfeirio at y hirhoedledd, gan y gall bleser ei harddwch ar y safle am 20-30 mlynedd. Yn flynyddol, mae 15 cm o egin newydd yn ymddangos.
 3. Yn aml mae gan dail bum rhan, ond maent yn cwrdd â mathau sydd â 3-7 rhan. Maent wedi'u gorchuddio â villi bach a gellir eu paentio mewn gwahanol arlliwiau o wyrdd.

Prysgwydd crenellate - blodeuo

Mae llawer yn ymwneud â thyfu'r cnwd hwn yn unig oherwydd ei blodeuo hir o ddechrau'r haf tan ganol yr hydref. Gall blodau fod yn sengl neu'n cael eu casglu mewn inflorescences hilmose neu scutelliform. Mae'r maint a'r lliw yn amrywiol ac mae popeth yn dibynnu ar yr amrywiaeth a ddewiswyd. Gorchuddir llwyni pysgod planhigion ar ôl blodeuo gyda ffrwythau, sy'n cynrychioli hadau parod.

Mathau o lwyni sinamon

Mae yna lawer o wahanol fathau, fel y gallwch greu cyfansoddiadau gwreiddiol ar eich iard gefn. Gadewch i ni ganolbwyntio ar y rhai mwyaf poblogaidd ohonynt:

 1. Pysgodyn ôl-gefn "Pinc hyfryd". Mae ganddo grêt crochet trwchus, felly nid yw ei uchder yn ddim mwy na 0.5m. Mae dail bach y cirrus o liw gwyrdd tywyll yn newid eu lliw i dant melyn yn y cwymp. Mae gofal a thyfu llwyni prysgwydd o'r fath, heb fod yn wahanol i wahanol fathau eraill, yn gynnar yn yr haf, wedi'i orchuddio â blodau pinc.
 2. Llwyni 'Yellowback' "Gwyn". Drwy ymddangosiad mae'r planhigyn lluosflwydd hwn yn debyg i fefus, felly nid yw ei uchder yn fwy na 30 cm. Mae'r dail wedi'u paentio mewn lliw gwyrdd golau a'u rhannu'n bum plat. Mae gan flodau mawr liw gwyn.
 3. Prysgwydd Cinquefoil "Pink Queen". Planhigyn uchel gydag esgidiau ymlusgo. Mae dail gwyrdd golau yn y lliw yn newid lliw i melyn euraidd. Gan ddisgrifio mathau o napcyn cotwm, mae'n werth nodi bod y rhywogaeth hon yn sefyll allan am ei ddygnwch. Gyda blodau gofal priodol gyda blodau pinc a all fod mor blin neu'n llachar.
 4. Llwyn Melyn "Goldstar". Mae llawer o arddwyr yn credu mai dyma'r amrywiaeth orau, mae uchder tua 1 m. Mae enw arall ar gyfer y rhywogaeth hon yn "melyn prysgwydd prysgog", oherwydd mae ei flodau mawr yn cael eu peintio yn y lliw hwn.
 5. Brindle Bush Princess. Clustog Crohn ac yn dwys. Mae ei uchder yn cyrraedd 0.8 m, ac mae'r lled hyd at 1.2 m. Mae dail niferus yn wyrdd tywyll, ac mae'r blodau'n binc yn ysgafn.
 6. Llwyni Reduchenia "Red Eys". Mae gan y math hwn o frodorol i Loegr faint fechan, felly nid yw'r uchder yn fwy na 60 cm, ac mae'r diamedr yn cyrraedd metr. Mae gan lwyni coch Reduchenia dail gwyrdd ysgafn ysgafn. Mae'n werth nodi bod y blodau y tu mewn yn goch, a'r tu allan yn oren.

Sut i blannu llwyni llwynog?

Ar gyfer y dechreuadau mae angen dewis y lle iawn lle bydd y planhigyn yn cael ei gymryd a bydd yn datblygu'n dda. Gwneir y gorau o lwyni sinamon ar y diriogaeth gyda golau gwasgaredig, gan y bydd golau haul uniongyrchol yn gwneud y dail llachar a blodau'n galed. Dylid nodi y gall diffyg haul achosi twf gwael. Gwneir planhigyn o brawf mewn gwanwyn prysgwydd ac mae'n well defnyddio hadau dwy flwydd oed.

 1. Cloddwch dwll tua 60 cm o ddraeniad dwfn a lleyg ar y gwaelod. Argymhellir defnyddio graean calchaidd, gan fod y calcite yn caru calsiwm.
 2. Ar ben gyda phridd ychydig, cyn cymysg â humws a thywod. Rhowch y hadau, gan ledaenu'r gwreiddiau, ac arllwys gweddill y pridd, y dylid ei gymysgu â gwrtaith mwynau .
 3. Wedi hynny, mae gofal a thyfu llwyni cinquefoil yn cynnwys nifer o weithdrefnau gorfodol. Dylai gael ei dyfrio'n helaeth a thorri'r pridd o gwmpas y llwyn, gan ddefnyddio llif melyn, rhisgl sych neu wellt. Mae'n bwysig cynnal lleithder y pridd am fis.

Pysgod Crenellate - gofal

Dywedwyd eisoes nad yw'r planhigyn hwn yn anodd, ond mae yna nifer o weithdrefnau ac amodau tyfu y dylid eu hystyried.

 1. Y diwrnod canlynol ar ôl dyfrio, argymhellir rhyddhau'r pridd, ond nid i ddyfnder mawr. Tynnwch y chwyn sy'n tyfu yn rheolaidd.
 2. Mae gofalu am wanwyn llwyni llwynog yn golygu adfywio'r planhigyn a disgrifir y weithdrefn hon yn fanwl isod.
 3. Mae'r llwyn yn gwrthsefyll rhew, felly nid oes angen lloches arno ar gyfer y gaeaf.

Tynnu llwyni cinquefoil

Er mwyn cynnal addurniad, mae gofalu am lwyni yn golygu tynnu ac fe'i gwneir yn ôl y rheolau canlynol:

 1. Yr amser gorau ar gyfer y fath weithdrefn yw dechrau'r gwanwyn, nid yw'r arennau wedi agor, neu yn syrthio eto.
 2. Mae tynnu cinquefoil gyda gwanwyn prysgwydd yn golygu byrhau esgidiau 1/3 i roi'r siâp a ddymunir. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae garddwyr yn dewis siâp pêl neu glustog.
 3. Mae angen tynnu canghennau sych, torri a thyfu.

Prysgwydd llwyni blodau - dyfrio

Mae angen mwy o eginblanhigion ifanc yn y dŵr, a'u bod yn datblygu'n dda, argymhellir eu dwr nhw ddwywaith yr wythnos am fis. Fel ar gyfer y llwyni oedolion, mae'n eithaf digon a dŵr glaw. Os bydd yr haf yn rhy fud, dylid dyfrhau, ond mewn symiau bach (bwced y mis o dan y llwyn). Gofal priodol, tyfu, tynnu a dyfrio llwyni cinquefoil - mae angen i chi wybod hyn i gyd am dwf a datblygiad priodol y planhigyn. Mae garddwyr profiadol yn argymell bod chwistrellu gyda'r nos yn cael ei wneud yn ystod y tymor sych.

Bwydo llwyni cinquefoil

Ar gyfer datblygiad da, argymhellir defnyddio gwrtaith, gan ystyried rhai nodweddion:

 1. Wrth blannu'r eginblanhigion yn y pridd, argymhellir defnyddio unrhyw wrtaith neu lludw mwynau.
 2. Yn y gwanwyn yn ystod cyfnod twf gweithredol llwyni penbwl, mae gofal yn cynnwys cyflwyno 30-40 g o sylffad potasiwm a ffosffad, wedi'i wanhau o'r blaen mewn 10 litr o ddŵr. Mae'r swm wedi'i nodi ar un llwyn.
 3. Pan fydd blagur yn cael ei ffurfio, mae angen defnyddio gwrtaith cymhleth ffosffad-potasiwm, yn dilyn y cyfarwyddiadau ar becyn yr ychwanegyn a ddewiswyd.

Sut i ysgogi llwyni llwynog?

Er mwyn cynyddu'r nifer o blanhigfeydd yn eich ardal chi, gallwch atgynhyrchu trwy ddefnyddio hadau neu ddull llystyfiant. Ni ddewisir yr opsiwn cyntaf mor aml, oherwydd ei fod yn gofyn am sgiliau a phrofiad.

 1. Er mwyn atgynhyrchu llwyni llwyni, mae'n well rhoi hadau mewn cynwysyddion arbennig sydd wedi'u llenwi â chymysgedd pridd maeth (mawn a humws mewn cyfrannau cyfartal).
 2. Cynhelir hau yn ystod degawd diwethaf mis Chwefror. Mae'n bwysig bod gan y blychau system ddraenio, fel na fydd lleithder yn egnïol.
 3. Plannu hadau mewn pridd llaith, gan chwistrellu ar ben haen fechan o ddaear. Ar ben y blwch, gorchuddiwch ffilm neu wydr i greu effaith tŷ gwydr. Y tymheredd gorau ar gyfer egino yw 16-18 ° C
 4. Peidiwch ag anghofio dwr, ac ar ôl ymddangosiad ysgewyll, aer y planhigfeydd. Gyda lluosi o'r llwyni sinamon, ni fydd gofal a thyfu yn wahanol i eginblanhigion eraill.

Toriadau o lwyni cinquefoil

Mae llawer o bobl yn dewis yr opsiwn hwn ar gyfer bridio. Mae yna nifer o reolau sylfaenol ar gyfer cynnal y weithdrefn:

 1. Yr amser cywir ar gyfer ymledu yw Gorffennaf neu Awst. Mae angen dewis egin y llynedd, lle mae hyd y toriad yn 8-10 cm. Tynnwch y dail a'r blodau oddi yno.
 2. Gellir atgynhyrchu sinamon trwy doriadau llwyni mewn perlit gwlyb neu mewn tir agored, ond dylai'r lle gael ei gysgodi a'i gau o ddrafftiau.
 3. Ar ôl plannu'r petiole, mae'n rhaid ei orchuddio â jar neu botel plastig wedi'i dorri i greu amodau tŷ gwydr.
 4. Mae nifer o weithiau'n bwysig cynnal awyru a chwistrellu'r toriadau.
 5. Pan fydd y blagur yn ymddangos, dylid eu tynnu fel nad ydynt yn ymyrryd â'r toriadau yn cymryd y gwreiddiau. Yn y gaeaf, mae planhigion ifanc o reidrwydd wedi'u gorchuddio â dail sych neu wair.